Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

18 juni 2014
14:30 - 16:00 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Veiligheid en Justitie

Bijlagen

Deelnemers

 • T.M.Ch. Elias (VVD)
 • G.A. van der Steur (VVD)
 • M.A. Berndsen-Jansen (D66)
 • J. Taverne (VVD)
 • A. Marcouch (PvdA)
 • L.M.J.S. Helder (PVV)
 • K.H.D.M. Dijkhoff (VVD)
 • J. Recourt (PvdA)
 • M.J.J. Rebel (PvdA)
 • C.J.E. Kooiman (SP)
 • M. van Nispen (SP)
 • F. van Oosten (VVD)
 • M. Azmani (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de Auteurswet in verband met de afschaffing van bescherming van geschriften zonder oorspronkelijk karakter of persoonlijk stempel van de maker

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene wet inzake rijksbelastingen ter bevordering van het gebruik van mediation in het bestuursrecht (Wet bevordering van mediation in het bestuursrecht)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van Boek 3 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering alsmede enkele andere wetten in verband met de bevordering van het gebruik van mediation (Wet bevordering van mediation in het burgerlijk recht)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot het stellen van regels omtrent de registratie en de bevordering van de kwaliteit van mediators (Wet registermediator)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enige andere wetten in verband met bekendmakingen aan personen zonder bekende woon- of verblijfplaats

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Uitvoering van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Implementatie van richtlijn 2011/99/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 december 2011 betreffende het Europees beschermingsbevel (PbEU L 338)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voorgenomen maatregelen vuurwerk en algeheel beeld jaarwisseling 2013-2014

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Mensenhandel in het JBZ-meerjarenprogramma

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Beantwoording nadere vragen inzake ontnemingsschikking Cees H.

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Bewapening en kleding politie

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek van het lid Segers inzake informatie over de aanslag bij het Joods Museum in Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Jaarverslag Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Jaarverslag 2013 en de Jaarrekening 2013 van de Nationale Politie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Beleidsreactie rapportage werkgroep Economische Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voortgangsbrief politie

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Vragen inzake illegale immigratie en asiel

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op bericht over het opsluiten van asielzoekers

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Berichtgeving over betrokkenheid van de Eritrese overheid bij mensensmokkel en afpersing vluchtelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Toezegging uit algemeen overleg inzake asielbeleid homoseksuelen d.d. 16 april 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Consultatiereacties ontwerpbesluit stelselvernieuwing rechtsbijstand I

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op verzoek van de vaste commissie voor V&J over misstanden in tbs-kliniek De Rooyse Wissel

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Informatie over het tijdstip van toezending van de evaluatie van het inreisverbod

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op rapport m.b.t. klacht over de minister van Veiligheid en Justitie van de Nationale ombudsman inzake artikel 1F

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Aanbieding van het rapport ‘Meting dataretentie 2013’

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Fiche: Mededeling Actiekader Hyogo na 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Geannoteerde agenda JBZ-Raad 5 en 6 juni 2014 en monitoringsoverzicht JBZ-dossiers (2e kwartaal 2014)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Reactie op het voorstel van het Griekse Voorzitterschap over de oprichting van het Europees Openbaar Ministerie

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Fiche: Verordening rondreisvisum

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Fiche: herschikking en wijziging Verordening Visumcode

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Europese ontwikkelingen landeninformatie

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Verzoek toezending document EU Justitie Scorebord

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Fiche: Mededeling Europese luchtvaartmarkt voor het veilige en duurzame civiele gebruik van drones

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  EU-voorstel: Instelling controleur procedurewaarborgen bij Europees bureau voor fraudebestrijding OLAF COM (2014) 340 (Engelstalige versie)

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Correspondentie tussen het lid Van der Steur en de Britse Home Secretary over Khat

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Initiatiefnota van de leden Voortman en Gesthuizen over het kinderpardon

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013 (33 942, nr.1)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 40. 40

  Brief van de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer over de voorbereiding parlementaire dimensie Nederlands EU-voorzitterschap 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Verzoek aan de minister van Veiligheid en Justitie om reactie op het jaarverslag 2013 van de Adviescommissie Afgesloten Strafzaken (ASAC)

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Antwoorden op Kamervragen over de scheiding der machten

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Uitstel algemeen overleg over tbs op 25 juni 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Verzoek reactie staatssecetaris op het bericht 'Vluchteling met valse papieren vrijuit' (NOS.nl, 13 juni 2014)

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Verzoek uitstel algemeen overleg over auteursrechten op 19 juni 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Verzoek schriftelijk overleg over de termijn indienen klachten seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke kerk

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Brievenlijst

 48. 48

  Verzoek tot het houden van spoed algemeen overleg inzake de beveiliging van Joodse instellingen

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Bijzondere procedure 'Toetsing geloofwaardigheid van bekeringen bij asielzaken'