Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst OCW-procedurevergadering 5 april 2012
Bijlage
Download Overzicht Aangevraagde (dertigleden)debatten op OCW-terrrein
Agenda procedurevergadering
Download Agenda OCW-procedurevergadering van 5 april 2012

Deelnemers


Agendapunten

1
De besluitenlijst van de pv van 22 maart j.l.

Details

Vastgesteld.

2
Door middel van een ad-hocbesluitvorming d.d. 28 maart j.l. is besloten de recentelijk ontvangen brieven over het mbo te agenderen voor het algemeen overleg op 4 april a.s.

Details

Het gaat om de volgende documenten:
31524, nr. 126
31524, nr. 127
2012Z06303
brief over macrodoelmatigheid d.d. 1 april jl.

3
Brievenlijst
5
Aanbieding advies "Opdrachtgeverschap" van Raad voor Cultuur
21
Voorstel van wet van het lid Çelik houdende wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs teneinde de regels voor bekostiging van een nieuwe school aan te scherpen

Te behandelen:

34
Aantal planningsaangelegenheden

Details

Het lid Elias heeft in de vorige vergadering aangekondigd aantal commissieactiviteiten aan de orde te willen stellen, aangezien hij uitvoering wil geven aan het vrijplannen van een week in de agenda van de minister, opdat zij in de gelegenheid is een informatieronde langs Raden van Toezicht te maken. De commissie besluit vooralsnog om een poging te doen de eerste week van juni vrij te houden, en zal daar ook de plenaire griffie van op de hoogte te stellen.