Zoeken in Tweedekamer.nl

Zoekresultaten (2.652)

U zoekt op ‘kinderopvangtoeslag + belastingdienst’

Uitgelicht

Parlementaire onderzoeken: wat is het verschil?

bleek dat deze een meerwaarde hebben voor de Kamer. Besloten werd om het instrument in aangepaste vorm te behouden en om te dopen tot beknopte enquête. De Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) bijvoorbeeld, deed onderzoek naar problemen rond de fraudeaanpak bij de kinderopvangtoeslag. Dit onderzoek ging van start op 2 juli

Overige Kamerstukken

Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023

Op basis van cijfers van de Belastingdienst/Toeslagen blijkt dat er in 2023 in totaal € 5,8 miljoen aan vorderingen kindgebonden budget is kwijtgescholden en € 44,5 miljoen aan vorderingen kinderopvangtoeslag. Het betreft in totaal circa 4,3 duizend vorderingen...

2024D16276

Overige Kamerstukken

Jaarverslag Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2023

Dat betekent dat wanneer een gemeente een ouder aandraagt voor urgentie, deze indicatie onverkort door UHT wordt overgenomen. Hiermee is beoogd ouders in ernstige en 24 In Control Statement 2022 Belastingdienst | Tweede Kamer der Staten-Generaal...

2024D16295

Overige Kamerstukken

Position paper A. van der Linden t.b.v. rondetafelgesprek over risicoprofilering in het handhavingsbeleid d.d. 23 mei 2024

is gelijk van toepassing op artikel 26 IVBPR, artikel 1 van Protocol nr. 12 bij het EVRM en artikel 1 van de Grondwet. Zie Autoriteit Persoonsgegevens, Belastingdienst/Toeslagen De verwerking van de nationaliteit van aanvragers van...

2024D19643

Overige Kamerstukken

Rapport inzake feitenonderzoek 'Klacht 5 Melding N'

2021 is ‘klacht5’als volgt verwoord: “Melder 1 stelt dat 40.000 uitstellen van betaling zijn ingetrokken in de periode 2014 tot en met 2016 ten aanzien van onder meer kinderopvangtoeslag waartegen bezwaar was gemaakt. Ten aanzien van...

2024D19119

Overige Kamerstukken

SUWI-Jaarverslag 2023

SUWI-Jaarverslag 2023. Tabel 8.35 Uitsplitsing Kindregelingen (bedragen x € 1 miljoen) Uitkeringslasten Uitvoeringskosten R2023 82023 R2022 R2023 B2023 R2022 Kindregelingen In de verantwoording worden de Algemene Kinderbijslagwet (AKW), de Wet op het kindgebonden budget (WKB) en...

2024D19039

Overige Kamerstukken

Eindrapport Evaluatie heffingskortingen en tariefstructuur

zal afnemen omdat de Wajongpopulatie vanwege de wetswijziging uit 2015 kleiner wordtW. el is, net als in de huidige systematiek, aandacht nodig voor de koppeling vUaWVn -gegevens met de belastingdienst, zodat Wajongers met een slapend...

2024D17490

Overige Kamerstukken

Debat met de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening: ‘Blind voor mens en recht’ (35867-6) (debat met de commissie) (antwoord 1e termijn + rest) (ongecorrigeerd)

malen verplaatst van ministerie. De uitvoering van de kinderopvangtoeslag ligt bij de Belastingdienst, maar de wetgeving ligt bij Sociale Zaken. Als we zien dat er fraude is met gegevens of met bsn-nummers, ligt dat bij...

2024D17437

Plenaire verslagen

70e vergadering, donderdag 25 april 2024

70e vergadering, donderdag 25 april 2024; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Rapport parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Rapport parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening; Regeling van werkzaamheden ; Stemmingen; Antisemitisme; Stemmingen; Antisemitisme; Tweeminutendebat Mestbeleid; Tweeminutendebat...

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Dijk over de berichten ‘Chronisch zieke Anneke uit Buitenpost moet 16.000 euro terugbetalen aan Belastingdienst: “Het vreet me op”’ en ‘Excuses Belastingdienst voor chronisch zieke Bruinsma’

ontvangen. En onze dienstverleningsmedewerkers bieden ook hulp via videobellen. Deze ingezette aanpak wordt ook onderschreven in de aanbevelingen van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag. De Belastingdienst investeert in de vergroting van kennis over en het gebruik...

2024D17010

Overige Kamerstukken

Nederland, sta op! Maak dagelijks voldoende bewegen vanzelfsprekend

de overheid en werkgevers) betalen voor de dienstverlening. De minister van Financiën is verantwoordelijk voor de rechtmatige, doeltreffende en doelmatige uitvoering van de kinderopvangtoeslag door de Belastingdienst. Daarnaast stelt de rijksoverheid middelen aan gemeenten beschikbaar...

2024D17040

Brieven regering

Toezegging inzake het voorzien van een planning voor het verstrekken van de ouderdossiers

Toezegging inzake het voorzien van een planning voor het verstrekken van de ouderdossiers. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 066 Belastingdienst Nr. 1378 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de...

2024D16802

Overige Kamerstukken

Concept MvT

kan namelijk op grond van de Wet hersteloperatie toeslagen (Wht) al tegemoet worden gekomen voor de gevolgen van de onterechte afwijzing van de Belastingdienst op een MSNP-verzoek. De Wht voorziet in een schuldregeling waarmee een gedupeerde...

2024D16743

Overige Kamerstukken

Debat met de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening: ‘Blind voor mens en recht’ (35867-6) (debat met de commissie) (1e TK) (ongecorrigeerd)

terug op hoge functies binnen de Belastingdienst en de rechterlijke macht. Hoge ambtenaren plakten de kwalificatie "opzet/grove schuld" onterecht op mensen. Mensen die niets misdaan hadden, werden jarenlang opgejaagd door de Belastingdienst en in de financiële...

2024D16825

Plenaire verslagen

68e vergadering, dinsdag 23 april 2024

68e vergadering, dinsdag 23 april 2024; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Rapport van de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening; Artikel 100-brief over een aanvullende bijdrage aan de maritieme veiligheid...