Zoeken in Tweedekamer.nl

Zoekresultaten (2.220)

U zoekt op ‘kinderopvangtoeslag + belastingdienst’

Financiën

Tijd vergadering 13:30 - 17:30 uur

Hersteloperatie kinderopvangtoeslag

Commissiedebat
Troelstrazaal

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 29 juni 2022, over Contouren box 3-heffing op basis van werkelijk rendement

is box 3; we draaien even aan een paar knopjes. Nee, als het een echte vermogensbelasting is met alle vermogensbestanddelen erin, dan zul je met vrijstellingen en tarieven moeten werken en krijg je ook weer een nieuw wetgevingstraject. Het maken van de spaarvariant is uitvoeringstechnisch voor de Belastingdienst eenvoudiger dan een vermogensbelasting

2022D29813

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 22 juni 2022, over Toeslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 22 juni 2022, over Toeslagen. welke gevolgen heeft dat voor het kabinetsplan om de kinderopvangtoeslag te verhogen? In hoeverre verwacht de staatssecretaris extra vraag en hoeveel extra personeel kost het plan? Voorzitter. De kindregelingen vereenvoudigen kán wel. De SGP heeft een voorstel laten doorrekenen

2022D27208

Overige Kamerstukken

11e Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag

11e Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag. wat willen kinderen en jongeren zelf nog toevoegen? De gesprekken met kinderen vinden plaats volgens een zorgvuldig participatief proces dat meer tijd kost dan voorzien. Anders dan eerder toegezegd aan de Kamer ontvangt u bij de 12e VGR een uitgewerkte aanpak voor het emotionele herstel van de kinderen. 1

2022D31301

Brieven regering

Elfde Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag

Elfde Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag. Samen met de staatssecretaris voor Fiscaliteit en Belastingdienst zal ik deze observaties nader bestuderen en inmiddels heeft een eerste gesprek met IBTD plaatsgevonden. Na het zomerreces ontvangt de Kamer een inhoudelijke reactie. Opnieuw zijn er de afgelopen maanden stappen gezet waarmee het herstel van

2022D31300

Overige Kamerstukken

Verslag

van beleidsbesluit over schuldregelingen 5.4 Afwegingen en alternatieven 6. Overige 6.1. Commissies 6.3 Gegevensverwerking 6.3.2 Gegevensverwerking ten behoeve van bieden van herstel 6.5 Terugvordering bij misbruik 7 Inwerkingtreding, terugwerkende kracht en overgangsrecht 8 Budgettaire aspecten 9 Uitvoering 9.1 Belastingdienst en Belastingdienst/Toeslagen

2022D31308

Kamervragen

De berichten ‘Meeste toeslagenouders hebben migratieachtergrond, vaak met schulden’, nieuwe data van het CBS: ‘Kenmerken van gedupeerde gezinnen toeslagenaffaire’ en ‘Belastingdienst wist in 2019 al van etnisch profileren in toeslagenaffaire’

De berichten ‘Meeste toeslagenouders hebben migratieachtergrond, vaak met schulden’, nieuwe data van het CBS: ‘Kenmerken van gedupeerde gezinnen toeslagenaffaire’ en ‘Belastingdienst wist in 2019 al van etnisch profileren in toeslagenaffaire’. Vraag 33 Kunt u garanderen dat Toeslagen en de Belastingdienst daadwerkelijk zijn gestopt met de

2022D31275

Overige Kamerstukken

Verslag van een schriftelijk overleg over de brandbrief van de ombudsman, de brandbrief van het ouderpanel, de enquête van de ouders zelf en de aanbevelingen van prof. Bruning inzake problemen met uithuisplaatsingen van kinderen (Kamerstuk 31839-820)

gesprekken met het ouderpanel en of de Kamer op de hoogte gesteld kan worden, van hetgeen er speelt. Antwoord: Het Ouderpanel denkt mee en geeft gevraagd en ongevraagd advies over het aanpakken van de problemen met de kinderopvangtoeslag. Ook geven zij hun mening over oplossingen die door de Belastingdienst zijn bedacht. De voorzitter maakt hier een

2022D30745

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 29 juni 2022, over het Jaarverslag en Slotwet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en rapport resultaten verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer 2021

Een specifieke groep waar ik zorgen over heb zijn bijstandsgerechtigden die richting werk gaan. Zij hebben dan recht op kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst en een tegemoetkoming van de gemeente, maar die verschilt per gemeente. Hoe kan kinderopvang voor bijstandsgerechtigden die deelnemen aan re-integratie eenvoudiger worden gemaakt, bijvoorbeeld

2022D31048

Brieven regering

Aanpak geldzorgen, armoede en schulden

hun schulden zijn en wie daarbij kan helpen. De overheid zal terugvorderingen en betalingsachterstanden incasseren met oog voor de menselijke maat. Dat is een belangrijke les uit het verslag van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag. Gemeenten, gerechtsdeurwaarders en uitvoeringsorganisaties (Belastingdienst, Belastingdienst/Toeslagen,

2022D30970

Overige Kamerstukken

Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. verbeteringen herstelproces na herijking aanpak hersteloperatie kinderopvangtoeslag (Kamerstuk 31066-1026)

Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. verbeteringen herstelproces na herijking aanpak hersteloperatie kinderopvangtoeslag (Kamerstuk 31066-1026). Het is, als gezegd, staand beleid om als zich nieuwe gevallen voordoen of naar boven komen waarin de Belastingdienst niet in overeenstemming met de wet heeft gehandeld, de Kamer hierover steeds te

2022D29042

Brieven regering

Acties kabinet bevorderen menselijke maat wetten en regels

op het terrein van de Belastingdienst de eerste resultaten van haar inventarisatie van hardvochtige effecten van wet- en regelgeving met uw Kamer gedeeld in de Stand van de Uitvoering van de Belastingdienst 2021 die in januari 2022 naar de Tweede Kamer is gegaan.

2022D30807

Overige Kamerstukken

Lijst van vragen en antwoorden over reactie op nadere verzoeken Fraude signalering Voorziening (Kamerstuk 31066-1030)

met pornografische of racistische informatie. Vraag 13 Is het u bekend dat de Belastingdienst weigert de aan toekenning of herziening ten grondslag liggende (systeem)beschikkingen ter inzage te verschaffen aan advocaten van gedupeerden? Is het u bekend dat Persoonlijk Zaak Behandelaars van de Belastingdienst instructie hebben gekregen deze beschikkingen

2022D29887

Plenaire zaal

Overige Kamerstukken

Organogram samenwerkingsverbanden

opgelegd. Deelnemers: Het Inlichtigenbureau verwerkt gegevens van een groot aantal overheidsinstanties, waaronder de Belastingdienst. Gegevens: Bankrekeningen, saldo voorlopige teruggave, heffingskortingen, bedragen van huurtoeslag, zorgtoeslag en de eventuele ontvangst van kinderopvangtoeslag, agegevens over box 1 en box 3. Het betreft enkel indicaties

2022D29895

Naar boven