Filteren

sluit

Verfijn uw resultaten

Kies een periode (dd-mm-jjjj)

t/m

sorteer op:

Amendementen (9)

meer  amendementen

Besluitenlijsten (50)

 • Besluitenlijst commissie Veiligheid en Justitie van 24 oktober 2012

  ...over zee, ter uitvoering van artikel 17 van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de sluikhandel in verdovende en psychotrope stoffen (33213); 11. Goedkeuring van het op 31 januari 1995 te Straatsburg tot stand gekomen Verdrag inzake de sluikhandel over zee, ter uitvoering van artikel 17 van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de sluikhandel in verdovende en psychotrope stoffen (33328); 12. Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet teneinde de collectieve afwikkeling van massavorderingen verder te vergemakkelijken (Wet tot wijziging van de Wet collectieve afwikkeling massaschade) (33126). Besluit: De wetsvoorstellen inzake de uitvoering van het op 31 januari 1995 te Straatsburg...

  Besluitenlijsten

  25-10-2012

 • Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 7 april 2016

  ...juli 2012 Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Weyenberg houdende regels 5 over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) - 33328 Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. De commissie spreekt uit dat zij de voorkeur heeft voor de verdere plenaire behandeling van wetsvoorstel 34106 (Wet wijziging Wob) nadat de stemming over wetsvoorstel 33328 (Wet WOO) heeft plaatsgevonden. Zaak: Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, L.G.J. Voortman (GroenLinks) - 24 maart 2016 Derde nota van wijziging - 33328-20 Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel. 24. Agendapunt: Raming 2017 Noot: Besluit: De commissie Binnenlandse Zaken zal op, of kort na, 7 april 2016 de Raming 2017 ontvangen. De...

  Besluitenlijsten

  08-04-2016

 • Herziene agenda procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 2 juli 2015

  ...Handreiking Treasury Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 25 juni 2015 Aanbieding Handreiking Treasury - 34000-B-27 Voorstel: Voor kennisgeving aannemen. 3 11. Agendapunt: Kabinetsreactie op de motie van het lid Oosenbrug c.s. over verstrekken van overheidsinformatie Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 26 juni 2015 Kabinetsreactie op de motie van het lid Oosenbrug c.s. over verstrekken van overheidsinformatie - 32802-13 Voorstel: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het initiatiefvoorstel Wet Open overheid (TK 33328) 12. Agendapunt: Reactie op de motie van het lid Voortman over openbaarmaking van rapporten bij...

  Besluitenlijsten

  30-06-2015

meer  besluitenlijsten

Brieven regering (9)

meer  brieven regering

Moties (4)

 • Motie van het lid Veldman c.s. over onderzoek naar de kosten van de Wet open overheid

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2015-2016 33 328 Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) Nr. 30 MOTIE VAN HET LID VELDMAN C.S. Voorgesteld 13 april 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat de Wet open overheid verplicht dat overheden een register bijhouden van (een deel) van de documenten en datasets waarover zij beschikken; overwegende, dat met het initiatiefwetsvoorstel Wet open overheid meer instellingen onder de werking van de wet worden gebracht; overwegende, dat het instellen van zo'n informatieregister een grootschalige ICToperatie is, waarvan de kosten thans nog onduidelijk zijn; van mening,...

  Moties

  33328-30

  13-04-2016

 • Motie van het lid Sjoerdsma over actief voorlichting geven aan bestuursorganen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2015-2016 33 328 Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) Nr. 31 . MOTIE VAN HET LID SJOERDSMA Voorgesteld 13 april 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Constaterende dat bestuursorganen actieve openbaarmaking en informatieverstrekking nog niet altijd zien als een recht van burgers, maar als een gunst die zij verlenen, Overwegende dat de Wet open overheid een omslagmoment kan en moet zijn om die houding te veranderen, Verzoekt de regering om actief voorlichting te geven aan bestuursorganen omtrent de werking van de Wet open overheid en waar nodig opleidingen te faciliteren voor personen...

  Moties

  33328-31

  13-04-2016

 • Motie van het lid Veldman c.s. over de gevolgen van de Wet open overheid voor de regeldruk

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2015-2016 33 328 Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) Nr. 29 MOTIE VAN HET LID VELDMAN C.S. Voorgesteld 13 april 2016 • Veldman Bisschop /90.3u:ah e_ 1‘. De Kamer, overwegende, dat in de Kamer aanhangig is het initiatiefwetsvoorstel Wet open overheid; overwegende, dat de gevolgen van dat wetsvoorstel voor de regeldruk van overheidsorganen, bedrijven en instellingen thans nog niet duidelijk zijn; verzoekt de regering ACTAL de gevolgen van dit wetsvoorstel voor. de regeldruk in kaart te laten brengen, en de Kamer daarover zo spoedig mogelijk te informeren, en gaat over tot de orde van...

  Moties

  33328-29

  13-04-2016

meer  moties

Overige Kamerstukken (78)

 • Convocatie inbreng verslag (wetsvoorstel) Wet open overheid (33328)

  ... Den Haag, 20 december 2013 Aan: alle leden Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken Volgcommissie(s): Activiteit: Inbreng verslag (wetsvoorstel) Datum: donderdag 30 januari 2014 Tijd: 14.00 uur Onderwerp: Wet open overheid (33328) Agendapunt: Voorstel van wet van de leden Voortman en Schouw houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, L.G.J. Voortman – 5 juli 2012 Voorstel van wet van de leden Voortman en Schouw houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) - 33328 Griffier: Drs. M.J. van der Leeden Noot: 1. De leden wordt verzocht de inbreng in te zenden via e-mail: cie.biza.inbreng@tweedekamer.nl....

  Overige Kamerstukken

  20-12-2013

 • Initiatief Voortman/Schouw; Wet open overheid (33328) (Eerste Termijn Kamer)

  ... ________________________________________________________________ VVD = Volkspartij voor Vrijheid en Democratie SGP = Staatkundig Gereformeerde Partij PvdA = Partij van de Arbeid PvdD = Partij voor de Dieren SP = Socialistische Partij 50PLUS CDA = Christen Democratisch Appèl GrKÖ = Groep Kuzu/Öztürk PVV = Partij voor de Vrijheid GrBvK = Groep Bontes/Van Klaveren D66 = Democraten 66 Klein ChristenUnie Van Vliet GroenLinks SPREKERSLIJST Dinsdag 9 december 2014 Initiatief Voortman/Schouw; Wet open overheid (33328) (Eerste Termijn Kamer) Naam: Fractie: Spreektijd: 1. A.A.G.M. van Raak SP 10 min 2. R. Bisschop SGP 12 min 3. J. Taverne VVD 10 min 4. S.W. Sjoerdsma D66 10 min 5. M. Bosma PVV 2 min 6. M.C.G. Keijzer CDA 8 min 7. R.F.A. Oosenbrug...

  Overige Kamerstukken

  09-12-2014

 • 33328, bijgewerkt t/m nr. 27 (4e NvW d.d. 13 april 2016): Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)

  ... Bijgewerkt t/m nr. 19 (brief van de initiatiefnemer d.d. 15-10-2015) 33 328 Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) Nr. 8 VOORSTEL VAN WET ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het, mede gelet op artikel 110 van de Grondwet, het op 25 juni 1998 te Aarhus (Denemarken) tot stand gekomen Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang...

  Overige Kamerstukken

  24-03-2016

meer  overige kamerstukken

Stemmingsuitslagen (2)

meer  stemmingsuitslagen

Wetsvoorstellen (1)

meer  wetsvoorstellen