sorteer op:

Amendementen (9)

meer  amendementen

Besluitenlijsten (25)

 • Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 7 april 2016

  ...van publiek belang (Wet open overheid) Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, L.G.J. Voortman (GroenLinks) - 5 juli 2012 Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Weyenberg houdende regels 5 over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) - 33328 Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. De commissie spreekt uit dat zij de voorkeur heeft voor de verdere plenaire behandeling van wetsvoorstel 34106 (Wet wijziging Wob) nadat de stemming over wetsvoorstel 33328 (Wet WOO) heeft plaatsgevonden. Zaak: Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, L.G.J. Voortman (GroenLinks) - 24 maart 2016 Derde nota van wijziging - 33328-20 Besluit: Betrekken bij de...

  Besluitenlijsten

  08-04-2016

 • Herziene agenda procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 7 april 2016

  ...5 als peildatum 1 januari 2016 - 34300-V-54 Voorstel: Desgewenst betrekken bij het algemeen overleg grensoverschrijdende samenwerking. 23. Agendapunt: Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, L.G.J. Voortman (GroenLinks) - 5 juli 2012 Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) - 33328 Voorstel: Ter bespreking. Noot: De commissie kan een uitspraak doen over de vraag wanneer de tweede termijn van dit wetsvoorstel, en de tweede...

  Besluitenlijsten

  05-04-2016

 • Agenda procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 21 april 2016

  ...aanwijzing en raming van de ontvangsten - 34444 Voorstel: De inbrengdatum voor het verslag is reeds vastgesteld op donderdag 21 april 2016 te 14.00 uur. 15. Agendapunt: Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, L.G.J. Voortman (GroenLinks) - 5 juli 2012 Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) - 33328 Voorstel: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel. Zaak: Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, L.G.J. Voortman...

  Besluitenlijsten

  19-04-2016

meer  besluitenlijsten

Brieven regering (7)

 • Tweede quick scan impact Wet open overheid (Woo)

  ... Tweede quick scan impact Wet open overheid (Woo) www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Kenmerk Uw kenmerk Pagina 1 van 1 Pagina 1 van 1 Datum 12 juni 2017 Kenmerk Hierbij bied ik u, zoals aangekondigd in mijn brieven van 1 en 12 september 2016, het rapport “Quick scan impact Wet open overheid (Woo) deel 2” aan. Het eerste deel van de quickscan ontving u op 15 december 2016 en had betrekking op de rijksdienst, de landelijke uitvoeringsorganisaties, inclusief ZBO’s, en de politie. Het tweede deel van de quick scan richt zich op de andere overheden (gemeenten, provincies en waterschappen), op organisaties die op grond van artikel 2.2, eerste lid, direct onder de reikwijdte...

  Brieven regering

  33328-38

  13-06-2017

 • Rapport “Quick scan impact Wet open overheid (Woo)”

  ... Quick scan impact Wet open overheid (Woo) www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Kenmerk 2016-0000758091 Uw kenmerk Pagina 1 van 1 Pagina 1 van 1 Datum 13 december 2016 Kenmerk 2016-0000758091 Hierbij bied ik u, zoals aangekondigd in mijn brieven van 1 en 12 september 2016, het rapport “Quick scan impact Wet open overheid (Woo)” aan. Dit rapport heeft betrekking op de rijksdienst, de landelijke uitvoeringsorganisaties, inclusief ZBO’s, en de politie. Daarmee is de impact op andere bestuursorganen, waaronder gemeenten en provincies, en de semipublieke sector nog niet in kaart gebracht. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, dr. R.H.A. Plasterk ...

  Brieven regering

  33328-37

  15-12-2016

 • Uitvoeren impactanalyse initiatiefwetsvoorstel open overheid

  ... Uitvoeren impactanalyse initiatiefwetsvoorstel open overheid Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Kenmerk 2016-0000492905 Uw kenmerk Pagina 1 van 1 Pagina 1 van 1 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Datum 1 september 2016 Kenmerk 2016-0000492905 Op 19 april jl. heeft uw Kamer het initiatiefvoorstel Voortman en Van Weyenberg Wet open overheid (Woo) aanvaard. Minister Plasterk heeft bij de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer namens het kabinet de te verwachten grote impact van het initiatiefwetsvoorstel voor bestuursorganen en het ontbreken van een inschatting van bijbehorende kosten...

  Brieven regering

  33328-35

  01-09-2016

meer  brieven regering

Moties (4)

 • Motie van het lid Veldman c.s. over onderzoek naar de kosten van de Wet open overheid

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2015-2016 33 328 Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) Nr. 30 MOTIE VAN HET LID VELDMAN C.S. Voorgesteld 13 april 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat de Wet open overheid verplicht dat overheden een register bijhouden van (een deel) van de documenten en datasets waarover zij beschikken; overwegende, dat met het initiatiefwetsvoorstel Wet open overheid meer instellingen onder de werking van de wet worden gebracht; overwegende, dat het instellen van zo'n informatieregister een grootschalige ICToperatie is,...

  Moties

  33328-30

  13-04-2016

 • Motie van het lid Sjoerdsma over actief voorlichting geven aan bestuursorganen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2015-2016 33 328 Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) Nr. 31 . MOTIE VAN HET LID SJOERDSMA Voorgesteld 13 april 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Constaterende dat bestuursorganen actieve openbaarmaking en informatieverstrekking nog niet altijd zien als een recht van burgers, maar als een gunst die zij verlenen, Overwegende dat de Wet open overheid een omslagmoment kan en moet zijn om die houding te veranderen, Verzoekt de regering om actief voorlichting te geven aan bestuursorganen omtrent de werking van de Wet open...

  Moties

  33328-31

  13-04-2016

 • Motie van het lid Veldman c.s. over de gevolgen van de Wet open overheid voor de regeldruk

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2015-2016 33 328 Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) Nr. 29 MOTIE VAN HET LID VELDMAN C.S. Voorgesteld 13 april 2016 • Veldman Bisschop /90.3u:ah e_1‘. De Kamer, overwegende, dat in de Kamer aanhangig is het initiatiefwetsvoorstel Wet open overheid; overwegende, dat de gevolgen van dat wetsvoorstel voor de regeldruk van overheidsorganen, bedrijven en instellingen thans nog niet duidelijk zijn; verzoekt de regering ACTAL de gevolgen van dit wetsvoorstel voor. de regeldruk in kaart...

  Moties

  33328-29

  13-04-2016

meer  moties

Overige Kamerstukken (51)

 • Initiatiefwetsvoorstel van de leden Voortman en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (33328) (Wet open overheid) (antwoord in 1e termijn)

  ... Voorzitter: Van Raak Initiatiefwetsvoorstel Voortman/Van Weyenberg open overheid Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: het Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (33328). (Zie vergadering van 9 december 2014.) De voorzitter: Ik heet de initiatiefnemers mevrouw Voortman en de heer Van Weyenberg van harte welkom. Zij worden in vak-K bij de verdediging van het wetsvoorstel ondersteund door Giel van der Steenhoven, Marte van der Loop en Carsten Zwaaneveld. Tevens heet ik de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties welkom. Hij zal bij de behandeling van dit wetsvoorstel optreden als adviseur van de Kamer....

  Overige Kamerstukken

  06-04-2016

 • Initiatiefwetsvoorstel van de leden Voortman en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (33328) (Wet open overheid) (re- en dupliek)

  ... Mededelingen De voorzitter: Ik deel aan de Kamer mee dat er geen afmeldingen zijn. Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen. Initiatiefwetsvoorstel Voortman/Van Weyenberg open overheid Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: het Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (33328). (Zie vergadering van 31 maart 2016.) De voorzitter: Ik heet de initiatiefnemers mevrouw Voortman en de heer Van Weyenberg van harte welkom. Het is toch bijzonder als je als Kamerlid met zo'n voorstel in vak-K mag zitten, zeg ik uit eigen ervaring. De initiatiefnemers worden ondersteund door de heer Van der Steenhoven, fractiemedewerker...

  Overige Kamerstukken

  14-04-2016

 • Initiatief Voortman/Schouw; Wet open overheid (33328) (Eerste Termijn Kamer)

  ... ________________________________________________________________ VVD = Volkspartij voor Vrijheid en Democratie SGP = Staatkundig Gereformeerde Partij PvdA = Partij van de Arbeid PvdD = Partij voor de Dieren SP = Socialistische Partij 50PLUS CDA = Christen Democratisch Appèl GrKÖ = Groep Kuzu/Öztürk PVV = Partij voor de Vrijheid GrBvK = Groep Bontes/Van Klaveren D66 = Democraten 66 Klein ChristenUnie Van Vliet GroenLinks SPREKERSLIJST Dinsdag 9 december 2014 Initiatief Voortman/Schouw; Wet open overheid (33328) (Eerste Termijn Kamer) Naam: Fractie: Spreektijd:...

  Overige Kamerstukken

  09-12-2014

meer  overige kamerstukken

Stemmingsuitslagen (2)

meer  stemmingsuitslagen

Wetsvoorstellen (1)

meer  wetsvoorstellen

Filteren

sluit

Verfijn uw resultaten

Kies een periode (dd-mm-jjjj)

tot