Amendement van de leden Segers en Oosenbrug dat regelt dat alle informatie die door ambtenaren aan individuele Kamerleden wordt verstrekt niet openbaar is

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2015-2016 33 328 Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) Nr. 28 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SEGERS EN OOSENBRUG Ontvangen 13 april 2016 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Artikel 5.4a wordt als volgt gewijzigd: 1. Voor de tekst wordt de aanduiding “1.” geplaatst. 2. Na het eerste lid wordt een lid toegevoegd: 2. In afwijking van artikel 5.2, eerste lid, wordt met betrekking tot informatie die aan individuele Kamerleden wordt verstrekt onder persoonlijke beleidsopvattingen verstaan ambtelijke adviezen, visies, standpunten en overwegingen ten behoeve van intern beraad.

13 apr 2016
2016D15418

Amendement van de leden Veldman en Bisschop dat regelt dat ingeval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, geen informatie wordt verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2015-2016 33 328 Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) Nr. 24 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VELDMAN EN BISSCHOP Ontvangen 12 april 2016 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In de alfabetische rangschikking van artikel 2.1 wordt ingevoegd: ambtelijke of gemengd samengestelde adviescommissie: een instantie, met als taak het adviseren van één of meer bestuursorganen, die geheel of gedeeltelijk is samengesteld uit ambtenaren, tot wier functie behoort het adviseren van het bestuursorgaan waaronder zij ressorteren over de onderwerpen die aan de instantie zijn voorgelegd;.

12 apr 2016
2016D15402

Amendement van de leden Segers en Veldman dat regelt dat de tekst van artikel 5.1, tweede lid, van de WOO dichter bij de formulering in artikel 10, tweede lid, van de Wob wordt gebracht, waardoor gemakkelijker bij bestaande jurisprudentie over belangenafweging kan worden aangesloten, alsmede dat een beroep op een relatieve weigeringsgrond uitdrukkelijk wordt gemotiveerd

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2015-2016 33 328 Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) Nr. 22 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SEGERS EN VELDMAN Ontvangen 12 april 2016 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Artikel 5.1 wordt als volgt gewijzigd: 1. In de aanhef van het tweede lid wordt “daardoor een of meer van de volgende belangen ernstig geschaad wordt en het algemeen belang van openbaarheid van informatie niet opweegt tegen deze schade” vervangen door: het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen. 2. Na het tweede lid wordt een lid ingevoegd, luidende: 2a. Indien een verzoek tot openbaarmaking

12 apr 2016
2016D15386

Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 7 april 2016

juli 2012 Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Weyenberg houdende regels 5 over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) - 33328 Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. De commissie spreekt uit dat zij de voorkeur heeft voor de verdere plenaire behandeling van wetsvoorstel 34106 (Wet wijziging Wob) nadat de stemming over wetsvoorstel 33328 (Wet WOO) heeft plaatsgevonden. Zaak: Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, L.G.J. Voortman (GroenLinks) - 24 maart 2016 Derde nota van wijziging - 33328-20 Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel. 24. Agendapunt: Raming 2017 Noot: Besluit: De commissie Binnenlandse Zaken zal op, of kort na, 7 april 2016 de Raming 2017 ontvangen. De

8 apr 2016
2016D14789

Herziene agenda procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 2 juli 2015

Handreiking Treasury Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 25 juni 2015 Aanbieding Handreiking Treasury - 34000-B-27 Voorstel: Voor kennisgeving aannemen. 3 11. Agendapunt: Kabinetsreactie op de motie van het lid Oosenbrug c.s. over verstrekken van overheidsinformatie Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 26 juni 2015 Kabinetsreactie op de motie van het lid Oosenbrug c.s. over verstrekken van overheidsinformatie - 32802-13 Voorstel: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het initiatiefvoorstel Wet Open overheid (TK 33328) 12. Agendapunt: Reactie op de motie van het lid Voortman over openbaarmaking van rapporten bij

30 jun 2015
2015D26131

Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 2 juli 2015

Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 25 juni 2015 Aanbieding Handreiking Treasury - 34000-B-27 Besluit: Voor kennisgeving aangenomen. 11. Agendapunt: Kabinetsreactie op de motie van het lid Oosenbrug c.s. over verstrekken van overheidsinformatie Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 26 juni 2015 Kabinetsreactie op de motie van het lid Oosenbrug c.s. over verstrekken van overheidsinformatie - 32802-13 Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het initiatiefvoorstel Wet Open overheid (TK 33328) Besluit: Agenderen voor algemeen overleg open data na het zomerreces. 12. Agendapunt: Reactie op de motie van het lid Voortman over openbaarmaking van rapporten bij

2 jul 2015
2015D27083

Reactie op het verzoek van het lid Özütok, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 26 september 2017, over een op basis van een Wob-verzoek gepubliceerde mail waaruit blijkt dat een onderzoek in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken kennelijk tot doel had om te voorkomen dat een initiatiefwet vanuit de Kamer tot wet zou worden verheven

en oordeelsvorming en heeft een zo geobjectiveerd mogelijke en zo transparant mogelijke impactanalyse opgeleverd. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, dr. R.H.A. Plasterk 1 Kamerstukken I, 33328, nr. C. 2 Bijlage bij Kamerstukken II, 33328, nr. 36. 3 Kamerstukken I, 33328, nr. E. 4 Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 20 december 2016. 5 Bijlagen bij Kamerstukken II, 33328, nrs. 37 en 38. 6 Bijlage bij Kamerstukken II, 33328, nr. 37, pp. 6-7. 7 Bijlage bij Kamerstukken II, 33328, nr. 38, pp. 4-6. 8 Kamerstukken II, 32 802, nr. 30.

24 okt 2017
2017D29843

Reactie op verzoek commissie over de impactanalyse Wet open overheid (Woo)

van de Woo hebben op 26 oktober 2017 aan de Eerste Kamer verzocht de behandeling van het initiatiefwetsvoorstel aan te houden totdat het in het regeerakkoord aangekondigde overleg tussen hen en het kabinet is afgerond. De commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) heeft dat verzoek op 7 november ingewilligd. Ik kan u melden dat ik inmiddels initiatief heb genomen voor overleg met de initiatiefnemers van de Woo. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, drs. K.H. Ollongren 1 Kamerstuk 33328, nr. 39.

14 nov 2017
2017D32195

Stand van zaken inzake Wet open overheid

ondersteuning bij de uitvoeringskosten. Zij willen over de uitvoeringskosten van de Woo overleg voeren in het kader van artikel 2 Financiële-verhoudingswet. Dit overleg zal in 2019 plaatsvinden. De initiatiefnemers zullen bij de Tweede Kamer het wetsvoorstel tot wijziging van de Woo aanhangig maken. Met deze brief heb ik tevens de motie Sjoerdsma4 en de motie Oosenbrug en Bruins5 over de werking van de Wet open overheid beantwoord. Een gelijkluidende brief heb ik aangeboden aan de voorzitter van de Eerste Kamer. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, drs. K.H. Ollongren 1 Kamerstukken 33328, nrs. 37 en 38. 2 Kamerstukken 29 362, nr. 272, d.d. 13 juni 2018. 3 In deze kabinetsperiode de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs

2 jan 2019
2019D00048

Motie van het lid Sjoerdsma over actief voorlichting geven aan bestuursorganen

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2015-2016 33 328 Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) Nr. 31 . MOTIE VAN HET LID SJOERDSMA Voorgesteld 13 april 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Constaterende dat bestuursorganen actieve openbaarmaking en informatieverstrekking nog niet altijd zien als een recht van burgers, maar als een gunst die zij verlenen, Overwegende dat de Wet open overheid een omslagmoment kan en moet zijn om die houding te veranderen, Verzoekt de regering om actief voorlichting te geven aan bestuursorganen omtrent de werking van de Wet open overheid en waar nodig opleidingen te faciliteren voor personen

13 apr 2016
2016D15441

Motie van de leden Oosenbrug en Bruins over experimenteren met een informatieregister door twee of meer bestuursorganen

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2015-2016 33 328 Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) Nr. 32 MOTIE VAN DE LEDEN 00SENBRUG EN BRUINS Voorgesteld 13 april 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de Wet open overheid voorziet in een informatieregister; overwegende dat het informatieregister op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip in werking treedt; van mening dat bestuursorganen bij het inrichten van het informatieregister rekening moeten kunnen houden met afschrijvingstermijnen en vervanging van bestaande documentinformatiesystemen; van mening dat bestuursorganen voldoende tijd moeten hebben

13 apr 2016
2016D15448

Motie van het lid Veldman c.s. over onderzoek naar de kosten van de Wet open overheid

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2015-2016 33 328 Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) Nr. 30 MOTIE VAN HET LID VELDMAN C.S. Voorgesteld 13 april 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat de Wet open overheid verplicht dat overheden een register bijhouden van (een deel) van de documenten en datasets waarover zij beschikken; overwegende, dat met het initiatiefwetsvoorstel Wet open overheid meer instellingen onder de werking van de wet worden gebracht; overwegende, dat het instellen van zo'n informatieregister een grootschalige ICToperatie is, waarvan de kosten thans nog onduidelijk zijn; van mening,

13 apr 2016
2016D15438

Convocatie inbreng verslag (wetsvoorstel) Wet open overheid (33328)

Den Haag, 20 december 2013 Aan: alle leden Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken Volgcommissie(s): Activiteit: Inbreng verslag (wetsvoorstel) Datum: donderdag 30 januari 2014 Tijd: 14.00 uur Onderwerp: Wet open overheid (33328) Agendapunt: Voorstel van wet van de leden Voortman en Schouw houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, L.G.J. Voortman – 5 juli 2012 Voorstel van wet van de leden Voortman en Schouw houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) - 33328 Griffier: Drs. M.J. van der Leeden Noot: 1. De leden wordt verzocht de inbreng in te zenden via e-mail: cie.biza.inbreng@tweedekamer.nl.

20 dec 2013
2013D51699

Initiatief Voortman/Schouw; Wet open overheid (33328) (Eerste Termijn Kamer)

________________________________________________________________ VVD = Volkspartij voor Vrijheid en Democratie SGP = Staatkundig Gereformeerde Partij PvdA = Partij van de Arbeid PvdD = Partij voor de Dieren SP = Socialistische Partij 50PLUS CDA = Christen Democratisch Appèl GrKÖ = Groep Kuzu/Öztürk PVV = Partij voor de Vrijheid GrBvK = Groep Bontes/Van Klaveren D66 = Democraten 66 Klein ChristenUnie Van Vliet GroenLinks SPREKERSLIJST Dinsdag 9 december 2014 Initiatief Voortman/Schouw; Wet open overheid (33328) (Eerste Termijn Kamer) Naam: Fractie: Spreektijd: 1. A.A.G.M. van Raak SP 10 min 2. R. Bisschop SGP 12 min 3. J. Taverne VVD 10 min 4. S.W. Sjoerdsma D66 10 min 5. M. Bosma PVV 2 min 6. M.C.G. Keijzer CDA 8 min 7. R.F.A. Oosenbrug

9 dec 2014
2014D45598

33328, bijgewerkt t/m nr. 27 (4e NvW d.d. 13 april 2016)

Bijgewerkt t/m nr. 19 (brief van de initiatiefnemer d.d. 15-10-2015) 33 328 Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) Nr. 8 VOORSTEL VAN WET ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het, mede gelet op artikel 110 van de Grondwet, het op 25 juni 1998 te Aarhus (Denemarken) tot stand gekomen Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang

24 mrt 2016
2012D45457

Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)

33328-0  Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)   33328-24  Amendement van de leden Veldman en Bisschop dat regelt dat ingeval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, geen informatie wordt verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen   33328-34  Gewijzigd amendement van de leden Veldman en Bisschop ter vervanging van nr. 26 dat regelt dat het aanstellen van een Informatiecommissaris pas geschiedt na de te houden evaluatie van de Wet open overheid en indien deze evaluatie heeft uitgewezen dat behoefte bestaat aan een dergelijke commissaris   33328-28  Amendement

19 apr 2016
2016P06172

Moties ingediend bij de Wet open overheid

33328-31  Motie van het lid Sjoerdsma over actief voorlichting geven aan bestuursorganen   33328-30  Motie van het lid Veldman c.s. over onderzoek naar de kosten van de Wet open overheid   33328-29  Motie van het lid Veldman c.s. over de gevolgen van de Wet open overheid voor de regeldruk   33328-32  Motie van de leden Oosenbrug en Bruins over experimenteren met een informatieregister door twee of meer bestuursorganen  

19 apr 2016
2016P06173