sorteer op:

Amendementen (9)

meer  amendementen

Besluitenlijsten (46)

 • Besluitenlijst commissie Veiligheid en Justitie van 24 oktober 2012

  ...over zee, ter uitvoering van artikel 17 van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de sluikhandel in verdovende en psychotrope stoffen (33213); 11. Goedkeuring van het op 31 januari 1995 te Straatsburg tot stand gekomen Verdrag inzake de sluikhandel over zee, ter uitvoering van artikel 17 van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de sluikhandel in verdovende en psychotrope stoffen (33328); 12. Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet teneinde de collectieve afwikkeling van massavorderingen verder te vergemakkelijken (Wet tot wijziging van de Wet collectieve afwikkeling massaschade) (33126). Besluit: De wetsvoorstellen inzake de uitvoering van het op 31 januari 1995 te Straatsburg...

  Besluitenlijsten

  25-10-2012

 • Herziene agenda procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 2 juli 2015

  ...Handreiking Treasury Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 25 juni 2015 Aanbieding Handreiking Treasury - 34000-B-27 Voorstel: Voor kennisgeving aannemen. 3 11. Agendapunt: Kabinetsreactie op de motie van het lid Oosenbrug c.s. over verstrekken van overheidsinformatie Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 26 juni 2015 Kabinetsreactie op de motie van het lid Oosenbrug c.s. over verstrekken van overheidsinformatie - 32802-13 Voorstel: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het initiatiefvoorstel Wet Open overheid (TK 33328) 12. Agendapunt: Reactie op de motie van het lid Voortman over openbaarmaking van rapporten bij...

  Besluitenlijsten

  30-06-2015

 • Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 7 april 2016

  ...juli 2012 Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Weyenberg houdende regels 5 over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) - 33328 Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. De commissie spreekt uit dat zij de voorkeur heeft voor de verdere plenaire behandeling van wetsvoorstel 34106 (Wet wijziging Wob) nadat de stemming over wetsvoorstel 33328 (Wet WOO) heeft plaatsgevonden. Zaak: Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, L.G.J. Voortman (GroenLinks) - 24 maart 2016 Derde nota van wijziging - 33328-20 Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel. 24. Agendapunt: Raming 2017 Noot: Besluit: De commissie Binnenlandse Zaken zal op, of kort na, 7 april 2016 de Raming 2017 ontvangen. De...

  Besluitenlijsten

  08-04-2016

meer  besluitenlijsten

Brieven regering (7)

 • Kosten en baten voor de overheid van wijzigingen van de Wet openbaarheid van bestuur

  ... Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013–2014 33 328 Voorstel van wet van de leden Voortman en Schouw houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 december 2013 Hierbij bied ik u het onderzoek aan naar kosten en baten voor de overheid van wijzigingen van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)1. De opdracht voor dit onderzoek is in nauwe samenwerking met de Kamerfractie van GroenLinks tot stand gekomen. Het onderzoek beschouwt de kosten en baten voor de Nederlandse overheid van: • belangrijke onderdelen van het initiatiefwetsvoorstel voor...

  Brieven regering

  33328-10

  11-12-2013

 • Antwoord op vraag van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over het indienen wetsvoorstel inzake de WOB.

  ... Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012–2013 33 328 Voorstel van wet van het lid Voortman houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Nieuwe Wet openbaarheid van bestuur) Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 augustus 2013 Bij brief van 4 juli 2013 heeft de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken gevraagd of ik voornemens ben om op korte termijn een wetsvoorstel inzake de Wet openbaarheid van bestuur in te dienen, of dat ik de behandeling van het initiatiefwetsvoorstel van GroenLinks afwacht en eerst nadien een beslissing hierover neem. In reactie hierop bericht ik u dat ik de behandeling van...

  Brieven regering

  33328-5

  15-08-2013

 • Uitvoeren impactanalyse initiatiefwetsvoorstel open overheid

  ... Uitvoeren impactanalyse initiatiefwetsvoorstel open overheid Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Kenmerk 2016-0000492905 Uw kenmerk Pagina 1 van 1 Pagina van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Datum 1 september 2016 Kenmerk 2016-0000492905 Op 19 april jl. heeft uw Kamer het initiatiefvoorstel Voortman en Van Weyenberg Wet open overheid (Woo) aanvaard. Minister Plasterk heeft bij de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer namens het kabinet de te verwachten grote impact van het initiatiefwetsvoorstel voor bestuursorganen en het ontbreken van een inschatting van bijbehorende kosten en uitvoeringslasten aan de orde gesteld. Een impactanalyse...

  Brieven regering

  33328-35

  01-09-2016

meer  brieven regering

Moties (4)

 • Motie van het lid Veldman c.s. over onderzoek naar de kosten van de Wet open overheid

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2015-2016 33 328 Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) Nr. 30 MOTIE VAN HET LID VELDMAN C.S. Voorgesteld 13 april 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat de Wet open overheid verplicht dat overheden een register bijhouden van (een deel) van de documenten en datasets waarover zij beschikken; overwegende, dat met het initiatiefwetsvoorstel Wet open overheid meer instellingen onder de werking van de wet worden gebracht; overwegende, dat het instellen van zo'n informatieregister een grootschalige ICToperatie is, waarvan de kosten thans nog onduidelijk zijn; van mening,...

  Moties

  33328-30

  13-04-2016

 • Motie van het lid Sjoerdsma over actief voorlichting geven aan bestuursorganen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2015-2016 33 328 Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) Nr. 31 . MOTIE VAN HET LID SJOERDSMA Voorgesteld 13 april 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Constaterende dat bestuursorganen actieve openbaarmaking en informatieverstrekking nog niet altijd zien als een recht van burgers, maar als een gunst die zij verlenen, Overwegende dat de Wet open overheid een omslagmoment kan en moet zijn om die houding te veranderen, Verzoekt de regering om actief voorlichting te geven aan bestuursorganen omtrent de werking van de Wet open overheid en waar nodig opleidingen te faciliteren voor personen...

  Moties

  33328-31

  13-04-2016

 • Motie van het lid Veldman c.s. over de gevolgen van de Wet open overheid voor de regeldruk

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2015-2016 33 328 Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) Nr. 29 MOTIE VAN HET LID VELDMAN C.S. Voorgesteld 13 april 2016 • Veldman Bisschop /90.3u:ah e_ 1‘. De Kamer, overwegende, dat in de Kamer aanhangig is het initiatiefwetsvoorstel Wet open overheid; overwegende, dat de gevolgen van dat wetsvoorstel voor de regeldruk van overheidsorganen, bedrijven en instellingen thans nog niet duidelijk zijn; verzoekt de regering ACTAL de gevolgen van dit wetsvoorstel voor. de regeldruk in kaart te laten brengen, en de Kamer daarover zo spoedig mogelijk te informeren, en gaat over tot de orde van...

  Moties

  33328-29

  13-04-2016

meer  moties

Overige Kamerstukken (69)

 • Convocatie inbreng verslag (wetsvoorstel) Wet open overheid (33328)

  ... Den Haag, 20 december 2013 Aan: alle leden Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken Volgcommissie(s): Activiteit: Inbreng verslag (wetsvoorstel) Datum: donderdag 30 januari 2014 Tijd: 14.00 uur Onderwerp: Wet open overheid (33328) Agendapunt: Voorstel van wet van de leden Voortman en Schouw houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, L.G.J. Voortman – 5 juli 2012 Voorstel van wet van de leden Voortman en Schouw houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) - 33328 Griffier: Drs. M.J. van der Leeden Noot: 1. De leden wordt verzocht de inbreng in te zenden via e-mail: cie.biza.inbreng@tweedekamer.nl....

  Overige Kamerstukken

  20-12-2013

 • Initiatiefwetsvoorstel van de leden Voortman en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (33328) (Wet open overheid) (antwoord in 1e termijn)

  ... Voorzitter: Van Raak Initiatiefwetsvoorstel Voortman/Van Weyenberg open overheid Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: het Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (33328). (Zie vergadering van 9 december 2014.) De voorzitter: Ik heet de initiatiefnemers mevrouw Voortman en de heer Van Weyenberg van harte welkom. Zij worden in vak-K bij de verdediging van het wetsvoorstel ondersteund door Giel van der Steenhoven, Marte van der Loop en Carsten Zwaaneveld. Tevens heet ik de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties welkom. Hij zal bij de behandeling van dit wetsvoorstel optreden als adviseur van de Kamer....

  Overige Kamerstukken

  06-04-2016

 • Initiatiefwetsvoorstel van de leden Voortman en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (33328) (Wet open overheid) (re- en dupliek)

  ... Mededelingen De voorzitter: Ik deel aan de Kamer mee dat er geen afmeldingen zijn. Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen. Initiatiefwetsvoorstel Voortman/Van Weyenberg open overheid Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: het Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (33328). (Zie vergadering van 31 maart 2016.) De voorzitter: Ik heet de initiatiefnemers mevrouw Voortman en de heer Van Weyenberg van harte welkom. Het is toch bijzonder als je als Kamerlid met zo'n voorstel in vak-K mag zitten, zeg ik uit eigen ervaring. De initiatiefnemers worden ondersteund door de heer Van der Steenhoven, fractiemedewerker...

  Overige Kamerstukken

  14-04-2016

meer  overige kamerstukken

Stemmingsuitslagen (2)

meer  stemmingsuitslagen

Wetsvoorstellen (1)

meer  wetsvoorstellen

Filteren

sluit

Verfijn uw resultaten

Kies een periode (dd-mm-jjjj)

tot