78e vergadering, dinsdag 19 april 2016

de motie-Veldman c.s. over de gevolgen van de Wet open overheid voor de regeldruk ( 33328 , nr. 29 ); de motie-Veldman c.s. over onderzoek naar de kosten van de Wet open overheid ( 33328 , nr. 30 ). de motie-Veldman c.s. over de gevolgen van de Wet open overheid voor de regeldruk (33328, nr. 29) de gevolgen

19 april 2016

Convocatie inbreng verslag (wetsvoorstel) Wet open overheid (33328)

Convocatie inbreng verslag (wetsvoorstel) Wet open overheid (33328). Logo Den Haag, 2 november 2007. Den Haag, 20 december 2013 Aan: alle leden Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken Volgcommissie(s): Activiteit: Inbreng verslag


Reactie op het verzoek van het lid Özütok, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 26 september 2017, over een op basis van een Wob-verzoek gepubliceerde mail waaruit blijkt dat een onderzoek in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken kennelijk tot doel had om te voorkomen dat een initiatiefwet vanuit de Kamer tot wet zou worden verheven

opgeleverd. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, dr. R.H.A. Plasterk 1 Kamerstukken I, 33328, nr. C. 2 Bijlage bij Kamerstukken II, 33328, nr. 36. 3 Kamerstukken I, 33328, nr. E. 4 Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene


Initiatief Voortman/Schouw; Wet open overheid (33328) (Eerste Termijn Kamer)

Initiatief Voortman/Schouw; Wet open overheid (33328) (Eerste Termijn Kamer). ________________________________________________________________ VVD = Volkspartij voor Vrijheid en Democratie SGP = Staatkundig Gereformeerde Partij PvdA = Partij van de Arbeid PvdD = Partij voor de Dieren SP = Socialistische


33328, eindtekst

33328, eindtekst. T W E E D E K A M E R D E R S T A T E N - G E N E R A A L 2. De Tweede Kamer der Staten- Generaal zendt bijgaand door haar aangenomen wetsvoorstel aan de Eerste Kamer. Zij heeft de leden Voortman en Van Weyenberg opgedragen


33328, bijgewerkt t/m nr. 27 (4e NvW d.d. 13 april 2016)

33328, bijgewerkt t/m nr. 27 (4e NvW d.d. 13 april 2016). T W E E D E K A M E R D E R S T A T E N - G E N E R A A L 2. Bijgewerkt t/m nr. 19 (brief van de initiatiefnemer d.d. 15-10-2015) 33 328 Voorstel van wet van de leden Voortman en Van


Berekeningen o.b.v. 1,875% ML vanaf 2015 - Toelichting berekeningsgrondslagen

31.741 € 31.741 € 7.448 € 24.292 2,250% € 547 € 10 € 1.073 € 5.214 € 6.287 € 70.782 1985 27 3 € 33.32833.32833.32833.328 € 7.597 € 25.730 2,250% € 579 € 21 € 1.673 € 5.318 € 6.991 € 72.864 1986 28 4 € 34.994 € 34.994 € 34.994 € 34.994 € 7.749


Uitvoering motie Krol c.s. Varianten herzien

C 30.229 C 30.229 C 7.302 C 22.927 2125% C 516 C - C 516 C 5.112 € 5.627 C 68.759 1984 26 2 3% 2% C 31.741 C 31.741 C 31.741 C 31.741 C 7.448 C 24.292 2,25% C 547 C 10 C 1.073 C 5.214 C 6.287 C 70.782 1985 27 3 3% 2% C 33.328 C 33.328 C 33.328 C 33.328 C 7.597 C 25.730 2,25% C 579 C 21 C 1.673 C 5.318


Stemmingen moties Initiatiefwetsvoorstel-Voortman/Van Weyenberg open overheid

overheid), te weten: - de motie-Veldman c.s. over de gevolgen van de Wet open overheid voor de regeldruk (33328, nr. 29); - de motie-Veldman c.s. over onderzoek naar de kosten van de Wet open overheid (33328, nr. 30). (Zie vergadering van 13 april 2016.) In stemming komt de motie-Veldman c.s. (33328,


Schematisch feitenrelaas impactanalyse Wet Open Overheid

nog niet duidelijk zijn; verzoekt de regering Actal de gevolgen van dit wetsvoorstel voor de regeldruk in kaart te laten brengen en de Kamer daarover zo spoedig mogelijk te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. Voortzetting behandeling Woo in TK Motie nummer: nr. 29 (33328). Motie van de leden


Stemmingen overige moties Initiatiefwetsvoorstel Voortman/Van Weyenberg open overheid

publiek belang (Wet open overheid), te weten: - de motie-Sjoerdsma over actief voorlichting geven aan bestuursorganen (33328, nr. 31); - de motie-Oosenbrug/Bruins over experimenteren met een informatieregister door twee of meer bestuursorganen (33328, nr. 32). (Zie vergadering van 13 april 2016.) In stemming


Actuariële berekening Witteveen (uitvoering motie Krol)

Actuariële berekening Witteveen (uitvoering motie Krol). 70.782 1985 27 3 3% 2% C 33.328 C 33.328 C 33.328 C 33.328 C 7.597 C 25.730 2,25% C 579 C 21 C 1.673 C 5.318 C 6.991 C 72.864 1986 28 4 3% 2% C 34.994 C 34.994 C 34.994 C 34.994 € 7.749 C 27.245 2,25% C 613 C 33 C 2.320 € 5.424 C 7.744 C 75.007


Memorie van toelichting

Zaken en Koninkrijksrelaties werden opgesteld door ABDTOPConsult waren kritisch over de uitvoerbaarheid en vreesden hoge kosten (Kamerstukken II 2016/17, 33328, nrs. 37-38 en Kamerstukken I 2016/17, 33328, F-G). Tegelijkertijd was het zo dat ook deze rapporten zelf ook weer vragen opriepen. Bv W. Voermans,


76e vergadering, woensdag 13 april 2016

Wet open overheid) ( 33328 ). het Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (33328) Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie

13 april 2016

72e vergadering, donderdag 31 maart 2016

informatie van publiek belang (Wet open overheid) ( 33328 ). het Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (33328) Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Weyenberg houdende regels over de

31 maart 2016