Amendement van de leden Segers en Oosenbrug dat regelt dat alle informatie die door ambtenaren aan individuele Kamerleden wordt verstrekt niet openbaar is

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2015-2016 33 328 Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) Nr. 28 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SEGERS EN OOSENBRUG Ontvangen 13 april 2016 De ondergetekenden

13 apr 2016
2016D15418

Amendement van de leden Veldman en Bisschop dat regelt dat ingeval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, geen informatie wordt verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2015-2016 33 328 Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) Nr. 24 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VELDMAN EN BISSCHOP Ontvangen 12 april 2016 De ondergetekenden

12 apr 2016
2016D15402

Amendement van de leden Segers en Veldman dat regelt dat de tekst van artikel 5.1, tweede lid, van de WOO dichter bij de formulering in artikel 10, tweede lid, van de Wob wordt gebracht, waardoor gemakkelijker bij bestaande jurisprudentie over belangenafweging kan worden aangesloten, alsmede dat een beroep op een relatieve weigeringsgrond uitdrukkelijk wordt gemotiveerd

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2015-2016 33 328 Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) Nr. 22 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SEGERS EN VELDMAN Ontvangen 12 april 2016 De ondergetekenden

12 apr 2016
2016D15386

Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 7 april 2016

van wet van de leden Voortman en Van Weyenberg houdende regels 5 over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) - 33328 Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. De commissie spreekt uit dat zij de voorkeur heeft voor de verdere plenaire behandeling van wetsvoorstel

8 apr 2016
2016D14789

Herziene agenda procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 2 juli 2015

en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 26 juni 2015 Kabinetsreactie op de motie van het lid Oosenbrug c.s. over verstrekken van overheidsinformatie - 32802-13 Voorstel: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het initiatiefvoorstel Wet Open overheid (TK 33328) 12. Agendapunt: Reactie op

30 jun 2015
2015D26131

Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 2 juli 2015

de motie van het lid Oosenbrug c.s. over verstrekken van overheidsinformatie - 32802-13 Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het initiatiefvoorstel Wet Open overheid (TK 33328) Besluit: Agenderen voor algemeen overleg open data na het zomerreces. 12. Agendapunt: Reactie op de motie

2 jul 2015
2015D27083

Reactie op het verzoek van het lid Özütok, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 26 september 2017, over een op basis van een Wob-verzoek gepubliceerde mail waaruit blijkt dat een onderzoek in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken kennelijk tot doel had om te voorkomen dat een initiatiefwet vanuit de Kamer tot wet zou worden verheven

en heeft een zo geobjectiveerd mogelijke en zo transparant mogelijke impactanalyse opgeleverd. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, dr. R.H.A. Plasterk 1 Kamerstukken I, 33328, nr. C. 2 Bijlage bij Kamerstukken II, 33328, nr. 36. 3 Kamerstukken I, 33328, nr. E. 4 Korte aantekeningen

24 okt 2017
2017D29843

Reactie op verzoek commissie over de impactanalyse Wet open overheid (Woo)

AZ) heeft dat verzoek op 7 november ingewilligd. Ik kan u melden dat ik inmiddels initiatief heb genomen voor overleg met de initiatiefnemers van de Woo. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, drs. K.H. Ollongren 1 Kamerstuk 33328, nr. 39.

14 nov 2017
2017D32195

Stand van zaken inzake Wet open overheid

over de werking van de Wet open overheid beantwoord. Een gelijkluidende brief heb ik aangeboden aan de voorzitter van de Eerste Kamer. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, drs. K.H. Ollongren 1 Kamerstukken 33328, nrs. 37 en 38. 2 Kamerstukken 29 362, nr. 272, d.d. 13 juni 2018.

2 jan 2019
2019D00048

Motie van het lid Sjoerdsma over actief voorlichting geven aan bestuursorganen

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2015-2016 33 328 Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) Nr. 31 . MOTIE VAN HET LID SJOERDSMA Voorgesteld 13 april 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging,

13 apr 2016
2016D15441

Motie van de leden Oosenbrug en Bruins over experimenteren met een informatieregister door twee of meer bestuursorganen

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2015-2016 33 328 Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) Nr. 32 MOTIE VAN DE LEDEN 00SENBRUG EN BRUINS Voorgesteld 13 april 2016 De Kamer, gehoord

13 apr 2016
2016D15448

Motie van het lid Veldman c.s. over onderzoek naar de kosten van de Wet open overheid

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2015-2016 33 328 Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) Nr. 30 MOTIE VAN HET LID VELDMAN C.S. Voorgesteld 13 april 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging,

13 apr 2016
2016D15438

Convocatie inbreng verslag (wetsvoorstel) Wet open overheid (33328)

Den Haag, 20 december 2013 Aan: alle leden Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken Volgcommissie(s): Activiteit: Inbreng verslag (wetsvoorstel) Datum: donderdag 30 januari 2014 Tijd: 14.00 uur Onderwerp: Wet open overheid (33328) Agendapunt: Voorstel van wet van de leden Voortman en

20 dec 2013
2013D51699

Initiatief Voortman/Schouw; Wet open overheid (33328) (Eerste Termijn Kamer)

PVV = Partij voor de Vrijheid GrBvK = Groep Bontes/Van Klaveren D66 = Democraten 66 Klein ChristenUnie Van Vliet GroenLinks SPREKERSLIJST Dinsdag 9 december 2014 Initiatief Voortman/Schouw; Wet open overheid (33328) (Eerste Termijn Kamer) Naam: Fractie: Spreektijd: 1. A.A.G.M. van Raak SP 10 min 2. R.

9 dec 2014
2014D45598

33328, bijgewerkt t/m nr. 27 (4e NvW d.d. 13 april 2016)

Bijgewerkt t/m nr. 19 (brief van de initiatiefnemer d.d. 15-10-2015) 33 328 Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) Nr. 8 VOORSTEL VAN WET ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN

24 mrt 2016
2012D45457

Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)

33328-0  Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)   33328-24  Amendement van de leden Veldman en Bisschop dat regelt dat ingeval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten

19 apr 2016
2016P06172

Moties ingediend bij de Wet open overheid

33328-31  Motie van het lid Sjoerdsma over actief voorlichting geven aan bestuursorganen   33328-30  Motie van het lid Veldman c.s. over onderzoek naar de kosten van de Wet open overheid   33328-29  Motie van het lid Veldman c.s. over de gevolgen van de Wet open overheid voor de regeldruk   33328-32

19 apr 2016
2016P06173

78e vergadering, dinsdag 19 april 2016

de motie-Veldman c.s. over de gevolgen van de Wet open overheid voor de regeldruk ( 33328 , nr. 29 ); de motie-Veldman c.s. over onderzoek naar de kosten van de Wet open overheid ( 33328 , nr. 30 ). de motie-Veldman c.s. over de gevolgen van de Wet open overheid voor de regeldruk (33328, nr. 29) de gevolgen

19 april 2016

76e vergadering, woensdag 13 april 2016

Wet open overheid) ( 33328 ). het Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (33328) Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie

13 april 2016

72e vergadering, donderdag 31 maart 2016

houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) ( 33328 ). het Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (33328) Voorstel van wet van de leden Voortman

31 maart 2016