Kamerstukken

Zoekresultaten (537.274)

U zoekt in Kamerstukken

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 22 april 2024

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 22 april 2024. 21501-02-2884  Motie van het lid Dassen c.s. over in overleg met bondgenoten en de industrie zoeken naar oplossingen om levertijden van luchtverdedigingscapaciteiten en -munitie...

2024P06995

Toezeggingen

Toezegging bij Initiatiefnota van het lid Slagt-Tichelman over Toegang tot veilige en legale abortuszorg voor iedereen (TK 36317)

Toezegging bij Initiatiefnota van het lid Slagt-Tichelman over Toegang tot veilige en legale abortuszorg voor iedereen (TK 36317) . De minister zegt toe de Kamer voor het zomerreces te informeren over de vraag of en hoe onderzoek naar demonstraties bij abortusklinieken kan worden uitgevoerd, n.a.v. een gesprek met de klinieken over het doel en een

TZ202404-142

Toezeggingen

Toezegging bij GGZ / Suïcidepreventie

Toezegging bij GGZ / Suïcidepreventie. De minister zegt toe voor de zomer een brief naar de Kamer te sturen waarin dieper wordt ingegaan op de vragen die zijn gesteld over de database HoNOS+, waarin duizenden gegevens van patiënten in de GGZ zijn opgenomen.

TZ202404-141

Toezeggingen

Toezegging bij GGZ / Suïcidepreventie

Toezegging bij GGZ / Suïcidepreventie. De minister zegt toe om op korte termijn met een reactie te komen op de brief van systeemtherapeuten, waarin verschillende knelpunten met vergoedingen worden aangestipt met betrekking tot het zorgprestatiemodel.

TZ202404-140

Toezeggingen

Toezegging bij GGZ / Suïcidepreventie

Toezegging bij GGZ / Suïcidepreventie. De minister zegt toe om in de inhoudelijke beleidsreactie op het rapport van de Algemene Rekenkamer over de begroting van VWS expliciet aandacht te besteden aan de financiële prikkels in de GGZ, zoals de omzetplafonds en het zorgprestatiemodel, en de relatie die deze prikkels hebben met het nakomen van de

TZ202404-139

Toegezegd aan Joseph, A.S.

Toezeggingen

Toezegging bij GGZ / Suïcidepreventie

Toezegging bij GGZ / Suïcidepreventie. De minister zegt toe om in de tweede helft van mei een brief naar de Kamer te sturen met een verdere uitwerking van de afspraken die in het IZA worden gemaakt over het ´verkennend gesprek´. Hierbij is er ook aandacht voor de vrijstelling van dit gesprek voor het verplicht eigen risico.

TZ202404-138

Toegezegd aan Westerveld, E.M.

Toezeggingen

Toezegging bij Acute Zorg

Toezegging bij Acute Zorg . De minister zegt ook toe terug te koppelen hoe de communicatie en aansluiting van systemen tussen de meldkamers van het zorgcoördinatiecentrum en het landelijk meldsysteem verbeterd kunnen worden. Ze kijkt ook naar uitbreidingmogelijkheden van de meldkamer in Apeldoorn. Dat doet ze samen met JenV. Daarover stuurt ze in

TZ202404-137

Toezeggingen

Toezegging bij Acute Zorg

Toezegging bij Acute Zorg . De minister zegt toe voor het zomerreces een brief te sturen over de mogelijke inzet van een extra MMT-helikopter ter verbetering van de dekking in de oosten van het land.

TZ202404-136

Toegezegd aan Claassen, R.A.B.

Toezeggingen

Toezegging bij Acute Zorg

Toezegging bij Acute Zorg . De minister zegt toe de Kamer op de hoogte te houden over wat de EHDS-wetgeving betekent voor het wetsvoorstel over gegevensuitwisseling. (Dat is een toezegging aan het lid Paulusma en het lid Tielen, als rapporteurs op dit onderwerp.)

TZ202404-135

Toezeggingen

Toezegging bij Debat over het tekort aan plekken in de gevangenissen

Toezegging bij Debat over het tekort aan plekken in de gevangenissen . De minister voor Rechtsbescherming komt voor half mei schriftelijk terug op de aangehouden motie van de leden Van Nispen en Uitermark over mensen met een PSY-indicatie van de reclassering blijvend begeleiden in hun psychische hulpvraag (Kamerstuk 24587, nr. 947).

TZ202404-134

Toegezegd aan Nispen, M. van

Toezeggingen

Toezegging bij Debat over het tekort aan plekken in de gevangenissen

Toezegging bij Debat over het tekort aan plekken in de gevangenissen . De minister voor Rechtsbescherming komt schriftelijk terug op de vraag wat de exitfactoren zijn voor cipiers.

TZ202404-133

Toegezegd aan Nispen, M. van

Toezeggingen

Toezegging bij Debat over het tekort aan plekken in de gevangenissen

Toezegging bij Debat over het tekort aan plekken in de gevangenissen . De minister voor Rechtsbescherming komt voor de zomer in de voortgangsbrief over het gevangeniswezen terug op de mogelijkheden van het eerder verlenen van re-integratieverlof.

TZ202404-132

Toegezegd aan Lahlah, A.

Toezeggingen

Toezegging bij Debat over het tekort aan plekken in de gevangenissen

Toezegging bij Debat over het tekort aan plekken in de gevangenissen . De minister voor Rechtsbescherming zal driemaandelijks de maatregelen met betrekking tot de capaciteitsproblemen in gevangenissen evalueren en daarvan verslag doen aan de Kamer.

TZ202404-131

Toegezegd aan Ellian, U.

Toezeggingen

Toezegging bij Debat over de buitengewone Europese Top van 17 en 18 april 2024

Toezegging bij Debat over de buitengewone Europese Top van 17 en 18 april 2024 . De Kamer ontvangt uiterlijk 26 april een brief over het voornemen van de Europese Commissie om importheffingen op te leggen op graan uit Rusland en Belarus.

TZ202404-130

Toegezegd aan Campen, A.A.H. van

Toezeggingen

Toezegging bij Debat over de buitengewone Europese Top van 17 en 18 april 2024

Toezegging bij Debat over de buitengewone Europese Top van 17 en 18 april 2024 . De Kamer wordt in het verslag van de Buitengewone Europese Top d.d. 17-18 april 2024 of de geannoteerde agenda van de volgende Europese Top geïnformeerd over de afhankelijkheidsrelatie van China.

TZ202404-129

Toegezegd aan Boswijk, D.G.