Toezeggingen

Zoekresultaten (169)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Voldaan, Vaste commissie voor Financiën

Toezeggingen

Toezegging bij Macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief (incl. informele Eurogroep/Ecofinraad)

Toezegging bij Macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief (incl. informele Eurogroep/Ecofinraad). De minister reageert binnen een maand nader op de door het lid Van der Lee gestelde vragen over inspanningen in andere landen voor het in kaart brengen van klimaatrisico's

TZ202309-062

Toegezegd aan Lee, T.M.T. van der

Toezeggingen

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad. De minister van Financiën komt schriftelijk terug op de vraag van het lid Heinen (VVD) over kennisname van de positie van de Raad van State inzake de rol van nationale begrotingsautoriteiten na het SGP-herzieningstraject en de mogelijk daaruit voortvloeiende aanpassing van de Wet houdbare overheidsfinanciën,

TZ202306-149

Toegezegd aan Heinen, E.

Toezeggingen

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad. De minister van Financiën zegt toe aan het lid Heinen (VVD) schriftelijk terug te komen op zijn vraag wat wordt bedoeld met een benchmark bij schuldafbouw in de context van de SG-herzieningsvoorstellen.

TZ202306-146

Toegezegd aan Heinen, E.

Toezeggingen

Toezegging bij Staatsdeelnemingen

Toezegging bij Staatsdeelnemingen. De minister zal met het oog op een toekomstig steunpakket evalueren welke lessen kunnen worden getrokken uit de wijze van steunverlening aan KLM en de rol van een staatsagent. De minister zal de Kamer informeren over de onderzoeksvraag voor de evaluatie.

TZ202306-055

Toezeggingen

Toezegging bij Accountancy

Toezegging bij Accountancy. De minister zal ten aanzien van het wetsvoorstel een mkb-toets uitvoeren en de Kamer informeren over de wijze waarop en wat dat voor consequenties heeft voor de planning van het wetsvoorstel.

TZ202305-031

Toezeggingen

Toezegging bij Accountancy

Toezegging bij Accountancy. De minister zal bij de indiening van het wetsvoorstel de Kamer ook informeren over op welke wijze de verscheidenheid en de diversiteit in de sector kan worden vergroot en wat de mogelijkheden hiervoor zijn.

TZ202305-032

Toezeggingen

Toezegging bij Financiële markten

Toezegging bij Financiële markten. De minister van Financiën zal de Kamer voor de zomer informeren middels een kabinetsreactie over het onderzoek uitgevoerd door het ministerie van Financiën en de DNB naar hoe we het publieke belang van contant geld het beste kunnen borgen.

TZ202302-085

Toezeggingen

Toezegging bij Financiële markten

Toezegging bij Financiële markten. De minister van Financiën zal de Kamer informeren over de positie van andere landen en of er een krachtenveld ontstaat langs dezelfde lijnen en thema's omtrent de onderhandelingen van de herziening van de PSD2.

TZ202302-082

Toezeggingen

Toezegging bij Staatsdeelnemingen

Toezegging bij Staatsdeelnemingen. De staatssecretaris zal de verkenning ten aanzien van de Nederlandse Loterij en het al dan niet privatisering ervan en de borging van publieke belangen begin volgend jaar aan de Kamer zenden.

TZ202306-056

Toezeggingen

Toezegging bij Financiële markten

Toezegging bij Financiële markten. De minister van Financiën zal de kamer Informeren over het opschalen en de resultaten van de 27 afgeronde of lopende initiatieven uit het Actieplan Consumentenkeuzes.

TZ202302-086

Toezeggingen

Toezegging bij Staatsdeelnemingen

Toezegging bij Staatsdeelnemingen. De minister van Financiën zal de Kamer zo mogelijk voor het zomerreces informeren over de eindafweging ten aanzien van mogelijke juridische of andere vervolgstappen inzake KLM naar aanleiding van de bevindingen van de staatsagent

TZ202306-119

Toezeggingen

Toezegging bij Macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief (incl. informele Eurogroep/Ecofinraad)

Toezegging bij Macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief (incl. informele Eurogroep/Ecofinraad). De minister informeert de Kamer zo spoedig mogelijk of, en zo ja wanneer, de Autoriteit Consument & Markt onderzoek kan doen naar ontwikkelingen van spaartarieven in Nederland.

TZ202309-063

Toegezegd aan Lee, T.M.T. van der

Toezeggingen

Toezegging bij Pakket Belastingplan 2024

Toezegging bij Pakket Belastingplan 2024. De staatssecretaris zegt toe om samen met de minister voor Klimaat en Energie vóór het plenaire debat morgen een brief te sturen waarin een aantal onderwerpen aan de orde komt, onder andere: - het handelingsperspectief van de glastuinbouwsector met betrekking tot de afschaffing van het verlaagde tarief in

TZ202310-159

Toezeggingen

Toezegging bij Hersteloperatie kinderopvangtoeslag

Toezegging bij Hersteloperatie kinderopvangtoeslag. De staatssecretaris zegt toe om vóór het tweeminutendebat terug te komen op hoe vaak maatwerk m.b.t. DUO voorkomt. Dit zal ze bespreken met DUO en OCW.

TZ202310-126

Toezeggingen

Toezegging bij Hersteloperatie kinderopvangtoeslag

Toezegging bij Hersteloperatie kinderopvangtoeslag. De staatssecretaris zegt toe aan het lid Kat dat zij vóór het tweeminutendebat schriftelijk terugkomt op de technische details over de schuldenregeling voor jongeren, bijv. op ramingen van de hoeveelheid kinderen waar het om gaat en wat daar voor nodig is.

TZ202310-124

Toegezegd aan Kat, H.