Brieven regering

Zoekresultaten (4.598)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brieven regering

Beleidslijnen Leven Lang Ontwikkelen

Beleidslijnen Leven Lang Ontwikkelen. Kamerbrief Beleidslijnen Leven Lang Ontwikkelen Datum 23 september 2022 Betreft Kamerbrief Beleidslijnen Leven Lang Ontwikkelen Pagina van Pagina van 0. Inleiding Versterking van de leer- en ontwikkelcultuur Het kabinet wil de leer- en ontwikkelcultuur versterken om zo een bijdrage te leveren aan een goed

2022D37174

Brieven regering

Afschrift van de brief over het gesprek tussen de voorzitter van de vaste commissie voor SZW en de voorzitter van de Commissie Parameters

Afschrift van de brief over het gesprek tussen de voorzitter van de vaste commissie voor SZW en de voorzitter van de Commissie Parameters. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 september 2022 De voorzitter van de Tweede Kamercommissie voor SZW heeft op 16 september 2022 gesproken met de voorzitter van de Commissie

2022D36938

Brieven regering

Koopkrachtbrief

Koopkrachtbrief. de stijging van de energierekening 13,2% van het besteedbaar inkomen. De helft van de huishoudens in het laagste inkomenskwintiel heeft door de stijgende energierekening 10,2% tot 17,5% minder te besteden. Daarnaast laat de figuur zien dat er sprake is van grote spreiding tussen huishoudens, ook binnen inkomensgroepen: binnen de

2022D36566

Brieven regering

Evaluatierapport loonkostenvoordelen

Evaluatierapport loonkostenvoordelen. deze evaluatie alleen naar de loonkostenvoordelen. Zie: Kamerstuk 32 043, nr. 505. Wanneer een werknemer een doelgroepverklaring voor het LKV ouderen wil aanvragen en hij recht heeft op een gemeentelijke uitkering, dient hij deze niet aan te vragen bij UWV, maar bij zijn woongemeente. Handelingen II 2013/14,

2022D35693

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over een burgerbrief m.b.t. schuldhulpverlening

Reactie op verzoek commissie over een burgerbrief m.b.t. schuldhulpverlening. Reactie op brief E.W. aan vaste commissie SZW d.d. 4 april 2022 Datum 12 september 2022 Betreft Reactie op brief E.W. aan vaste commissie SZW d.d. 4 april 2022 Pagina van Pagina van Op 4 april jl. heeft mevrouw E.W. per mail contact opgenomen met de vaste commissie

2022D35181

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over een rechterlijke uitspraak van 1 juni jl. en betrekken van de eerder verzonden antwoorden op Kamervragen over onderbetaling inhuur juridische ondersteuning Rijksoverheid

Reactie op verzoek commissie over een rechterlijke uitspraak van 1 juni jl. en betrekken van de eerder verzonden antwoorden op Kamervragen over onderbetaling inhuur juridische ondersteuning Rijksoverheid. 31 490 Vernieuwing van de rijksdienst Nr. 322 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

2022D35204

Brieven regering

Rapportage Cao-afspraken 2021 over de inhoudelijke ontwikkeling van cao’s

Rapportage Cao-afspraken 2021 over de inhoudelijke ontwikkeling van cao’s. 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 1122 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 september 2022 Hierbij zend ik u de rapportage Cao-afspraken 2021 over de inhoudelijke ontwikkeling van

2022D35023

Brieven regering

Gevoeligheidsanalyse DNB

Gevoeligheidsanalyse DNB. de zogenoemde standaardmethode en de vba-methode. Uiteindelijk bepalen fondsen welke methode zij passend achten en toepassen. DNB heeft de transitie-effecten van beide methoden in kaart gebracht. In de basisvariant is uitgegaan van de overgang naar een solidaire premieregeling bij een dekkingsgraad van 122% en de

2022D34126

Brieven regering

Energietoeslag voor studenten

Energietoeslag voor studenten. de mogelijkheden voor studenten om een energietoeslag aan te vragen. Ik heb de uitspraak van de Rechtbank Gelderland bestudeerd en ben hierover in gesprek met alle betrokken partijen. Aangezien deze gesprekken nog niet zijn afgerond, kan ik u hierover op dit moment nog geen definitief beeld verschaffen. Graag wil ik

2022D34143

Brieven regering

Opzet Periodieke Rapportage artikel 13 van de SZW-begroting Integratie en Maatschappelijke Samenhang

Opzet Periodieke Rapportage artikel 13 van de SZW-begroting Integratie en Maatschappelijke Samenhang. de periode 2014 t/m 2021, en sluit daarmee aan op de periode waarop de meest recente beleidsdoorlichting uit 2016 betrekking had. Opdracht Inburgering De inburgering is als specifiek instrument aan te merken. Het doel van de inburgering is om

2022D34203

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over een brief van de Landelijke Armoedecoalitie (LA) met betrekking tot inflatie

Reactie op verzoek commissie over een brief van de Landelijke Armoedecoalitie (LA) met betrekking tot inflatie. 24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting Nr. 646 Brief van de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 september 2022 Op

2022D34105

Brieven regering

Aanpak personeelstekort in de kinderopvang

Aanpak personeelstekort in de kinderopvang. . De kinderopvangorganisaties dragen een belangrijke eigen verantwoordelijkheid voor het aantrekken en behouden van voldoende gekwalificeerd personeel. Goede arbeidsvoorwaarden spelen daarbij een belangrijke rol. De sociale partners in de kinderopvang zijn primair verantwoordelijk voor de

2022D34059

Brieven regering

Midterm review effectiviteit activerende dienstverlening aan mensen in de WIA

Midterm review effectiviteit activerende dienstverlening aan mensen in de WIA. 26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) 32 716 Evaluatie Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA) Nr. 686 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2

2022D33916

Brieven regering

Monitor Arbeidsongevallen 2021 van de Nederlandse Arbeidsinspectie

Monitor Arbeidsongevallen 2021 van de Nederlandse Arbeidsinspectie. een verdieping op het jaarverslag 2021 van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Er gebeuren dagelijks ongevallen op de werkvloer, die in veel gevallen voorkomen hadden kunnen worden. Het is daarom van groot belang dat arbeidsveiligheid een prominente plek heeft in het beleid van de

2022D33910

Brieven regering

Kansen van nieuwkomers binnen vmbo basis en kader

Kansen van nieuwkomers binnen vmbo basis en kader. het vmbo-onderwijs geldt dat vmbo-leerlingen meestal les krijgen van een kleine groep docenten. Hierdoor blijft het schoolgaan voor veel van deze leerlingen overzichtelijk en is differentiatie mogelijk. Daarnaast kunnen leerlingen die dit nodig hebben extra begeleiding krijgen bij huiswerk of bij

2022D33366

Naar boven