Brieven regering

Zoekresultaten (5.051)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brieven regering

Advies van Adviescollege ICT-toetsing programma Modernisering AA van de Sociale Verzekeringsbank

Advies van Adviescollege ICT-toetsing programma Modernisering AA van de Sociale Verzekeringsbank. 26448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) 26643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 747 Brief van de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen...

2024D06966

Brieven regering

Geannoteerde Agenda Formele Raad WSB van 11-12 maart 2024

Geannoteerde Agenda Formele Raad WSB van 11-12 maart 2024. met de ambitie om dit aan te nemen tijdens de Raad WSBVC en de Raad ECOFIN van juni. Inhoud/achtergrond/tijdpad onderhandelingen De vragen voor het beleidsdebat zijn ten...

2024D06893

Brieven regering

Onderzoek Kansengelijkheid in selectie en assessment

Onderzoek Kansengelijkheid in selectie en assessment. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 35 673 Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met de invoering van de verplichting om over...

2024D06855

Brieven regering

Afschrift brief aan de Eerste Kamer over het werken met en als zelfstandige(n) en de hoofdlijnen van het arbeidsmarktpakket

Afschrift brief aan de Eerste Kamer over het werken met en als zelfstandige(n) en de hoofdlijnen van het arbeidsmarktpakket. 2024D06172 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 februari 2024 Op 10...

2024D06172

Brieven regering

Stand van zaken Tijdelijk Noodfonds Energie

Stand van zaken Tijdelijk Noodfonds Energie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie 36 410 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën Nr. 460 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR...

2024D05737

Brieven regering

Gemeentenieuws van SZW 2024-1

Gemeentenieuws van SZW 2024-1. 2024D05910 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 februari 2024 Hierbij ontvangt u het Gemeentenieuws van SZW 2024-1. Deze nieuwsbrief wordt tevens verzonden aan de voorzitter van...

2024D05910

Brieven regering

Appreciatie Voorlopig Akkoord EU-Richtlijnvoorstel platformwerk

Appreciatie Voorlopig Akkoord EU-Richtlijnvoorstel platformwerk. 21501-31 Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken Nr. 737 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den...

2024D05552

Brieven regering

Werk voor mensen met een arbeidsbeperking

Werk voor mensen met een arbeidsbeperking. een minimale uitkering voor zo lang als zij inkomen blijven genieten. Tweede Kamer, vergaderjaar 2023–2024, 34 352, nr. 310 2 Werkzaam zijn en werkzaam blijven Het onderzoek laat zien dat...

2024D05580

Brieven regering

Planning en voortgang Algoritmeregister SZW

Planning en voortgang Algoritmeregister SZW. Impactvolle algoritmen is de verwachting dat het aantal zeer beperkt zal zijn. Een adequate administratie ontbreekt echter nog, waardoor er nog geen zekerheid kan worden gegeven over de aanwezigheid van Hoog...

2024D05437

Brieven regering

Uitkomsten verkenning toekomst kindregelingen

Uitkomsten verkenning toekomst kindregelingen. circa 35.000 gezinnen. De SVB vervult in deze situatie de rol van verbindingsorgaan. Zij is vanuit die rol verplicht de samenloop tussen rechten uit verschillende landen vast te stellen en te bepalen...

2024D05036

Brieven regering

Voortgangsrapportage en Herijking Werk aan Uitvoering

Voortgangsrapportage en Herijking Werk aan Uitvoering. 29 362 Modernisering van de overheid Nr. 350 Brief van de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 februari...

2024D05003

Brieven regering

Advies van Adviescollege ICT-toetsing op het programma OpenVMS

Advies van Adviescollege ICT-toetsing op het programma OpenVMS. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 745 BRIEF VAN DE...

2024D04790

Brieven regering

Verslag Informele Raad WSB 10-12 januari 2024

Verslag Informele Raad WSB 10-12 januari 2024. 21 501-31 Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken Nr. 734 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer...

2024D04299

Brieven regering

Rapport arbeidsinspectie 'Dienstverlening voor ouderen en nabestaanden’

Rapport arbeidsinspectie 'Dienstverlening voor ouderen en nabestaanden’. de verrekening van inkomsten naast de uitkering. Dit komt met name naar voren bij mensen met een Anw-uitkering met een mogelijkheid kst-26448-744 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2024 Tweede...

2024D04296

Brieven regering

Gelijke aanpassingen met spreiden in de uitkeringsfase

Gelijke aanpassingen met spreiden in de uitkeringsfase. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 067 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering...

2024D04220