Brieven regering

Zoekresultaten (4.689)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brieven regering

Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 29 november 2022

Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 29 november 2022. gelijke behandeling. Een nieuwe regeling met ruimere voorwaarden dan de OBR, zou leiden tot ongelijke behandeling tussen gelijke gevallen die in het verleden zijn afgewezen en gevallen die in de

2022D50941

Brieven regering

Beantwoording vragen van de rapporteurs over de Wet toekomst pensioenen

Beantwoording vragen van de rapporteurs over de Wet toekomst pensioenen. Aanbiedingsbrief antwoorden artikelsgewijze behandeling Datum 30 november 2022 Betreft Aanbiedingsbrief antwoorden artikelsgewijze behandeling Pagina van Pagina van Hierbij zend ik u – ter voorbereiding op het wetgevingsoverleg in verband met de artikelsgewijze behandeling

2022D50956

Brieven regering

Rapport Advies Commissie Parameters

Rapport Advies Commissie Parameters. Advies Commissie Parameters 2022 Datum 30 november 2022 Betreft Advies Commissie Parameters 2022 Pagina van Pagina van Inleiding Op 28 januari 2022 heb ik de Commissie Parameters gevraagd te bezien of het advies uit 2019 nog passend is en waar nodig nieuw advies uit te brengen1. Op woensdag 30 november 2022

2022D50943

Brieven regering

Beantwoording vragen van de rapporteurs over de ontwerpbegroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2023

Beantwoording vragen van de rapporteurs over de ontwerpbegroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2023. Begrotingsbehandeling SZW 2023 Datum 29 november 2022 Betreft Begrotingsbehandeling SZW 2023 Pagina van Pagina van Hierbij zenden wij u de antwoorden op de vragen over de begroting SZW 2023, gesteld door de

2022D50527

Brieven regering

Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 15 november 2022, over voedselhulp in Nederland

Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 15 november 2022, over voedselhulp in Nederland. Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 15 november Datum 29 november 2022 Betreft Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt tijdens de Regeling van Werkzaamheden

2022D50546

Brieven regering

Reactie op de motie van de leden Palland en Ceder over onderzoek naar een verdere vereenvoudiging van loonwaardemeting (Kamerstuk 34352-243)

Reactie op de motie van de leden Palland en Ceder over onderzoek naar een verdere vereenvoudiging van loonwaardemeting (Kamerstuk 34352-243). Reactie motie Palland en Ceder (Kamerstukken II, 2021/22, 34352, nr. 243) Datum 29 november 2022 Betreft Reactie motie Palland en Ceder (Kamerstukken II, 2021/22, 34352, nr. 243) Pagina van Pagina van Tijdens

2022D50592

Brieven regering

STAP-budget

STAP-budget. Kamerbrief STAP-budget Datum 28 november 2022 Betreft Kamerbrief STAP-budget Pagina van Pagina van De urgentie van een toekomstbestendige arbeidsmarkt is groot. De tekorten op de arbeidsmarkt zijn nu al groot en er zijn belangrijke transities om voor elkaar te krijgen. Een toekomstbestendige arbeidsmarkt beweegt mee. In die

2022D50403

Brieven regering

Tijdelijk Noodfonds Energie

Tijdelijk Noodfonds Energie. Tijdelijk Noodfonds Energie Datum 28 november 2022 Betreft Tijdelijk Noodfonds Energie Pagina van Pagina van Het kabinet heeft in de Miljoenennota een uitzonderlijk groot pakket aan koopkrachtmaatregelen gepresenteerd dat gericht is op het dempen van de negatieve gevolgen van de hoge energieprijzen. Gelijktijdig met dit

2022D50414

Brieven regering

Begeleiden van langdurig bijstandsgerechtigden naar werk

Begeleiden van langdurig bijstandsgerechtigden naar werk. Begeleiden van langdurig bijstandsgerechtigden naar werk Datum 28 november 2022 Betreft Begeleiden van langdurig bijstandsgerechtigden naar werk Pagina van Pagina van Op de huidige arbeidsmarkt is sprake van grote krapte. Tegelijkertijd zit een groep mensen al geruime tijd in de bijstand. Uw

2022D50429

Brieven regering

Stand van zaken Participatiewet in balans

Stand van zaken Participatiewet in balans. Stand van zaken Participatiewet in balans Datum 28 november 2022 Betreft Stand van zaken Participatiewet in balans Pagina van Pagina van Inleiding Participatie gaat over meedoen in de samenleving. Over gezien worden en kansen krijgen om bij te dragen naar vermogen. Meedoen klinkt simpel, maar lukt toch

2022D50422

Brieven regering

Uitvoering van de motie van het lid Futselaar over een plan van aanpak om de positie van werknemers in de Nederlandse slachtindustrie en het dierenwelzijn te versterken (Kamerstuk 28286-1161)

Uitvoering van de motie van het lid Futselaar over een plan van aanpak om de positie van werknemers in de Nederlandse slachtindustrie en het dierenwelzijn te versterken (Kamerstuk 28286-1161). Uitvoering motie Futselaar - Verbetering van de positie van werknemers in de vleessector Datum 28 november 2022 Betreft Uitvoering motie Futselaar -

2022D50389

Brieven regering

Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Kinderopvang van 16 november 2022, over de uurtarieven en voorschoolse voorzieningen

Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Kinderopvang van 16 november 2022, over de uurtarieven en voorschoolse voorzieningen. Brief toezegging uurtarieven en voorschoolse voorzieningen Datum 28 november 2022 Betreft Brief toezegging uurtarieven en voorschoolse voorzieningen Pagina van Pagina van De kinderopvang heeft te maken met

2022D50381

Brieven regering

Geannoteerde agenda Formele Raad WSBVC 8 december 2022

Geannoteerde agenda Formele Raad WSBVC 8 december 2022. toepasselijke wetgeving vind ik het belangrijk om situaties van premieshoppen tegen te gaan. Zoals ik in de voorgaande voortgangsrapportage aangaf, blijft het mijn inzet dat een herziening bijdraagt aan een modernisering van de Coördinatieverordening Sociale Zekerheid. Er hebben fundamentele

2022D50068

Brieven regering

WIA-dagloonvaststelling en loonloze tijdvakken

WIA-dagloonvaststelling en loonloze tijdvakken. WIA-dagloonvaststelling en loonloze tijdvakken Datum 25 november 2022 Betreft WIA-dagloonvaststelling en loonloze tijdvakken Pagina van Pagina van De WIA-uitkering biedt aan werknemers inkomenszekerheid bij (langdurige) arbeidsongeschiktheid. De hoogte van de WIA-uitkering wordt op een objectieve en

2022D50082

Brieven regering

Update maatregelen loondoorbetaling bij ziekte

Update maatregelen loondoorbetaling bij ziekte. de doorontwikkeling en onderbouwing van het zogenaamde BAR-instrument (Beschrijving Arbeidsbelastbaarheid en Re-integratiemogelijkheden), wat is bedoeld om de communicatie tussen de professionals te bevorderen gedurende het poortwachtersproces. En het derde project binnen deze lijn richt zich op

2022D50063

Naar boven