Brieven regering

Zoekresultaten (4.284)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Brieven regering

Personeelskrapte en capaciteitsproblematiek gevangeniswezen

Personeelskrapte en capaciteitsproblematiek gevangeniswezen. DIRECTORAAT-GENERAAL STRAFFEN EN BESCHERMEN DIRECTIE SANCTIE- EN SLACHTOFFERBELEID  DATUM 24 NOVEMBER 2023 ONS KENMERK 5066046 DIRECTORAAT-GENERAAL STRAFFEN EN BESCHERMEN DIRECTIE SANCTIE- EN SLACHTOFFERBELEID  DATUM 24 NOVEMBER 2023 ONS KENMERK 5066046 Pagina van...

2023D47584

Brieven regering

Adviezen Raad van State en de voorhang van amvb's

Adviezen Raad van State en de voorhang van amvb's. DIRECTIE WETGEVING EN JURIDISCHE ZAKEN SECTOR JURIDISCHE ZAKEN EN WETGEVINGSBELEID  DATUM 29 NOVEMBER 2023 ONS KENMERK 5043563 DIRECTIE WETGEVING EN JURIDISCHE ZAKEN SECTOR JURIDISCHE ZAKEN EN WETGEVINGSBELEID ...

2023D47527

Brieven regering

Herbeoordeling veilig land van herkomst - Bosnië en Herzegovina,Brazilië, Jamaica, Kosovo, Mongolië en Servië

Herbeoordeling veilig land van herkomst - Bosnië en Herzegovina,Brazilië, Jamaica, Kosovo, Mongolië en Servië. relevante informatie van meerdere gezaghebbende internationale organisaties. Om die reden ben ik van mening dat deze bronnen de conclusie kunnen dragen. Uitkomst...

2023D47359

Brieven regering

Landenbeleid Turkije

Landenbeleid Turkije. 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 3177 Brief van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 november 2023 De Minister van Buitenlandse Zaken heeft op...

2023D47368

Brieven regering

Niet-tijdige omzetting herziene richtlijn kennismigranten

Niet-tijdige omzetting herziene richtlijn kennismigranten. Pagina van 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018  2500 EA  DEN HAAG Datum 28 november 2023 Onderwerp Niet-tijdige omzetting herziene richtlijn...

2023D47370

Brieven regering

Beleidsreactie WODC-rapport inzake de evaluatie van de B8/3 regeling

Beleidsreactie WODC-rapport inzake de evaluatie van de B8/3 regeling. een essentieel onderdeel. De herziening dient – door een goede verdeling van solidariteit en verantwoordelijkheid tussen de lidstaten – ertoe te leiden dat irreguliere secundaire migratie wordt...

2023D47379

Brieven regering

Reactie op de motie van de leden Van Nispen en Ellian over onderzoek naar mogelijkheden om oninbare civiele vonnissen over te nemen van slachtoffers (Kamerstuk 28684-680)

Reactie op de motie van de leden Van Nispen en Ellian over onderzoek naar mogelijkheden om oninbare civiele vonnissen over te nemen van slachtoffers (Kamerstuk 28684-680). ongeveer 20.000 vorderingen per jaar, waarvan ongeveer 8.000 gewelds- en...

2023D47212

Brieven regering

Verzamelbrief opvang Oekraine

Verzamelbrief opvang Oekraine. : 1. De beslisnota; 2. Het rapport van de Rijksconsultants en 3. De onderliggende stukken bij de beslisnota Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne.2 Ik stuur als coördinerend bewindspersoon voor de aanpak van de opvang...

2023D47100

Brieven regering

Fiche: Mededeling EU-stappenplan ter bestrijding van drugshandel en georganiseerde criminaliteit

Fiche: Mededeling EU-stappenplan ter bestrijding van drugshandel en georganiseerde criminaliteit. een parallelle bevoegdheid tussen de EU en lidstaten (artikel 4, lid 3 VWEU). De uitoefening van die bevoegdheid belet de lidstaten niet hun eigen bevoegdheid uit...

2023D47088

Brieven regering

Geannoteerde agenda JBZ-Raad 4 en 5 december 2023

Geannoteerde agenda JBZ-Raad 4 en 5 december 2023. het bezwaar van het EU-Hof over het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid (GBVB). Kortgezegd vond het EU-Hof het problematisch dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens...

2023D47026

Brieven regering

Uitstel toezending BNC-fiche “Richtlijn wijziging alternatieve beslechting consumentengeschillen”

Uitstel toezending BNC-fiche “Richtlijn wijziging alternatieve beslechting consumentengeschillen”. het stopzetten van het Europese Online Dispute Resolution (ODR) platform (COM(2023) 647) Aanbeveling betreffende kwaliteitseisen voor geschillenbeslechtingsprocedures die worden aangeboden door onlinemarktplaatsen en uniale ondernemersorganisaties

2023D46953

Brieven regering

WODC onderzoek naar intimidatie van lokale bestuurders en overheidspersoneel door middel van juridische procedures

WODC onderzoek naar intimidatie van lokale bestuurders en overheidspersoneel door middel van juridische procedures. 29 279 Wijziging van de Belastingregeling voor het Koninkrijk als gevolg van de spaarrenterichtlijn Pagina van 1 Nr. 824 Brief van de...

2023D46582

Brieven regering

WODC-onderzoeksrapport: De effectiviteit van de Top600-aanpak

WODC-onderzoeksrapport: De effectiviteit van de Top600-aanpak. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 29 911 Bestrijding georganiseerde criminaliteit Nr. 429 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der...

2023D46450

Brieven regering

Onderzoeksrapport van de Inspectie van Justitie en Veiligheid ‘Recht van Klagen’

Onderzoeksrapport van de Inspectie van Justitie en Veiligheid ‘Recht van Klagen’. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 29 628 Politie Nr. 1192 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de...

2023D46307

Brieven regering

Incidentonderzoek Feyenoord - Ajax door Auditteam Voetbal en Veiligheid

Incidentonderzoek Feyenoord - Ajax door Auditteam Voetbal en Veiligheid. 25 232 Voetbalvandalisme Nr. 75 Brief van de minister van Justitie en Veiligheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 november 2023...

2023D46213