Brieven regering

Zoekresultaten (3.674)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Brieven regering

Indexering griffierechten

Indexering griffierechten. de griffierechten in het bestuursrecht bestaat er een wettelijke verplichting om jaarlijks te indexeren. Met het oog op de aanstaande Wet verlaging griffierechten heb ik besloten gebruik te maken van de mogelijkheid om voor het civiele recht de jaarlijkse indexering van de griffierechten voor 2023 uit te stellen tot het

2022D51643

Brieven regering

Fiche: Herziening verordening im-, export en doorvoer vuurwapens

Fiche: Herziening verordening im-, export en doorvoer vuurwapens. het ICT en personeelskosten voor, in elk geval, CDIU van de Douane. De CDIU is nu reeds verantwoordelijk voor de afgifte van de uitvoervergunningen op basis van de nu geldende verordening, maar krijgt met dit voorstel aanvullende taken op de toetsing van vergunningaanvragen voor de

2022D51620

Brieven regering

Verslag van de extra JBZ-Raad van 25 november 2022 in Brussel

Verslag van de extra JBZ-Raad van 25 november 2022 in Brussel. DIRECTORAAT-GENERAAL MIGRATIE BUREAU INTERNATIONALE MIGRATIE  DATUM 21 NOVEMBER 2022 ONS KENMERK 4328715 DIRECTORAAT-GENERAAL MIGRATIE BUREAU INTERNATIONALE MIGRATIE  DATUM 21 NOVEMBER 2022 ONS KENMERK 4328715 Pagina van 1 VERTROUWELIJK Pagina van Pagina 1 van 3 > Retouradres Postbus

2022D51600

Brieven regering

Verzamelbrief opvang Oekraïne

Verzamelbrief opvang Oekraïne. 1. De beslisnota voor de Verlenging bekostigingsbesluit veiligheidsregio’s en 2. Het Clingendael rapport ‘Gestage toename van de beschermingsopdracht voor Oekraïense ontheemden’ en 3. de budgettaire tabel. Clingendael rapport ‘Gestage toename van de beschermingsopdracht voor Oekraïense ontheemden’ Met de

2022D51577

Brieven regering

Schengentoetreding van Roemenië, Bulgarije en Kroatië

Schengentoetreding van Roemenië, Bulgarije en Kroatië. , Roemenië over doeltreffende structuren beschikt om de toegang tot internationale bescherming te garanderen en om ervoor te zorgen dat het beginsel van non-refoulement wordt nageleefd. Voor wat betreft Bulgarije stelt de Commissie dat het vanwege de grens met Turkije een sleutelrol speelt

2022D51472

Brieven regering

Afschrift brief aan medeoverheden inzake de aangepaste capaciteitsbesluit COA en transitieplan CNO

Afschrift brief aan medeoverheden inzake de aangepaste capaciteitsbesluit COA en transitieplan CNO. DIRECTORAAT-GENERAAL MIGRATIE DIRECTIE MIGRATIEBELEID AFDELING TOEZICHT, REGULIER & NATIONALITEIT  DATUM 24 NOVEMBER 2022 ONS KENMERK 4337775 DIRECTORAAT-GENERAAL MIGRATIE DIRECTIE MIGRATIEBELEID AFDELING TOEZICHT, REGULIER & NATIONALITEIT  DATUM

2022D51259

Brieven regering

Opvolgingsrapport OESO Anti-corruptiewerkgroep

Opvolgingsrapport OESO Anti-corruptiewerkgroep. de aanbeveling om medewerkers van het Huis voor klokkenluiders te trainen om vermoedens van buitenlandse omkoping aan rechtshandhavingsinstanties te melden en hen van duidelijke richtsnoeren te voorzien. Twee van de vijf aanbevelingen zijn gedeeltelijk geïmplementeerd. Dit betreft allereerst de

2022D50853

Brieven regering

Actualisatie CBS-analyse uithuisplaatsingen kinderopvangtoeslag

Actualisatie CBS-analyse uithuisplaatsingen kinderopvangtoeslag. Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen Datum 30 november 2022   Ons kenmerk 4342917   Pagina van 2 E > Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 30 november 2022 Onderwerp

2022D50787

Brieven regering

Rapport ‘Varianten voorschotregeling afzonderlijke behandeling vordering benadeelde partij. Financiële consequenties voor de Staat van toepassing Voorschotregeling’

Rapport ‘Varianten voorschotregeling afzonderlijke behandeling vordering benadeelde partij. Financiële consequenties voor de Staat van toepassing Voorschotregeling’. DIRECTORAAT-GENERAAL STRAFFEN EN BESCHERMEN DIRECTIE SANCTIE- EN SLACHTOFFERBELEID  DATUM 16 NOVEMBER 2022 ONS KENMERK 4324745 DIRECTORAAT-GENERAAL STRAFFEN EN BESCHERMEN

2022D50624

Brieven regering

Deelname Nederland aan Europese pilot met digitaal reisdocument

Deelname Nederland aan Europese pilot met digitaal reisdocument. DIRECTORAAT-GENERAAL MIGRATIE DIRECTIE MIGRATIEBELEID ASIEL, OPVANG EN TERUGKEER  DATUM 29 NOVEMBER 2022 ONS KENMERK 4266655 DIRECTORAAT-GENERAAL MIGRATIE DIRECTIE MIGRATIEBELEID ASIEL, OPVANG EN TERUGKEER  DATUM 29 NOVEMBER 2022 ONS KENMERK 4266655 Pagina van 1 VERTROUWELIJK Pagina

2022D50586

Brieven regering

Beleidsreactie evaluatie start-up regeling

Beleidsreactie evaluatie start-up regeling. het aantrekken van start-ups van buiten de EU. De komst van deze start-ups versterkt de concurrentiepositie van Nederland binnen Europa en op het wereldtoneel. Daarnaast kan worden geconcludeerd dat (internationale) start-ups een duurzame bijdrage leveren aan de economische groei in Nederland. Ze zijn

2022D50709

Brieven regering

Commissievoorstel Raadsaanbeveling gecoördineerde EU-aanpak verhogen weerbaarheid van vitale infrastructuur

Commissievoorstel Raadsaanbeveling gecoördineerde EU-aanpak verhogen weerbaarheid van vitale infrastructuur. het vooral een verdieping van de reeds ingezette trajecten. Daarom kiest het kabinet voor deze brief in plaats van een BNC-fiche. Naar verwachting wordt de Raadsaanbeveling op 13 december 2022 vastgesteld in de Europese Raad. Over de

2022D50397

Brieven regering

Geannoteerde agenda JBZ-Raad 8 en 9 december

Geannoteerde agenda JBZ-Raad 8 en 9 december. is weggelegd voor de Europese Commissie op het gebied van monitoring en handhaving. Daarnaast zullen zij afspraken maken over de verbetering van de onderlinge operationele samenwerking rond het overdragen van personen onder de Dublinverordening, met onder andere kortere deadlines, snellere procedures en

2022D50400

Brieven regering

Aanpak statelijke dreigingen en aanbieding dreigingsbeeld statelijke actoren 2

Aanpak statelijke dreigingen en aanbieding dreigingsbeeld statelijke actoren 2. een doorontwikkeling vanuit de huidige ABDO (Algemene beveiligingseisen Defensie opdrachten) van het ministerie van Defensie. De nieuwe regeling zal eisen stellen aan opdrachtnemers op het gebied van fysieke beveiliging, (digitale) informatiebeveiliging en

2022D50339

Brieven regering

Veilig land van herkomst - Verenigd Koninkrijk

Veilig land van herkomst - Verenigd Koninkrijk. 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 3012 Brief van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 november 2022 Mijn voorganger liet uw Kamer per brief van 17 december 2020 weten het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en

2022D50169

Naar boven