Brieven regering

Zoekresultaten (4.287)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Brieven regering

Rijkswet houdende goedkeuring van Conventie 108 en goedkeuring van het wijzigingsprotocol bij Conventie 108 (Kamerstuk 36455 (R2188))

Rijkswet houdende goedkeuring van Conventie 108 en goedkeuring van het wijzigingsprotocol bij Conventie 108 (Kamerstuk 36455 (R2188)). DIRECTIE WETGEVING EN JURIDISCHE ZAKEN SECTOR STAATS- EN BESTUURSRECHT   DATUM 1 DECEMBER 2023 ONS KENMERK 4981696 DIRECTIE WETGEVING...

2023D47719

Brieven regering

Verlaging van de griffierechten

Verlaging van de griffierechten. DIRECTORAAT-GENERAAL RECHTSPLEGING EN RECHTSHANDHAVING DIRECTIE RECHTSBESTEL  DATUM 1 DECEMBER 2023 ONS KENMERK 5057483 DIRECTORAAT-GENERAAL RECHTSPLEGING EN RECHTSHANDHAVING DIRECTIE RECHTSBESTEL  DATUM 1 DECEMBER 2023 ONS KENMERK 5057483 Pagina van 1 VERTROUWELIJK Pagina van...

2023D47717

Brieven regering

Beleidsreactie op het inspectiebezoek Justitieel Complex Zeist 8september 2023

Beleidsreactie op het inspectiebezoek Justitieel Complex Zeist 8september 2023. die op gespannen voet staat met de uitgangspunten van het jeugdstrafrecht. De officier van justitie en de rechter-commissaris hebben immers aanleiding gevonden om deze jongvolwassenen preventief te...

2023D47686

Brieven regering

Personeelskrapte en capaciteitsproblematiek gevangeniswezen

Personeelskrapte en capaciteitsproblematiek gevangeniswezen. DIRECTORAAT-GENERAAL STRAFFEN EN BESCHERMEN DIRECTIE SANCTIE- EN SLACHTOFFERBELEID  DATUM 24 NOVEMBER 2023 ONS KENMERK 5066046 DIRECTORAAT-GENERAAL STRAFFEN EN BESCHERMEN DIRECTIE SANCTIE- EN SLACHTOFFERBELEID  DATUM 24 NOVEMBER 2023 ONS KENMERK 5066046 Pagina van...

2023D47584

Brieven regering

Adviezen Raad van State en de voorhang van amvb's

Adviezen Raad van State en de voorhang van amvb's. DIRECTIE WETGEVING EN JURIDISCHE ZAKEN SECTOR JURIDISCHE ZAKEN EN WETGEVINGSBELEID  DATUM 29 NOVEMBER 2023 ONS KENMERK 5043563 DIRECTIE WETGEVING EN JURIDISCHE ZAKEN SECTOR JURIDISCHE ZAKEN EN WETGEVINGSBELEID ...

2023D47527

Brieven regering

Niet-tijdige omzetting herziene richtlijn kennismigranten

Niet-tijdige omzetting herziene richtlijn kennismigranten. 30 573 Migratiebeleid Nr. 205 Brief van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 november 2023 De in 2021 in...

2023D47370

Brieven regering

Beleidsreactie WODC-rapport inzake de evaluatie van de B8/3 regeling

Beleidsreactie WODC-rapport inzake de evaluatie van de B8/3 regeling. een essentieel onderdeel. De herziening dient – door een goede verdeling van solidariteit en verantwoordelijkheid tussen de lidstaten – ertoe te leiden dat irreguliere secundaire migratie wordt...

2023D47379

Brieven regering

Herbeoordeling veilig land van herkomst - Bosnië en Herzegovina,Brazilië, Jamaica, Kosovo, Mongolië en Servië

Herbeoordeling veilig land van herkomst - Bosnië en Herzegovina,Brazilië, Jamaica, Kosovo, Mongolië en Servië. relevante informatie van meerdere gezaghebbende internationale organisaties. Om die reden ben ik van mening dat deze bronnen de conclusie kunnen dragen. Uitkomst...

2023D47359

Brieven regering

Landenbeleid Turkije

Landenbeleid Turkije. 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 3177 Brief van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 november 2023 De Minister van Buitenlandse Zaken heeft op...

2023D47368

Brieven regering

Reactie op de motie van de leden Van Nispen en Ellian over onderzoek naar mogelijkheden om oninbare civiele vonnissen over te nemen van slachtoffers (Kamerstuk 28684-680)

Reactie op de motie van de leden Van Nispen en Ellian over onderzoek naar mogelijkheden om oninbare civiele vonnissen over te nemen van slachtoffers (Kamerstuk 28684-680). ongeveer 20.000 vorderingen per jaar, waarvan ongeveer 8.000 gewelds- en...

2023D47212

Brieven regering

Verzamelbrief opvang Oekraine

Verzamelbrief opvang Oekraine. : 1. De beslisnota; 2. Het rapport van de Rijksconsultants en 3. De onderliggende stukken bij de beslisnota Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne.2 Ik stuur als coördinerend bewindspersoon voor de aanpak van de opvang...

2023D47100

Brieven regering

Fiche: Mededeling EU-stappenplan ter bestrijding van drugshandel en georganiseerde criminaliteit

Fiche: Mededeling EU-stappenplan ter bestrijding van drugshandel en georganiseerde criminaliteit. een parallelle bevoegdheid tussen de EU en lidstaten (artikel 4, lid 3 VWEU). De uitoefening van die bevoegdheid belet de lidstaten niet hun eigen bevoegdheid uit...

2023D47088

Brieven regering

Geannoteerde agenda JBZ-Raad 4 en 5 december 2023

Geannoteerde agenda JBZ-Raad 4 en 5 december 2023. het bezwaar van het EU-Hof over het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid (GBVB). Kortgezegd vond het EU-Hof het problematisch dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens...

2023D47026

Brieven regering

Uitstel toezending BNC-fiche “Richtlijn wijziging alternatieve beslechting consumentengeschillen”

Uitstel toezending BNC-fiche “Richtlijn wijziging alternatieve beslechting consumentengeschillen”. het stopzetten van het Europese Online Dispute Resolution (ODR) platform (COM(2023) 647) 3. Aanbeveling betreffende kwaliteitseisen voor geschillenbeslechtingsprocedures die worden aangeboden door onlinemarktplaatsen en uniale

2023D46953

Brieven regering

WODC onderzoek naar intimidatie van lokale bestuurders en overheidspersoneel door middel van juridische procedures

WODC onderzoek naar intimidatie van lokale bestuurders en overheidspersoneel door middel van juridische procedures. 29 279 Wijziging van de Belastingregeling voor het Koninkrijk als gevolg van de spaarrenterichtlijn Pagina van 1 Nr. 824 Brief van de...

2023D46582