Brieven regering

Brieven regering

Beleidsreactie advies Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld DJI

Beleidsreactie advies Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld DJI. . Voor gedetineerden is het mogelijk de route via de CvT te volgen. Deze kan vervolgens bij de vestigingsdirecteur terecht. Naar aanleiding van de aanbevelingen van...

2024D07247

Brieven regering

Periodieke rapportage hoofdlijnen Justitieel Vierpartijenoverleg

Periodieke rapportage hoofdlijnen Justitieel Vierpartijenoverleg. een belangrijk onderwerp en ik hecht er waarde aan dat op het volgende JVO in juni 2024 vervolgstappen kunnen worden gezet. Aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit Tijdens het JVO is wederom aandacht...

2024D07196

Brieven regering

Jaarverslag Adviescommissie VOG politiegegevens 2023

Jaarverslag Adviescommissie VOG politiegegevens 2023. haar werkzaamheden in het jaar 2023 nog onvoldoende in staat te voelen om inhoudelijk tot conclusies en aanbevelingen te komen. Het jaarverslag richt zich dan ook vooral op de institutionele kant...

2024D06954

Brieven regering

Werkagenda verslavingspreventie kansspelen op afstand

Werkagenda verslavingspreventie kansspelen op afstand. mensen met financiële problemen of schulden. Daarom is in samenwerking met de Nederlandse Schuldhulproute een pilot gestart rondom het ontwikkelen van een gids op Geldfit.nl. Hiermee worden mensen met schuldenproblematiek of...

2024D06814

Brieven regering

Wenselijkheid zelfonderzoek en zelfmelden door bedrijven bij financieel-economische criminaliteit

Wenselijkheid zelfonderzoek en zelfmelden door bedrijven bij financieel-economische criminaliteit. het zelfonderzoek naar financieel-economische criminaliteit, wil het Openbaar Ministerie eisen formuleren waaraan dat onderzoek moet voldoen om in een strafrechtelijk zaaksonderzoek te worden betrokken. De onderwerpen die...

2024D06819

Brieven regering

Regeling Bibob-formulieren 2024

Regeling Bibob-formulieren 2024. 31109 Evaluatie Wet BIBOB Nr. 33 Brief van de minister van Justitie en Veiligheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 februari 2024 Met deze brief informeer ik...

2024D06804

Brieven regering

Geannoteerde Agenda JBZ-Raad 4-5 maart 2024

Geannoteerde Agenda JBZ-Raad 4-5 maart 2024. , en het toepassen van de Dublinverordening. Alleen zo kan een volledig beeld ontstaan van de staat van het Schengengebied en kunnen gerichte maatregelen worden genomen om ontstane tekortkomingen weg...

2024D06668

Brieven regering

Actuele situatie Ter Apel

Actuele situatie Ter Apel. 19637 Vreemdelingenbeleid Nr. 3207 Brief van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 februari 2024 Op 23 januari jl. heeft de...

2024D06599

Brieven regering

Datalek PI Nieuwegein

Datalek PI Nieuwegein. DIRECTORAAT-GENERAAL STRAFFEN EN BESCHERMEN DIRECTIE SANCTIE- EN SLACHTOFFERBELEID  DATUM 16 FEBRUARI 2024 ONS KENMERK 5251532 DIRECTORAAT-GENERAAL STRAFFEN EN BESCHERMEN DIRECTIE SANCTIE- EN SLACHTOFFERBELEID  DATUM 16 FEBRUARI 2024 ONS KENMERK 5251532 Pagina van 1...

2024D06359

Brieven regering

Inrichting schaderegeling Ter Apel

Inrichting schaderegeling Ter Apel. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 3206 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16...

2024D06182

Brieven regering

Nieuw Bestuurlijk afsprakenkader ontheemden uit Oekraïne

Nieuw Bestuurlijk afsprakenkader ontheemden uit Oekraïne. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 19 637 Vreemdelingenbeleid 36 045 Situatie in Oekraïne Nr. 3205 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de...

2024D05925

Brieven regering

Voor- en nadelen van de opt-out van Denemarken op het gebied van Justitie en Binnenlandse Zaken

Voor- en nadelen van de opt-out van Denemarken op het gebied van Justitie en Binnenlandse Zaken. dus niet enkel migratiebeleid, maar ook samenwerking op civielrechtelijk gebied en politie- en judiciële samenwerking (het huidige Titel V van...

2024D05903

Brieven regering

Rapport zbo-evaluatie Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen

Rapport zbo-evaluatie Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 575 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van de Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen in verband met de inning...

2024D05232

Brieven regering

Voortgangsbrief Beleidsagenda Caribisch Nederland 2021-2025 januari 2024

Voortgangsbrief Beleidsagenda Caribisch Nederland 2021-2025 januari 2024. 29279 Rechtsstaat en Rechtsorde Nr. 838 Brief van de minister van Justitie en Veiligheid, de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de minister voor Rechtsbescherming Aan de Voorzitter van...

2024D05139

Brieven regering

Fiche: Verordening politiesamenwerking inzake mensensmokkel en mensenhandel

Fiche: Verordening politiesamenwerking inzake mensensmokkel en mensenhandel. nog niet voldoende duidelijk wat met deze extra inzet exact beoogd wordt, hoe deze er concreet uit komt te zien, hoe groot de behoeftestelling is voor de reservepool, en...

2024D05051