Wetsvoorstellen

13 jun 2018
Wet invoering extra geboorteverlof

Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enige andere wetten in verband met het geboorteverlof en het aanvullend geboorteverlof teneinde bij te dragen aan de ontwikkeling van de band tussen de partner van de moeder en het kind en tevens de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt te vergroten alsmede uitbreiding van het adoptie- en pleegzorgverlof (Wet invoering extra geboorteverlof)

W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
34967
Indiener W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
06 jun 2018
Initiatiefvoorstel Wet regulering mengformules

Voorstel van wet van het lid Ziengs tot wijziging van de Drank- en Horecawet en enkele andere wetten in verband met verruiming van de mogelijkheid tot het inzetten van mengformules. Ondernemers moet ruimte worden geboden om in te spelen op de veranderende consumentenvraag door verschillende traditionele bedrijfsmodellen, waaronder horeca en detailhandel, te combineren.

E. Ziengs
Tweede Kamerlid
34961
Indiener E. Ziengs
Tweede Kamerlid

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
04 jun 2018
Wet spoedreparatie fiscale eenheid

Door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie moet Nederland belastingvoordelen die voorheen alleen golden voor ondernemingen in Nederland ook toekennen aan ondernemingen in Nederland met dochtervennootschappen in andere landen van de Europese Unie. Als deze ondernemingen er gebruik van maken zou dat de Nederlandse staat "enkele honderden miljoenen euro’s per jaar" minder belasting opleveren. Het kabinet voert daarom een wetswijziging door in de vennootschapsbelasting en de dividendbelasting, die met terugwerkende kracht geldt vanaf 25 oktober 2017. Ook de wetgeving voor de innovatiebox in de vennootschapsbelasting verandert met dit wetsvoorstel. Eveneens met terugwerkende kracht, waardoor de nieuwe regel geldt vanaf 1 maart 2018.

M. Snel
staatssecretaris van Financiën
34959
Indiener M. Snel
staatssecretaris van Financiën

Financiën
01 jun 2018
Goedkeuring Briefwisseling en Notawisseling met betrekking tot een verdrag met de Verenigde Staten van Amerika over beveiliging van gerubriceerde gegevens

Goedkeuring van op 18 augustus 1960 te Washington tot stand gekomen Briefwisseling houdende een verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake beveiliging van gerubriceerde gegevens en de op 6 april 1981 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Notawisseling houdende een verdrag tot wijziging van de Briefwisseling houdende een verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake beveiliging van gerubriceerde gegevens (Trb. 2017, 193 en Trb. 2018, 39)

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34958
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 2 anderen

Binnenlandse Zaken
01 jun 2018
Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld

De aardbeving in Zeerijp van januari 2018 laat zien dat het wenselijk is de gaswinning uit het Groningenveld zo snel mogelijk te stoppen.
Totdat de gaswinning uit het Groningenveld beëindigd is, moet gekeken worden hoe de gaswinning uit dit veld op een zo veilig mogelijke manier kan plaatsvinden waarbij ook de leveringszekerheid kan worden geborgd. Daarnaast zullen voor de vraag en gebruik van het laagcalorisch Gronings gas alternatieven gezocht moeten worden.
De huidige systematiek van de Gaswet en de Mijnbouwwet sluit niet aan op deze beoogde situatie en moet daarom gewijzigd worden.

E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat
34957
Indiener E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat

Economische Zaken en Klimaat
30 mei 2018
Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken
34960-V
Indiener S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken

Buitenlandse Zaken
30 mei 2018
Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

S.A.M. Kaag
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
34960-XVII
Indiener S.A.M. Kaag
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
30 mei 2018
Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Defensie voor het jaar 2018 (Wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten van het ministerie van Defensie voor het jaar 2018. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota

A.Th.B. Bijleveld-Schouten
minister van Defensie
34960-X
Indiener A.Th.B. Bijleveld-Schouten
minister van Defensie

Defensie
30 mei 2018
Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H).

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34960-IV
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Koninkrijksrelaties
30 mei 2018
Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Ziektewet en de Wet tegemoetkomingen loondomein, om onder andere het deactiveren van de quotumheffing mogelijk te maken

Werkgevers moeten ieder jaar voldoende banen scheppen voor mensen met een arbeidsbeperking (banenafspraak). Doen ze dat niet, dan worden ze verplicht het jaar daarna een minimaal aantal werkplekken te scheppen (een quotum). En als ze dit quotum niet halen, moeten ze het jaar daarop een boete betalen (een quotumheffing).
Bij de overheid is het quotum in 2016 niet gehaald.
Het wetsvoorstel regelt dat de quotumheffing die in 2018 verschuldigd is niet wordt geïnd. Het wetsvoorstel regelt verder dat als werkgevers in de markt of bij de overheid in de komende jaren de banenafspraak of het quotum niet halen de quotumheffing tenminste een jaar wordt uitgesteld. Het voorstel regelt ook dat de minister in de toekomst kan besluiten om de heffing uit te stellen of te deactiveren.

T. van Ark
staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
34956
Indiener T. van Ark
staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
30 mei 2018
Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2018 (Eerste suppletoire begroting)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het Infrastructuurfonds. Het betreft een eerste suppletoire begroting.

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
34960-A
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat
30 mei 2018
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
34960-XII
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat
30 mei 2018
Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het Deltafonds. De wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
34960-J
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat
30 mei 2018
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2018

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het ministerie van Financiën. De wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

W.B. Hoekstra
minister van Financiën
34960-IX
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën

Financiën
30 mei 2018
Wijziging van de begroting van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2018 (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
34960-XV
Indiener W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
30 mei 2018
Wijziging van de begroting van het Ministerie van Justitie en Veiligheid 2018 (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
34960-VI
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

Justitie en Veiligheid
30 mei 2018
Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2018 (Wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (III). Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken
34960-III
Indiener M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken

Binnenlandse Zaken
30 mei 2018
Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2018 (Wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van de Staten-Generaal. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34960-IIA
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken
30 mei 2018
Wijziging van de begrotingsstaat behorende bij de begroting van de Koning (I) voor het jaar 2018 (Wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 behorende bij de begroting van de Koning (I). Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken
34960-I
Indiener M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken

Binnenlandse Zaken
30 mei 2018
Wijziging van de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018 (Wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34960-VII
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken
30 mei 2018
Wijziging van de begrotingsstaat van het Provinciefonds voor het jaar 2018 (Wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het Provinciefonds. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34960-C
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

Binnenlandse Zaken
30 mei 2018
Wijziging van de begrotingsstaat van het Gemeentefonds voor het jaar 2018 (Wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het Gemeentefonds. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34960-B
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

Binnenlandse Zaken
30 mei 2018
Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2018 (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB). Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34960-IIB
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken
30 mei 2018
Wijziging van de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018 (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
34960-VIII
Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
+ 1 andere

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
30 mei 2018
Wijziging van de begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de begroting van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de begroting van het Diergezondheidsfonds 2018 (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat
34960-XIII
Indiener E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat
+ 1 andere

Economische Zaken en Klimaat
Filters wissen