Wetsvoorstellen

Hieronder vindt u de tekst van de bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen. Aanhangige wetsvoorstellen zijn voorstellen voor nieuwe wetten, ingediend door regering of een Tweede Kamerlid, die mogelijk behandeld worden door de Tweede Kamer.

16 okt 2018
Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet op het financieel toezicht en de Wet giraal effectenverkeer ter uitvoering van Richtlijn 2017/828/EU van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft (PbEU 2017, L 132)

...

S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming
35058
Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming

Justitie en Veiligheid
12 okt 2018
Wettelijke basis voor de staandehouding, overbrenging en ophouding met het oog op inbewaringstelling van Dublinclaimanten en vreemdelingen aan wie tijdens een verblijfsprocedure rechtmatig verblijf wordt toegekend.

Aanpassing van de Vreemdelingenwet 2000 om zeker te stellen dat in gevallen waarin inbewaringstelling van bepaalde categorieën vreemdelingen, in het bijzonder van Dublinclaimanten, aangewezen is, de staandehouding, overbrenging en ophouding met het oog op de inbewaringstelling van een zo stevig mogelijke juridische basis te voorzien. Dit om te voorkomen dat bewaring die om inhoudelijke redenen op zichzelf gerechtvaardigd is, toch opgeheven zou moeten worden. Dit wetsvoorstel voert een recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uit.

M.G.J. Harbers
staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
35056
Indiener M.G.J. Harbers
staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Justitie en Veiligheid
05 okt 2018
Aanvullingswet geluid Omgevingswet

Met dit wetsvoorstel wordt de regelgeving voor geluid afkomstig van infrastructuur (wegen en spoorwegen) en industrieterreinen ingevoegd in de Omgevingswet. De regels worden daarbij in overeenstemming gebracht met de opbouw en de doelen van die wet. Tegelijkertijd worden de regels over taken en bevoegdheden van provincies, gemeenten en waterschappen voor geluid herzien. Doel daarvan is om ook voor lokale en provinciale wegen, lokale spoorwegen en industrieterreinen de geluidregelgeving duidelijker en beter te maken.

S. van Veldhoven-van der Meer
staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
35054
Indiener S. van Veldhoven-van der Meer
staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
+ 1 andere

Infrastructuur en Waterstaat
02 okt 2018
Wet meer ruimte voor nieuwe scholen

Wijziging van diverse onderwijswetten door het wijzigen van de systematiek van het in aanmerking brengen voor bekostiging van nieuwe openbare en bijzondere scholen zodat er meer ruimte is voor een nieuw onderwijsaanbod.

A. Slob
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
35050
Indiener A. Slob
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
02 okt 2018
Initiatiefvoorstel-Raemakers. Bevorderen keuzemogelijkheid tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma

Dit voorstel maakt het mogelijk dat kindercentra kunnen kiezen voor het toelaten van uitsluitend gevaccineerde kinderen. De keuzemogelijkheid van ouders wordt zo bevorderd. Zij kunnen kiezen tussen kindercentra met alleen ingeënte kinderen en kindercentra waar ook kinderen zijn die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma. De Wet kinderopvang moet daarvoor worden gewijzigd.

R. Raemakers
Tweede Kamerlid
35049
Indiener R. Raemakers
Tweede Kamerlid

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
01 okt 2018
Wijziging van de Paspoortwet in verband met de invoering van elektronische identificatie met een publiek identificatiemiddel en het uitbreiden van het basisregister reisdocumenten

Deze Rijkswet brengt een wijziging aan in de Paspoortwet. Om elektronische dienstverlening aan burgers mogelijk te maken worden publieke elektronische identificatiemiddelen ontwikkeld waarmee de burger zich op een hoger niveau van betrouwbaarheid dan met het huidige DigiD langs digitale weg kan identificeren bij een dienstverlener. Hiervoor wordt een chip aangebracht op wettelijke identiteitsdocumenten. In dit wetsvoorstel worden daarvoor de benodigde regels getroffen. Daarnaast regelt het wetsvoorstel een uitbreiding van het basisregister reisdocumenten.

R.W. Knops
staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35047-(R2108)
Indiener R.W. Knops
staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken
26 sep 2018
Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met het opnemen van de klinisch technoloog in de lijst van registerberoepen en het toekennen van bepaalde voorbehouden handelingen aan klinisch technologen

Het wetsvoorstel voor het toekennen van een wettelijke zelfstandige bevoegdheid aan de klinisch technoloog met betrekking tot het verrichten van de vijf van de aangewezen voorbehouden handelingen. Dit wetsvoorstel draagt bij aan het efficiënter inrichten van zorg- en onderzoeksprocessen en dat de zorg- en onderzoekstaken door de hiertoe geschikte professional worden uitgevoerd.

B.J. Bruins
minister voor Medische Zorg
35045
Indiener B.J. Bruins
minister voor Medische Zorg

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
26 sep 2018
Wijziging van de Wet handhaving consumentenbescherming (implementatie Verordening (EU) 2018/302)

Dit wetsvoorstel voorziet in de aanpak van ongerechtvaardigde geoblocking (handelspraktijk waarbij de toegang tot online-interfaces en tot goederen en diensten wordt beperkt of aangepast om met de nationaliteit, verblijfplaats of plaats van vestiging van de klant verband houdende redenen). Het verbod op geoblocking is een belangrijk onderdeel van de strategie voor de digitale eengemaakte markt.

M.C.G. Keijzer
staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat
35046
Indiener M.C.G. Keijzer
staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Economische Zaken en Klimaat
25 sep 2018
Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg en enige andere wetten in verband met het controleren van de verzekeringsplicht en het regelen van de verwerking van gepseudonimiseerde persoonsgegevens

Dit wetsvoorstel betreft een aantal verschillende onderwerpen. Het gaat onder andere om het regelen van de controle van de verzekeringsplicht door zorgverzekeraars. Personen die niet verzekeringsplichtig zijn en toch een zorgverzekering hebben overtreden de wet. De redenen voor het hebben van een zorgverzekering zonder verzekeringsplicht zijn divers. Een aantal personen vertrekt naar het buitenland zonder zich uit te schrijven of werkt niet langer in Nederland. De voorgestelde wijzigingen hebben als doel te bevorderen dat zorgverzekeraars het bestaan en het einde van de verzekeringsplicht beter kunnen vaststellen. Dit voorstel regelt ook de grondslagen voor de verwerking van (gepseudonimiseerde) persoonsgegevens door de Minister voor Medische Zorg, het Zorginstituut Nederland en het RIVM.

B.J. Bruins
minister voor Medische Zorg
35044
Indiener B.J. Bruins
minister voor Medische Zorg

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
25 sep 2018
Wet medische hulpmiddelen

Er zijn nieuwe Europese regels voor medische hulpmiddelen (MDR) en medische hulpmiddelen voor in-vitro diagnostiek (IVDR). Dit wetsvoorstel geeft uitvoering aan de nieuwe Europese regels. Medische hulpmiddelen en medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van leven en de gezondheid van patiënten. Zij omvatten een zeer gevarieerde groep producten; van pleisters, kunstheupen en pacemakers tot laboratorium- en zelftesten. De nieuwe verordeningen hebben als doel de veiligheid van medische hulpmiddelen op verschillende manieren te waarborgen: door strengere regels voor het op de markt brengen van medische hulpmiddelen en door strenger toezicht op fabrikanten en hun producten die op de markt beschikbaar zijn. Deze nieuwe wet zal de ‘oude’ Wet op de medische hulpmiddelen vervangen.

B.J. Bruins
minister voor Medische Zorg
35043
Indiener B.J. Bruins
minister voor Medische Zorg

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
25 sep 2018
Wijziging van de Mediawet 2008 met onder meer aanscherping procedure voor instemming van de minister met gewijzigd aanbodkanaal, de positie van de Ster en de benoeming van de raden van toezicht en besturen van in de Mediawet geregelde organisaties

In dit wetsvoorstel wordt aanpassing van de Mediawet 2008 voorgesteld in verband met vijf onderwerpen. Het gaat om:
1. aanscherping van de procedure voor de instemming van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) met een nieuw of significant gewijzigd aanbodkanaal;
2. modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen van in de Mediawet 2008 geregelde organisaties;
3. modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster;
4. technische verbeteringen in verband met taken van het Commissariaat voor de Media;
5. overige technische wijzigingen.

A. Slob
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
35042
Indiener A. Slob
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
21 sep 2018
Voorstel van wet van de leden Wilders en De Graaf betreffende het verbod van bepaalde islamitische uitingen

In dit initiatiefwetsvoorstel stellen de leden Wilders en De Graaf (beiden PVV) dat de bedreiging die de islam vormt voor de Nederlandse rechtsstaat een effectief verbod op islamitische uitingen rechtvaardigt. Op die manier kan de Nederlandse democratische rechtsstaat worden beschermd. Het voorstel is noodzakelijk en van essentieel belang om het islamitische gevaar dat Nederland bedreigt te neutraliseren. Het is de plicht van de Nederlandse overheid om de rechtsstaat, de democratie, de vrijheden en veiligheid te beschermen tegen een vijandige politieke veroveringsideologie, die historisch en mondiaal bewezen heeft slechts één doel te hebben: het islamiseren van de wereld en het onderwerpen van alle volkeren.

G. Wilders
Tweede Kamerlid
35039
Indiener G. Wilders
Tweede Kamerlid
+ 1 andere

Binnenlandse Zaken
18 sep 2018
Begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor 2019

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI).

H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
35000-XVI
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ 1 andere

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
18 sep 2018
Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2019

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII).

S.A.M. Kaag
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
35000-XVII
Indiener S.A.M. Kaag
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
18 sep 2018
Begroting van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor 2019

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het ministerie van Justitie en Veiligheid (VI).

F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
35000-VI
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
+ 1 andere

Justitie en Veiligheid
18 sep 2018
Begroting van het provinciefonds (C) voor 2019

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten van het provinciefonds (C) voor het jaar 2019.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35000-C
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

Binnenlandse Zaken
18 sep 2018
Begroting van het gemeentefonds (B) voor 2019

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten van het gemeentefonds (B) voor het jaar 2019.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35000-B
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

Binnenlandse Zaken
18 sep 2018
Begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor 2019

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2019.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35000-VII
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken
18 sep 2018
Begroting van het Infrastructuurfonds (A) voor 2019

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het Infrastructuurfonds (A).

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
35000-A
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat
18 sep 2018
Begroting van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (IV) voor 2019

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (IV).

W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
35000-XV
Indiener W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
18 sep 2018
Begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
35000-VIII
Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
+ 1 andere

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
18 sep 2018
Begroting van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2019

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV).

C.J. Schouten
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
35000-XIV
Indiener C.J. Schouten
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
18 sep 2018
Wetsvoorstel Belastingplan 2019

Dit eerste wetsvoorstel uit een pakket van zeven belastingvoorstellen regelt de veranderingen in de inkomstenbelasting, de loonbelasting, de omzetbelasting (btw) en de regeling belastingrente met ingang van 1 januari 2019. Het gaat onder meer om de invoering van een tweeschijvenstelsel, de verkorting van de 30%-regeling voor extraterritoriale kosten, verhoging van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting, een lager tarief voor aftrekposten en een verhoging van het lage btw-tarief van zes naar negen procent.

W.B. Hoekstra
minister van Financiën
35026
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën
+ 1 andere

Financiën
18 sep 2018
Begroting van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor 2019

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten van Koninkrijksrelaties (IV) en van het BES-fonds (H) voor het jaar 2019.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35000-IV
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Koninkrijksrelaties
18 sep 2018
Begroting van het ministerie van Algemene Zaken (IIIA), het Kabinet van de Koning (IIIB) en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor 2019

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten van het ministerie van Algemene Zaken (IIIA), het Kabinet van de Koning (IIIB) en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2019.

M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken
35000-III
Indiener M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken

Binnenlandse Zaken
Filters wissen