Wetsvoorstellen

Hieronder vindt u de tekst van de bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen. Aanhangige wetsvoorstellen zijn voorstellen voor nieuwe wetten, ingediend door regering of een Tweede Kamerlid, die mogelijk behandeld worden door de Tweede Kamer.

Filters wissen
11 sep 2019
Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet (implementatie wijziging Gasrichtlijn en een aantal verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas)

...

E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat
35283
Indiener E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat

Economische Zaken en Klimaat
10 sep 2019
Wijziging van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken teneinde die beperkingen beter kenbaar te maken

Dit wetsvoorstel voorziet in één registratie van publiekrechtelijke beperkingen in de openbare registers (en daarmee ontsluiting via de basisregistratie kadaster (hierna: BRK)). De beperkingenregistraties bij gemeenten komen hiermee te vervallen. Daarnaast wordt voorzien in een verruiming van de objecttypen waarop beperkingen kunnen worden gevestigd zodat bronhouders de beperkingen aan de BRK kunnen leveren op basis van een kadastrale aanduiding, een identificatie op grond van de basisregistratie grootschalige topografie en de basisregistratie adressen en gebouwen, alsmede op basis van een handmatig getekende contour.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35284
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken
09 sep 2019
Wet taal en toegankelijkheid

Internationalisering in het hoger onderwijs is van grote waarde voor de Nederlandse samenleving, maar de groei van het aantal internationale studenten moet niet doorschieten. Uit interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) blijkt dat de financiering, kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs daardoor onder druk kunnen komen. Het wetsvoorstel bevat een aantal maatregelen die zijn bedoeld om de toegankelijkheid van het (hoger) onderwijs te waarborgen en de instroom van internationale studenten te beheersen:
- modernisering van het taalbeleid van instellingen (ho en mbo);
- invoering van een toestemmingsvereiste voor het instellen van capaciteitsnorm;
- maximering van de hoogte van het instellingscollegegeld dat instellingen kunnen berekenen aan EER-studenten (inclusief Nederlandse studenten) voor tweede en volgende studies;
- creëren van een wettelijke grondslag voor een eigen bijdrage voor de kosten van een diplomawaardering en het afnemen van een taaltoets.


I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
35282
Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
06 sep 2019
Wet defensiematerieelbegrotingsfonds

...

A.Th.B. Bijleveld-Schouten
minister van Defensie
35280
Indiener A.Th.B. Bijleveld-Schouten
minister van Defensie
+ 1 andere

Defensie
06 sep 2019
Goedkeuring van de op 24 november 2017 te Brussel tot stand gekomen Brede en versterkte partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Armenië, anderzijds (met Bijlagen, Protocollen en Gezamenlijke Verklaring) (Trb. 2018, 41)

...

S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken
35279
Indiener S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken

Buitenlandse Zaken
04 sep 2019
Verzamelwet SZW 2020

Dit wetsvoorstel wijzigt een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De wijzigingen betreffen zowel de arbeidswetgeving, de socialezekerheidswetgeving als wetgeving rondom de structuur van de uitvoeringsorganisatie. Het gaat onder andere om wijzigingen die voortkomen uit knelpunten in de uitvoering die zijn aangedragen door het UWV en de SVB. Het gaat hierbij om tekstuele aanpassingen, technische verbeteringen en verheldering van bepaalde punten. Het gaat niet om substantiële beleidswijzigingen en heeft geen substantiële financiële consequenties.

W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
35275
Indiener W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
02 sep 2019
Wetsvoorstel wijziging Vreemdelingenwet 2000 vrijheidsontneming asielzoekers

Het wetsvoorstel gaat over aanpassing van de wettelijke grondslag voor vrijheidsontneming van asielzoekers na afwijzing of niet in behandeling nemen van een asielverzoek.

A. Broekers-Knol
staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
35271
Indiener A. Broekers-Knol
staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Justitie en Veiligheid
02 sep 2019
Wijziging van de Uitvoeringswet verordening Europees burgerinitiatief in verband met de nieuwste verordening betreffende het Europees burgerinitiatief

Het Europees burgerinitiatief is geïntroduceerd bij het Verdrag van Lissabon en wordt sinds 1 april 2012 ten uitvoer gelegd bij Verordening (EU) nr. 211/2011. Die verordening voorziet in de regels en procedures voor het burgerinitiatief en wordt aangevuld door Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1179/2011. Het burgerinitiatief beoogt burgers actief te betrekken bij het Europese besluitvormingsproces, door hen indirect het recht van initiatief op het terrein van wetgeving te bieden. Het gaat daarbij om een voorstel over een aangelegenheid waarvan burgers vinden dat er een rechtshandeling van de Europese Unie nodig is ter uitvoering van de verdragen.
Verordening (EU) nr. 211/2011 betreffende het Europees burgerinitiatief (hierna: oude verordening) is na vijf jaar vervangen om technische, juridische en praktische tekortkomingen in de uitvoering van de verordening te verhelpen. Verordening (EU) nr. 2019/788 (hierna: nieuwe verordening) beoogt het Europees burgerinitiatief (hierna: EBI) toegankelijker, minder omslachtig en gebruiksvriendelijker te maken alsook te zorgen voor een optimale benutting van het burgerinitiatief als middel om debat en burgerparticipatie op het niveau van de Europese Unie te bevorderen en de EU dichter bij de burger te brengen.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35272
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken
02 sep 2019
Wijziging van de Kieswet en de Waterschapswet tot aanpassing van de regeling van de tijdelijke vervanging van leden van de vertegenwoordigende organen wegens zwangerschap en bevalling of ziekte

Dit wetsvoorstel heeft tot doel tijdelijke vervanging van leden van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer der Staten-Generaal, provinciale staten, het algemeen bestuur, de gemeenteraad, de eilandsraad en het kiescollege wegens zwangerschap en bevalling of ziekte ook mogelijk te maken aan het einde van de zittingsperiode van deze vertegenwoordigende organen. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een toezegging van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer bij de beantwoording van schriftelijke vragen van de leden Özütok (GroenLinks), Den Boer (D66) en Van Raak (SP).

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35273
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken
30 aug 2019
Wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met de herziening van het verlies van rechtspersoonlijkheid van het CIZ

Indicatiebesluiten op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) worden genomen door het CIZ. Het CIZ is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) en heeft eigen rechtspersoonlijkheid. Bij de inwerkingtreding van de Wlz is geregeld dat het CIZ op termijn zijn rechtspersoonlijkheid zou gaan verliezen.
Anno 2019 is de rechtsvorm en de voor- en nadelen ervan op het vlak van besturing, bedrijfsvoering en kosten opnieuw en meer diepgaand bekeken. Daaruit blijkt dat de transitiekosten, de structureel hogere personeelskosten en extra belasting die een transitie op de organisatie zou leggen, niet opwegen tegen de beperkte toename van de sturingsmogelijkheden. Het voorstel is daarom af te zien van het verlies van de rechtspersoonlijkheid door het CIZ.

H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
35270
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ 1 andere

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
30 aug 2019
Verhoging van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren

Het kindgebonden budget is een inkomensafhankelijke tegemoetkoming voor de kosten van kinderen, bedoeld om gezinnen met lage- en middeninkomens te ondersteunen. Om werkende gezinnen met middeninkomens verder te ondersteunen, stelt de regering voor om het punt waarop de inkomensafhankelijke afbouw van het kindgebonden budget voor paren begint, te verhogen. Voor alleenstaanden blijft het grensinkomen rond het wettelijk minimumloon liggen. Voor paren wordt het drempelinkomen verhoogd met een bedrag van 16.300 euro. Hierdoor krijgen sommige ouders een hoger kindgebonden budget of komen zij voor het eerst in aanmerking voor een kindgebonden budget.
Bovenstaande staat in een eerder wetsvoorstel (35010). Dit wetsvoorstel (35269) stelt een wijziging voor. In het eerdere voorstel is geregeld dat per 2020 eenmalig het kindgebonden budget niet wordt geïndexeerd. Met het voorliggende voorstel wordt de niet-indexering ongedaan gemaakt.

T. van Ark
staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
35269
Indiener T. van Ark
staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
30 aug 2019
Wijziging van de Mediawet 2008 houdende verlenging van de lopende concessie en erkenningen van de landelijke publieke mediadienst met een jaar

De lopende concessie en erkenningen van de landelijke publieke mediadienst worden met een jaar verlengd.
Het uitstel geeft tijd om de Mediawet 2008 aan te passen aan de snelle veranderingen van de wereld waarin de publieke mediadienst functioneert. Het begin van de nieuwe concessie- en erkenningperiode wordt met een jaar uitgesteld.

A. Slob
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
35268
Indiener A. Slob
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
30 aug 2019
Implementatiewet wijziging EU-kaderrichtlijn afvalstoffen

Met dit wetsvoorstel wordt Richtlijn (EU) 2018/851 van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. Dit moet uiterlijk op 5 juli 2020 gebeurd zijn.
Het bepaalt de voorwaarden of er sprake is van einde-afval of een bijproduct. Wanneer een afvalproduct een behandeling heeft ondergaan waardoor het weer nuttig bruikbaar is, en voldoet aan een aantal criteria, is het niet langer afval. De criteria staan in het wetsvoorstel uitgewerkt en worden in de Wet Milieubeheer opgenomen.
Daarnaast stelt het wetsvoorstel regels over uitgebreide producentenverantwoordelijkheid en gescheiden inzameling van bepaalde afvalstromen.

S. van Veldhoven-van der Meer
staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
35267
Indiener S. van Veldhoven-van der Meer
staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat
19 jul 2019
Wet Zerodays Afwegingsproces

Dit initiatiefwetsvoorstel van het lid Verhoeven (D66) heeft tot doel een wettelijk geborgd afwegingskader te creëren voor alle zerodays of onbekende kwetsbaarheden (fouten in software die nog onbekend zijn bij de maker van die software) die de
overheid ontdekt, aankoopt of anderszins in bezit krijgt.

K. Verhoeven
Tweede Kamerlid
35257
Indiener K. Verhoeven
Tweede Kamerlid

Binnenlandse Zaken
18 jul 2019
Wijziging van de Advocatenwet, de Gerechtsdeurwaarderswet, de Wet op het notarisambt en de Wet positie en toezicht advocatuur in verband met het opnemen van een grondslag voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van

Dit wetsvoorstel combineert een aantal onderwerpen waaronder het opnemen van een grondslag voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van kwaliteitstoetsen bij advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen, die passen bij de huidige beroepsuitoefening binnen deze drie beroepsgroepen. Voor de advocatuur gaat het om het aanvullen van een wettelijke opdracht aan de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) voor de uitvoering van deze kwaliteitstoetsingen, terwijl het voor de beide andere juridische beroepsgroepen uitsluitend gaat om het aanvullen van een reeds bestaande wettelijke grondslag.
Daarnaast bevat het voorstel een aantal aanpassingen van wetstechnische en van redactionele aard, betrekking hebbend op de drie beroepsgroepen. Deze wijzigingen zijn grotendeels procedureel van karakter, herstellen soms een wetgevingstechnische omissie zoals een verouderde verwijzing, en hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat ze technisch van aard zijn.

S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming
35262
Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming

Justitie en Veiligheid
18 jul 2019
Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging

Het wetsvoorstel biedt een wettelijke grondslag om met het oog op het bevorderen van eenvoudige, snelle, effectieve en de-escalerende geschilbeslechting te kunnen experimenteren met innovatieve vormen van rechtspleging. Het wetsvoorstel maakt het mogelijk om in de praktijk te onderzoeken hoe de procesvoering voor de burgerlijke rechter kan worden verbeterd, met het oog op de behoefte van rechtzoekende burgers en bedrijven aan meer eenvoud, snelheid, en effectiviteit in de gerechtelijke geschilbeslechting en aan de-escalatie van het conflict. Vanwege het experimentele karakter is dit een tijdelijke wet met een looptijd van vijftien jaar. Na tien jaar wordt de wet geëvalueerd.

S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming
35263
Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming

Justitie en Veiligheid
18 jul 2019
Goedkeuring van het op 2 juli 2018 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake de totstandkoming van een raamwerk voor samenwerking op het gebied van defensieaangelegenheden, met bijlage (Trb. 2018, 125 en Trb. 2019, 102)

...

A.Th.B. Bijleveld-Schouten
minister van Defensie
35260-(R2131)
Indiener A.Th.B. Bijleveld-Schouten
minister van Defensie
+ 1 andere

Defensie
18 jul 2019
Goedkeuring van de op 14 december 2017 te New York aanvaarde wijziging van artikel 8 van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2018, 74 en Trb. 2018, 200)

Dit voorstel van rijkswet strekt tot goedkeuring van de op 14 december 2017 aanvaarde wijziging van artikel 8 van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof.
Ingevolge dit artikel 8 heeft het Internationaal Strafhof rechtsmacht voor wat betreft oorlogsmisdrijven, in het bijzonder wanneer deze worden gepleegd als onderdeel van een plan of beleid of als onderdeel van het op grote schaal plegen van dergelijke misdrijven.
De wijziging van artikel 8 heeft gevolgen voor de Nederlandse Wet internationale misdrijven. Een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet internationale misdrijven wordt tegelijkertijd met dit voorstel van rijkswet ter parlementaire goedkeuring ingediend.

S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken
35258-(R2130)
Indiener S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken
+ 2 anderen

Buitenlandse Zaken
18 jul 2019
Uitvoering van de op 14 december 2017 te New York aanvaarde wijziging van artikel 8 van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2018, 74, met correcties in Trb. 2018, 200)

Dit wetsvoorstel houdt een wijziging in van de Wet internationale misdrijven (Wim) ter uitvoering van de op 14 december 2017 te New York aanvaarde wijziging van artikel 8 van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof. Deze wijziging van het Statuut behelst strafbaarstelling van de volgende handelingen als oorlogsmisdrijven:
–het gebruik van (micro)biologische of toxine wapens;
–het gebruik van wapens die beogen te verwonden door fragmenten die in het lichaam niet door röntgenstraling kunnen worden ontdekt; en
–het gebruik van laserwapens die zijn ontworpen om als voornaamste of bijkomende gevechtsfunctie blijvende blindheid te veroorzaken.

F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
35259
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
+ 2 anderen

Justitie en Veiligheid
18 jul 2019
Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

Dit wetsvoorstel wijzigt bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht over elektronisch bestuurlijk verkeer. Sinds de inwerkingtreding van deze regeling in 2004 hebben zich zo veel technologische en maatschappelijke ontwikkelingen voorgedaan, dat het wenselijk is om de regels over elektronisch bestuurlijk verkeer te moderniseren. Het computergebruik en het gebruik van internet hebben een hoge vlucht genomen. Daarnaast zijn er veel mogelijkheden van verkeer via de elektronische weg bijgekomen.
Burgers en organisaties verwachten tegenwoordig dat bestuursorganen (zoals bijvoorbeeld gemeenten) ook langs elektronische weg bereikbaar zijn. In het regeerakkoord van 2012 is daarom afgesproken dat bedrijven en burgers zaken die ze met de overheid doen – zoals het aanvragen van een vergunning – digitaal moeten kunnen afhandelen.
Het regeerakkoord van 2017 en de kabinetsagenda Digitale Overheid stellen dat overheidscommunicatie die nu nog fysiek plaatsvindt, in de toekomst ook digitaal moet kunnen, waarbij er een keuzemogelijkheid blijft om per post met de overheid te communiceren.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35261
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

Binnenlandse Zaken
11 jul 2019
Wet versterken positie mbo-studenten

Iedere jongere, ongeacht zijn of haar financiële of persoonlijke situatie, moet de kans krijgen om onderwijs te volgen. Het wetsvoorstel ‘versterken positie mbo-studenten’ draagt hieraan bij via
1) de introductie van een mbo-studentenfonds;
2) maatregelen voor de versterking van de positie van zwangere mbo-studenten;
3) de introductie van de mbo-verklaring;
4) wijziging van de benaming van mbo-studenten en
5) het niet langer verplichten om nadere vooropleidingseisen te stellen.

I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
35252
Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
11 jul 2019
Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies

Voorstel voor aanpassing van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen aan de bepalingen van de zesde maatregel betreffende verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen tussen de EU-lidstaten. Met de wijziging wordt het voor intermediairs verplicht om grensoverschrijdende fiscale planningsconstructies vanaf 25 juni 2018 te melden aan de Belastingdienst.

M. Snel
staatssecretaris van Financiën
35255
Indiener M. Snel
staatssecretaris van Financiën

Financiën
11 jul 2019
Wijzigingen maximale huursomstijging en lokale mogelijkheid hoger percentage

Het gaat in dit wetsvoorstel om de wijziging van de berekening van de maximale huursomstijging, waarmee de huurharmonisatie (huurverhoging bij nieuwe verhuring), de huurverlagingen wegens inkomensdaling van de huurder na eerdere inkomensafhankelijke (hogere) huurverhoging en alle huurverhogingen wegens renovatie (waaronder verduurzaming) buiten de berekening van jaarlijkse huursomstijging gebracht worden. Daartoe wordt voorgesteld artikel 54 van de Woningwet
te wijzigen.
Daarnaast voorziet dit wetsvoorstel in de mogelijkheid om op voorstel van woningcorporaties in gezamenlijke afspraken met huurdersvertegenwoordigers en betrokken gemeente(n) lokaal een hogere maximale jaarlijkse huursomstijging vast te leggen (maximaal 1 procentpunt hoger).
Aanleiding voor dit wetsvoorstel is het Sociaal Huurakkoord 2018 dat Aedes en Woonbond hebben gesloten op 21 december 2018.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35254
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken
10 jul 2019
Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht

Dit voorstel wijzigt de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de Omgevingswet, enkele wetten die ook al gewijzigd worden met het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet (34.986) en een aantal andere wetten in verband met twee stelselwijzigingen: de bundeling en uniformering van het omgevingsrecht door middel van de nieuwe Omgevingswet en de codificatie en harmonisatie van het nadeelcompensatierecht via de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten (Wns).
In verband met deze stelselwijzigingen beoogt dit wetsvoorstel in de eerste plaats een goede afstemming tussen de Awb en de nieuwe Omgevingswet te bewerkstelligen. Ten tweede wordt voorgesteld de in de Awb vervatte medewerkingsplicht aan toezichthouders aan te vullen met de mogelijkheid om overtreding van deze medewerkingsplicht bestuurlijk te handhaven door middel van een last onder bestuursdwang. Tot slot bevat dit voorstel enkele voorstellen tot aanpassing of intrekking van bijzondere nadeelcompensatieregelingen met het oog op de inwerkingtreding van de algemene nadeelcompensatieregeling van de Awb.

S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming
35256
Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming
+ 1 andere

Justitie en Veiligheid
05 jul 2019
Wet homologatie onderhands akkoord

Het voorstel Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) is bedoeld voor ondernemingen die op zichzelf rendabel zijn, maar door een te zware schuldenlast of te hoge structurele kosten een sanering van schulden en verplichtingen nodig hebben om te voorkomen dat zij in surseance van betaling of faillissement komen. Voor die situatie maakt het voorstel het mogelijk dat de rechtbank een akkoord over het herstructureren en saneren van schulden goedkeurt. Door de goedkeuring worden alle schuldeisers en aandeelhouders van de onderneming gebonden aan de inhoud van het akkoord, ook degenen die tegen hebben gestemd. Vorderingen en andere rechten van werknemers op grond van arbeidsovereenkomst blijven van rechtswege buiten het akkoord. In Nederland ontbreekt momenteel een wettelijke regeling voor een dwangakkoord buiten faillissement.

S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming
35249
Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming

Justitie en Veiligheid