Wetsvoorstellen

Hieronder vindt u de tekst van de bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen. Aanhangige wetsvoorstellen zijn voorstellen voor nieuwe wetten, ingediend door regering of een Tweede Kamerlid, die mogelijk behandeld worden door de Tweede Kamer.

Wilt u meer weten over welke stappen er nodig zijn om een wet te maken en welke rol de Tweede Kamer daarbij speelt? Dan kunt u hier meer lezen.

Filters wissen
21 sep 2020
Variawet hoger onderwijs

In dit wetsvoorstel wordt een aantal wijzigingen voorgesteld van de WHW, de WOT en de WSF 2000. Het gaat om verschillende beleidsmatige wijzigingen, waarmee met name eerdere toezeggingen aan de Tweede Kamer gestand worden gedaan. Deze zijn onder andere gedaan in de Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015-2025, tijdens debatten in en brieven aan de Tweede Kamer en door de uitwerking van de door de minister van OCW getekende beschikking van het Benelux Comité van Ministers.

I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
35582
Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
16 sep 2020
Wijziging van een aantal Onderwijswetten in verband met het uitreiken van een schooldiploma aan leerlingen in het praktijkonderwijs en in het voortgezet speciaal onderwijs

Elke leerling die het praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs (uitstroomprofielen arbeidsmarktgericht en dagbesteding) succesvol afrondt gaat dezelfde vorm van erkenning ontvangen. Door het vaststellen van een model van het schooldiploma zullen er geen verschillen meer zijn tussen de schooldiploma’s die worden afgegeven door de individuele scholen. Deze vorm van eenduidige erkenning, met een persoonlijk portfolio, vergroot de positie van de leerling op de arbeidsmarkt. Het schooldiploma kent geen civiel effect, waarmee wordt bedoeld dat het geen toelatingsrecht geeft tot vervolgonderwijs.

A. Slob
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
35580
Indiener A. Slob
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
15 sep 2020
Belastingplan 2021

Voorstellen voor wijziging per 1 januari 2021 van onder meer de loon- en inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting, verschillende autobelastingen en de energiebelasting.

W.B. Hoekstra
minister van Financiën
35572
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën
+ 2 anderen

Financiën
15 sep 2020
Wijziging van de Wet opslag duurzame energie- en klimaattransitie in verband met de vaststelling van tarieven voor de jaren 2021 en 2022

Omdat de kostprijs van technieken die CO2-uitstoot terugbrengen vooralsnog vaak hoger is dan alternatieven die tot CO2-uitstoot leiden, is stimulering hiervan in een overgangsfase noodzakelijk. Hiervoor zijn subsidieregelingen in het leven geroepen (SDE+ en SDE++). Deze worden gefinancierd uit een heffing op het verbruik van elektriciteit en aardgas: de opslag voor duurzame energie- en klimaattransitie (ODE). In dit wetsvoorstel worden de tarieven voor de ODE voor 2021 en 2022 verhoogd. De sector industrie draagt in 2021 ongeveer 390 miljoen euro en in 2022 ongeveer 395 miljoen euro bij aan de opbrengst van de ODE.

E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat
35579
Indiener E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat

Financiën
15 sep 2020
Overige fiscale maatregelen 2021

Voorstel voor aanpassing van de fiscale behandeling van de levensloopregeling, de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, het speur- en ontwikkelingswerk, het speur- en ontwikkelingswerk door private bedrijven en van de landgoederen volgens de Natuurschoonwet 1928, Verder regelt het voorstel een mogelijke samenloop van hybridemismatchmaatregelen en de earningsstrippingmaatregel en uitstel van de invoering van het elektronische derdenbeslag door de Belastingdienst.

J.A. Vijlbrief
staatssecretaris van Financiën
35573
Indiener J.A. Vijlbrief
staatssecretaris van Financiën

Financiën
15 sep 2020
Wet CO2-heffing industrie

Voorstel voor een belasting op de uitstoot van broeikasgas door industrie en afvalverbrandingsinstallaties. Uitgezonderd zijn glastuinbouw, stadsverwarming, elektriciteitsopwekking en het verwarmen en koelen van gebouwen.

J.A. Vijlbrief
staatssecretaris van Financiën
35575
Indiener J.A. Vijlbrief
staatssecretaris van Financiën
+ 1 andere

Financiën
15 sep 2020
Wet aanpassing box 3

Voorstel voor aanpassing van de vermogensrendementsheffing in de inkomstenbelasting. Per 1 januari 2021 wordt het heffingsvrije vermogen verhoogd, worden de grenzen van de drie schijven aangepast en stijgt het tarief naar 31 procent.

J.A. Vijlbrief
staatssecretaris van Financiën
35577
Indiener J.A. Vijlbrief
staatssecretaris van Financiën

Financiën
15 sep 2020
Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II en de Woningwet (eenmalige huurverlaging huurders met een lager inkomen)
K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35578
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

Financiën
15 sep 2020
Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen

Voorstel voor het wijzigen van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en enkele andere wetten om de toekenning en eventuele terugvordering van de kinderopvangtoeslag te verbeteren.

A.C. van Huffelen
staatssecretaris van Financiën
35574
Indiener A.C. van Huffelen
staatssecretaris van Financiën
+ 3 anderen

Financiën
15 sep 2020
Wet differentiatie overdrachtsbelasting

Voorstel om starters op de woningmarkt (jongvolwassenen tot 35 jaar) vrij te stellen van overdrachtsbelasting bij de aankoop van een eigen woning en het algemene tarief van de overdrachtsbelasting te verhogen.

J.A. Vijlbrief
staatssecretaris van Financiën
35576
Indiener J.A. Vijlbrief
staatssecretaris van Financiën
+ 1 andere

Financiën
15 sep 2020
Begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2021 van het ministerie van Ecomische Zaken en Klimaat.

E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat
35570-XIII
Indiener E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat

Economische Zaken en Klimaat
15 sep 2020
Tweede incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2020 inzake Coronamaatregelen

Deze tweede incidentele suppletoire begroting (ISB) wijzigt de begrotingsstaat van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2020 in verband met uitgaven inzake coronamaatregelen.

H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
35567
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
15 sep 2020
Begroting van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2021 van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI).

F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
35570-VI
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

Justitie en Veiligheid
15 sep 2020
Begroting van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2021 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV).

W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
35570-XV
Indiener W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
15 sep 2020
Begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2021 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
35570-XVI
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
15 sep 2020
Begroting van het Nationaal Groeifonds (XIX) voor het jaar 2021

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2021 van het Groeifonds.

E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat
35570-XIX
Indiener E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat

Economische Zaken en Klimaat
15 sep 2020
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) voor het jaar 2021

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten van het Defensiematerieelfonds voor het jaar 2021.

A.Th.B. Bijleveld-Schouten
minister van Defensie
35570-K
Indiener A.Th.B. Bijleveld-Schouten
minister van Defensie

Defensie
15 sep 2020
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2021

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2021 van het Ministerie van Defensie (X)

A.Th.B. Bijleveld-Schouten
minister van Defensie
35570-X
Indiener A.Th.B. Bijleveld-Schouten
minister van Defensie

Defensie
15 sep 2020
Begroting van het ministerie van Financiën voor het jaar 2021

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2021 van het ministerie van Financiën

W.B. Hoekstra
minister van Financiën
35570-IX
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën

Financiën
15 sep 2020
Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2021

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2021 van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII).

S.A.M. Kaag
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
35570-XVII
Indiener S.A.M. Kaag
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
15 sep 2020
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2021

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2021 van het Infrastructuurfonds.

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
35570-A
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat
15 sep 2020
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2021

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2021 van het Deltafonds.

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
35570-J
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat
15 sep 2020
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2021

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2012 van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
35570-XII
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat
15 sep 2020
Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling

Voorstel voor aanpassing van de regeling in de vennootschapsbelasting die bepaalt dat bij beëindiging van buitenlandse activiteiten de buitenlandse verliezen in Nederland aftrekbaar zijn.

J.A. Vijlbrief
staatssecretaris van Financiën
35568
Indiener J.A. Vijlbrief
staatssecretaris van Financiën

Financiën
15 sep 2020
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2021

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2021 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V)

S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken
35570-V
Indiener S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken

Buitenlandse Zaken