Gang

Wetsvoorstel Initiatiefwetsvoorstel van de leden Stoffer, Palland, Drost en Pouw-Verweij - Opnemen in de Grondwet van een bepaling betreffende het gezins- en familieleven

Met dit initiatiefwetsvoorstel willen de leden Stoffer, Palland, Drost en Pouw-Verweij de positie van het gezin beter beschermen door het in de Grondwet te verankeren. Die verankering heeft als doel om de bescherming van het gezin tegen de overheid duidelijker te waarborgen en ervoor te zorgen dat de overheid bewust rekenschap gaat geven van de effecten van het beleid en de wetgeving op het gezin, zodat een meer weloverwogen en samenhangend gezinsbeleid ontstaat. Het voorstel werkt deze doelen uit in een viertal onderdelen:
1. Eerbiediging van het recht op gezinsleven;
2. Wettelijke bescherming van de economische, sociale en culturele belangen van het gezins- en familieleven;
3. Recht om zijn of haar biologische ouders te kennen;
4. Jaarlijks verslag over de staat van het gezin aan de Staten-Generaal.

  1. Voltooid: Voorbereiding
  2. Onvoltooid: Debat
  3. Onvoltooid: Stemming
  4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 16:00 - 16:30

Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot na ontvangst van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en de reactie van de indieners daarop.  Niet controversieel verklaren.

Tijd activiteit: 11:30 - 13:00

Documenten