Wetsvoorstel Implementatiewet richtlijn herstructurering en insolventie

Richtlijn (EU) 2019/1023 bepaalt dat iedere lidstaat erin moet voorzien dat:
1. een onderneming in financiële moeilijkheden toegang heeft tot een doeltreffend preventief herstructureringsstelsel dat de mogelijkheid biedt insolventie te voorkomen;
2. een natuurlijke persoon die een handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit uitoefent (hierna: ondernemer), een tweede kans kan krijgen in de vorm van een kwijtschelding van zijn schuld en de opheffing van een eventueel bij de faillietverklaring opgelegd beroepsverbod;
3. procedures inzake herstructurering, insolventie en kwijtschelding van schuld efficiënter worden en daardoor minder lang duren, en
4. informatie over de effectiviteit van insolventieprocedures wordt verzameld.
Doel van dit wetsvoorstel is de implementatie van deze richtlijn. Het grootste deel van de richtlijn moet in beginsel uiterlijk op 17 juli 2022 in de nationale wetgeving zijn omgezet en worden toegepast.

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan

Activiteiten

Procedurevergadering

Besluit: Agenderen voor een wetgevingsoverleg.

Tijd activiteit: 15:00 - 16:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 14 april te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 14:30 - 16:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Tijd activiteit: 15:30 - 16:00

Wetgevingsproces

Documenten

Naar boven