Wetsvoorstel

Wijziging van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en enkele andere wetten

Het wetsvoorstel wijzigt de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen (Kaderwet zbo’s). Dit betreft de volgende onderwerpen:
- de openbaarmaking van de nevenfuncties van (bestuurs)leden van zelfstandige bestuursorganen (zbo’s);
- het tijdstip van verzending van het jaarverslag door zbo’s; en
- de doelmatigheidsbeoordeling van zbo’s.

Ook wordt voorgesteld om de evaluatiebepaling van individuele zbo’s aan te passen en om in de Kaderwet adviescolleges een bepaling op te nemen over de overdracht van archiefbescheiden van tijdelijke en eenmalige adviescolleges na hun opheffing.

Tot slot dienen artikelen in de Wet langdurige zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet op de organisatie ZorgOnderzoek Nederland en de Zorgverzekeringswet te worden aangepast in verband met het vervallen van artikel 35, vierde lid, van de Kaderwet zbo’s en de Wet luchtvaart in verband met de voorgestelde wijziging van artikel 18 van de Kaderwet zbo’s.