Wetsvoorstel

Uitvoeringswet Verordening Brussel II bis (herschikking)

Dit wetsvoorstel geeft regels voor de uitvoering van de gewijzigde Verordening Brussel II-bis. De Verordening Brussel II-bis bevat regels voor grensoverschrijdende zaken over echtscheiding en geschillen over minderjarigen. Zo regelt de verordening de internationale bevoegdheid van de rechter, de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen en de samenwerking tussen de centrale autoriteiten van de lidstaten van de Europese Unie in aangelegenheden betreffende kinderen. Het doel van de verordening is het bevorderen van het vrije verkeer van personen door het vergemakkelijken van het leven van (echt)paren en ouders van verschillende nationaliteiten die in verschillende lidstaten kunnen worden betrokken in procedures waarin beslissingen worden genomen die hen aangaan. Doel van de gewijzigde verordening is het verbeteren van de werking van de bestaande verordening Brussel II-bis. Dit door resterende hindernissen voor het vrije verkeer van rechterlijke beslissingen weg te nemen en de belangen van het kind beter te beschermen door de procedures over ouderlijke verantwoordelijkheid eenvoudiger en efficiënter te maken.
Daartoe:
- wordt het verlof tot tenuitvoerlegging van een beslissing uit een andere lidstaat (het «exequatur») afgeschaft
- wordt de verplichting tot het horen van het kind in de procedure die hem of haar aangaat verduidelijkt
- zijn de regels voor de samenwerking tussen de centrale autoriteiten aangescherpt.

Wetgevingsproces

Meer zien

Documenten

Alle documenten