Wetsvoorstel

Wijziging van de Kernenergiewet (verruiming inspraak)

Dit wetsvoorstel wijzigt artikel 17, vierde lid van de Kernenergiewet. Met deze wijziging wordt geborgd dat voor een vergunning voor aanpassing van de duur van nucleaire activiteiten in de toekomst altijd de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (UOV) op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) wordt gevolgd. Dit was een aanbeveling van het Nalevingscomité bij het Verdrag van Aarhus van om te verzekeren dat toekomstige heroverwegingen of aanpassingen van de duur van iedere nucleaire activiteit voldoen aan de inspraakverplichtingen van het Verdrag van Aarhus.

Activiteiten

07 jul 2021
Procedurevergadering

Besluit: De inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op 9 september 2021.  Niet controversieel verklaren.

10:15 - 11:15

06 jul 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat  Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

16:15 - 16:30

Wetgevingsproces

01 jul 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
06 jul 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
07 jul 2021

Procedurevergadering commissie Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
09 sep 2021

Wijziging van de Kernenergiewet (verruiming inspraak)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)