Wetsvoorstel

Innovatiewet Strafvordering

Sinds 2014 worden in het kader van het programma modernisering Wetboek van Strafvordering voorbereidingen getroffen voor een nieuw Wetboek van Strafvordering. Dit wetsvoorstel past enkele onderdelen van het Wetboek van Strafvordering aan om innovatie binnen het strafprocesrecht te bevorderen.
Voorgesteld wordt om:
• een voorziening te introduceren voor de rechter in eerste aanleg of hoger beroep om de Hoge Raad prejudiciële vragen te kunnen stellen in strafzaken;
• te voorzien in een regeling dat na inbeslagneming van een geautomatiseerd werk later binnenkomende berichten voor een bepaalde periode kunnen worden onderzocht in het kader van de opsporing;
• in het kader van de opsporing netwerkzoeking na inbeslagneming mogelijk te maken;
• audiovisuele opnamen onder voorwaarden te kunnen gebruiken als vervanging van een volledig proces-verbaal en daarmee onderdeel te maken van de verslaglegging van bijvoorbeeld verhoren of van de terechtzitting en het erkennen van audiovisuele opnamen als wettig bewijsmiddel;
• de mogelijkheid te bieden dat een aantal lichtere opsporingsbevoegdheden door de hulpofficier van justitie kan worden uitgeoefend, en
• te regelen op welke wijze mediation kan plaatsvinden na aanvang van het onderzoek op de terechtzitting.
Deze pilots geven organisaties in de strafrechtspraktijk de kans om alvast ervaring op te doen met een aantal onderdelen uit het nieuwe wetboek. De pilots duren maximaal drie jaar en worden gemonitord en geëvalueerd door het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC). Binnen twee jaar informeren de ministers de Tweede en Eerste Kamer over de effecten van de vernieuwingen, zodat met de uitkomsten daarvan rekening kan worden gehouden bij het nieuwe Wetboek van Strafvordering.

Activiteiten

07 jul 2021
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 16 september 2021.  Niet controversieel verklaren.

14:30 - 16:00

29 jun 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

16:00 - 16:15

Wetgevingsproces

24 jun 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
29 jun 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
07 jul 2021

Procedures en brieven (videoverbinding)

Procedurevergadering
16 sep 2021

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter bevordering van innovatie van verschillende onderwerpen in het kader van de modernisering van het Wetboek van Strafvordering (Innovatiewet Strafvordering) (35869)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Documenten

Alle documenten