Wetsvoorstel

Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda

Het kabinet stelt extra middelen beschikbaar om sneller tot vermindering van de broeikasgasuitstoot te komen. Hiervoor worden middelen op de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat uit de begrotingsreserve Maatregelen CO2-reductie ingezet. Een van de maatregelen, in het kader van de uitspraak inzake Urgenda, is dat het kabinet 70 miljoen euro extra vrijmaakt voor de sanering van de varkenshouderij.

Activiteiten

02 jul 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

16:00 - 16:45

03 jul 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag (houdende een lijst van feitelijke vragen) vaststellen op 11 juli 2019 om 12.00 uur.

13:00 - 14:00

11 jul 2019

Wetgevingsproces

28 jun 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
02 jul 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
03 jul 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
11 jul 2019

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda)

Inbreng feitelijke vragen