Wetsvoorstel

Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda-maatregelen

Het kabinet heeft besloten extra middelen beschikbaar te stellen om versneld te werken aan reducering van broeikasgasuitstoot. Hiervoor worden de beschikbare middelen op de begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) uit de begrotingsreserve Maatregelen CO2-reductie ingezet. Het budget wordt verdeeld over de verschillende departementen en over de verschillende jaren.
Voor het jaar 2019 en 2020 wordt de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) verhoogd met een bedrag van in totaal € 183 mln. Het budget voor BZK wordt verdeeld over de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) en het Programma Reductie Energieverbruik (PRE).

Activiteiten

02 jul 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

16:00 - 16:45

04 jul 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor een Verslag houdende een lijst van feitelijke vragen vaststellen op donderdag 11 juli 2019 te 12.00 uur.

11:30 - 12:30

11 jul 2019

Wetgevingsproces

28 jun 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
02 jul 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
04 jul 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
11 jul 2019

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda-maatregelen) (TK 35234)

Inbreng feitelijke vragen