Wetsvoorstel

Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen

Met dit wetsvoorstel worden een aantal Nederlandse wetten aangepast, zodat ze overeenstemmen met de bepalingen uit het voorstel voor de Rijkswet nationaliteit zeeschepen. Die aanpassingen zijn nodig om die nieuwe Rijkswet in werking te kunnen laten treden. In de Rijkswet nationaliteit zeeschepen zijn regels opgenomen voor de inschrijving van een schip in een vlagregister van één van de landen van het Koninkrijk, het verlenen van de nationaliteit van het Koninkrijk der Nederlanden aan zeeschepen en de afgifte van zeebrieven. Hierbij wordt de bestaande (verouderde en versnipperde) regelgeving op het gebied van de nationaliteit van zeeschepen vervangen door een nieuw stelsel.

Activiteiten

Het wetsvoorstel is controversieel verklaard. De behandeling ligt stil.
25-1-2021
Dit wetsvoorstel wordt voorlopig niet verder behandeld

Tijdens een extra ingelaste procedurevergadering van de commissie Infrastructuur en Waterstaat is de behandeling van dit wetsvoorstel voorlopig stilgelegd.

02 feb 2021
Stemmingen

Besluit: Controversieel verklaard (zie Besluit bij 35718-1)

15:00 - 15:45

Debat terugkijken
03 dec 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

15:20 - 15:21

04 dec 2019
Procedurevergadering

Besluit: De minister van IenW verzoeken om de nota's naar aanleiding van het verslag van de 'Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen' (Kamerstuk 34836) en de 'Rijkswet nationaliteit zeeschepen' (Kamerstuk 33134) aan de Kamer te doen toekomen met het oog op een spoedige gezamenlijke behandeling.

10:15 - 11:15

06 dec 2017
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 16 januari 2018 te 12.00 uur.

10:15 - 11:15

28 nov 2017
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

15:15 - 15:30

Datum volgt
Plenair debat

Plenaire vergadering: Intrekking van vijf wetten en aanpassing van diverse wetten in verband met de Rijkswet nationaliteit zeeschepen, alsmede goedkeuring van de Regeling vergoeding schade door olieverontreiniging BES (Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen) (34836) +( 33134-(R1972) (Regels omtrent de verkrijging en het verlies van de nationaliteit van zeeschepen (Rijkswet nationaliteit zeeschepen))

Wetgevingsproces

21 nov 2017
Het wetsvoorstel is ingediend
28 nov 2017

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
06 dec 2017

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
16 jan 2018

Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
04 dec 2019

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
02 dec 2020

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (via videoverbinding)

Procedurevergadering
03 dec 2020

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
25 jan 2021

Extra-procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren)(via videoverbinding)

Procedurevergadering
02 feb 2021

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen

Plenaire vergadering: Intrekking van vijf wetten en aanpassing van diverse wetten in verband met de Rijkswet nationaliteit zeeschepen, alsmede goedkeuring van de Regeling vergoeding schade door olieverontreiniging BES (Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen) (34836) +( 33134-(R1972) (Regels omtrent de verkrijging en het verlies van de nationaliteit van zeeschepen (Rijkswet nationaliteit zeeschepen))

Plenair debat
Meer zien

Documenten

Alle documenten