Brieven regering

Brieven regering

Nationale bestrijding IBR en BVD en enkele andere diergezondheids- onderwerpen

Nationale bestrijding IBR en BVD en enkele andere diergezondheids- onderwerpen. 29683 Dierziektebeleid Nr. 301 Brief van de minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19...

2024D29262

Brieven regering

Ingebrekestellingsbrief van de Europese Commissie van 24 oktober 2000

Ingebrekestellingsbrief van de Europese Commissie van 24 oktober 2000. 22112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie 33576 Natuurbeleid Nr. 3960 Brief van de staatssecretaris van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur Aan...

2024D29010

Brieven regering

Stand van zaken blauwtong en vogelgriep juli 2024

Stand van zaken blauwtong en vogelgriep juli 2024. Blauwtong Met deze brief informeer ik de Tweede Kamer over de actuele situatie aangaande blauwtong. Ook heb ik in de brief van 4 juli jl. (Kamerstuk 28807, nr...

2024D28810

Brieven regering

Uitvoering EU-Schoolregeling 2024-2025

Uitvoering EU-Schoolregeling 2024-2025. 31532 Voedingsbeleid Nr. 292 Brief van de minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 juli 2024 Met deze brief informeer ik...

2024D28745

Brieven regering

Reactie op de motie van het lid De Hoop c.s. over een einde maken aan de stikstofjacht op boeren voor de luchtvaart en de stikstofruimte inzetten voor legalisatie van PAS-melders (Kamerstuk 31936-1160)

Reactie op de motie van het lid De Hoop c.s. over een einde maken aan de stikstofjacht op boeren voor de luchtvaart en de stikstofruimte inzetten voor legalisatie van PAS-melders (Kamerstuk 31936-1160). 31936 Luchtvaartbeleid 35334 Problematiek...

2024D28665

Brieven regering

SCoPAFF-vergadering gewasbescherming 10 en 11 juli 2024

SCoPAFF-vergadering gewasbescherming 10 en 11 juli 2024. een nieuwe basisstof met beoogd gebruik als fungicide in verschillende gewassen. De EC stelt voor om deze stof goed te keuren als basisstof. Het Ctgb adviseert positief op dit...

2024D28546

Brieven regering

Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 15 juli 2024

Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 15 juli 2024. 21501-32 Landbouw- en Visserijraad Nr. 1663 Brief van de minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4...

2024D28288

Brieven regering

Jaarlijkse rapportages mestbeleid

Jaarlijkse rapportages mestbeleid. 33037 Mestbeleid Nr. 547 Brief van de minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 juli 2024 Hierbij informeer ik u over...

2024D28172

Brieven regering

Op weg naar een integrale aanpak van natuurbrandbeheersing

Op weg naar een integrale aanpak van natuurbrandbeheersing. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 30 821 Nationale Veiligheid Nr. 229 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR NATUUR EN STIKSTOF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer...

2024D24551

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie inzake aandacht voor misstanden in rundveehouderij

Reactie op verzoek commissie inzake aandacht voor misstanden in rundveehouderij. waarvoor niet RVO, maar de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de bevoegde autoriteit is. Ik kan u melden dat het onderzoek recent is afgerond. Vanwege de...

2024D24353

Brieven regering

Kennisgeving pachtnormen 2024

Kennisgeving pachtnormen 2024. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 27 924 Pachtbeleid Nr. 87 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12...

2024D24436

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over de verklaring van een aantal dierenartsen over de huis- en hobbydierenlijst

Reactie op verzoek commissie over de verklaring van een aantal dierenartsen over de huis- en hobbydierenlijst. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 28 286 Dierenwelzijn Nr. 1336 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN...

2024D23953

Brieven regering

Verslag Landbouw- en Visserijraad 27 mei 2024

Verslag Landbouw- en Visserijraad 27 mei 2024. dat onder de bevoegdheid van de Milieuraad valt. Oostenrijk riep op om snel het Raadsbesluit voor verlaging van de beschermde status van de wolf in het Verdrag van Bern...

2024D23203

Brieven regering

Aanpassing behandeling Natuurherstelverordening in Raad van Ministers

Aanpassing behandeling Natuurherstelverordening in Raad van Ministers. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 508 Interpellatie-Van der Plas inzake het niet voldoen aan het informatieverzoek om de Impact Assessment Natuurherstelverordening naar de Kamer te sturen...

2024D23276

Brieven regering

Onderzoek naar risicovolle strategische afhankelijkheden binnen het agrocomplex die raken aan het belang voedselzekerheid in Nederland

Onderzoek naar risicovolle strategische afhankelijkheden binnen het agrocomplex die raken aan het belang voedselzekerheid in Nederland. een onderzoek naar risicovolle strategische afhankelijkheden binnen het agrocomplex die raken aan het belang voedselzekerheid in Nederland. Het stuk bevat...

2024D22937