Brieven regering

Zoekresultaten (3.477)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Brieven regering

Toepassing Ruimtelijk ordeningsinstrumentarium ten aanzien van aangekocht hotel COA

Toepassing Ruimtelijk ordeningsinstrumentarium ten aanzien van aangekocht hotel COA. hier een eerste stap, waarna ook meerdere locaties in andere gemeenten zullen volgen. Het COA heeft een hotel aangeschaft in Albergen, gelegen in de gemeente Tubbergen. Dit hotel kan momenteel 80 gasten ontvangen. In potentie kunnen er op deze locatie 300

2022D32555

Brieven regering

Actuele situatie in Ter Apel en maatregelen asielopvang voor de korte, middellange en lange termijn

Actuele situatie in Ter Apel en maatregelen asielopvang voor de korte, middellange en lange termijn. 19637 Vreemdelingenbeleid Nr. 2950 Brief van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 augustus 2022 Op dit

2022D32341

Brieven regering

Diverse onderwerpen migratiebeleid

Diverse onderwerpen migratiebeleid. 30 573 Migratiebeleid 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 192 Brief van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 augustus 2022 In deze brief informeer ik u over een aantal migratie- en asielgerelateerde onderwerpen. Over de opvangsituatie

2022D32057

Brieven regering

Actuele situatie in Ter Apel en maatregelen asielopvang

Actuele situatie in Ter Apel en maatregelen asielopvang. personele capaciteit is er inmiddels gestart met de plaatsing van rijksambtenaren op crisisnoodopvang locaties. Om voldoende menskracht beschikbaar te stellen is daarnaast met spoed een aanbestedingsprocedure gestart en zijn er inmiddels raamovereenkomsten gesloten met acht uitzendbureaus. De

2022D31946

Brieven regering

Stand van zaken over het team Werken Onder dekmantel

Stand van zaken over het team Werken Onder dekmantel. 29 628 Politie Nr. 1121 Brief van de minister van Justitie en Veiligheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 juli 2022 In aanvulling op mijn brieven van 4 april en 30 juni 2022, en de besprekingen met uw Kamer tijdens het Commissiedebat Politie van 7 juli jl.

2022D31944

Brieven regering

Menselijke maat en dienstverlening in de migratieketen

Menselijke maat en dienstverlening in de migratieketen. de toelating van pleegkinderen: er bestond alleen beleid voor pleegkinderen die zich nog in het buitenland bevinden, die bloed- of aanverwant zijn van de aspirant-pleegouders in Nederland en die niet al eerder deel uit hebben gemaakt van het gezin van de aspirant-pleegouders. De overkomst van

2022D31853

Brieven regering

Woo-verzoek over Multidisciplinair Interventieteam

Woo-verzoek over Multidisciplinair Interventieteam. 29 911 Bestrijding georganiseerde criminaliteit Nr. 362 Brief van de minister van Justitie en Veiligheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 juli 2022 Hierbij informeer ik uw Kamer over het tweede en tevens laatste deelbesluit op grond van de Wet open overheid

2022D31602

Brieven regering

Aanpassing doelgroep beschermingsrichtlijn

Aanpassing doelgroep beschermingsrichtlijn. hier voornamelijk derdelanders met een tijdelijke verblijfsvergunning. Op basis van deze signalen en het feit dat derdelanders met een tijdelijke verblijfsvergunning veelal veilig kunnen terugkeren naar het land van herkomst heb ik besloten derdelanders met een tijdelijke verblijfsvergunning per 19 juli

2022D31546

Brieven regering

Stand van zaken koppeling gegevens uithuisplaatsingen gedupeerden kinderopvangtoeslag

Stand van zaken koppeling gegevens uithuisplaatsingen gedupeerden kinderopvangtoeslag. de planning van het uitvoeren van de koppeling heb ik u geïnformeerd over mijn voornemen om vooruitlopend op de juridische grondslag de noodzakelijke koppeling uit te voeren en ouders alvast te informeren. Het koppelen van persoonsgegevens is in algemene zin een

2022D31512

Brieven regering

Aanpak voor personen met verward en onbegrepen gedrag

Aanpak voor personen met verward en onbegrepen gedrag. 25 424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 620 Brief van de ministers van Justitie en Veiligheid en voor Langdurige Zorg en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 juli 2022 Personen met een psychiatrische aandoening, verslaving en/of andere gedragsproblematiek

2022D31340

Brieven regering

Opschorting gebruik e-screener (Wet wapens en munitie)

Opschorting gebruik e-screener (Wet wapens en munitie). een formulier waarin de aanvrager aan de hand van een aantal vragen, onder andere naar de eigen psychische gesteldheid, zelf naar waarheid verklaart geen risico te vormen. Om te voorkomen dat er tussen de opschorting van de toepassing van de e-screener en de invoering van het Wm32-formulier

2022D31366

Brieven regering

Reactie op de berichtgeving NRC over Extra Beveiligde Inrichting Vught

Reactie op de berichtgeving NRC over Extra Beveiligde Inrichting Vught. 24 587 Justitiële Inrichtingen Nr. 855 Brief van de minister voor Rechtsbescherming Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 juli 2022 Mede namens de Minister van Justitie en Veiligheid informeer ik u met deze brief over het volgende. Op 11 juli

2022D31224

Brieven regering

Kabinetsreactie op de beleidsdoorlichting van artikel 31.2 – bekostiging politie

Kabinetsreactie op de beleidsdoorlichting van artikel 31.2 – bekostiging politie. 33 199 Beleidsdoorlichting Justitie en Veiligheid Nr. 51 Brief van de minister van Justitie en Veiligheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 juli 2022 Hierbij bied ik u de beleidsdoorlichting van artikel 31.2 – bekostiging

2022D31209

Brieven regering

Archief commissie Dossier J.A. Poch

Archief commissie Dossier J.A. Poch. 35 925 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022 Nr. 161 Brief van de minister van Justitie en Veiligheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 juli 2022 Op 1 februari 2021 heeft de Commissie Dossier J.A. Poch

2022D31240

Brieven regering

Beleidsconsequenties uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State van 8 juni 2022 inzake terugkeerbesluiten amv's

Beleidsconsequenties uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State van 8 juni 2022 inzake terugkeerbesluiten amv's. een periode om onder andere een band op te bouwen met de amv en de autoriteiten van het land van terugkeer te raadplegen zodat er zicht komt op de situatie van de amv en vertrekmogelijkheden. Gedurende dat jaar zal daarnaast

2022D31204

Naar boven