Brieven regering

Zoekresultaten (1.418)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Europese Zaken

Brieven regering

Verslag van de informele Raad Algemene Zaken van 15 juli 2022

Verslag van de informele Raad Algemene Zaken van 15 juli 2022. Hierbij bied ik u het verslag aan van de informele Raad Algemene Zaken van 15 juli 2022. Middels dit verslag wordt uw Kamer ook geïnformeerd over de eerste Intergouvernementele Conferenties (IGC’s) met Noord-Macedonië en Albanië op dinsdag 19 juli jl. en de wijziging van het

2022D31787

Brieven regering

Opvolging van de uitkomsten voortkomend uit de Conferentie over de Toekomst van Europa

Opvolging van de uitkomsten voortkomend uit de Conferentie over de Toekomst van Europa. het verdere proces heeft de Commissie aangegeven op de meest pragmatische manier opvolging te willen geven aan de aanbevelingen en ten volle gebruik te zullen maken van haar initiatiefrecht om met nieuwe voorstellen te komen. Daartoe heeft de Commissie op basis

2022D30609

Brieven regering

Geannoteerde agenda informele Raad Algemene Zaken van 15 juli 2022

Geannoteerde agenda informele Raad Algemene Zaken van 15 juli 2022. het voorstel van het Europees Parlement inzake de Europese Kiesakte heeft uw Kamer het kabinetsstandpunt op 17 juni jl. ontvangen, dat met uw Kamer is besproken tijdens het Commissiedebat Behandelvoorbehoud Europese Kiesakte van 21 juni jl. Tijdens de informele RAZ zal Nederland

2022D29723

Brieven regering

Verslag van de Raad Algemene Zaken van 21 juni 2022

Verslag van de Raad Algemene Zaken van 21 juni 2022. het proces van (gewone) verdragswijziging wijst het kabinet op artikel 48 EU-Verdrag (hierna VEU). In lid 2 is vastgelegd dat de regering van iedere lidstaat, het Europees Parlement (EP) en de Commissie ontwerpen tot herziening van de verdragen kunnen voorleggen aan de Raad. Wanneer er een

2022D28923

Brieven regering

Verslag van de Europese Raad, de Westelijke Balkantop en de Eurozonetop van 23 en 24 juni 2022

Verslag van de Europese Raad, de Westelijke Balkantop en de Eurozonetop van 23 en 24 juni 2022. Hierbij bied ik u, mede namens de minister-president, het verslag aan van de Europese Raad, de Westelijke Balkantop en de Eurozonetop van 23 en 24 juni 2022. De minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra [Ondertekenaar 2] VERSLAG VAN DE EUROPESE

2022D28857

Brieven regering

Verslag Raad Algemene Zaken (RAZ) van de ministers verantwoordelijk voor Cohesiebeleid van 2 juni 2022

Verslag Raad Algemene Zaken (RAZ) van de ministers verantwoordelijk voor Cohesiebeleid van 2 juni 2022. belangrijk blijft. Aan het eind van de Raad zijn de Raadsconclusies over het 8e cohesieverslag van de Europese Commissie unaniem aangenomen en heeft de Tsjechische minister van Regionale Ontwikkeling een korte update gegeven over de Tsjechische

2022D26915

Brieven regering

Jaarbericht 2021. Procesvertegenwoordiging Hof van Justitie van de EU

Jaarbericht 2021. Procesvertegenwoordiging Hof van Justitie van de EU. 35 925 V Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2022 Nr. 90 Brief van de minister van Buitenlandse Zaken Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 juni 2022 Hierbij zend ik u het ‘Jaarbericht

2022D27143

Brieven regering

Kabinetsappreciatie van opinies van de Europese Commissie over de lidmaatschapsaanvragen van Oekraïne, Georgië en Moldavië

Kabinetsappreciatie van opinies van de Europese Commissie over de lidmaatschapsaanvragen van Oekraïne, Georgië en Moldavië. initiatieven voor transparantie (via aanbestedingen, digitalisering en privatisering) en het opzetten van anti-corruptie instellingen. Deze instellingen moeten goed kunnen functioneren en om deze reden acht het kabinet de

2022D26026

Brieven regering

Geannoteerde agenda voor de Europese Raad en de Westelijke Balkantop van 23 en 24 juni 2022

Geannoteerde agenda voor de Europese Raad en de Westelijke Balkantop van 23 en 24 juni 2022. prioriteit: klimaat, veiligheid en economie. Ook gaat de aandacht uit naar het vergroten van transparantie en het beter betrekken van burgers. Daarbij staat het kabinet open voor verdragswijzigingen naar aanleiding van de Conferentie, mits dit in het

2022D25674

Brieven regering

Geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 21 juni 2022

Geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 21 juni 2022. onder meer een terugblik op de uitkomst van de Conferentie. Het Franse voorzitterschap zal samen met de leden van de Raad de voorstellen uit het eindrapport inhoudelijk bespreken, op basis van een analyse van het raadssecretariaat naar de uitvoerbaarheid van de maatregelen. Deze

2022D24451

Brieven regering

Uitkomsten van de Conferentie over de Toekomst van Europa

Uitkomsten van de Conferentie over de Toekomst van Europa. het bevorderen van een inclusieve arbeidsmarkt en het tegengaan van sociale uitsluiting zet het kabinet onder meer in op het bevorderen van de werkgelegenheid voor jongeren en kansarme groepen. Met betrekking tot het thema waarden en rechten, rechtsstaat en veiligheid bevelen burgers aan om

2022D24332

Brieven regering

Aanbod technische briefing toetreding van de EU tot het EVRM

Aanbod technische briefing toetreding van de EU tot het EVRM. 2022D23523 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 juni 2022 De leden van uw Kamer hebben zich de afgelopen jaren betrokken getoond bij de toetreding van de Europese Unie tot het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele

2022D23523

Brieven regering

Verslag van de buitengewone Europese Raad van 30 en 31 mei 2022

Verslag van de buitengewone Europese Raad van 30 en 31 mei 2022. 21 501-20 Europese Raad 36 045 Situatie in de Oekraïne Nr. 1805 Brief van de minister van Buitenlandse Zaken Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 juni 2022 Hierbij bied ik u, mede namens de minister-president, het verslag aan van de buitengewone

2022D23521

Brieven regering

Hoofdlijnennota Europawet

Hoofdlijnennota Europawet. de reikwijdte van de EU informatie-afspraken in de Europawet. Het is daarbij van belang dat de toegevoegde waarde, het nut en de noodzaak van bepaalde aanpassingen in verhouding staan tot de daarvoor noodzakelijke investeringen en capaciteit, daarbij de fundamentele vraagstukken inachtnemend. Verhouding tot EU-monitor In

2022D23099

Brieven regering

Uitvoering van de motie van het lid Koole c.s. over een publieksdiscussie over de toekomst van Europa (Kamerstuk 35403-G)

Uitvoering van de motie van het lid Koole c.s. over een publieksdiscussie over de toekomst van Europa (Kamerstuk 35403-G). niet alleen door de overheid georganiseerde debatten, maar juist ook discussies die door andere initiatiefnemers werden georganiseerd. In Nederland werkt de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie samen met verscheidene

2022D21609

Naar boven