Brieven regering

Brieven regering

Antwoorden op vragen commissie van de V-100 over het thema Gevolgen van voorgestelde Europese wetgeving Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Antwoorden op vragen commissie van de V-100 over het thema Gevolgen van voorgestelde Europese wetgeving Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Hierbij stuur ik u de beantwoording van de vragen V-100 over het thema ‘Gevolgen van voorgestelde Europese...

2024D28805

Brieven regering

Actueel overzicht internationale inspanningen ten behoeve van mensen met een beperking

Actueel overzicht internationale inspanningen ten behoeve van mensen met een beperking. Zoals beschreven in de beleidsnota “Doen waar Nederland goed in is”, zet Nederland zich in voor duurzame, vreedzame, rechtvaardige en inclusieve samenlevingen. Nederland heeft daarbij...

2024D28004

Brieven regering

Appreciatie motie Flach ‘niet eten wat hier niet geproduceerd mag worden’ (Kamerstuk (36518-10)

Appreciatie motie Flach ‘niet eten wat hier niet geproduceerd mag worden’ (Kamerstuk (36518-10). onder meer de mogelijkheid dat een derde land maatregelen aanvecht in het kader van het geschillenbeslechtingssysteem van de WTO en dat derde landen...

2024D28023

Brieven regering

Toestemming voor deelname van ambtenaren aan een technische briefing over het proces rond vrijhandelsverdragen

Toestemming voor deelname van ambtenaren aan een technische briefing over het proces rond vrijhandelsverdragen. 2024D25192 Aan de Voorzi er van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 juni 2024 Met verwijzing naar het verzoek van...

2024D25192

Brieven regering

Afgifte vergunning voor export militair materieel naar Egypte

Afgifte vergunning voor export militair materieel naar Egypte. het niet-gebruiken van geweld en het humanitair recht, heeft geschonden; verdragen met als doel het tegengaan van proliferatie, wapenbeheersing en ontwapening niet heeft ondertekend, geratificeerd of geïmplementeerd. In...

2024D23884

Brieven regering

Humanitaire bijdrage aan Gaza

Humanitaire bijdrage aan Gaza. een reservering, aangezien de uitgangspunten ten aanzien van de financiering van UNRWA zoals uiteengezet in de Kamerbrief van 26 april jl. (Kamerstuk 26 150, nr. 211) blijven staan. Er moet opvolging gegeven...

2024D24029

Brieven regering

Verslag Raad Buitenlandse Zaken Handel van 30 mei 2024

Verslag Raad Buitenlandse Zaken Handel van 30 mei 2024. Sub-Sahara Afrika, werd gesproken over hoe de EU een aantrekkelijke en betrouwbare partner kan blijven en betrekkingen middels de huidige EU-inzet, waaronder via Economische Partnerschapsakkoorden, duurzame investeringsfacilitatie...

2024D23668

Brieven regering

Invulling BHOS-middelen Voorjaarsnota Oekraïne 2024

Invulling BHOS-middelen Voorjaarsnota Oekraïne 2024. 36045 Situatie in Oekraïne Nr. 183 Brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 juni 2024 Op 23...

2024D23522

Brieven regering

Reactie op de motie van het lid Hirsch c.s. over onderzoeken hoe meer klimaatfinanciering ten goede kan komen aan lokale maatschappelijke organisaties en boerenorganisaties (Kamerstuk 36410-XVII-27)

Reactie op de motie van het lid Hirsch c.s. over onderzoeken hoe meer klimaatfinanciering ten goede kan komen aan lokale maatschappelijke organisaties en boerenorganisaties (Kamerstuk 36410-XVII-27). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 XVII...

2024D22576

Brieven regering

Reactie op de moties ingediend tijdens het Tweeminutendebat Wapenexportbeleid van 13 maart 2024

Reactie op de moties ingediend tijdens het Tweeminutendebat Wapenexportbeleid van 13 maart 2024. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 22 054 Wapenexportbeleid Nr. 418 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Aan de...

2024D21780

Brieven regering

Voortgang Internationale Klimaatstrategie

Voortgang Internationale Klimaatstrategie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 793 Internationale klimaatafspraken Nr. 268 BRIEF VAN DE MINISTERS VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING EN VOOR KLIMAAT EN ENERGIE Aan de Voorzitter van de Tweede...

2024D18370