Brieven regering

Zoekresultaten (3.394)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Defensie

Brieven regering

Woo-besluit inzake wervingscampagnes Defensie in relatie tot Russische banden

Woo-besluit inzake wervingscampagnes Defensie in relatie tot Russische banden. Woo-besluit Hierbij bericht ik uw Kamer dat ik naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo) een besluit heb genomen over de...

2024D19497

Brieven regering

Project Precision Guided Rockets Korps Mariniers

Project Precision Guided Rockets Korps Mariniers. Kamerbrief Defensie moet, nu meer dan ooit, in staat zijn haar taken volwaardig uit te voeren. Het Korps Mariniers speelt hierbij een belangrijke rol en vervult wereldwijd taken op zee...

2024D19518

Brieven regering

Jaarverslag 2023 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied

Jaarverslag 2023 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied. 36410 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2024 Nr. 87 Brief van de minister van Defensie...

2024D19112

Brieven regering

Ontwikkelingen op personeelsgebied Defensie

Ontwikkelingen op personeelsgebied Defensie. Ontwikkelingen De defensieorganisatie groeit en is op dit moment de grootste werkgever van Nederland. We zien echter ook dat het aantal formatieplaatsen harder groeit dan het personeelsbestand waardoor de bezetting terugloopt. Mede...

2024D19444

Brieven regering

Update Nationaal Plan NAVO

Update Nationaal Plan NAVO. Update De NAVO-bondgenoten hebben tijdens de NAVO-top in Vilnius (2023) afgesproken dat 2% van het bbp de ondergrens is voor defensie-uitgaven (Defence Investment Pledge). Een sterke NAVO met een geloofwaardige afschrikking en...

2024D19438

Brieven regering

Voortgangsrapportage over de bredere veiligheidsinzet in Irak

Voortgangsrapportage over de bredere veiligheidsinzet in Irak. In overeenstemming met artikel 100 van de Grondwet en onder verwijzing naar de artikel 100-brief over de bredere veiligheidsinzet in Irak1 en de aanvullende artikel 100-brief inzake het leveren...

2024D19294

Brieven regering

Voortgangsrapportage over de Nederlandse bijdrage aan EUFOR Althea in Bosnië en Herzegovina

Voortgangsrapportage over de Nederlandse bijdrage aan EUFOR Althea in Bosnië en Herzegovina. In overeenstemming met artikel 100 van de Grondwet, en met verwijzing naar de eerdere artikel 100-brief inzake de Nederlandse bijdrage aan EUFOR Althea1 (Kamerstuk...

2024D19290

Brieven regering

Stand van Defensie voorjaar 2024

Stand van Defensie voorjaar 2024. Stand Hierbij bieden wij u de Stand van Defensie voorjaar 2024 aan. Hoogachtend, DE MINISTER VAN DEFENSIE drs. K.H. Ollongren DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE mr. drs. C.A. van der Maat

2024D19224

Brieven regering

Jaarlijkse voortgangsrapportage overige missiebijdragen 2023

Jaarlijkse voortgangsrapportage overige missiebijdragen 2023. Jaarlijkse voortgangsrapportage overige missiebijdragen 2023 Ministerie van Defensie Plein 4 MPC 58 B Postbus 20701 2500 ES Den Haag www.defensie.nl Onze referentie 2024013759 Ministerie van Defensie Plein 4 MPC 58 B...

2024D19124

Brieven regering

Jaarbericht en jaarverslagen toezichthouders van Defensie 2023

Jaarbericht en jaarverslagen toezichthouders van Defensie 2023. Aanbieding Hierbij bieden wij u het jaarbericht van de toezichthouders van Defensie ‘Toezicht Defensie 2023 in vogelvlucht’ en de onderliggende jaarverslagen van de Beveiligingsautoriteit (BA), de Functionaris Gegevensbescherming (FG)...

2024D19127

Brieven regering

Voortgangsrapportage Nederlandse inzet oostflank NAVO 2023

Voortgangsrapportage Nederlandse inzet oostflank NAVO 2023. Voortgangsrapportage Het kabinet geeft met deze voortgangsrapportage inzicht in de Nederlandse militaire inzet aan de oostflank van het NAVO-verdragsgebied over de periode mei 2023 tot en met april 2024.1 Als...

2024D19099

Brieven regering

Beleidsreactie op de jaarrapportage IGK 2023

Beleidsreactie op de jaarrapportage IGK 2023. Beleidsreactie Hierbij ontvangt u de beleidsreactie op het jaarverslag 2023 van de Inspecteur-generaal der Krijgsmacht (IGK). De IGK kan ons gevraagd en ongevraagd adviseren over alle vraagstukken die Defensie raken...

2024D19108

Brieven regering

Jaarverslag Integriteit Defensie 2023

Jaarverslag Integriteit Defensie 2023. Aanbieding Hierbij bied ik u het Jaarverslag Integriteit Defensie 2023 aan. In dit jaarverslag, dat sinds 2016 verschijnt, is te lezen hoe de defensieorganisatie in 2023 is omgegaan met integriteit. Het Jaarverslag...

2024D19101

Brieven regering

Defensie Projectenoverzicht 2024

Defensie Projectenoverzicht 2024. Defensie Hierbij bied ik u het nieuwe Defensie Projectenoverzicht (DPO) 2024 aan. Het DPO geeft een overzicht van de investeringsprojecten van Defensie op het gebied van materieel, vastgoed en wapensysteemgebonden-IT. Dit DPO 2024...

2024D19115

Brieven regering

Aanvullende bestelling munitievoorraden voorjaar 2024

Aanvullende bestelling munitievoorraden voorjaar 2024. De internationale veiligheidssituatie verslechtert en de onzekerheid neemt toe. Het is daarom noodzakelijk voor Nederland, onze NAVO-bondgenoten en Europese partners om maatregelen te nemen om Oekraïne te blijven steunen en de...

2024D19015