Reactie op aangenomen moties en amendementen van de begrotingsbehandeling van de OCW-begroting van 2020 en van de wetgevingsoverleggen van Media, Cultuur en Emancipatie (Kamerstuk 35300 VIII)

2020D12984
Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ontwerpbesluit tot Wijziging van het Besluit factuur, verbruiks- en indicatief kostenoverzicht energie in verband met enkele aanpassingen betreffende de implementatie van de richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie

2020D12980
Indiener E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat

Kies periode

tot Toepassen