Stemmingsuitslagen

28 jan 2020

Brief van het Presidium over een wijziging van het Reglement voor de Griffie Interparlementaire Betrekkingen Staten-Generaal

2020P01295

Stemmingsuitslagen

28 jan 2020

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het onderwijstoezicht en enkele andere wetten in verband met actualisering van de deugdelijkheidseisen, het daarmee samenhangende onderwijstoezicht en vermindering van administratieve verplichtingen in het funderend onderwijs, alsmede reparatie van wetstechnische gebreken (actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs) (35102)

2020P01293

Stemmingsuitslagen

28 jan 2020

Wijziging van de Embryowet in verband met de aanpassing van het verbod op geslachtskeuze en gebruik van geslachtscellen en embryo’s ten behoeve van kwaliteitsbewaking (35173)

2020P01298

Stemmingsuitslagen

28 jan 2020

Moties ingediend bij het VAO Energiebesparing/energieprestatie gebouwen

2020P01300

Stemmingsuitslagen

28 jan 2020

Motie ingediend bij Wijziging van de Embryowet

2020P01299

Stemmingsuitslagen

28 jan 2020

Brief van het Presidium over een wijziging van de Regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer 2014 (35379-2)

2020P01297

Stemmingsuitslagen

28 jan 2020

Aangehouden motie ingediend bij het debat over de Najaarsnota 2019

2020P01296

Stemmingsuitslagen

28 jan 2020

Moties ingediend bij Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het onderwijstoezicht en enkele andere wetten

2020P01294

Stemmingsuitslagen

28 jan 2020

Moties ingediend bij het debat over de gepresenteerde plannen voor de reorganisatie van de Belastingdienst

2020P01287

Stemmingsuitslagen

28 jan 2020

Motie ingediend bij de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

2020P01284

Stemmingsuitslagen

28 jan 2020

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de implementatie van richtlijn 2014/45/EU alsmede ter invoering van een registratie- en kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines en aanhangwagens die uitsluitend bestemd zijn om daardoor te worden voortbewogen en het niet meer toelaten tot het verkeer van nieuwe motorrijtuigen met beperkte snelheid (35188)

2020P01291

Stemmingsuitslagen

28 jan 2020

Moties ingediend bij Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994

2020P01292

Stemmingsuitslagen

28 jan 2020

Moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Van Gerven ‘Het ziekenhuis dichtbij voor iedereen’

2020P01285

Stemmingsuitslagen

28 jan 2020

Moties ingediend bij het VAO Maatschappelijke opvang

2020P01286

Stemmingsuitslagen

28 jan 2020

Wijziging van de Jeugdwet in verband met de verduidelijking van het woonplaatsbeginsel (Wet wijziging woonplaatsbeginsel) (35219)

2020P01288

Stemmingsuitslagen

28 jan 2020

Moties ingediend bij de Wet wijziging woonplaatsbeginsel

2020P01289

Stemmingsuitslagen

28 jan 2020

Moties ingediend bij het VAO Toezicht en handhaving

2020P01290

Stemmingsuitslagen

28 jan 2020

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met de uniformering en de verduidelijking van enkele bepalingen omtrent het bestuur en de raad van commissarissen van rechtspersonen (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen) (34491)

2020P01283

Besluitenlijsten

24 jan 2020

Agenda procedurevergadering VWS 30 januari 2020

2020D02572

Kamervragen

24 jan 2020

Antwoord op vragen van de leden Ziengs en Lodders over PFAS houdende grond afkomstig van de verwerking van aardappelen, suikerbieten en cichoreiwortels

2020D02570
Indiener S. van Veldhoven-van der Meer
minister voor Milieu en Wonen

Brieven regering

24 jan 2020

Lerende cultuur in de ggz

2020D02571
Indiener P. Blokhuis
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Overige Kamerstukken

24 jan 2020

Inbreng verslag schriftelijk overleg over de reactie op verzoek commissie over de export van uranium door URENCO en de daarvoor afgesloten contracten, ook in relatie tot non-proliferatie aspecten (Kamerstuk 25422-260)

2020D02568
Indiener A. (Anne) Mulder
voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brieven regering

24 jan 2020

Vervolg Uitbraak van een nieuw coronavirus in Wuhan

2020D02564
Indiener B.J. Bruins
minister voor Medische Zorg

Brieven regering

24 jan 2020

Voortgang digitalisering rechtspraak; aanvraag BIT-toets

2020D02563
Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming

Kies periode

tot Toepassen