Procedurevergadering : Procedurevergadering VWS

De vergadering is geweest

29 mei 2024
12:15 - 13:45 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  M. Agema (PVV)
 • W. Paulusma (D66)
 • V. Maeijer (PVV)
 • H.M. Krul (CDA)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • W.P.J. van Eijk (VVD)
 • S.E.M. Dobbe (SP)
 • E. Slagt-Tichelman (GroenLinks-PvdA)
 • M. Mohandis (GroenLinks-PvdA)
 • R.A.B. Claassen (PVV)
 • P.P. Crijns (PVV)
 • D.E.M.C. (Daniëlle) Jansen (NSC)
 • F.H. Bruyning (NSC)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden vaste commissie VWS d.d. 29 mei 2024

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst particulieren

 3. 3

  Brievenlijst organisaties

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  36546 - Wijziging van de Jeugdwet, de Wet marktordening gezondheidszorg en enige andere wetten teneinde te bevorderen dat jeugdhulp en gecertificeerde instellingen voor de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering steeds voldoende beschikbaar zijn (Wet verbetering beschikbaarheid jeugdzorg)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  36483 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Tweede tranche wijziging Wet publieke gezondheid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Nota van wijziging Voorstel van wet van de leden Bikker, Westerveld, Krul, Diederik van Dijk, Dobbe, Kostic, Van der Plas en Joseph tot wijziging van de Wet publieke gezondheid ter bevordering en verankering van integrale suïcidepreventie (Wet integrale suïcidepreventie)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  36403 Tweede nota van wijziging inzake Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet, houdende regeling van nicotineproducten zonder tabak en nicotineapparaten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen in verband met de aanpassing van de aanwijzing van een deelnemende gemeente en verduidelijking van enkele eisen voor de aangewezen telers

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voorhangbrief beschikbaarheidbijdrage inzake modulaire bekostiging ziekenhuisopleidingen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voorhangbrief aanwijzing prestatie verkennend gesprek

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Brief van het lid Dijk c.s. inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel van wet van de leden Leijten, Bruins Slot en Ploumen tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Leijten, Bruins Slot en Ploumen houdende een verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Brief van de leden Bushoff en El Abassi inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel van wet van de leden Otwin van Dijk en Kuzu tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen met betrekking tot de vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Brief van het lid Bushoff inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel van wet van het lid Kuiken houdende wijziging van de Geneesmiddelenwet, de Wet medische hulpmiddelen en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, tot oprichting van een openbaar register over de financiële betrekkingen tussen vergunninghouders en fabrikanten van geneesmiddelen en leveranciers van medische hulpmiddelen enerzijds en beroepsbeoefenaren, maatschappen, zorginstellingen, derden en patiënten-consumentenorganisaties anderzijds (Wet transparantieregister zorg)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Een notitie over de stand van zaken inzake de agenda van de Formele EU-Gezondheidsraad 21 juni a.s. (commissiedebat thans ingepland op 12 juni a.s.) wordt op de aanvullende agenda van de procedurevergadering (verspreiding dinsdagmiddag a.s.) opgenomen (zie agendapunt 46).

 15. 15

  Contracteer- en overstapseizoen 2023-2024

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voortgangsbrief Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verslag van een schriftelijk overleg over reactie op Brandbrief “Neem de onafhankelijke wetenschap serieus bij het besluit over glyfosaat van Natuur en Milieu namens 159 onafhankelijke wetenschappers” (Kamerstuk 27858-646)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Advies Gezondheidsraad Meetprogramma voor blootstelling aan chemische stoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Structurele bekostiging MTVP huisartsenzorg per 2025

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Eindverslag verkenning mondzorg – Project vermindering mijding van mondzorg om financiële redenen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Nationaal Actieplan Antimicrobiële Resistentie 2024-2030

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Onderzoeksrapport Dialogic 'Kosteloos bellen naar het nummer 113: Verdieping implementatie'

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Beleidsreactie gezondheidsraadadvies mpox

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Procesvoorstel Nationale Jeugdstrategie

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op verzoek commissie over een update over het geneesmiddel Kaftrio

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Voortgang beschikbaarheid medische producten

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op de motie van het lid Keijzer c.s. over uitstel vragen voor de stemming over de IHR en het pandemieakkoord tijdens de Wereldgezondheidsvergadering (Kamerstuk 25295-2175)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Onderhandelingen over het WHO pandemie-instrument en over de wijziging van de Internationale Gezondheidsregeling (IHR)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op verzoek commissie inzake werkwijze Gecertificeerde Instelling

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Voorbereiding hoorzitting met kandidaat-bewindspersonen

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Jaarverslag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Kabinetsreactie op evaluatierapport Maatschappelijk Impact Team

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Brief van het lid Bushoff inzake overname van de verdediging van de initiatiefnota

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 36. 36

  Data procedurevergaderingen september t/m december 2024

  Besluit: Ter informatie.
  • woensdag 04 september 2024 10.15 - 11.30
  • woensdag 25 september 2024 10.15 - 11.30
  • woensdag 09 oktober 2024 10.15 - 11.30
  • woensdag 23 oktober 2024 10.15 - 11.30
  • woensdag 06 november 2024 10.15 - 11.30
  • woensdag 20 november 2024 10.15 - 11.30
  • woensdag 04 december 2024 10.15 - 11.30
  • woensdag 18 december 2024 10.15 - 11.30
 37. 37

  Overzicht wetsvoorstellen aangemeld voor plenaire behandeling (stand van zaken d.d. 24 mei 2024)

  Besluit: Ter informatie.

  Aangemeld voor plenaire behandeling:
  1. Kamerstuk 36278 - Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het regelen van regie op kwaliteitsregistraties in de zorg en grondslagen om ten behoeve van die kwaliteitsregistraties bijzondere persoonsgegevens te kunnen verwerken (Wet kwaliteitsregistraties zorg). Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 24 mei 2023. Over dit wetsvoorstel heeft op 15 mei 2024 een rondetafelgesprek plaatsgevonden.
  2. Kamerstuk 36444 - Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de grondslagen voor gegevensverwerkingen te verstevigen (Verzamelwet gegevensverwerking VWS I). Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 11 april 2024.
    
  Aangemeld voor plenaire behandeling, met enkele bijzonderheden:
  1. Kamerstuk 35384 - Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek; 
  • Op 13 september 2022 besluit de Kamer de stemmingen over het wetsvoorstel uit te stellen;
  • Op 13 december 2022 meldt de minister de uitkomst van een rondetafelgesprek met belanghebbenden te zullen gebruiken om de definitieve koers voor het wetsvoorstel te bepalen;
  • Tijdens de stemmingen d.d. 12 september 2023 heeft de Kamer dit wetsvoorstel controversieel verklaard.
  • Het verslag van het rondetafelgesprek is op 25 september 2023 door de Kamer ontvangen. De minister heeft daarbij aangegeven het aan het volgende kabinet over te laten om verdere stappen te zetten met de wijziging van het wetsvoorstel.
  1. Kamerstuk 35844 - Regels voor handelingen met lichaamsmateriaal, welke worden verricht voor andere doeleinden dan geneeskundige behandeling of diagnostiek van de donor (Wet zeggenschap lichaamsmateriaal).
  • Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 13 oktober 2022;
  • De Kamer wordt in de eerste helft van 2024 geïnformeerd over de invulling van het wetsvoorstel en daarna wordt de tweede nota van wijziging ter advisering aan de Raad van State aangeboden.
 38. 38

  Overzicht wetsvoorstellen waarvan de commissie in afwachting is van de nota n.a.v. het verslag (stand van zaken d.d. 24 mei 2024)

  Besluit: Ter informatie.
  • Kamerstuk 33703 - Voorstel van wet van de leden Bushoff en El Abassi tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen met betrekking tot de vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen. Op 15 december 2014 is het verslag uitgebracht.
  • Kamerstuk 35410  - Voorstel van wet van het lid Bushoff houdende het wetsvoorstel Wet transparantieregister zorg. Op 12 juli 2021 is het verslag uitgebracht. 
  • Kamerstuk 34961  - Voorstel van wet van het lid Aartsen tot wijziging van de Alcoholwet en enkele andere wetten in verband met verruiming van de mogelijkheid tot het inzetten van mengformules (Wet regulering mengformules). Op 31 mei 2023 is het nader verslag uitgebracht. 
  • Kamerstuk 36483 - Wijziging van de Wet publieke gezondheid om te voorzien in een directe sturingsbevoegdheid van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op de directeur publieke gezondheid van de gemeentelijke gezondheidsdienst en in een grondslag voor het stellen van regels over de uitvoering van de algemene infectieziektebestrijding door de gemeentelijke gezondheidsdienst (Tweede tranche wijziging Wet publieke gezondheid). Op 6 maart 2024 is het verslag uitgebracht. Nota n.a.v. het verslag ontvangen 21 mei 2024 (zie agendapunt 5).
  • Kamerstuk 36486 - Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet financiering sociale verzekeringen, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Algemene wet bestuursrecht, in verband met de uitbreiding en verdere uitwerking van de bekostigingsmogelijkheden met middelen vanuit het Fonds langdurige zorg. Op 19 maart 2024 is het verslag uitgebracht.
  • Kamerstuk 36503 - Wijziging van de Warenwet en de Tabaks- en rookwarenwet in verband met aanpassingen overwegend ter verbetering van toezicht en handhaving en aanpassingen van technische aard. Op 27 maart 2024 is het verslag uitgebracht.
  • Kamerstuk 36516 - Wijziging van de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal, de Wet op de orgaandonatie en enkele andere wetten in verband met ontwikkelingen in de lichaamsmateriaaldonatiepraktijk (Wet actualisering lichaamsmateriaalwetgeving). De inbrengdatum voor het verslag was op 17 april 2024.
  • Kamerstuk 36534-(R2193) - Goedkeuring van de op 28 mei 2022 te Genève aangenomen wijzigingen van de op 23 mei 2005 te Genève tot stand gekomen Internationale Gezondheidsregeling (2005) (Trb. 2022, 135). De inbrengdatum voor het verslag was op dinsdag 15 mei 2024.

  Aanhangige wetsvoorstellen die op de lijst van controversiele onderwerpen staan (zoals door de Kamer vastgesteld op 19 maart j.l.):
  1. Kamerstuk 36288 - Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 in verband met de invoering van het woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen. Op 24 mei 2023 is het verslag uitgebracht. Nota naar aanleiding van het verslag is ontvangen op 5 maart 2024. 
  2. Kamerstuk 36295  - Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en enkele andere wetten met het oog op een integrale en gecoördineerde aanpak bij meervoudige problematiek en de daarvoor benodigde gegevensverwerking (Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein). Ontvangen d.d. 30 januari 2023. Op 14 maart 2023 is het verslag uitgebracht. 
   
   
 39. 39

  Overzicht wetsvoorstellen, inbrengdatum (nader) verslag vastgesteld of nog niet vastgesteld (stand van zaken d.d. 24 mei 2024)

  Besluit: Ter informatie.
  1. Kamerstuk 35534 - Voorstel van wet van het lid Podt houdende toetsing van levenseindebegeleiding van ouderen op verzoek en tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg en enkele andere wetten (Wet toetsing levenseindebegeleiding van ouderen op verzoek). De Kamer heeft advies gevraagd aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over het initiatiefwetsvoorstel.
  2. Kamerstuk 36541 - Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet in verband met de invoering van een registratieplicht voor verkooppunten van tabaksproducten en aanverwante producten (Inbrengdatum verslag 15 juni 2024).
  3. Kamerstuk 36546 - Wijziging van de Jeugdwet, de Wet marktordening gezondheidszorg en enige andere wetten teneinde te bevorderen dat jeugdhulp en gecertificeerde instellingen voor de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering steeds voldoende beschikbaar zijn (Wet verbetering beschikbaarheid jeugdzorg) (zie agendapunt 4)
 40. 40

  Overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS (stand van zaken d.d. 24 mei 2024)

  Besluit: Ter informatie.

  Nog niet ingepland:
  1. Debat over de deelrapporten van het onderzoek naar de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW d.d. 6 december 2023);
  2. Debat over de arbeidsmarktkrapte en regeldruk in de zorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW d.d. 6 december 2023);
  3. Debat over de (on)toegankelijkheid van zorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW d.d. 6 december 2023);
  4. Debat over het mijden van zorg vanwege te hoge zorgkosten (aangevraagd door het lid Claassen tijdens de RvW d.d. 6 december 2023);
  5. Debat over het bericht dat de IC-capaciteit nog lang niet op crisissterkte is (aangevraagd door het lid Claassen tijdens de RvW d.d. 6 december 2023);
  6. Debat over de afbouw van complexe zorg voor gehandicapten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW d.d. 6 december 2023);
  7. Debat over het inrichten van integrale behandeling van postcovid (aangevraagd door het lid Bikker tijdens de RvW d.d. 12 december 2023);
  8. Debat over het Nationaal Actieplan Dakloosheid (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW d.d. 19 december 2023);
  9. Debat over de hoge uitstroom van zorgmedewerkers (aangevraagd door het lid Dobbe tijdens de RvW d.d. 19 december 2023);
  10. Debat over de tarieven van huisartsen (aangevraagd door het lid Dijk tijdens de RvW d.d. 16 januari 2024);
  11. Dertigledendebat over de werksfeer bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (aangevraagd door het lid Palmen tijdens de RvW d.d. 27 februari 2024);
  12. Debat over palliatieve zorg en stervensbegeleiding (aangevraagd door het lid Paulusma tijdens de RvW d.d. 12 maart 2024) (minister VWS).
  13. Debat op hoofdlijnen over de toekomst van de ouderenzorg (aangevraagd door het lid Slagt-Tichelman tijdens de RvW d.d. 12 maart 2024) (minister VWS).
  14. Dertigledendebat over de explosieve groei van het aantal commerciële verpleeghuizen (aangevraagd door het lid Dobbe tijdens de RvW d.d. 12 maart 2024) (minister VWS).
  15. Debat over het derde deelrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake de coronacrisis (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW d.d. 19 maart 2024) (min VWS, min MZ, min J&V en min. president).
  16. Debat over het bericht dat honderden miljoenen aan zorggeld in het criminele circuit belanden (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW d.d. 26 maart 2024) (stas. VWS, min. JenV).
  17. Debat over het rapport van de NVA over de ABA-behandelingen voor kinderen met autisme (aangevraagd door het lid Paulusma tijdens de RvW d.d. 16 april 2024) (stas. VWS).
  18. Debat over sluiting van de intensive care van het Zuyderland-ziekenhuis in Heerlen (aangevraagd door het lid Dijk tijdens de RvW d.d. 23 april 2024) (minister MZ).
  19. Interpellatie-Mohandis over helderheid over de subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (aangevraagd tijdens de RvW d.d. 21 mei 2024) (minister VWS).
 41. 41

  Overzicht tweeminutendebatten

  Besluit: Ter informatie.

  Ingepland:
  1. Tweeminutendebat Wijkverpleging (CD 10/4) - woensdag 29 mei om 10.15 uur
  2. Tweeminutendebat GGZ / Suïcidepreventie (CD 11/4) - woensdag 29 mei om 10.45 uur

  Nog niet ingepland:
  1. Tweeminutendebat Leefstijlpreventie (CD 16/5)
 42. 42

  Overzicht van commissiedebatten (CD's), notaoverleggen (NO's) en wetgevingsoverleggen (WGO's)

  Besluit:
  1. De comissie stemt in met de inplanning van de commissiedebatten na het zomerreces, zoals hier opgenomen onder punt 6 t/m 11.
  2. Onder de voorwaarde dat de bewindspersonen beschikbaar zijn wordt het CD Eerstelijnszorg ingepland op 12 juni a.s. (ipv het eerder ingeplande CD EU-
  Gezondheidsraad).

  Ingepland:
  1. CD Hulp- en geneesmiddelenbeleid (do 30 mei 2024 van 10.00-14.00 uur) - min MZ
  2. CD Formele EU-Gezondheidsraad d.d. 21 juni 2024 (wo 12 juni 2024 van 14.00-17.00 uur) - min MZ
  3. CD Zorgverzekeringsstelsel (incl. pakketbeheer) (wo 19 juni 2024 van 12.00-18.00 uur) - min MZ
  4. NO Initiatiefnota van het lid Krul over 'Geneesmiddelen weer binnen bereik' (TK 36343) (ma 24 juni van 13.00-17.00 uur) - min MZ
  5. WGO Jaarverslag 2023 ministerie van VWS (wo 26 juni 2024 van 16.15-21.15 uur) - min VWS, min MZ, stas VWS
  6. CD Publieke gezondheidszorg (wo 11 september 2024 van 10.00 - 14.00 uur) - min MZ
  7. CD Medische kindzorg (do 26 september 2024 van 10.00 - 14.00 uur) - min VWS
  8. CD Ouderenzorg (incl. huisvesting) (wo 16 oktober 2024 van 10.00 - 15.00 uur) - min VWS
  9. CD Medische preventie (do 21 november 2024 van 10.00 - 14.00 uur) - min MZ, stas VWS
  10. CD Integraal Zorgakkoord (wo 4 december 2024 van 13.00 - 18.00 uur) - min VWS, min MZ, stas VWS
  11. CD Jeugdbeleid (do 12 december 2024 van 10.00 - 16.00 uur) - stas VWS

  Nog in te plannen na het zomerreces:
  1. CD Medische ethiek/orgaandonatie 
 43. 43

  Overzicht van ongeplande commissiedebatten

  Besluit: Ter informatie.
  1. Commissiedebat Acute zorg
  2. Commissiedebat Arbeidsmartkbeleid in de zorg
  3. Commissiedebat BIG-register
  4. Commissiedebat Caribisch Nederland - VWS
  5. Commissiedebat Digitale ontwikkelingen in de zorg
  6. Commissiedebat Discriminatie in de zorg
  7. Commissiedebat Drugspreventie en verslavingszorg
  8. Commissiedebat Eerstelijnszorg (stond gepland 22 mei 2024)
  9. Commissiedebat Gehandicaptenbeleid
  10. Commissiedebat GGZ / Suïcidepreventie
  11. Commissiedebat Goed bestuur en toezicht in de zorg (+IGJ en Zorgfraude)
  12. Commissiedebat Integraal Zorgakkoord
  13. Commissiedebat Jeugdbeleid
  14. Commissiedebat Kwaliteitszorg (inclusief Patiënten-en cliëntrechten)
  15. Commissiedebat Langdurige zorg
  16. Commissiedebat Leefstijlpreventie
  17. Commissiedebat Maatschappelijk domein (inclusief Huiselijk geweld, kindermishandeling en geweld in afhankelijkheidsrelaties)
  18. Commissiedebat Medisch Zorglandschap
  19. Commissiedebat Medische ethiek/orgaandonatie
  20. Commissiedebat Medische kindzorg
  21. Commissiedebat Medische preventie
  22. Commissiedebat Mondkapjesdeal
  23. Commissiedebat Nederlandse Kanker Agenda
  24. Commissiedebat Onderzoeksrapport "De juridische aspecten van een overgang van vrijgevestigd medischspecialisten naar loondienst"
  25. Commissiedebat Ontwikkelingen rondom het coronavirus / Pandemische paraatheid
  26. Commissiedebat Oorlogsgetroffenen
  27. Commissiedebat Ouderenhuisvesting
  28. Commissiedebat Ouderenzorg
  29. Commissiedebat Oversterfte
  30. Commissiedebat Publieke Gezondheidszorg
  31. Commissiedebat Sportbeleid
  32. Commissiedebat Voedselveiligheid
  33. Commissiedebat Verduurzaming van de zorg
  34. Commissiedebat Wijkverpleging
  35. Commissiedebat Ziekenhuiszorg
  36. Commissiedebat Zwangerschap en geboorte
 44. 44

  Overzicht van technische briefings, gesprekken, rondetafelgesprekken/hoorzittingen, werkbezoeken

  Besluit: Ter informatie.

  Overzicht technische briefings

  Nog te plannen:
  1. Advies van de Gezondheidsraad Preconceptionele dragerschapsscreening. Het lid Paulusma (D66) zal met een suggestie komen voor een partij die deze briefing kan verzorgen.

  Overzicht gesprekken

  Ingepland:
  1. Kennismaking en gesprek en met de Nationale Ombudsman over het rapport 'Leven met Q-koorts' (di 28 mei 2024 van 17.00-18.30 uur)
  2. Inhoudelijk kennismakingsgesprek op het sociaal domein met de Raad van State - samen met de commissie SZW (di 11 juni 2024 van 16.30-18.00 uur)

  Overzicht rondetafelgesprekken/hoorzittingen

  Ingepland:
  1. Hoorzitting Dure geneesmiddelen (ma 27 mei 2024 van 10.00 - 18.00 uur)
  2. RTG Medische kindzorg (ma 17 juni 2024 van 10.00 - 13.00 uur)

  Nog te plannen:
  1. Halfjaarlijks gesprek, hoorzitting of briefing IZA-monitoring. Het betreft de uitvoering van de motie Tielen om bij de IZA-monitoring niet meer dan vijf kernindicatoren te formuleren en in aanvulling daarop elk halfjaar een gesprek, hoorzitting of briefing te organiseren met zorgprofessionals en -bestuurders uit de praktijk om daadwerkelijk voeling te krijgen met de realiteit achter de cijfers van de kernindicatoren. (Kamerstuk 31765, nr. 820). Er is een voorbereidingsgroep met de leden Tielen (VVD) en Paulusma (D66) om de uitvoering van de motie ter hand te nemen.
  2. Hoorzitting met de NZa samen met (verschillende) zorgverzekeraars naar aanleiding van het nieuws 'Zorgautoriteit: verzekeraars doen te weinig om goede zorg te garanderen'. De leden Dijk (SP) en Jansen (NSC) vormen de voorbereidingsgroep. De commissie is in afwachting van een voorstel voor de opzet van de hoorzitting.

   Overzicht werkbezoeken
  1. Werkbezoek aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) (vr 7 juni om 12.00 uur)
 45. 45

  Voorstel voorbereidingsgroep reflectie experts op wetsvoorstel Wet verbetering beschikbaarheid jeugdzorg

  • De commissie besluit een aantal experts te vragen een position paper op te stellen, waarin zij reflecteren of kinderechten voldoende zijn betrokken en geborgd in het voorliggende wetsvoorstel.