Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën

De vergadering is geweest

21 december 2023
10:00 - 11:15 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • E. (Edgar) Mulder (PVV)
 • J.H. de Vree (PVV)
 • J.J.T.M. Valize (PVV)
 • E. Vlottes (PVV)
 • J. Mooiman (PVV)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks-PvdA)
 • M.H. Patijn (GroenLinks-PvdA)
 • M. Mohandis (GroenLinks-PvdA)
 • R.J. Kamminga (VVD)
 • E. Heinen (VVD)
 • W.P.J. van Eijk (VVD)
 • Y.J. van Hijum (NSC)
 • F.L. Idsinga (NSC)
 • J.C. Sneller (D66)
 • H. Vermeer (BBB)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • C. Teunissen (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Regeling van Werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Introductiedossiers ten behoeve van nieuwe Kamerleden en fractiemedewerkers

  Ter informatie.

  Ten behoeve van de nieuwe Kamerleden en fractiemedewerkers die na de verkiezingen van 22 november 2023 in de Kamer aan de slag zijn gegaan, hebben de medewerkers van de commissiestaven introductiedossiers opgesteld. Er is een algemeen deel (deel A), waarin de algemene werkwijze van de Kamercommissies is beschreven. Daarnaast zijn voor de commissies specifieke dossiers (deel B) samengesteld, met daarin informatie die voor de desbetreffende commissie relevant is.
  U kunt alle introductiedossiers hier terugvinden: 
  Introductiedossiers | Plein2 
  Voor de commissies voor Financiën en Rijksuitgaven is een gecombineerd dossier samengesteld; u vindt dat via deze link
   
 3. 3

  Lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 17 oktober 2023 (Onderdeel H)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  De besluitenlijst van de procedurevergadering van 26 oktober 2023 wordt vastgesteld.

 5. 5

  Brievenlijst particulieren

 6. 6

  Brievenlijst organisaties

 7. 7

  Stukken t.b.v. de plenaire behandeling van het pakket Belastingplan 2024 op 25 oktober en de stemmingen op 26 oktober 2023.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Nagezonden beslisnota bij de beantwoording van vragen commissie over de geannoteerde agenda voor de vergadering van het International Monetary and Financial Committee (IMFC)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Nagezonden beslisnota's inzake Schuldhulpverleningsaanbod jongeren en maatwerk DUO

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verslag Eurogroep en Ecofinraad 16 en 17 oktober 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 8 en 9 november 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Stukken t.b.v. plenair debat over de Najaarsnota 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Concept regeling EMU-norm 2024-2026 decentrale overheden

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Budgettaire gevolgen aangenomen moties en amendementen APB/AFB

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Lijst van vragen en antwoorden over het jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2022 (Kamerstuk 28165-407)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Publieke belangen analyse financiële sector

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verslag van een schriftelijk overleg over het staatsbelang in ABN AMRO onder de 50%

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Verkoopprogramma certificaten ABN AMRO

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Ter inzagelegging vertrouwelijke brief over TenneT

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Aanpassing van werkafspraken over informatievoorziening inzake vertrouwelijke informatie

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Afschrift aanvraag opinie aan ECB over fiscale maatregelen en financiële stabiliteit banken

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op verzoek commissie over periodieke Rapportage artikel 12 - Kasbeheer (Kamerstuk 31935-83)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Slotrapportage Kwartiermakers Toekomst Accountancysector en eerder ontvangen stukken i.r.t. accountancysector

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Kapitaalverhoging Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Verslag van de Jaarvergadering van het IMF in oktober 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Departementaal Informatieplan Financiën 2024-2026

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Interim-auditrapport Financiën 2023 ADR met managementreactie

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Rapport 17e Studiegroep Begrotingsruimte

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Actualisatie ombuigingslijst 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Publicatie Actieplan Consumentenkeuzes

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op vragen van de commissie over de onderzoeksopzet periodieke rapportage Financiële Markten

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Outlook 2024 van het Agentschap van de Generale Thesaurie van het ministerie van Financiën

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Goedkeuring werkprogramma Inspectie belastingen, toeslagen en douane (IBTD) 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Eerste deel onderzoeksrapport IBTD informatieverstrekking aan de rechter

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Handhaving bij de Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Aanvullend besluit Woo-verzoek over de onderliggenderedeneerlijnen van de compliance map Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Ontwikkelingen rondom Pijler 1

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Ontwikkelingen grenswerkersproblematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Bijzondere invaliditeitsverhoging (BIV) voor oud-militairen

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Voortgang verkenning aanvullende maatregelen ter verbetering WOZ-proces

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 42. 42

  Onderzoek doenvermogen en knelpunten bij de IB-aangifte

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Kader beleidsbesluiten vooruitlopend op wetgeving op de terreinen van Belastingen, Toeslagen en Douane

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Rapport IBFD rechtsvergelijkend onderzoek fiscale geheimhoudingsplicht

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Reactie op de motie van het lid Van Haga over de tegenbewijsregeling onderzoeken (Kamerstuk 36418-93)

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Status update comptabele onrechtmatigheid ekv

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Wijze van uitvoering van de motie van het lid Thijssen c.s. over het uitstellen van een beslissing over het verstrekken van een exportkredietverzekering aan TotalEnergies

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Bekendmaking tabelcorrectiefactor, bedragen en percentages arbeidskorting, percentage eigenwoningforfait en forfaitaire rendementspercentages box 3 voor 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Uitkomsten Verkenning Toekomstvarianten Nederlandse Loterij (NLO)

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Onderzoek naar digitalisering van de aangifte voor de belasting op personenauto’s en motorrijwielen

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Verruiming wettelijke termijnen aanvullende schaderegelingen en communicatie rondom einddatum

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Aangepaste instellingsregeling Bezwaarschriftenadviescommissie

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Aanpassing peildatum voor Ouders in het buitenland

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Reactie op verzoek commissie over de tussenrapportage Toekomst Toeslagenstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Verslag van het schriftelijk overleg over de stand van zaken diverse moties m.b.t. DUO-schulden en niet-saneerbare restschuld

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 56. 56

  Antwoorden op aanvullende vragen commissie over de sepotbeslissingen van het Openbaar Ministerie inzake de aangifte van knevelarij en beroepsmatige discriminatie en de aangifte van dwang door misbruik van gezag en lasterlijke aanklacht

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 57. 57

  Reactie op de motie van het lid Inge van Dijk c.s. over met het oog op herstel rust, stabiliteit, voortgang en een vertrouwd gezicht waarborgen over kabinetsperiodes heen

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Bewapening TBB Douane

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Jaarplan 2024 Douane

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Reactie op verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 7 februari 2023, over het bedrijf Uber

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Lijst met EU-voorstellen d.d. 18 december 2023 op het terrein van de commissie Financiën

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Stand van zaken implementatie richtlijnen in het derde kwartaal 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Prioriteringsexercitie Commissiewerkprogramma 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Verslag van het schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 8 en 9 november 2023 (en enige andere stukken)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 65. 65

  Verslag van het schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 7 en 8 december 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 66. 66

  Verslagen van de Eurogroep en Ecofinraad 7 en 8 december 2023 (inclusief beoordeling Raadspositie herziening Europees begrotingsraamwerk)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 67. 67

  Geannoteerde agenda extra informele Ecofinraad 20 december 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Verslag van het schriftelijk overleg over het Fiche: Richtlijnvoorstel snellere en veiligere vermindering teveel ingehouden bronbelasting (‘FASTER’)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 69. 69

  Verslag van het schriftelijk overleg over het Fiche: Mededeling herziening fraudebestrijdingsstrategie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 70. 70

  Verslag van het schriftelijk overleg over het Fiche: Verordening ESG-ratingbureaus

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 71. 71

  Verslag van het schriftelijk overleg over het Fiche: Verordening contant geld als wettig betaalmiddel

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 72. 72

  Fiche: Richtlijn Verrekenprijzen

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Fiche: Richtlijn Hoofdhuisbelasting voor mkb-ondernemingen

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Fiche: Herziening benchmarkverordening

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Europese Jaarbegroting 2024 en de vierde aanvullende begroting voor 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  Voorlopige beoordeling RRF betaalverzoek Kroatië

  Te behandelen:

  Loading data
 77. 77

  Voorlopige beoordeling RRF betaalverzoek Frankrijk, Slowakije, Slovenië, Italië, Griekenland en Duitsland

  Te behandelen:

  Loading data
 78. 78

  Van de Europese Rekenkamer (ERK) ontvangen verslagen

 79. 79

  Non-paper fraude Payment Services Regulation

  Te behandelen:

  Loading data
 80. 80

  Werkprogramma 2024+ van de Europese Rekenkamer en aanbod voor technische briefing

 81. 81

  Motie-Inge van Dijk/Omtzigt over een tijdelijke commissie instellen voor de herziening van het belasting- en toeslagenstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 82. 82

  Voortgangsmeter Rekenkamer, overzicht ADR-rapporten en focusonderwerp verantwoording begrotingsjaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 83. 83

  Openbaarmaking van het verslag van de rapporteurs over de hervorming van het Europese Stabiliteits- en Groeipact (SGP)

  Te behandelen:

  Loading data
 84. 84

  Openbaarmaking van het verslag van de rapporteur over het mondiaal OESO-akkoord over belastingheffing voor multinationals

  Te behandelen:

  Loading data
 85. 85

  Verzoek BvB tot aanbieding petitie 'Handvest voor de Rechten van Belastingbetalers'

 86. 86

  Uitnodiging van DNB en AFM voor een besloten werkbezoek en planning van het jaarlijkse openbaar gesprek over de financiële stabiliteit met DNB, CPB en AFM

  Besluit: het jaarlijkse gesprek over de financiële stabiliteit met DNB, CPB en AFM wordt ingepland op dinsdag 18 juni 2024 van 17.00 uur tot 19.00 uur; van dit gesprek wordt een stenografisch verslag opgemaakt.

  Noot
  • Jaarlijks wordt met de president van De Nederlandse Bank (DNB), de directeur van het Centraal Planbureau (CPB) en de voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een openbaar gesprek gehouden over macro-economische risico's voor het financiële stelsel. Het laatste gesprek heeft plaatsgevonden op 7 juni 2023.
  • Dit gesprek vloeit voort uit een aanbeveling uit het eindrapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Financieel Stelsel (Kamerstuk 31980, nr. 61, p. 582). 
  • De heer Knot, de heer Hasekamp en mevrouw Van Geest zullen achtereenvolgens een inleiding houden, waarna de gelegenheid wordt geboden tot het stellen van vragen.
 87. 87

  Aanbod Algemene Rekenkamer voor briefing over rapport m.b.t. coronabelastingschulden

 88. 88

  Reeds geplande activiteiten

  Besluit: Ter informatie.
   
  Inbrengen
  ma 08-01-2024 14.00 - Inbreng schriftelijk overleg Eurogroep/Ecofinraad
  wo 08-05-2024 14.00 - Inbreng schriftelijk overleg Eurogroep/Ecofinraad

  Commissiedebatten
  wo 14-02-2024 13.00 -16.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  do 07-03-2024 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  wo 03-04-2024 13.00 - 16.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  wo 10-04-2024 13.30 - 15.30 Commissiedebat IMF
  wo 05-06-2024 13.00 - 17.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad

  Procedurevergaderingen
  do 25-01-2024 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën
  do 08-02-2024 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  do 15-02-2024 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën
  do 29-02-2024 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  do 14-03-2024 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën
  do 28-03-2024 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  do 11-04-2024 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën
  do 25-04-2024 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  do 16-05-2024 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën
  do 30-05-2024 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  do 13-06-2024 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën
  do 27-06-2024 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  do 04-07-2024 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën
 89. 89

  Overige nog in te plannen activiteiten

  Besluit: Ter informatie.
  Noot: Dit overzicht bevat activiteiten waartoe de commissie heeft besloten in procedurevergaderingen tot aan de verkiezingen van 22 november 2023.

  -(Rondetafel)gesprek met de CEO van KLM (en deskundigen) (na ontvangst brief inzake mogelijke juridische vervolgstappen)
  -Openbare technische briefing Wetenschapstoets Wet Toekomst Accountancy (najaar 2023)
  -Voorstelling Rotterdams Wijktheater: "Verloren onschuld" (najaar 2023)
  -Rondetafelgesprek "Discriminatie als gevolg van de poortwachtersfunctie van banken" (najaar 2023)
  -Werkbezoek aan de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) (najaar 2023)
  -Openbaar gesprek met uitvoerend vice-commissievoorzitter Dombrovskis en eurocommissaris Gentiloni (najaar 2023)
  -Gesprek met de Groepsondernemingsraad (GOR) van de Belastingdienst
 90. 90

  Wetgevingsdebatten en tweeminutendebatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 15 december)

  Besluit: Ter informatie.

  16, 17 en 18 januari 2024 (week 3) (Onder voorbehoud van ontvangst van beantwoording van het Verslag, dat is uitgebracht door de Staten van Curaçao)
  - 36 351 (Wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao in verband met de implementatie van de uitkomsten van het Base Erosion and Profit Shifting project van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling alsmede enige overige wijzigingen)

  Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd:
  - 34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)
  - 36 128 (Voorstel van wet van de leden Maatoug en Nijboer houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere fiscale wetten in verband met het doen vervallen van enkele fiscale regelingen) (voortzetting)
  - 35 523 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting))

  Reeds behandeld wetsvoorstel waarvan de stemming tot nader order is uitgesteld:
  - 35 930 (Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990 tot invoering van een grondslag voor het bieden van een tegemoetkoming bij schrijnende gevallen (Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen))
 91. 91

  Overige plenaire debatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 15 december 2023)

  Besluit: Ter informatie.

  Meerderheidsdebatten
  1. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de rol van de overheid als schuldeiser (Azarkan) (minister Financiën)
  26. Debat over belastingontwijking en belastingontduiking door extreem rijke particulieren (Idsinga) (staatssecretaris Financiën) 

  Dertigledendebatten/interpellaties
  3. Dertigledendebat over discriminatie van moslims door banken en financiële instellingen (Azarkan) (minister Financiën)
 92. 92

  Nog niet beantwoorde commissiebrieven

  Besluit: Ter informatie.

  2023Z10510 Aan de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst - Verzoek om kabinetsreactie op initiatiefnota van het lid Van Raan over fossiele subsidies en hoe ze af te schaffen (36366) (09-06-2023)

  2023Z15357 Aan de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane - Vragen naar aanleiding van de Tussenrapportage Toekomst toeslagenstelsel (15-09-2023)

  2023Z13470 Aan de minister-president - Verzoek om reeds in kalenderjaar 2023 te rapporteren over de stand van zaken vervolgacties 'Ongekend onrecht' (07-07-2023)
 93. 93

  Stafnotitie verzoek Rotterdams Wijktheater voor vertoning van voorstelling 'Verloren Onschuld'