Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

De vergadering is geweest

4 april 2024
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.C. (Peter) de Groot (VVD)
 • M. Deen (PVV)
 • H.D. Heutink (PVV)
 • B. Madlener (PVV)
 • H.E. de Hoop (GroenLinks-PvdA)
 • B.C. Kathmann (GroenLinks-PvdA)
 • G. Chakor (GroenLinks-PvdA)
 • G.J.W. Gabriëls (GroenLinks-PvdA)
 • W.J.H. Meulenkamp (VVD)
 • Q.M. Rajkowski (VVD)
 • S.P.A. Erkens (VVD)
 • S.T.P.H. Palmen (NSC)
 • J.P.S. Six Dijkstra (NSC)
 • R.M. Welzijn (NSC)
 • J.M. Paternotte (D66)
 • J.C. Sneller (D66)
 • M.C.G. Keijzer (BBB)
 • G.P. Tuinman (BBB)
 • E.C. Vedder (CDA)
 • P.A. Grinwis (ChristenUnie)
 • M. Koekkoek (Volt)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden Binnenlandse Zaken op 4 april 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst organisaties

 3. 3

  Brievenlijst particulieren

 4. 4

  Reactie op de motie van het lid Palmen over binnen vier weken een volwaardig archief van de chatberichten van de minister-president opleveren (Kamerstuk 36410-III-9)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Kabinetsreactie op het adviesrapport 'De uitvoering aan zet'

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Toepassing regeling met CTIVD inzake bulkdatasets

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Evaluatie Wet financiering politieke partijen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie voorstel informatieafspraken inzake EU-voorstel Pakket ter verdediging van de democratie

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Raming der voor de Tweede Kamer in 2025 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Overzichten van de door de Auditdienst Rijk uitgebrachte rapporten over het tweede halfjaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Brief van het Presidium over het doorgeleiden van de 'Handleiding uitvoering van de hoorzittingen met kandidaat-bewindspersonen'

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Overzicht geplande activiteiten (ter informatie)

  do 04-04-2024 16.00 - 17.30 Werkbezoek Kennismakingsgesprek commissies BiZa en DiZa met de Raad van State
  di 09-04-2024 18.30 - 21.30 Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over een weerbare democratische rechtsstaat
  wo 10-04-2024 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Stand van zaken nieuwe verdeling provinciefonds (TK 36410-C-5)
  di 16-04-2024 16.30 - 20.00  Commissiedebat Discriminatie, racisme en mensenrechte
  wo 17-04-2024 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 7 mei 2024
  do 18-04-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 18-04-2024 13.00 - 16.30 Commissiedebat Verkiezingen
  di 23-04-2024 16.30 - 20.00 Commissiedebat Functioneren Rijksdienst
  wo 24-04-2024 16.00 - 16.45 Technische briefing Technische briefing Regio Deals
  wo 24-04-2024 16.45 - 19.00 Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek Regio Deals
  do 16-05-2024 14.30 - 18.00 Commissiedebat Regio's en grensoverschrijdende samenwerking
  do 23-05-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 30-05-2024 11.00 - 11.45 Gesprek Gesprek RvS en Commissie BiZa inzake jaarverslag 2023 en benoemingenbeleid
  do 06-06-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  ma 17-06-2024 11.00 - 16.00 Wetgevingsoverleg Raming der voor de Tweede Kamer in 2025 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten
  do 20-06-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  di 25-06-2024 16.30 - 20.30 Commissiedebat IVD-aangelegenheden
 13. 13

  Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

  Commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie
  Commissiedebat Desinformatie en digitale inmenging
  Commissiedebat Financiën decentrale overheden (tot nader order uitgesteld)
  Commissiedebat Identiteitsgegevens
  Commissiedebat Informatie- en werkafspraken tussen Tweede Kamer en Kabinet (tot nader order uitgesteld)
  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Baarle over “Eeuwigdurende grafrust bereikbaar voor iedere Nederlander”
  Commissiedebat Integriteit openbaar bestuur
  Commissiedebat Klokkenluiders
  Technische briefing Rapport Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool m.b.t. bedreigingen en intimidaties tegen publieke ambtsdragers (na de verkiezingen)
  Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied'
  Commissiedebat Slavernijverleden
  Commissiedebat Staatscommissie rechtsstaat
  Commissiedebat Versterking lokaal bestuur
  Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld)
  Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging
  Rondetafelgesprek Wetsvoorstel inzake het terugzendrecht voor de Eerste Kamer (Kamerstuk 36374-(R2187)) (tot nader order uitgesteld)
  Vergadering Workshop benoemingen (tot nader order uitgesteld)
 14. 14

  Overzicht geplande activiteiten met commissie BiZa als volgcommissie (ter informatie)

  do 11-04-2024 10.00 - 16.00 Commissiedebat Cultuur en Media (OCW)
 15. 15

  Debatten en dertigledendebatten

  9, 10 en 11 april 2024 (week 15)
  - Tweeminutendebat Bestuurlijke organisatie en democratie (CD 13/3)

  16, 17 en 18 april 2024 (week 16)
  - 36 346 (Voorstel van wet van het lid Van Houwelingen betreffende het houden van een raadplegend referendum over het Nederlandse lidmaatschap van de Europese Unie (Wet raadplegend referendum Nederlands EU-lidmaatschap)) (voortzetting)

  10, 11 en 12 september 2024 (week 37)
  - 36 047 (Voorstel van wet van de leden Sneller en Bushoff tot wijziging van de Kieswet in verband met de permanente invoering van de mogelijkheid voor kiezers om gedurende twee dagen voorafgaand aan de dag van de stemming vervroegd te stemmen in het stemlokaal (Wet vervroegd stemmen in het stemlokaal)) (re- en dupliek)

  Te agenderen debatten
  8. Debat over bestaanszekerheid in Nederland (Marijnissen) (Minister-president)
  15. Debat over het demonstratierecht in Nederland (Teunissen) (minister BZK, minister J&V)

  Te agenderen dertigledendebatten
  15. Dertigledendebat over het bericht dat een op de tien rijksambtenaren racisme op de werkvloer ervaart (Van Baarle) (minister en staatssecretaris BZK)
  19. Dertigledendebat over de toepassing van ras en etniciteit in risicoprofielen (Bamenga) (minister BZK, staatssecretaris J&V)
   
 16. 16

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden Binnenlandse Zaken op 4 april 2024

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Wijziging van de Wet verlaging eigen bijdrage huurtoeslag (koopkrachtreparatie)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Wijziging van de Wet goed verhuurderschap, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en enige andere wetten in verband met de regulering van huurprijzen en de bescherming van rechten van huurders (Wet betaalbare huur)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Ontwerpregeling evacués uit het Midden-Oosten

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Onderzoek voortgang klimaatadaptatie in de gebouwde omgeving bij gemeenten

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Versnellen processen en procedures woningbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Gemiddelde prijsopbouw van een NHG-woning

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Toekenning 1e tranche stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Beleidsdoorlichting van begrotingsartikel 3, Woningmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Financiering Middenhuur woningcorporaties

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Kritieke data Wet Vereenvoudiging van de Huurtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Wijziging van de Omgevingswet en de Gaswet in verband met gemeentelijke instrumenten voor de warmtetransitie in de gebouwde omgeving (Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 28. 28

  Wijziging van de Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en van de Wet goed verhuurderschap (verlenging, wijziging en handhaving van de maximering en verkorting van de verjaringstermijn voor huurverhogingen)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 29. 29

  Brief van het Presidium over het doorgeleiden van de 'Handleiding uitvoering van de hoorzittingen met kandidaat-bewindspersonen'

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Overzicht geplande activiteiten (ter informatie)

  do 04-04-2024 18.00 - 19.30 Commissiedebat Voortzetting commissiedebat Woningbouwopgave en koopsector d.d. 21 maart 2024
  wo 17-04-2024 17.15 - 19.45 Technische briefing Technische briefing over een nationale aanpak funderingsproblematiek
  do 18-04-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 18-04-2024 17.00 - 18.30 Werkbezoek Werkbezoek Binnenhof
  do 25-04-2024 10.00 - 13.30 Commissiedebat Ruimtelijke Ordening
  do 23-05-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 23-05-2024 17.00 - 21.00 Commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving
  do 06-06-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 13-06-2024 14.30 - 18.00 Commissiedebat Leefbaarheid en veiligheid
  do 20-06-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken

  Besluit: De commissie besluit het commissiedebat Ruimtelijke Ordening, oorspronkelijk gepland op 25 april 2024, uit te stellen. De commissie spreekt de wens uit het commissiedebat vier weken later te laten plaatsvinden.
 31. 31

  Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

  Commissiedebat Bouwregelgeving
  Commissiedebat Rijksvastgoed en Renovatie Binnenhof (inplannen na ontvangst van de Elfde Voortgangsrapportage Binnenhof in april 2024)
  Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over (betaalbaar) wonen in Caribisch Nederland (derde/vierde kwartaal 2023)
  Commissiedebat Staat van de volkshuisvesting
  Commissiedebat Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Caribisch Nederland (in te plannen na het rondetafelgesprek over (betaalbaar) wonen in Caribisch Nederland)
 32. 32

  Overzicht geplande activiteiten met BiZa als volgcommissie (ter informatie)

  wo 10-04-2024 14.00 - 17.00 Commissiedebat Energieraad (informeel) d.d. 15 &16 april 2024 (EZK)
  wo 10-04-2024 18.00 - 19.30 Technische briefing PBL over het meest recente PBL rapport over het halen van de stikstof- en natuurdoelen (LNV)
  wo 17-04-2024 10.00 - 16.30 Commissiedebat Stikstof, NPLG en natuur (LNV)
  wo 12-06-2024 15.00 - 17.00 Technische briefing Ruimte voor Defensie (DEF)
  wo 19-06-2024 14.00 - 18.00 Commissiedebat Ruimte voor Defensie (DEF)
 33. 33

  Debatten en dertigledendebatten

  9, 10 en 11 april 2024 (week 15)
  -36 387 (Wijziging van de Omgevingswet, de Gaswet en de Warmtewet in verband met gemeentelijke instrumenten voor de warmtetransitie in de gebouwde omgeving (Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie)) (re-en dupliek)

  16, 17 en 18 april 2024 (week 16)
  -36 311 (Wijziging van de Wet op de huurtoeslag (vereenvoudiging van de huurtoeslag))

  Te agenderen debatten
  24. Debat over funderingsschade aan woningen (Paternotte) (minister BZK)

  Te agenderen dertigledendebatten
  25. Dertigledendebat over de risico’s van klimaatschade voor huiseigenaren (De Hoop) (minister BZK)
  28. Dertigledendebat over een kritisch rapport van de speciale VN-rapporteur voor huisvesting (Welzijn) (minister BZK)