E-mailprocedure : [SPOED EMAIL-PROCEDURE] garantiefonds bevrijdingsfestivals

De vergadering is geweest

4 juli 2023
16:00 uur
Geachte leden en plaatsvervangend leden van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
 
Naar aanleiding van onderstaande e-mailprocedure hebben de volgende fracties aangegeven akkoord te zijn met het voorstel om een brief aan het kabinet te vragen met daarin een update over het proces betreffende de financiering (en garantiefonds) van Bevrijdingsfestivals (motie van het lid Van Strien c.s. over een garantiefonds van minimaal 1 miljoen euro opzetten waarmee de Bevrijdingsfestivals zich kunnen verzekeren tegen slecht weer, d.d. 26 juni 2023, Kamerstuk 36360-VIII, nr. 11), vanuit de bewindspersonen OCW/VWS/BZK te verzoeken om de toezegging dat zij betrokken zijn bij dit traject en dat het kabinet het belang inziet van een oplossing voor de in de motie beschreven problematiek alsmede om de betrokken departementen te verzoeken voor de stemmingen van aanstaande donderdag 6 juli 2023 te bevestigen of deze brief uiterlijk voor de komende begrotingsbehandelingen aan de Kamer kan worden:          
VVD
D66
CDA
SP
GroenLinks
PvdD
ChristenUnie
Groep Van Haga
BBB
BIJ1
 
Het voorstel heeft steun van een Kamermeerderheid verworven. Namens de commissie zal een brief aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden verstuurd met bovenstaand verzoeken.
 
Met vriendelijke groet,
 
Marleen Huls
 
Adjunct-griffier commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Tweede Kamer der Staten-Generaal


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geachte leden en plaatsvervangende leden van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
 
Het lid Van Strien (VVD) stelt voor:
  • Een brief aan het kabinet te vragen met daarin een update over het proces betreffende de financiering (en garantiefonds) van Bevrijdingsfestivals. (motie van het lid Van Strien c.s. over een garantiefonds van minimaal 1 miljoen euro opzetten waarmee de Bevrijdingsfestivals zich kunnen verzekeren tegen slecht weer, d.d. 26 juni 2023, Kamerstuk 36360-VIII, nr. 11);
  • vanuit de bewindspersonen OCW/VWS/BZK verzoeken om de toezegging dat zij betrokken zijn bij dit traject en dat het kabinet het belang inziet van een oplossing voor de in de motie beschreven problematiek;
  • om de betrokken departementen te verzoeken voor de stemmingen van aanstaande donderdag 6 juli 2023 te bevestigen of deze brief uiterlijk voor de komende begrotingsbehandelingen aan de Kamer kan worden verzonden.
 
Ik verzoek u uiterlijk dinsdag 4 juli 2023 om 16.00 uur (vandaag) middels een allen-beantwoorden op deze e-mail te laten weten of u met het verzoek kunt instemmen.
Spoedig daarna zal ik u informeren over de uitkomst van deze e-mailprocedure. *
 
Met vriendelijke groet,
Marianne Verhoev
Griffier van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 7.20, tweede lid, van het Reglement van Orde, luidende:
2. Een commissie kan buiten haar vergaderingen langs schriftelijke weg besluiten over een voorstel dat naar het oordeel van haar commissievoorzitter eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en stemde zij als bedoeld in artikel 8.25

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Garantiefonds bevrijdingsfestivals

    Te behandelen:

    Loading data