Procedurevergadering : Procedurevergadering IenW

De vergadering is geweest

22 mei 2024
9:15 - 10:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.L. Postma (NSC)
 • H.D. Heutink (PVV)
 • W. Boutkan (PVV)
 • M. Deen (PVV)
 • R.F. van Meetelen (PVV)
 • J.M. Nijhof-Leeuw (PVV)
 • H.E. de Hoop (GroenLinks-PvdA)
 • G.J.W. Gabriëls (GroenLinks-PvdA)
 • H.N. Veltman (VVD)
 • O.C. (Olger) van Dijk (NSC)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken bij commissieregeling van werkzaamheden d.d. 22 mei 2024

  Er zijn geen voorstellen aangemeld.
 2. 2

  Brievenlijst particulieren

 3. 3

  Brievenlijst organisaties

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Uitnodiging Corendon voor werkbezoek m.b.t. uitdagingen van de Nederlandse reisbranche en luchtvaart, m.n. op het gebied van duurzaamheid

 5. 5

  Uitnodiging Provincie Fryslân voor werkbezoek aan Afsluitdijk op 14 juni 2024

 6. 6

  Verantwoordingsstukken Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII), Mobiliteitsfonds (A) en Deltafonds (J) 2023

  Besluit: De commissie heeft behoefte aan een technische briefing door de Algemene Rekenkamer over de verantwoordingsrapporten, te plannen voorafgaand aan de het wetgevingsoverleg over de jaarverslagen op het terrein van IenW.

  Noot: Het behandelschema voor de verantwoordingsstukken is reeds vastgesteld:
  • Het plenaire Verantwoordingsdebat over de rijksbrede resultaten vindt plaats op woensdag 29 mei 2024.
  • De inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen aan de regering (over alle stukken) en aan de Algemene Rekenkamer (over de verantwoordingsrapporten) is Kamerbreed vastgesteld op donderdag 23 mei 2024 om 14.00 uur. Aan de regering en de Algemene Rekenkamer is verzocht de beantwoording uiterlijk dinsdag 4 juni bij de Kamer in te dienen.
  • Het wetgevingsoverleg over de verantwoordingsstukken inzake het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Mobiliteitsfonds en het Deltafonds vindt plaats op woensdag 26 juni 2024. De rapporteur, het lid De Hoop (GL-PvdA), zal voorafgaand zijn bevindingen voorleggen aan de commissie.
  • De stemming over de slotwetten en besluitvorming over dechargeverlening op alle departementale jaarverslagen vindt plaats in de laatste week voor het zomerreces.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel normstelling voor de waterkwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Reactie op Stand van zaken Wet gewasbescherming en biociden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen inzake het uitvoeringsverdrag VN ECE reglementen maart 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Nahang Wijziging besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen in verband met het toevoegen van informatie over zeer zorgwekkende stoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voorbereiding hoorzitting met kandidaat-bewindspersonen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Publicaties ILT van januari tot en met maart 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek commissie over de evaluatie van ‘beleidskeuzes uitgelegd’ (Kamerstukken 31865-231)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Het IenW duurzaamheidsverslag 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Jaarverslag Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  IenW Uitvoeringsagenda Fiets

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Tweede halfjaarlijkse rapportage 2023 Zuidasdok

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Korporaal van de mariniers Jeroen Houwelingbrug A7 Purmerend

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Gesprekken met NS over Sociale Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Beleidsreactie op het OvV-rapport n.a.v. spoorwegongeval Voorschoten

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Jaarverantwoording ProRail en NS 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op verzoek commissie over aanpassingen scope en uitrol ERTMS

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Resultaten Regeling bevordering schone wegvoertuigen

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Voortgang implementatie RED-III vervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Toezegging gedaan over de uitrol van (logistieke) laadinfrastructuur op verzorgingsplaatsen

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op motie afschaffen rijbewijskeuringen voor mensen met een vorm van autisme of ADHD

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Kwartaalrapportage CBR examenafname

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op verzoek commissie over de toename van het aantal dodelijke ongevallen waarbij elektrische fietsen zijn betrokken

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verslag schriftelijk overleg vervolg werkzaamheden Julianakanaal

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Advies van de Commissie m.e.r. over de mer-beoordeling Groningen Airport Eelde

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op notitie ACN en meerdere organisaties over belang luchtvracht voor Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op de motie Flach over een voorstel voor besteding van de beschikbare middelen voor het vlootvervangingsprogramma van de Rijksrederij

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Besluit rond ontheffing Russische gevlagde schepen

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Publicatie scenariostudie en monitoring bouwgrondstoffenwinning

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Hoofdlijnennotitie Circulaire Economie-wet

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Rapport studie Maatschappelijke Kosten en Baten Vergelijking Waterstofdragers

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Uitvoering NEC-richtlijn, grootschalige luchtverontreiniging en luchtvaartemissies boven 3.000 voet

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Kabinetsreactie op het rapport “Voorbij de dijk. Keuzes in het waterveiligheidsbeleid”

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  KNMI'23-klimaatscenario’s en doorwerking in Rijksbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  De Staat van Ons Water over 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Deltascenario's 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  PBL-rapport Klimaatrisico's in Nederland, De huidige stand van zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Reactienota op de ontvangen zienswijzen en advies Commissie MER Nationaal Programma Radioactief Afval

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Verslag schriftelijk overleg Overname aandelen Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland door de Staat

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Algemene noot over controversieel verklaren ten behoeve van brieven op EU-gebied

  Zaken die op de Europese agenda staan (EU-voorstellen, BNC-fiches, agenda’s en verslagen van EU-raden, kabinetsbrieven over lopende Europese dossiers, enz.) worden in de regel niet controversieel verklaard. Het Brusselse behandel- en besluitvormingsproces over dergelijke zaken houdt geen rekening met de Nederlandse politieke situatie. Het niet behandelen door de commissie van deze stukken zou betekenen dat de Kamer afziet van het vragen van informatie over en het beïnvloeden van de opstelling van de bewindspersonen in de betreffende raden.
 46. 46

  Verslag informele Transportraad op 3 en 4 april 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Onderzoek Universiteit Utrecht 'Naar een robuuste implementatie van het Verdrag van Aarhus?'

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Reactie op de motie van het lid De Hoop over voorafgaand aan het debat over vervoersarmoede inventariseren welke factoren het meest relevant zijn bij het ontstaan van vervoersarmoede

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Correctie op een uitspraak en reactie op het amendement-Sneller/Gabriels (Kamerstuk 36412, nr. 25)

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Kennisagenda, EU-prioriteiten en rapporteurs

  Besluit: Ter informatie.

  Kennisagenda 2024:
  1) Knooppunten internationaal trein- en vliegverkeer
  • Voorbereidingsgroep: Olger van Dijk (NSC), Peter de Groot (VVD), De Hoop (GL-PvdA), Kostic (PvdD), Koekkoek (Volt)
  2) Innovaties bij dijkversterking
  • Voorbereidingsgroep: Olger van Dijk (NSC), Kostic (PvdD), Pierik (BBB), Grinwis (CU)
  3) Gezondheid borgen in het VTH-stelsel
  • Voorbereidingsgroep: Kostic (PvdD), Gabriëls (GL-PvdA), Bamenga (D66)
  4) Verduurzaming luchtvaart
  • Voorbereidingsgroep: Olger van Dijk (NSC), Peter de Groot (VVD), Kostic (PvdD)
  5) Strategische keuzes bereikbaarheid
  • Voorbereidingsgroep: De Hoop (GL-PvdA), Peter de Groot (VVD), Grinwis (CU)
  6) Woningbouw en Mobiliteit
  • Rapporteur: Veltman (VVD)

  Wetgeving:
  - Begrotingen en Jaarverslagen
  • Rapporteur: De Hoop (GL-PvdA)

  Grote projecten:
  - European Rail Traffic Management System (ERTMS)
  • Rapporteur: Koekkoek (Volt);
  - Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS);
  - Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2).

  Europese prioriteiten 2022-2024
  1) Herziening EU-kaderrichtlijn afvalstoffen, m.b.t. levensmiddelenafval en textiel;
  2) Bodemrichtlijn, verschenen juli 2023;
  3) REACH-herziening: gerichte wijzigingen van Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie, beoordeling en autorisatie van chemische stoffen (uitgesteld, waarschijnlijk naar Nieuwe Europese Commissie)
  • Rapporteurs: Kostic (PvdD) en Koekkoek (Volt);
  4) Herziening Verordening Luchthavenslots (voor onbepaalde tijd uitgesteld).
  5) Water resilience (verschijnt naar verwachting tweede kwartaal 2024)
 51. 51

  Geplande commissieactiviteiten

  Besluit: Het tot nader order uitgestelde rondetafelgesprek over zero-emissiezones wordt op korte termijn opnieuw ingepland.
  Besluit: Het commissiedebat Spoor (12/6) wordt uitgesteld en zo spoedig mogelijk na het zomerreces opnieuw ingepland.
  Besluit: Het commissiedebat Leefomgeving (19/6) wordt uitgesteld en zo spoedig mogelijk na het zomerreces opnieuw ingepland.
  Besluit: Op verzoek van de commissie verkent de staf de mogelijkheid om het commissiedebat MIRT (27/6) uit te stellen tot de laatste week voor het zomerreces, opdat de commissie hierover in de volgende procedurevergadering een besluit kan nemen.
  Besluit: De commissiedebatten Transportraad (30/5) en Milieuraad (4/6) worden omgezet in schriftelijke overleggen.
  Besluit: Het commissiedebat Verkeersveiligheid (28/5) wordt met het oog op het plenaire debat over de toekomst van Tata Steel, dat gelijktijdig plaatsvindt, uitgesteld en op korte termijn opnieuw ingepland (zo mogelijk op een van bovengenoemde vrijgevallen tijdstippen). Aan het kabinet wordt verzocht de Verzamelbrief Verkeersveiligheid tijdig voorafgaand aan het debat aan de Kamer te doen toekomen.

  Procedurevergaderingen
  di 11-06-2024 16.30 - 17.30 Procedurevergadering IenW (verplaatst i.v.m. Dag van de Publieke Dienstverlening op woensdag 5 juni 2024)
  wo 19-06-2024 10.15 - 11.15 Procedurevergadering IenW
  wo 03-07-2024 10.15 - 11.15 Procedurevergadering IenW
  wo 11-09-2024 10.15 - 11.15 Procedurevergadering IenW
  wo 25-09-2024 10.15 - 11.15 Procedurevergadering IenW
  wo 09-10-2024 10.15 - 11.15 Procedurevergadering IenW
  wo 23-10-2024 10.15 - 11.15 Procedurevergadering IenW
  wo 06-11-2024 10.15 - 11.15 Procedurevergadering IenW
  wo 20-11-2024 10.15 - 11.15 Procedurevergadering IenW
  wo 04-12-2024 10.15 - 11.15 Procedurevergadering IenW
  wo 18-12-2024 10.15 - 11.15 Procedurevergadering IenW

  Overig
  wo 22-05-2024 17.00 - 18.00 Technische briefing Expertgroep Gezondheid IJmond over het rapport ‘Gezondheid Geborgd’
  do 23-05-2024 13.30 - 14.30 Technische briefing Nucleaire veiligheid en stralingsbescherming
  wo 29-05-2024 13.30 - 15.15 Technische briefing Circulaire economie
  di 25-06-2024 16.30 - 21.30 Commissiedebat Water* (5u, 5m)
  wo 26-06-2024 13.00 - 16.00 Wetgevingsoverleg Jaarverslagen* (3u, spreektijden worden geïnventariseerd)
  do 27-06-2024 13.00 - 18.00 Commissiedebat MIRT* (5u, 5m)
  di 02-07-2024 16.30 - 21.30 Commissiedebat Circulaire economie (5u incl. dinerpauze, 5m)
  ma 26-08 t/m do 29-08 Werkbezoek Knooppunten internationaal trein- en vliegverkeer (o.v.b.)

  *Ten behoeve van deze activiteit zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid
 52. 52

  Ongeplande commissiedebatten

  Besluit: Ter informatie.

  Commissiedebat Verkeersveiligheid (11 brieven; wordt op korte termijn opnieuw ingepland)
  Commissiedebat Spoor (4 brieven; wordt spoedig na het zomerreces opnieuw ingepland)
  - Commissiedebat Leefomgeving (9 brieven; wordt spoedig na het zomerreces opnieuw ingepland)
  Commissiedebat Maritiem (6 brieven)
  Commissiedebat Externe veiligheid (2 brieven)

  Indien u ter voorbereiding op een gepland of ongepland commissiedebat extra informatie wenst, kunt u dat bij dit agendapunt aangeven.
  De staf kan bijvoorbeeld een technische briefing van een externe partij of een stafbriefing organiseren of een stafnotitie opstellen.
  N.b. Een technische briefing zal georganiseerd worden als de commissie hiermee instemt én indien minimaal vier leden zich aanmelden. Aanmelding is niet vrijblijvend; leden die onverhoopt verhinderd zijn dienen voor vervanging te zorgen.
 53. 53

  Ongeplande plenaire debatten

  Besluit: Ter informatie.

  Meerderheidsdebatten:
  1. Debat over de problematiek rondom pfas (Hagen) (minister I&W, staatssecretaris I&W)
  21. Debat over het vestigingsklimaat in Nederland (Sneller) (minister EZK, minister I&W, minister BZK, minister OCW)
  26. Debat over de bescherming van omwonenden tegen geluidsoverlast van Schiphol (Bamenga) (minister I&W)
  31. Debat over de opslag van consumentenvuurwerk in woonwijken (Mutluer) (minister J&V, minister I&W)
  32. Debat over de toekomst van Tata Steel (Kostic) (minister EZK, staatssecretaris I&W)

  Dertigledendebatten:
  3. Dertigledendebat over de steeds hogere kosten voor autobezitters (El Abassi) (minister I&W)
  16. Dertigledendebat over het toezicht op en de handhaving van het gebruik van illegale bestrijdingsmiddelen in de landbouw (Kostic) (minister LNV, minister I&W)
  29. Dertigledendebat over de beschikbaarheid en betaalbaarheid van drinkwater (Heutink) (minister I&W)
  37. Dertigledendebat over het rapport van het PBL over klimaatrisico’s in Nederland (Bamenga) (minister I&W, minister BZK)

  Tweeminutendebatten:
  - Luchtvaart (CD 10/4)
  - Openbaar vervoer en taxi (CD 17/4)
  - Uitkomsten van het overleg over het Julianakanaal (Kamerstuk, 36 410-A nr. 57)
 54. 54

  Stand van zaken aanhangige wetgeving (uitgezonderd begrotingswetten)

  Besluit: Ter informatie.

  1. Initiatiefwetsvoorstel leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05/02/2020 (35386)
  Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 08/06/2022. De verdere behandeling is uitgesteld.  
  2. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14/02/2020 (35396)
  Dit wetsvoorstel is op 07/09/2023 door de commissie op de lijst controversiële onderwerpen geplaatst. 
  3. Wijziging Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen), ingediend op 05/03/2021 (35756)
  De stemming over dit wetsvoorstel is uitgesteld. De op 16/01/2024 ontvangen nota van wijziging kan niet in het wetsvoorstel worden verwerkt. De reactie van de staatssecretaris op dit gegeven is geagendeerd voor deze procedurevergadering.
  4. Initiatiefwetsvoorstel lid Kröger wijziging Wet luchtvaart inzake verbod op nachtvluchten, ingediend op 14/03/2022 (36056)
  In afwachting van het nader rapport.
 55. 55

  Onbeantwoorde commissiebrieven

  Besluit: Ter informatie.
   
  1. 2024Z08771 Aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat - Verzoek om reactie op commentaren inzake Nahang Wijziging besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen in verband met het toevoegen van informatie over zeer zorgwekkende stoffen (22-05-2024)
  2. 2024Z08761 Aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat - Verzoek inzake tijdige toezending Verzamelbrief Verkeersveiligheid (22-05-2024)
  3. 2024Z08734 Aan de Commissie voor de werkwijze - Verzoek inzake interpretatie/reikwijdte van artikel 9.12 van het Reglement van Orde (22-05-2024) 
  4. 2024Z07411 Aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat - Verzoek m.b.t. Voortgangsrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (24-04-2024)
  5. 2024Z06187 Aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat - Verzoek om reactie brief omwonenden Chemours inzake actieagenda 'Industrie en Omwonenden' (10-04-2024)
  6. 2024Z03255 Aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat - Verzoek om brief over reactie EC op non-papers en stand van zaken onderhandelingen herziening Kaderrichtlijn Water (29-02-2024)
  7. 2024Z01108 Aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat - Verzoek om reactie op rapport naleving VN-verdrag handicap in NL 2023 (25-01-2024)
  8. 2024Z00118 Aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat - Verzoek om reactie op informatie werkgroep 'Pien van de Avieftien, ViA15 sociaal' over initiatief 'ViA15…sociaal' (09-01-2024)
  9. 2022Z19007 Aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat - Verzoek i.v.m. herziening van de Spoorwegwet (10-10-2022)
 56. 56

  Verzoek ontvangst delegatie