Procedurevergadering : Procedurevergadering IenW

De vergadering is geweest

27 maart 2024
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Deelnemers

 • P.C. (Peter) de Groot (VVD)
 • W. Boutkan (PVV)
 • H.E. de Hoop (GroenLinks-PvdA)
 • G.J.W. Gabriëls (GroenLinks-PvdA)
 • W.J.H. Meulenkamp (VVD)
 • H.N. Veltman (VVD)
 • R.M. Welzijn (NSC)
 • C.R. Pierik (BBB)
 • I. Kostic (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken bij commissieregeling van werkzaamheden d.d. 27 maart 2024

  Verzoeken voor de commissie-RvW kunnen tot uiterlijk 16.00 uur op de werkdag voor de dag van de procedurevergadering worden aangemeld bij de griffier.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst particulieren

 3. 3

  Brievenlijst organisaties

 4. 4

  Uitnodiging Regio Foodvalley voor werkbezoek 'Regio Foodvalley bereikbaarheidslunch' d.d. 17 juni 2024

 5. 5

  Nota van wijziging geamendeerd voorstel van wet inzake Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Wijzigingen van Bijlagen A en B bij de Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voorhang overname aandelen Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland door de Staat

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Vaststelling inbrengtermijnen verantwoordingsstukken 2023/Voorjaarsnota 2024 en advies commissie voor de Rijksuitgaven inzake behandeling verantwoordingsstukken

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Geselecteerde beleidsthema's voor de V-100 in 2024 en deelname commissieleden

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Brief commissie Rijkuitgaven inzake ADR-rapporten over het tweede halfjaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Geactualiseerde Monitor Smart Mobility

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat verkeersveiligheid over de registratie van de leeftijd van veroorzakers van verkeersongelukken

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Logistieke laadinfrastructuur en doorberekening zero-emissie logistiek aan consumenten

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op de motie-Van Houwelingen over de onwenselijkheid om brandstofauto's voor 2040 op te nemen in de regels omtrent zero-emissiezones

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Aanvulling ingebrekestelling nieuwe HRN-concessie

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Beantwoording vragen gesteld tijdens het commissiedebat Spoor van 7 maart 2024, over het beter handhaven van het OV-verbod voor veelplegers

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Toezegging gecertificeerde mbo-luchtvaarttechniekopleidingen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Vonnis rechtbank Den Haag in de bodemprocedure stichting RBV tegen de Staat

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Stand van zaken brandveiligheidseisen kleine regionale luchthavens

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Evaluatie onder Kustwacht ketenpartners reddingsoperatie Fremantle Highway

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Beleidsevaluatie Veiligheid Biotechnologie, Verkenning Aanvaardbaar Risico, en Compassionate Use

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op de brief van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Algemene noot over controversieel verklaren ten behoeve van brieven op EU-gebied

  Zaken die op de Europese agenda staan (EU-voorstellen, BNC-fiches, agenda’s en verslagen van EU-raden, kabinetsbrieven over lopende Europese dossiers, enz.) worden in de regel niet controversieel verklaard. Het Brusselse behandel- en besluitvormingsproces over dergelijke zaken houdt geen rekening met de Nederlandse politieke situatie. Het niet behandelen door de commissie van deze stukken zou betekenen dat de Kamer afziet van het vragen van informatie over en het beïnvloeden van de opstelling van de bewindspersonen in de betreffende raden.
 24. 24

  Lijst met EU-voorstellen Infrastructuur en Waterstaat

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Actieagenda Industrie en Omwonenden

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op de verzoeken tijdens de Regeling van werkzaamheden van 27 februari 2024, over het debat over het OVV-rapport Industrie en omwonenden

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Tussenstand versterking VTH-stelsel maart 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Voortgang beleid chemische stoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Stand van zaken verbod varend ontgassen

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Vervolg werkzaamheden Julianakanaal

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Schriftelijk overleg over o.a. de Geannoteerde agenda Milieuraad d.d. 25 maart 2024 te Brussel (Kamerstuk 21501-08-936)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Geannoteerde agenda Milieuraad d.d. 25 maart 2024 te Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Beantwoording vragen over de mogelijkheden om een nultarief toe te passen op kringloopwinkels op basis van de btw-tarievenrichtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Hoofdlijnen herijking Goederenvervoeragenda

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Voortgang onderzoeken Nedersaksenlijn en Lelylijn

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Appreciatie TNO-rapport Energietransitie en het risico op vervoersarmoede

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Strategische keuzes bereikbaarheid

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Basiskwaliteitsniveau spoor

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Voortgang Toekomstperspectief Automobiliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Appreciatie Quality Status Report

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Geannoteerde agenda informele bijeenkomst van EU-transportministers van 3-4 april 2024 te Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Kennisagenda, EU-prioriteiten en rapporteurs

  Besluit: De commissie besluit mogelijke initiatieven in het kader van het eerder voorgestelde kennisthema Internationaal spoorvervoer onder te brengen bij kennisthema 1 (Knooppunten internationaal trein- en vliegverkeer), en het genoemde thema als afzonderlijk kennisthema te laten vervallen.

  Kennisagenda 2024:
  1) Knooppunten internationaal trein- en vliegverkeer
  • Voorbereidingsgroep: Olger van Dijk (NSC), Peter de Groot (VVD), De Hoop (GL-PvdA), Kostic (PvdD), Koekkoek (Volt)
  2) Innovaties bij dijkversterking
  • Voorbereidingsgroep: Olger van Dijk (NSC), Kostic (PvdD), Pierik (BBB), Grinwis (CU)
  3) Gezondheid borgen in het VTH-stelsel
  • Voorbereidingsgroep: Kostic (PvdD), Gabriëls (GL-PvdA), Bamenga (D66)
  4) Verduurzaming luchtvaart
  • Voorbereidingsgroep: Olger van Dijk (NSC), Peter de Groot (VVD), Kostic (PvdD)
  5) Strategische keuzes bereikbaarheid
  • Voorbereidingsgroep: De Hoop (GL-PvdA), Peter de Groot (VVD), Grinwis (CU)
  6) Woningbouw en Mobiliteit
  • Rapporteur: Veltman (VVD)

  Wetgeving:
  - Begrotingen en Jaarverslagen
  • Rapporteur: De Hoop (GL-PvdA)

  Grote projecten:
  - European Rail Traffic Management System (ERTMS)
  • Rapporteur: Koekkoek (Volt);
  - Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS);
  - Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2).

  Europese prioriteiten 2022-2024
  1) Herziening EU-kaderrichtlijn afvalstoffen, m.b.t. levensmiddelenafval en textiel;
  2) Bodemrichtlijn, verschenen juli 2023;
  3) REACH-herziening: gerichte wijzigingen van Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie, beoordeling en autorisatie van chemische stoffen (uitgesteld, waarschijnlijk naar Nieuwe Europese Commissie)
  • Rapporteurs: Kostic (PvdD) en Koekkoek (Volt);
  4) Herziening Verordening Luchthavenslots (voor onbepaalde tijd uitgesteld).
  5) Water resilience (verschijnt naar verwachting tweede kwartaal 2024)
 43. 43

  Geplande commissieactiviteiten tot het zomerreces 2024

  Besluit: Ter informatie.
  Noot: Het plenaire debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over industrie en omwonenden is vooralsnog ingepland op donderdag 4 april om 13.30 uur. Indien uit het definitieve weekschema blijkt dat deze planning definitief wordt, zal het commissiedebat Openbaar vervoer en taxi worden verzet naar woensdag 17 april van 14.15 uur tot 17.15 uur.

  Procedurevergaderingen
  wo 27-03-2024 10.15 - 11.15 Procedurevergadering IenW
  wo 10-04-2024 10.15 - 11.15 Procedurevergadering IenW
  wo 24-04-2024 10.15 - 11.15 Procedurevergadering IenW
  wo 22-05-2024 10.15 - 11.15 Procedurevergadering IenW
  di 11-06-2024 16.30 - 17.30 Procedurevergadering IenW (verplaatst i.v.m. Dag van de Publieke Dienstverlening op woensdag 5 juni 2024)
  wo 19-06-2024 10.15 - 11.15 Procedurevergadering IenW
  wo 03-07-2024 10.15 - 11.15 Procedurevergadering IenW

  Overig
  do 28-03-2024 15.00 - 18.00 Commissiedebat Strategische keuzes bereikbaarheid* (3u, 4m)
  wo 03-04-2024 10.00 - 13.00 Commissiedebat Circulair bouwen
  wo 03-04-2024 14.30 - 15.30 Technische briefing Verduurzaming luchtvaart
  do 04-04-2024 14.00 - 17.00 Commissiedebat Openbaar vervoer en taxi (3u, 4m)
  di 09-04-2024 13.15 - 13.30 Petitie 'Nachtsluiting Schiphol' door Vereniging Nederlands Cabinepersoneel
  wo 10-04-2024 13.00 - 18.00 Commissiedebat Luchtvaart (incl. Verduurzaming luchtvaart) (5u, 6m)
  do 18-04-2024 10.00 - 11.00 Technische briefing Rli-advies ‘Weg van de Wegwerpmaatschappij’
  di 21-05-2024 17.00 - 18.30 Werkbezoek (Inhoudelijke) kennismaking commissies LNV en I&W met Raad van State/Afdeling advisering
  do 30-05-2024 13.00 - 16.00 Commissiedebat Transportraad op 18 juni*
  di 04-06-2024 16.30 - 19.30 Commissiedebat Milieuraad op 17 juni*
  di 25-06-2024 16.30 - 21.30 Commissiedebat Water
  wo 26-06-2024 13.00 - 16.00 Wetgevingsoverleg Jaarverslagen*
  do 27-06-2024 13.00 - 18.00 Commissiedebat MIRT*

  *Ten behoeve van deze activiteit zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid
 44. 44

  Ongeplande commissiedebatten

  Besluit: Het commissiedebat Circulaire economie inplannen voor het zomerreces.
   
  Indien u ter voorbereiding op een gepland of ongepland commissiedebat extra informatie wenst, kunt u dat bij dit agendapunt aangeven.
  De staf kan bijvoorbeeld een technische briefing van een externe partij of een stafbriefing organiseren of een stafnotitie opstellen.
  N.b. Een technische briefing zal georganiseerd worden als de commissie hiermee instemt én indien minimaal vier leden zich aanmelden. Aanmelding is niet vrijblijvend; leden die onverhoopt verhinderd zijn dienen voor vervanging te zorgen.
 45. 45

  Ongeplande plenaire debatten

  Besluit: Ter informatie.

  Meerderheidsdebatten:
  1. Debat over de problematiek rondom pfas (Hagen) (minister I&W, staatssecretaris I&W)
  2. Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over industrie en omwonenden (Bamenga) (staatssecretaris I&W)
  20. Debat over vervoersarmoede (Bamenga) (minister I&W)

  Dertigledendebatten:
  13. Dertigledendebat over de steeds hogere kosten voor autobezitters (El Abassi) (minister I&W)
  21. Dertigledendebat over de toekomst van Tata Steel (Kostic) (minister EZK, staatssecretaris I&W)
  31. Dertigledendebat over het toezicht op en de handhaving van het gebruik van illegale bestrijdingsmiddelen in de landbouw (Kostic) (minister LNV, minister I&W)

  Tweeminutendebatten:
  - Tweeminutendebat Externe veiligheid (CD 21/3)
 46. 46

  Stand van zaken aanhangige wetgeving (uitgezonderd begrotingswetten)

  Besluit: Ter informatie.

  1. Initiatiefwetsvoorstel leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05/02/2020, 35386
  Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 08/06/2022. De verdere behandeling is uitgesteld.  
  2. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14/02/2020, 35396
  Dit wetsvoorstel is op 07/09/2023 door de commissie op de lijst controversiële onderwerpen geplaatst. 
  3. Wijziging Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen), ingediend op 05/03/2021, 35756
  De stemming over dit wetsvoorstel is uitgesteld. De op 16/01/2024 ontvangen nota van wijziging kan niet in het wetsvoorstel worden verwerkt. De staatssecretaris is op 27/03/2024 om een reactie gevraagd op dit gegeven.
  4. Initiatiefwetsvoorstel lid Kröger wijziging Wet luchtvaart inzake verbod op nachtvluchten, ingediend op 14/03/2022, 36056
  In afwachting van het nader rapport.
  5. Wijziging van de Waterwet (normstelling voor de waterkwaliteit), ingediend op 06/03/2023, 36316
  In afwachting van bevestiging van intrekking wetsvoorstel (obsoleet i.v.m. Omgevingswet). 
  6. Wijziging Waterschapswet, Waterwet en Algemene wet bestuursrecht i.v.m. het versterken van de toepassing van het profijtbeginsel bij de watersysteemheffing, het geven van ruimte aan nieuwe ontwikkelingen en het oplossen van enkele knelpunten, ingediend op 07/09/2023, 36412
  Aangemeld voor plenaire behandeling (pv 20/12/2023).
  7. Wet bemanning zeeschepen, ingediend op 03/10/2023, 36440
  Aangemeld voor plenaire behandeling (pv 13/03/2024).
  8. Wijziging Kernenergiewet i.v.m. de aanpassing van de taak van de ANVS t.a.v. beleidsvoorbereiding en -evaluatie, ingediend op 16/01/2024, 36490
  Geagendeerd als hamerstuk op donderdag 21 maart 2024.
 47. 47

  Onbeantwoorde commissiebrieven

  Besluit: Ter informatie.
   
  1. 2024Z05202 Aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat - Verzoek om inhoudelijke appreciatie vonnis bodemprocedure tijdig voor komende commissiedebat Luchtvaart aan de Kamer te sturen (27-03-2024)
  2. ?2024Z05203 Aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat - Verzoek om reactie op brief Stichting Tegengif (27-03-2024)
  3. 2024Z05255 Aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat - Verzoek om de Kamer binnen drie weken een reactie te doen toekomen op het gegeven dat de nota van wijziging niet kan worden verwerkt in wetsvoorstel 35756 (27-03-2024)
  4. 2024Z04419 Aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat - Verzoek om reactie op commentaar Greenpeace Nederland en meerdere organisaties t.b.v. debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (13-03-2024)
  5. 2024Z04187 Aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - Verzoek om een brief met de stand van zaken met betrekking tot de Milieuprestatie Gebouwen (MPG) (13-03-2024)
  6. 2024Z03255 Aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat - Verzoek om brief over reactie EC op non-papers en stand van zaken onderhandelingen herziening Kaderrichtlijn Water (29-02-2024)
  7. 2024Z01108 Aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat - Verzoek om reactie op rapport naleving VN-verdrag handicap in NL 2023 (25-01-2024)
  8. 2024Z00989 Aan de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat - Verzoek om het kader inzake 'Beleidskeuzes uitgelegd' beter te hanteren (11-01-2024)
  9. 2024Z00118 Aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat - Verzoek om reactie op informatie werkgroep 'Pien van de Avieftien, ViA15 sociaal' over initiatief 'ViA15…sociaal' (09-01-2024)
  10. 2022Z19007 Aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat - Verzoek i.v.m. herziening van de Spoorwegwet (10-10-2022)