Procedurevergadering : Procedurevergadering IenW

De vergadering is geweest

13 maart 2024
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.L. Postma (NSC)
 • H.D. Heutink (PVV)
 • W. Boutkan (PVV)
 • H.E. de Hoop (GroenLinks-PvdA)
 • G.J.W. Gabriëls (GroenLinks-PvdA)
 • H.N. Veltman (VVD)
 • O.C. (Olger) van Dijk (NSC)
 • P. Bamenga (D66)
 • C.R. Pierik (BBB)
 • P.A. Grinwis (ChristenUnie)
 • I. Kostic (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken bij commissieregeling van werkzaamheden d.d. 13 maart 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst particulieren

 3. 3

  Brievenlijst organisaties

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Uitnodiging kennismaking Raad van State

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Uitnodiging Lente-akkoord voor werkbezoek 'Circulair Bouwen' d.d. 15 april 2024

 6. 6

  Uitnodiging NVRD voor werkbezoek m.b.t. afvalbeheer en circulaire economie d.d. 22 april 2024 van 10.00 tot 14.00 uur

 7. 7

  Nota naar aanleiding van het verslag inzake Regels over het bemannen van zeeschepen (Wet bemanning zeeschepen)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Kernenergiewet in verband met de aanpassing van de taak van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Voorhang ontwerpbesluit wijziging Scheepsafvalstoffenbesluit i.v.m. versnelling fase II verbod varend ontgassen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Wijzigingen verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (CDNI)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Framework Agreement steunverlening KLM

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Rapport maatschappelijke kosten- en batenanalyse Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek commissie over de brief van de Bewonersvereniging Vlieghinder Nieuwkoop m.b.t. baanonderhoud Schiphol 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Handhavingsrapportages Schiphol, Maastricht Aachen Airport, Rotterdam The Hague Airport en Lelystad Airport voor gebruiksjaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Aanpassing van de aanwijzing aan de ILT inzake handhaving operationele regels voor Search and Rescue

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Start Internetconsultatie Subsidieregelingen Laadinfrastructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Stand van zaken en vooruitblik ontwikkelingen OV en Taxi

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Evaluatie taxiwetgeving Wet Personenvervoer 2000

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Advies expertgroep gezondheid IJmond

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Voortgang Impulsprogramma Chemische Stoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Geurhinder en veehouderij: onderzoek geurbelasting in concentratiegebieden

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Eerste resultaten alternatieve denkrichtingen voor zeespiegelstijging op de lange termijn

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Voortgangsrapportage PFAS Zeeland en brief van de twee PFAS-coördinatoren

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Algemene noot over controversieel verklaren ten behoeve van brieven op EU-gebied

  Zaken die op de Europese agenda staan (EU-voorstellen, BNC-fiches, agenda’s en verslagen van EU-raden, kabinetsbrieven over lopende Europese dossiers, enz.) worden in de regel niet controversieel verklaard. Het Brusselse behandel- en besluitvormingsproces over dergelijke zaken houdt geen rekening met de Nederlandse politieke situatie. Het niet behandelen door de commissie van deze stukken zou betekenen dat de Kamer afziet van het vragen van informatie over en het beïnvloeden van de opstelling van de bewindspersonen in de betreffende raden.
 25. 25

  Lijst met EU-voorstellen Infrastructuur en Waterstaat

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Fiche: Herziening richtlijn rivierinformatiediensten

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Ontwikkelingen van het spoorgoederenvervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Aanvullende informatie over verschillende onderwerpen m.b.t. spoor

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Algemene vergadering van Aandeelhouders ProRail 22 december 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Verzamelbrief Wadden voorjaar 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie SoC Unesco Werelderfgoed Waddenzee

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Normering circulair bouwen en standaardisatie uitvraag duurzame woningbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Nationale Aanpak Biobased Bouwen

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Kennisagenda, EU-prioriteiten en rapporteurs

  Besluit: De commissie stemt in met de bezetting van de voorbetreidingsgroepen t.b.v. de kennisthema's, met uitzondering van kennisthema 4 (Internationaal spoorvervoer). Met de initiatiefnemer zal worden overlegd of/in welke vorm dit thema alsnog een plek kan krijgen binnen de kennisagenda van de commissie.

  Kennisagenda 2024:
  1) Knooppunten internationaal trein- en vliegverkeer
  • Voorbereidingsgroep: Olger van Dijk (NSC), Peter de Groot (VVD), De Hoop (GL-PvdA), Kostic (PvdD)
  2) Innovaties bij dijkversterking
  • Voorbereidingsgroep: Olger van Dijk (NSC), Kostic (PvdD), Pierik (BBB), Grinwis (CU)
  3) Gezondheid borgen in het VTH-stelsel
  • Voorbereidingsgroep: Kostic (PvdD), Gabriëls (GL-PvdA), Bamenga (D66)
  4) Internationaal spoorvervoer
  • Voorbereidingsgroep: Koekkoek (Volt)
  5) Verduurzaming luchtvaart
  • Voorbereidingsgroep: Olger van Dijk (NSC), Peter de Groot (VVD), Kostic (PvdD)
  6) Strategische keuzes bereikbaarheid
  • Voorbereidingsgroep: De Hoop (GL-PvdA), Peter de Groot (VVD), Grinwis (CU)
  7) Woningbouw en Mobiliteit
  • Rapporteur: Veltman (VVD)

  Wetgeving:
  - Begrotingen en Jaarverslagen
  • Rapporteur: De Hoop (GL-PvdA)

  Grote projecten:
  - European Rail Traffic Management System (ERTMS)
  • Rapporteur: Koekkoek (Volt);
  - Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS);
  - Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2).

  Europese prioriteiten 2022-2024
  1) Herziening EU-kaderrichtlijn afvalstoffen, m.b.t. levensmiddelenafval en textiel;
  2) Bodemrichtlijn, verschenen juli 2023;
  3) REACH-herziening: gerichte wijzigingen van Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie, beoordeling en autorisatie van chemische stoffen (uitgesteld, waarschijnlijk naar Nieuwe Europese Commissie)
  • Rapporteurs: Kostic (PvdD) en Koekkoek (Volt);
  4) Herziening Verordening Luchthavenslots (voor onbepaalde tijd uitgesteld).
  5) Water resilience (verschijnt naar verwachting tweede kwartaal 2024)

  Het voorstel Recht op reparatie wordt van de lijst afgevoerd; hierover is in februari 2024 een akkoord bereikt.
 35. 35

  Geplande commissieactiviteiten tot het zomerreces 2024

  Besluit: Indien op woensdag 20 maart het plenaire debat over het eindverslag van de informateur wordt ingepland, wordt besloten het commissiedebat Openbaar vervoer en taxi te verplaatsen naar donderdag 4 april 2024 van 10.00 uur tot 13.00 uur.

  Procedurevergaderingen
  wo 27-03-2024 10.15 - 11.15 Procedurevergadering I&W
  wo 10-04-2024 10.15 - 11.15 Procedurevergadering I&W
  wo 24-04-2024 10.15 - 11.15 Procedurevergadering I&W
  wo 22-05-2024 10.15 - 11.15 Procedurevergadering I&W
  wo 05-06-2024 10.15 - 11.15 Procedurevergadering I&W
  wo 19-06-2024 10.15 - 11.15 Procedurevergadering I&W
  wo 03-07-2024 10.15 - 11.15 Procedurevergadering I&W

  Overig
  wo 13-03-2024 14.00 - 17.00 Commissiedebat Wadden (3u, 4m)
  do 14-03-2024 11.30 - 12.30 Technische briefing Wet- en regelgeving industriële emissies door commissiestaf
  do 14-03-2024 12.45 - 14.15 Technische briefing Juridische mogelijkheden bescherming gezondheid omwonenden Tata Steel I&W
  di 19-03-2024 13.15 - 13.30 Petitie Aanbieden petitie m.b.t. nachttrein Arnhem-Zutphen door Jongerenraad Zutphen
  di 19-03-2024 13.30 - 13.45 Petitie Aanbieden petitie 'Water in actie' door Vewin en de Unie van Waterschappen
  di 19-03-2024 16.30 - 17.30 Technische briefing over het beleid gericht op de reductie van de emissies van gevaarlijke en risicovolle chemische stoffen (o.v.b.)
  wo 20-03-2024 10.00 - 13.00 Commissiedebat Openbaar vervoer en taxi (3u, 4m)
  do 21-03-2024 13.00 - 17.00 Commissiedebat Externe veiligheid (4u, 5m)
  vr 22-03-2024 10.00 - 17.00 Werkbezoek Nedersaksenlijn en de spoorverbinding Emmen-Rheine*
  wo 27-03-2024 14.00 - 15.00 Technische briefing Alternatief plan verbreding A27 bij Amelisweerd (door provincie Utrecht)*
  do 28-03-2024 15.00 - 18.00 Commissiedebat Strategische keuzes bereikbaarheid* (3u, 4m)
  wo 03-04-2024 10.00 - 13.00 Commissiedebat Circulair bouwen
  wo 03-04-2024 14.30 - 15.30 Technische briefing Verduurzaming luchtvaart
  wo 10-04-2024 13.00 - 18.00 Commissiedebat Luchtvaart (incl. Verduurzaming luchtvaart) (5u, 6m)
  ma 15-04-2024 10.00 - 13.00 Werkbezoek Circulair bouwen (o.v.b.)
  di 21-05-2024 17.00 - 18.30 Werkbezoek (Inhoudelijke) kennismaking commissies LNV en I&W met Raad van State/Afdeling advisering
  do 30-05-2024 13.00 - 16.00 Commissiedebat Transportraad op 18 juni*
  di 04-06-2024 16.30 - 19.30 Commissiedebat Milieuraad op 17 juni*
  di 25-06-2024 16.30 - 21.30 Commissiedebat Water
  wo 26-06-2024 13.00 - 16.00 Wetgevingsoverleg Jaarverslagen*
  do 27-06-2024 13.00 - 18.00 Commissiedebat MIRT*

  *Ten behoeve van deze activiteit zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 36. 36

  Ongeplande commissiedebatten

  Besluit: Ter informatie.
   
  - Commissiedebat Vliegveiligheid (2 brieven)
  - Commissiedebat Maritiem (1 brief)
  - Commissiedebat Duurzaam vervoer (1 brief)

  Indien u ter voorbereiding op een gepland of ongepland commissiedebat extra informatie wenst, kunt u dat bij dit agendapunt aangeven.
  De staf kan bijvoorbeeld een technische briefing van een externe partij of een stafbriefing organiseren of een stafnotitie opstellen.
  N.b. Een technische briefing zal georganiseerd worden als de commissie hiermee instemt én indien minimaal vier leden zich aanmelden. Aanmelding is niet vrijblijvend, als een Kamerlid onverhoopt verhinderd is dient hij/zij voor vervanging te zorgen.

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Ongeplande plenaire debatten

  Besluit: Ter informatie.

  Meerderheidsdebatten:
  2. Debat over de problematiek rondom pfas (Hagen) (minister I&W, staatssecretaris I&W)
  3. Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over industrie en omwonenden (Bamenga) (staatssecretaris I&W)
  24. Debat over vervoersarmoede (Bamenga) (minister I&W)

  Dertigledendebatten:
  14. Dertigledendebat over de steeds hogere kosten voor autobezitters (El Abassi) (minister I&W)
  22. Dertigledendebat over de toekomst van Tata Steel (Kostic) (minister EZK, staatssecretaris I&W)

  Tweeminutendebatten:
  - Tweeminutendebat Maritiem (CD 8/2)
  - Spoor (CD 7/3)
 38. 38

  Stand van zaken aanhangige wetgeving (uitgezonderd begrotingswetten)

  Besluit: Ter informatie.
   
  1. Initiatiefwetsvoorstel leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05/02/2020, 35386
  Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 08/06/2022. De verdere behandeling is uitgesteld.  
  2. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14/02/2020, 35396
  Dit wetsvoorstel is op 07/09/2023 door de commissie op de lijst controversiële onderwerpen geplaatst. 
  3. Wijziging Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen), ingediend op 05/03/2021, 35756
  De stemming over dit wetsvoorstel is uitgesteld. De op 16/01/2024 ontvangen nota van wijziging bevat meer dan technische wijzigingen, hierover is contact opgenomen met de staatssecretaris door de griffie plenair.
  4. Initiatiefwetsvoorstel lid Kröger wijziging Wet luchtvaart inzake verbod op nachtvluchten, ingediend op 14/03/2022, 36056
  In afwachting van het nader rapport.
  5. Wijziging van de Waterwet (normstelling voor de waterkwaliteit), ingediend op 06/03/2023, 36316
  In afwachting van bevestiging van intrekking wetsvoorstel (obsoleet i.v.m. Omgevingswet). 
  6. Wijziging Waterschapswet, Waterwet en Algemene wet bestuursrecht i.v.m. het versterken van de toepassing van het profijtbeginsel bij de watersysteemheffing, het geven van ruimte aan nieuwe ontwikkelingen en het oplossen van enkele knelpunten, ingediend op 07/09/2023, 36412
  Aangemeld voor plenaire behandeling (pv 20/12/2023).
  7. Wet bemanning zeeschepen, ingediend op 03/10/2023, 36440
  Aangemeld voor plenaire behandeling (pv 13/03/2024).
  8. Wijziging Kernenergiewet i.v.m. de aanpassing van de taak van de ANVS t.a.v. beleidsvoorbereiding en -evaluatie, ingediend op 16/01/2024, 36490
  Aangemeld voor plenaire behandeling, als hamerstuk (pv 13/03/2024).
 39. 39

  Onbeantwoorde commissiebrieven

  Besluit: Ter informatie.
   
  1. 2024Z03255 Aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat - Verzoek om brief over reactie EC op non-papers en stand van zaken onderhandelingen herziening Kaderrichtlijn Water (29-02-2024)
  2. 2024Z03260 Aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de minister voor Natuur en Stikstof - Verzoek om reactie op op het rapport 'Climate change', dat onderdeel uitmaakt van het Wadden Sea Quality Status Report van het NIOZ (29-02-2024)
  3. 2024Z03209 Aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat - Verzoek om reactie op brief Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) inzake circulaire economie (28-02-2024)
  4. 2024Z01108 Aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat - Verzoek om reactie op rapport naleving VN-verdrag handicap in NL 2023 (25-01-2024)
  5. 2024Z00989 Aan de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat - Verzoek om het kader inzake 'Beleidskeuzes uitgelegd' beter te hanteren (11-01-2024)
  6. 2024Z00118 Aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat - Verzoek om reactie op informatie werkgroep 'Pien van de Avieftien, ViA15 sociaal' over initiatief 'ViA15…sociaal' (09-01-2024)
  7. 2022Z19007 Aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat - Verzoek i.v.m. herziening van de Spoorwegwet (10-10-2022)