Procedurevergadering : Procedurevergadering IenW

De vergadering is geweest

24 januari 2024
10:15 - 11:45 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.L. Postma (NSC)
 • H.E. de Hoop (GroenLinks-PvdA)
 • G.J.W. Gabriëls (GroenLinks-PvdA)
 • P.C. (Peter) de Groot (VVD)
 • H.N. Veltman (VVD)
 • W.J.H. Meulenkamp (VVD)
 • O.C. (Olger) van Dijk (NSC)
 • P. Bamenga (D66)
 • I. Kostic (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Commissie-regeling van werkzaamheden vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst particulieren

 3. 3

  Brievenlijst organisaties

 4. 4

  Uitnodiging van de bewindspersonen IenW voor een kennismaking op het ministerie op donderdag 15 februari 2024, 9.15-10.30 uur

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Uitnodiging voor de Dag van de Publieke Dienstverlening op 5 juni 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Uitnodiging Stichting Nedersaksenlijn voor werkbezoek over Nedersaksenlijn en spoorverbinding Emmen-Rheine op vrijdag 22 maart 2024 vanaf 11.00 uur

 7. 7

  Wijziging Kernenergiewet i.v.m. de aanpassing van de taak van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming t.a.v. beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Derde nota van wijziging inzake de Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Nota van wijziging en nader rapport inzake Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Wijzigingen van de Bijlage bij het Verdrag over het vergemakkelijken van het internationale verkeer ter zee

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voortgang n.a.v. signaalrapportage ILT 'Meer inzicht in en toezicht op certificering'

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Evaluatie 'Beleidskeuzes uitgelegd'

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Voornaamste budgettaire mutaties van het Ministerie van IenW sinds de tweede suppletoire begroting 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Interim-auditrapport 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Werkprogramma 2024-2025 Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Planning en voortgang Algoritmeregister

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Stand van zaken verkeersveiligheid najaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Stand van zaken LEV-kader (Light Electric Vehicles)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op de motie Koerhuis/Alkaya over het wijzigen van de Wegenverkeerswet zodat zware verkeersovertreders een levenslange rijontzegging kunnen krijgen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Ondertekening drie overeenkomsten duurzame mobiliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verzamelbrief Luchtvaart: studie ‘Prijs van een vliegreis’, registratie zakelijk vliegen en taxibots

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Niet-CO2-klimaateffecten van de luchtvaart includeren in beleidsstudies

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Draagvlakonderzoek Luchtvaart 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Vier studies luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Zesde voortgangsbrief Programma Omgeving Luchthaven Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Ontwerpbesluit Maastricht Aachen Airport

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Voortgang Lelystad Airport

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Stand van zaken regionale luchthavens en luchtruim

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Effecten van luchtvaart op lokale luchtkwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Ontwikkelperspectief NOVEX Rotterdamse Haven

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Evaluatie dienstregeling Ameland en voortgang nieuweconcessie(s) Waddenveren

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op moties over onderzoeken wettelijke belemmeringen oprichting provinciale vervoersbedrijven en motie over het in kaart brengen van mogelijkheden voor meer grip concessie(kosten)

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Gunning Concessie voor het Hoofdrailnet 2025-2033

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Eerste uitwerking Toekomstbeeld Spoorgoederenvervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Vervoerplan NS 2024 en Beheerplan ProRail 2024-2025

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  ILT Signaalrapportage Drinkwater wordt schaarser

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Naar een toekomstbestendig rivierengebied; Ontwerp Programma IRM

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Beantwoording feitelijke vragen commissie over het Deltaprogramma 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Voortgang Kaderrichtlijn Water

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Voortgang strategische aanpak batterijen 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Vervolg moties omtrent regelgeving wegwerpplastics

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Reactie op verzoek lid Van Esch naar aanleiding van motie over meer innamepunten

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Circulair Textiel

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Stand van zaken uitwerking Circulair Materialenplan

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Diverse onderwerpen op het gebied van circulaire economie

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Milieuproblematiek Tata Steel

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Stand van zaken asfaltcentrales en uitstel Actieagenda industrie en omwonenden

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Voortgang versterking VTH-stelsel – januari 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Voorlopige beleidsreactie op rapportage ILT over de uitvoering van VTH taken in Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Resultaten praktijkproef asbestdaksanering met schuim

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Diverse onderwerpen op het gebied van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Monitoringsrapportage NSL 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Verzamelbrief bodem en ondergrond

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord van de brief van de Nederlandse Haarden- en Kachelbranche

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Vervolgaanpak op basis van uitkomsten Vervolgonderzoek Bereikbaarheid Ameland 2030

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Stand van zaken Wadden

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Algemene noot over controversieel verklaren ten behoeve van brieven op EU-gebied

  Zaken die op de Europese agenda staan (EU-voorstellen, BNC-fiches, agenda’s en verslagen van EU-raden, kabinetsbrieven over lopende Europese dossiers, enz.) worden in de regel niet controversieel verklaard. Het Brusselse behandel- en besluitvormingsproces over dergelijke zaken houdt geen rekening met de Nederlandse poltieke situatie. Het niet behandelen door de commissie van deze stukken zou betekenen dat de Kamer afziet van het vragen van informatie over en het beïnvloeden van de opstelling van de bewindspersonen in de betreffende raden.
 58. 58

  Fiche: Herziening Verordening Detergentia

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Verslag Milieuraad van 18 december 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Reactie op de motie van de leden Olger van Dijk en Veltman over de bodemrichtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Fiche: Wijziging richtlijn intermodaal vervoer (voorheen gecombineerd vervoer)

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Verslag Transportraad van 4 december 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Verslag schriftelijk overleg over de Informele Milieuraad op 15 en 16 januari 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Tweede nota van wijziging bij de begroting 2024 ministerie IenW

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Beantwoording vragen commissie over het Meerjarenplan ILT 2024-2028 (Kamerstuk 36410-XII-9)

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2024 (Kamerstuk 36410-XII)

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Vaststelling van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2024 (Kamerstuk 36410-A)

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2024 (Kamerstuk 36410-J)

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Omhoogkomen Vollenhovetunnel A28

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Update Integrale Mobiliteitsanalyse

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Uitwerking bereikbaarheidsdoelen

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Schadeoorzaak rapport Prinses Margriettunnel in de A7

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Nalevingsverslagen geluidproductieplafonds langs rijkswegen en spoorwegen 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Beëindiging MIRT-verkenning A9 Rottepolderplein

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Besluit vervolgstappen renovatie vuurtoren “Lange Jaap”Huisduinen

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  Eerste halfjaarrapportage 2023 Zuidasdok

  Te behandelen:

  Loading data
 77. 77

  Beantwoording vragen commissie over het MIRT Overzicht 2024 (Kamerstuk 36410-A-7)

  Te behandelen:

  Loading data
 78. 78

  Beantwoording vragen over Herprioritering Mobiliteitsfonds/MIRT (Kamerstuk 36410-A-8)

  Te behandelen:

  Loading data
 79. 79

  Verslag schriftelijk overleg Milieuraad 18 december 2023 te Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 80. 80

  Geannoteerde agenda informele bijeenkomst milieuministers van 15 en 16 januari te Brussel, België

  Te behandelen:

  Loading data
 81. 81

  Kennisagenda, EU-prioriteiten en rapporteurs

  Kennisagenda
  - Zie de in het besloten deel geagendeerde stafnotitie. 
  Wetgeving:
  - Begrotingen en Jaarverslagen
  Grote projecten:
  - European Rail Traffic Management System (ERTMS);
  - Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS);
  - Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2).
  Europese prioriteiten 2023
  1) Herziening EU-kaderrichtlijn afvalstoffen, m.b.t. levensmiddelenafval en textiel;
  2) Recht op reparatie; verschenen maart 2023
  3) Bodemrichtlijn, verschenen juli 2023;
  4) Reach-herziening: gerichte wijzigingen van Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie, beoordeling en autorisatie van chemische stoffen; voor onbepaalde tijd uitgesteld. 
  5) Herziening Verordening Luchthavenslots (uitgesteld). 
  Overige onderwerpen:
  - Mobiliteitsfonds en MIRT (Woningbouwgelden) (rapporteur: het lid Veltman (VVD)).
 82. 82

  Geplande commissieactiviteiten tot het meireces (aanvang 26 april 2024)

  18-01-2024 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Resultaten onderzoek UK terminal
  23-01-2024 13.15 - 13.30 Petitie Aanbieden boek 'Hoog water; laaglands leven' door Karel Feenstra
  22-01-2024 10.00 - 20.00 Notaoverleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) (spreektijden conform besluit PV 20-12)
  24-01-2024 15.00 - 16.00 Technische briefing Kaderrichtlijn Water
  29-01-2024 10.00 - 17.00 Wetgevingsoverleg Water* (spreektijden zijn rondgestuurd per e-mail)
  30-01-2024 16.30 - 21.30 Commissiedebat Verkeersveiligheid (5u, 5m) 
  31-01-2024 14.00 - 17.00 Commissiedebat Duurzaam vervoer (3u, 4m)
  01-02-2024 15.00 - 16.00 Technische briefing 'Balans van de Leefomgeving 2023' door het PBL
  07-02-2024 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  07-02-2024 14.00 - 17.00 Commissiedebat Spoorveiligheid (3u, 4m)
  08-02-2024 13.00 - 16.00 Commissiedebat Maritiem (3u, 4m)
  14-02-2024 10.15 - 11.15 Strategische procedurevergadering*
  14-02-2024 14.00 - 15.30 Technische briefing Circulair bouwen
  15-02-2024 13.00 - 17.00 Commissiedebat Circulaire economie (4u, 5m)
  28-02-2024 10.15 - 11.15 Procedurevergadering IenW
  28-02-2024 13.00 - 17.00 Rondetafelgesprek Circulair bouwen
  07-03-2024 13.00 - 17.00 Commissiedebat Spoor (3u, 4m)
  13-03-2024 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  14-03-2024 13.00 - 16.00 Commissiedebat Circulair bouwen (3u, 4m)
  20-03-2024 10.00 - 13.00 Commissiedebat Openbaar vervoer en taxi (3u, 4m)
  21-03-2024 13.00 - 16.00 Commissiedebat Externe veiligheid (3u, 4m)
  22-03-2024 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Transportraad*
  27-03-2024 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  28-03-2024 15.00 - 18.00 Commissiedebat Strategische keuzes bereikbaarheid* (3u, 4m)
  10-04-2024 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  10-04-2024 13.00 - 18.00 Commissiedebat Luchtvaart (incl. Verduurzaming luchtvaart) (5u, 6m)
  24-04-2024 10.15 - 11.15 Procedurevergadering

  *Ten behoeve van deze activiteit zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid.

  Voorstel van het lid Peter de Groot (VVD) inzake het programma van het rondetafelgesprek Circulair bouwen op 28 februari 2024
  Besluit
  : Per e-mailprocedure zal een concreet voorstel aan de commissie worden voorgelegd.
 83. 83

  Ongeplande commissiedebatten

  Commissiedebat Wadden (12 brieven); dit wordt ingepland spoedig na het Bestuurlijk Overleg Wadden
  Commissiedebat Vliegveiligheid (1 brief)

  Indien u ter voorbereiding op een gepland of ongepland commissiedebat extra informatie wenst, kunt u dat bij dit agendapunt aangeven.
  De staf kan bijvoorbeeld een technische briefing van een externe partij of een stafbriefing organiseren of een stafnotitie opstellen.
  NB Een technische briefing zal georganiseerd worden als de commissie hiermee instemt én indien minimaal vier leden zich aanmelden. Aanmelding is niet vrijblijvend, als een Kamerlid onverhoopt verhinderd is dient hij/zij voor vervanging te zorgen.
 84. 84

  Ongeplande plenaire debatten

  Debatten
  9. Debat over de problematiek rondom pfas (Hagen) (minister IenW, staatssecretaris IenW)
  10. Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over industrie en omwonenden (Hagen) (staatssecretaris IenW)

  Tweeminutendebatten
  - Leefomgeving (CD 26/10); met als eerste spreker het lid Kostic (PvdD)
 85. 85

  Stand van zaken aanhangige wetgeving (uitgezonderd begrotingswetten)

  1. Initiatiefwetsvoorstel leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05/02/2020, 35386
  Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 08/06/2022. De verdere behandeling is uitgesteld.  
  2. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14/02/2020, 35396
  Dit wetsvoorstel is op 07/09/2023 door de commissie op de lijst controversiële onderwerpen geplaatst. 
  3. Wijziging Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen), ingediend op 05/03/2021, 35756
  De stemming over dit wetsvoorstel is uitgesteld in afwachting van de kabinetsreactie op het advies RvS na aangenomen amendementen.
  4. Initiatiefwetsvoorstel lid Kröger wijziging Wet luchtvaart inzake verbod op nachtvluchten, ingediend op 14/03/2022, 36056
  Aangehouden (pv 23/03/2022) tot het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport zijn ontvangen. 
  5. Wijziging Wet luchtvaart inzake een informatieplicht voor luchthavenexploitanten en enkele technische verbeteringen, ingediend op 07/07/2022, 36168
  Aangemeld voor plenaire behandeling (pv 05/04/2023). 
  6. Wijziging van de Waterwet (normstelling voor de waterkwaliteit), ingediend op 06/03/2023, 36316
  Aangemeld voor plenaire behandeling (pv 31/05/2023).
  7. Uitvoeringswet Verdrag inzake aansprakelijkheid en vergoeding voor schade i.v.m. het vervoer over zee van gevaarlijke stoffen, ingediend op 24/03/2023, 36331
  Aangemeld voor plenaire behandeling (pv 20/12/2023). (Wordt in samenhang met het wetsvoorstel 36323-(R2182) behandeld.)
  8. Goedkeuringswet Verdrag inzake aansprakelijkheid en vergoeding voor schade i.v.m. het vervoer over zee van gevaarlijke stoffen, ingediend op 21/03/2023, 36323-(R2182)
  Aangemeld voor plenaire behandeling (pv 20/12/2023). (Wordt in samenhang met wetsvoorstel 36331 behandeld.)
  9. Wijziging Waterschapswet, Waterwet en Algemene wet bestuursrecht i.v.m. het versterken van de toepassing van het profijtbeginsel bij de watersysteemheffing, het geven van ruimte aan nieuwe ontwikkelingen en het oplossen van enkele knelpunten, ingediend op 07/09/2023, 36412
  Aangemeld voor plenaire behandeling (pv 20/12/2023).
  10. Wet bemanning zeeschepen, ingediend op 03/10/2023, 36440
  Het verslag is uitgebracht op 13/12/2023.
  11. Wet onbemande luchtvaart BES, ingediend op 16/10/2023, 36447
  Het verslag is uitgebracht op 14/12/2023.
  12. Wijziging Kernenergiewet in verband met de aanpassing van de taak van de ANVS ten aanzien van beleidsvoorbereiding en -evaluatie, ingediend op 16/01/2024, 36490
  Zie deze agenda.