Procedurevergadering : Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De vergadering is geweest

26 september 2023
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  T. Kuzu (DENK)
 • J. van den Hil (VVD)
 • B.M.G. Smals (VVD)
 • S. Warmerdam (D66)
 • H.M. Palland (CDA)
 • B.C. Kathmann (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken bij commissieregeling van werkzaamheden d.d. 26 september 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2024

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2024)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang in verband met het stellen van regels over meertalige kinderopvang

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang (vaste gezichtencriterium en buitenschoolse opvang)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget tot intensivering van het kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van de Algemene nabestaandenwet en de Participatiewet in verband met het in 2024 niet afbouwen van de dubbele algemene heffingskorting in het referentieminimumloon

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Arbeidsmigratiepakket n.a.v. de motie van het lid Omtzigt over de voorbereide maatregelen ten aanzien van arbeidsmigratie verder uitwerken en in het vroege najaar voorleggen aan de Kamer (Kamerstuk 36392-5)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voortgangsbrief Meerjarenplan Zelfbeschikking

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verzamelbrief inburgering 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Stand van zaken herziening financieringsstelsel kinderopvang

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Antwoorden op vragen commissie over de impactanalyses van het concept-stelselontwerp financieringsstelsel kinderopvang (Kamerstuk 31322-506)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Cao-onderzoek faciliteiten voor vakbondswerk

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Herstel vertrouwen overheid en moslimgemeenschappen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Borging van de onderwijsroute binnen het inburgeringsstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Beantwoording vragen commissie over de aanbieding publicatie 'Een status met weinig armslag' van Nationale ombudsman en het rapport ‘Hoe te ontzorgen voor echt ontzorgen’ van het Verweij-Jonker Instituut

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Uitstelbrief actualisering Rijksincassovisie

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Aanvullende cijfermatige informatie restitutie

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Uitstel beantwoording vragen commissie over het tussenrapport commissie sociaal minimum (Kamerstuk 36200-XV-95)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Beantwoording vragen commissie over het Tussenrapport commissie sociaal minimum (36200-XV-95)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Gemeentenieuws van SZW 2023- speciale editie (over energiearmoede)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Alleenverdienende huishoudens: voortgang aanpak bij samenloop van regelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Duurzame inzetbaarheid en zwaar werk na 2025

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Lijst met EU-voorstellen SZW

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 21 september 2023)

  Besluit: Ter informatie.

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) (35287). In de procedurevergadering van 7 april 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 25 januari 2021; WGO tot nader order geannuleerd; aangemeld voor plenaire behandeling. In de pv van 22 februari 2022 is besloten het wetsvoorstel te behandelen na plenaire behandeling Wet toekomst pensioenen. In de pv van 21 februari 2023 is besloten de aangekondigde nota van wijziging af te wachten voordat de wetsbehandeling wordt voortgezet, deze wordt na de zomer 2023 verwacht.
  2. Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen) (35157). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 2 februari 2021.
  3. Voorstel van wet van het lid Van Beukering-Huijbregts tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het toekennen van een adviesrecht aan het verantwoordingsorgaan en belanghebbendenorgaan voor het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid en een goedkeuringsrecht voor het uitsluitingenbeleid (Wet eigen strategie pensioenfonds) (35101). Aangemeld voor plenaire behandeling op 28 juni 2022. De eerste termijn van de Kamer heeft plaatsgevonden op 29 maart 2023.
  4. Voorstel van wet van het lid Kathmann tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het aangaan van een gesprek tussen werkgever en werknemers over bereikbaarheid buiten werktijd (35536). Aangemeld voor plenaire behandeling op 28 juni 2022. De eerste termijn van de Kamer heeft plaatsgevonden op 9 februari 2023. 
  5. Wijziging van de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen in verband met de herziening van de mogelijkheid tot afkoop in de vorm van een bedrag ineens alsmede tot wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet herziening bedrag ineens) (36154). Aangemeld voor plenaire behandeling op 24 januari 2023.
  6. Wijziging van de Wet kinderopvang om aanspraak op kinderopvangtoeslag mogelijk te maken voor Oekraïense ontheemden gelet op het Uitvoeringsbesluit van de Raad tot vaststelling van het bestaan van een massale toestroom van ontheemden uit Oekraïne in de zin van artikel 5 van Richtlijn 2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001 en tot invoering van tijdelijke bescherming naar aanleiding daarvan en daarnaast ouders met een partner buiten de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland ook aanspraak op kinderopvangtoeslag te geven (36241). Aangemeld voor plenaire behandeling op 16 mei 2023. 

  Plenaire debatten:
  1. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de rol van de overheid als schuldeiser (aangevraagd bij RvW van 28 maart 2023).
  2. Debat over het bericht dat er geen constructieve gesprekken worden gevoerd over vroegpensioen bij zware beroepen (aangevraagd bij RvW van 12 september 2023).

  Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:
  1. Dertigledendebat over het rapport van de Commissie sociaal minimum (aangevraagd bij de RvW van 4 juli 2023).

  Tweeminutendebatten:
  1. Tweeminutendebat Gezond en veilig werken (CD 15/6).
  2. Tweeminutendebat Pensioenonderwerpen (CD 21/6). 
 28. 28

  Geplande activiteiten

  Besluit: Het commissiedebat Arbeidsongeschiktheid op 11 oktober 2023 gezien de samenloop met de plenaire begrotingsbehandeling tot nader order uitstellen.

  ma 20-09-2023 14.00 - 14.00  Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Wet kinderopvang i.v.m. een structurele regeling voor meertalige dagopvang 
  ma 25-09-2023 14.00 - 14.00  Inbreng feitelijke vragenWijziging van de begrotingsstaten SZW (XV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de suppletoire begrotingen Prinsjesdag 2023)
  di 26-09-2023  13.15 - 13.30   Petitie Manifest van Stichting Studeren en Werken Op Maat
  di 26-09-2023 14.00 -  14.00   Inbreng schriftelijk overleg Reactie op verzoek commissie inzake toepassing hardheidsclausule bij beslagvrije voet
  di 26-09-2023  16.30 - 17.30   Procedurevergadering Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  wo 27-09-2023 14.00 - 18.00  Commissiedebat Inburgering en integratie
  do 28-09-2023 10.00 - 12.30   Rondetafelgesprek Mantelzorg
  do 28-09-2023 14.00 - 14.00   Inbreng schriftelijk overleg Kinderopvang
  do 28-09-2023 14.00 - 14.00   Inbreng schriftelijk overleg Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 9 oktober 2023
  do 28-09-2023 14.00 - 16.30   Gesprek Knelpuntenbrieven UWV, SVB en LCR
  wo 04-10-2023 15.00 - 18.00   Commissiedebat Buitenlandse inmenging en beïnvloeding
  di 10-10-2023  16.30 - 17.30    Procedurevergadering Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  wo 11-10-2023 14.00 - 18.00   Commissiedebat Arbeidsongeschiktheid
  di 24-10-2023  16.30 - 17.30    Procedurevergadering Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  di 14-11-2023  14.00 - 14.00    Inbreng schriftelijk overleg Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 27-28 november 2023
  di 05-12-2023  16.30 - 17.30    Procedurevergadering Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  wo 06-12-2023 14.00 - 17.00   Commissiedebat Arbeid en zorg
  ma 11-12-2023 14.00 - 14.00   Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie SZW  (XV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
  di 19-12-2023  16.30 - 17.30    Procedurevergadering Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 29. 30

  Uitkomst emailinventarisatie - Deelname gesprek met UWV en SVB over hun knelpuntenbrieven op 28 september 2023

  Er hebben zich voldoende leden aangemeld om het gesprek doorgang te laten vinden op 28 septenber 2023. 
  De volgende leden hebben zich aangemeld: De Kort (VVD), Warmerdam (D66), Léon de Jong (PVV), Palland (CDA) en Kathmann (PvdA)
  .