Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

12 oktober 2023
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  I.J.M. Michon-Derkzen (VVD)
 • S.M. Richardson (VVD)
 • Y. Bijenhof (VVD)
 • J.M.P. van der Laan (D66)
 • K.B. Hagen (D66)
 • R. Bisschop (SGP)
 • H.E. de Hoop (PvdA)
 • P.J.T. van Strien (VVD)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • Z. El Yassini (VVD)
 • J.C.M. (Hans) Teunissen (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 12-10-2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Eindrapport Adviescollege Van Geel Eenheid in Veelzijdigheid

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Inzet middelen urgente restauraties grote monumenten

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Huisvestingsstelsel Rijksmusea vanaf 01-01-2024

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek commissie over de visie op de aanvraag van de NOS, RPO en NLPO in het kader van een mogelijk vervolg van het project ‘Versterking lokale journalistiek door samenwerking’ (Kamerstuk 32827-283)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de antwoordbrief op de brief van Omroep Almelo over de vorming van streekomroepen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voorhang accreditatiekader NVAO

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Ontwerp jaarwerkplan 2024 Inspectie van het Onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief OV-NL en DOVA met betrekking tot de vergoeding voor de studentenreisvoorziening

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de suppletoire begrotingen Prinsjesdag 2023)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Uitvoering nieuw beleid OCW-begroting 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op burgerbrief over het ‘Manifest hbo-onderwijsvernieuwing’

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Publicatie documenten n.a.v. Woo-verzoek art. 23 Grondwet en advies ”Grenzen stellen, ruimte laten”

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. aanscherpingen particulier en thuisonderwijs (Kamerstuk 36200-VIII-232)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Regeling houdende regels met betrekking tot subsidieverstrekking aan de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland 2024-2028

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op verzoek commissie over de viering van carnaval en de planning van de doorstroomtoets

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op de petitie 'Sociale en emotionele vaardigheden in het curriculum'

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Conceptkerndoelen Nederlands en Rekenen/Wiskunde

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Publicatie vierde deeladvies Platform Perspectief Jongeren

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet voortgezet onderwijs 2020, de Wet op de expertisecentra en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met het versterken van de positie van leerlingen die extra ondersteuning behoeven en hun ouders (Wet versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Procesbrief Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde Agenda Informele Raad Cultuur in Cáceres, Spanje, 26 september 2023 (Kamerstuk 21501-34-403)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Lijst van nieuwe EU-voorstellen

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Aanbieding advies 'Een duidelijke positie voor schoolbesturen' van Onderwijsraad

 26. 26

  Overzicht geplande activiteiten (ter informatie)

   Verkiezingsreces 2023: vrijdag 27 oktober 2023 t/m woensdag 22 november 2023
  • di 14-11-2023 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg OJCS Raad (onderwijs, jeugd, cultuur en sport) d.d. 23 en 24 november 2023
  • di 28-11-2023 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Reactie op de petitie 'Sociale en emotionele vaardigheden in het curriculum'
  • ma 11-12-2023 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
  • wo 13-12-2023 10.00 - 14.00 Commissiedebat Toezicht en handhaving
  • wo 13-12-2023 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2024
  • do 14-12-2023 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  • vr 15-12-2023 10.00 - 10.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wet versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs
  • ma 18-12-2023 10.00 - 16.30 Notaoverleg Toekomstverkenning vervolgonderwijs
  • do 21-12-2023 10.15 - 11.15 Procedurevergadering (onder voorbehoud)

  Kerstreces 2023: vrijdag 22 december 2023 t/m maandag 15 januari 2024
  Voorjaarsreces 2024: vrijdag 16 februari t/m maandag 26 februari 2024
  Meireces 2024: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2024

  Zomerreces 2024: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2024
 27. 27

  Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

 28. 28

  Aanhangige wetgeving OCW (exclusief initiatiefwetgeving)

  • 36136 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek houdende de verankering van eenheden van leeruitkomsten in die wet (Wet leeruitkomsten hoger onderwijs).
  • 36341 Vaststelling van regels voor het Nederlands kwalificatieraamwerk voor een leven lang leren (Wet NLQF).
  • 35968 Intrekking van de Archiefwet 1995 en vervanging door de Archiefwet 2021 (Archiefwet 2021)
  • 36443 Wet versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs
    
 29. 29

  Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein

  11. Dertigledendebat over de invoering van een nieuwe onderwijsmethode bij hogeschool Fontys (Beertema) (minister OCW)
  30. Dertigledendebat over de fraudebestrijding door DUO (Van Baarle) (minister OCW)

  Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd:
  36 136 Wet leeruitkomsten hoger onderwijs

  34 420 (Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs) (voortzetting)
 30. 30

  Overzicht aangemelde tweeminuten debatten (ter informatie)

  • Tweeminutendebat CD Zorg en Onderwijs (CD 31/5), aangevraagd door het lid Hagen.
  • Tweeminutendebat CD Mbo (basisvaardigheden/positie en medezeggenschap van studenten)  (CD 13/9), aangevraagd door het lid Kwint.
  • Tweeminutendebat CD Erfgoed (CD 4/10), aangevraagd door het lid Beckerman.
  • Tweeminutendebat CD Lokale, regionale en streekomroepen (CD 5/10), aangevraagd door het lid Van Strien. 
 31. 31

  Dossiers (ter informatie)

 32. 32

  Verslag van een werkbezoek van een delegatie uit de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan Gdansk, Polen van 7 tot en met 10 september 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Dag van de Publieke Dienstverlening 2023 en 2024