Commissiedebat : Arbeidsongeschiktheid

De vergadering is geweest

7 december 2022
12:30 - 16:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Spreektijd per fractie: 5 minuten

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • C.E.G. van Gennip
  minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deelnemers

 • H. Kat (D66)
 • A.H.J. de Kort (VVD)
 • M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts (D66)
 • L.W.E. (Léon) de Jong (PVV)
 • H.M. Palland (CDA)
 • B.C. Kathmann (PvdA)
 • S. Maatoug (GroenLinks)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)
 • C. Stoffer (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Diverse onderwerpen op het gebied van werknemersverzekeringen

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Onderzoeken naar de no-riskpolis

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Ontwikkelingen werknemersverzekeringen ziekte en arbeidsongeschiktheid

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Uitkomst onderzoek scholing WGA-uitkering

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Analyse inzake stijgende WIA-instroom en Ziektewetlasten (ZW)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Diverse WIA onderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) aanbevelingen Stichting van de Arbeid

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Hoofdlijnen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voortgang maatregelen loondoorbetaling bij ziekte

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Onderzoek hybride markt

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Diverse WIA-onderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Toekomst arbeidsgerelateerde zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Onderzoeken naar de no-riskpolis

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Diverse onderwerpen WIA

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit tot aanpassing van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten (Verlenging geldigheidsduur functies CBBS) (Kamerstuk 29544-1065)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Reactie op verzoek commissie over beleidsuitvoering door het UWV

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Antwoorden op vragen commissie over het terugvorderen en kwijtschelden van WIA-voorschotten (Kamerstuk 32716-44)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Indexatie resterende verdiencapaciteit WIA

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Analyse naar het stijgend beroep op de Ziektewet door mensen die ziek zijn door zwangerschap of bevalling

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Sociaal-medische beoordelingen voor 60-plussers

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op verzoek commissie n.a.v. het rondetafelgesprek ‘Knelpunten in de uitvoering'

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op verzoek commissie over verschillen tussen WGA-uitkering en IVA-uitkering

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Actualisatie functiebestand WIA

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Oplossing knelpunt ontbrekende dienstverlening aan IVA/DGA uitkeringsgerechtigden

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Monitor arbeidsparticipatie 2021 en onderzoek kenmerken doelgroep banenafspraak

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op burgerbrieven inzake beleidsuitvoering UWV

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Midterm review effectiviteit activerende dienstverlening aan mensen in de WIA

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Antwoorden op vragen commissie over het rapport 'Hardvochtige effecten van overheidshandelen voor burgers binnen de sociale zekerheid' (Kamerstuk 29362-309) en aanpak mismatch sociaal-medisch beoordelen en hardheden WIA (Kamerstuk 26448-685)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 29. 29

  Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken wetsvoorstel RIV-toets UWV door arbeidsdeskundigen (Kamerstuk 35589)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Instellings- en benoemingsbesluit Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Update maatregelen loondoorbetaling bij ziekte

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  WIA-dagloonvaststelling en loonloze tijdvakken

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Actualisatie en crisisbestendigheid CBBS

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland inzake voorschotten eigenrisicodragende werkgevers

  Te behandelen:

  Loading data