Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

De vergadering is geweest

23 maart 2023
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  K.B. Hagen (D66)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • H. Dekker-Abdulaziz (D66)
 • C. (Chris) Simons (VVD)
 • U. Ellian (VVD)
 • R.M. Leijten (SP)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • P.C. (Peter) de Groot (VVD)
 • P.H. Omtzigt (Omtzigt)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden Binnenlandse Zaken d.d. 23 maart 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Jaaroverzicht Koninklijk Huis

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Kabinetsreactie op de initiatiefnota van het lid Van Baarle over “Eeuwigdurende grafrust bereikbaar voor iedere Nederlander”

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op verzoek commissie over planning modernisering Wet op de lijkbezorging

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Plan voor het Delta Climate Center (DCC)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Aanpak burgerparticipatie en burgerfora

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Staat van het Bestuur 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voortgang Programma Weerbaar Bestuur

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voorstel van wet van de leden Baudet en Van Houwelingen houdende regels inzake een breed raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum naar Zwitsers model)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Afschrift brief aan de Eerste Kamer over de Wet bescherming klokkenluiders

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek commissie over de planning wetsvoorstel Kaderwet rijksinspecties

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Woo besluit herindeling gemeenten Barneveld en Scherpenzeel

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Uitstel toezending Nota integriteit openbaar bestuur

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Toestemming deelname gesprek met de Stuurgroep Staat van de Uitvoering

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op verzoek commissie over juridisch adviezen bij de brief over omgang met vertrouwelijke politieke contacten

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op verzoek commissie over het bericht in de Volkskrant van 9 maart 2023 ‘Hugo de Jonge wil dat VWS zijn corona-appjes geheim houdt’

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Lijst met EU-voorstellen cie BiZa tussen 10 februari en 16 maart 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Uitnodiging voor een Interparlementaire Commissiebijeenkomst (ICM) over 'Reform of the European Electoral Law System' op 26 april 2023 van 15.30 tot 18.30 uur

 20. 20

  Debatten en dertigledendebatten

  11, 12 en 13 april 2023 (week 15)
  - 36 047 (Voorstel van wet van de leden Sneller en Kathmann tot wijziging van de Kieswet in verband met de permanente invoering van de mogelijkheid voor kiezers om gedurende twee dagen voorafgaand aan de dag van de stemming vervroegd te stemmen in het stemlokaal (Wet vervroegd stemmen in het stemlokaal))

  Te agenderen debatten
  1. Debat op hoofdlijnen over democratische zeggenschap over publieke voorzieningen (Marijnissen) (Minister-president)
  11. Debat over de Staat van de Uitvoering (Dekker-Abdulaziz) (minister BZK)
  16. Debat over de uitspraak van het gerechtshof over etnisch profileren van de Marechaussee bij grenscontroles (Belhaj) (minister BZK, staatssecretaris J&V)

  Te agenderen dertigledendebatten
  7. Dertigledendebat over het rapport van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed over de archivering van chatberichten bij het ministerie van Algemene Zaken (Omtzigt) (Minister-president)
  21. Dertigledendebat over de informatievoorziening van het kabinet aan de Kamer (Omtzigt) (Minister-president)
  35. Dertigledendebat over het bericht dat Nederland de laagste score krijgt op de Corruption Perceptions Index (Omtzigt) (Minister-president, minister BZK)
   
 21. 21

  Overzicht geplande activiteiten (ter informatie)

  do 30-03-2023 17.30 - 18.30 Technische briefing door CTIVD en TIB over de Tijdelijke wet cyberoperaties
  wo 05-04-2023 14.30 - 15.30 Technische briefing door AIVD en MIVD over de Tijdelijke wet cyberoperaties
  wo 05-04-2023 15.30 - 17.30 Rondetafelgesprek over de Tijdelijke wet cyberoperaties
  do 06-04-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  wo 12-04-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Constitutionele toetsing
  wo 12-04-2023 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Regels inzake specifieke wettelijke voorzieningen voor het uitvoeren van onderzoeken door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst naar landen met een offensief cyberprogramma tegen Nederland of Nederlandse belangen (Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma) (TK 36263)
  di 18-04-2023 16.30 - 17.30 Gesprek WRR over de motie van het lid Omtzigt c.s. over een voorstel voor standaarden en protocollen door de WRR
  do 13-04-2023 13.00 - 16.30 Commissiedebat Integriteit openbaar bestuur
  do 20-04-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  wo 17-05-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  wo 17-05-2023 15.00 - 16.30 Rondetafelgesprek over recente adviezen die zijn uitgebracht over het bewaren en beheren van chatberichten bij de overheid
  wo 24-05-2023 14.00 - 17.30 Commissiedebat Archivering van stukken door bewindspersonen onder de archiefwet en de Woo/Wob
  do 01-06-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 08-06-2023 13.00 - 16.00 Commissiedebat Functioneren Rijksdienst
  ma 12-06-2023 13.30 - 17.30 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Omtzigt over “Voorstellen ter versterking van de onafhankelijkheid van rijksinspecties'' (TK 36149)
  do 15-06-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 15-06-2023 13.00 - 17.00 Commissiedebat IVD-aangelegenheden
  ma 19-06-2023 10.00 - 17.00 Wetgevingsoverleg Raming der voor de Tweede Kamer in 2024 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten
  do 29-06-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 06-07-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (onder voorbehoud)
  do 14-09-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 28-09-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 12-10-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 02-11-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 16-11-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 30-11-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 14-12-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
   
 22. 22

  Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

  Commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie
  Commissiedebat Desinformatie en digitale inmenging
  Commissiedebat Digitalisering
  Commissiedebat Discriminatie en racisme
  Rondetafelgesprek Financiële positie gemeenten (in afwachting van het voorstel. Aanvrager is Bromet)
  Commissiedebat Financiën decentrale overheden (in te plannen na ontvangst brief minister over een nieuwe financieringssysteem die begin 2023 wordt verwacht)
  Commissiedebat Grensoverschrijdende samenwerking
  Commissiedebat Informatie- en werkafspraken tussen Tweede Kamer en Kabinet (tot nader order uitgesteld)
  Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Baarle over “Eeuwigdurende grafrust bereikbaar voor iedere Nederlander”
  Commissiedebat Mensenrechten
  Technische briefing Rapport Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool m.b.t. bedreigingen en intimidaties tegen publieke ambtsdragers (na de verkiezingen)
  Commissiedebat Regiodeals
  Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied'
  Commissiedebat Slavernijverleden
  Commissiedebat Staatscommissie rechtsstaat
  Commissiedebat Verkiezingen
  Commissiedebat Versterking lokaal bestuur
  Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld)
  WetgevingsoverlegWet op de lijkbezorging
 23. 23

  Reactie voorzitter staatscommissie Rechtsstaat op verzoek van de commissie m.b.t. een gesprek.

  Besluit: Er wordt een gesprek met de voorzitter van de staatscommissie gepland na 14 april 2023.
 24. 24

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden Wonen en Ruimtelijke Ordening d.d. 23 maart 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Wijziging van de Wet op de huurtoeslag (recht op huurtoeslag voor Oekraïense ontheemden)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  Evaluatie Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en Vestia

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op het RLI-rapport 'Onderdak bieden'

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Strategische Agenda Flevoland

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Afschrift van de reactie op het verzoek van de Eerste Kamer, gedaan tijdens het debat van 7 maart, over een reactie op de position paper van de RvS - inwerkingtreding Omgevingswet DSO

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Brief van het lid Slootweg inzake overname van de verdediging van de initiatiefnota van het lid Knops over Bouwsparen

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Versnelling aanpak energiearmoede gebouwde omgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Appreciatie amendement van het lid Van Baarle over het wettelijk reguleren van de waarborgsom bij huur (Kamerstuk 36130-43)

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Geselecteerde beleidsthema's voor de V 100 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Debatten en dertigledendebatten

  28, 29 en 30 maart 2023 (week 13)
  - 36 190 (Wijziging van de Huisvestingswet 2014 naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Huisvestingswet 2014)

  Te agenderen debatten
  19. Debat over het niet waarmaken van de woningbouwambities (Nijboer) (minister VRO)
 35. 35

  Overzicht geplande activiteiten (ter informatie)

  di 28-03-2023 17.00 - 21.00 Commissiedebat Staat van de volkshuisvesting
  do 30-03-2023 13.30 - 16.30 Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over funderingsproblematiek
  do 30-03-2023 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Wet op de huurtoeslag (vereenvoudiging van de huurtoeslag) (TK 36311)
  do 06-04-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  wo 12-04-2023 13.00 - 16.30 Commissiedebat Bouwregelgeving
  do 20-04-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  wo 10-05-2023 13.00 - 16.30 Commissiedebat Rijksvastgoed en Renovatie Binnenhof
  do 11-05-2023 10.00 - 13.30 Commissiedebat Ruimtelijke Ordening
  wo 17-05-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 01-06-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  wo 07-06-2023 13.00 - 17.00 Commissiedebat Leefbaarheid en veiligheid
  do 15-06-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  di 20-06-2023 16.30 - 20.30 Commissiedebat Woningbouwopgave en koopsector
  do 29-06-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 06-07-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (onder voorbehoud)
  do 14-09-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 28-09-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 12-10-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 02-11-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 16-11-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 30-11-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 14-12-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 21-12-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (onder voorbehoud)
 36. 36

  Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen
  Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is ontvangen)