E-mailprocedure : [E-MAILPROCEDURE] Wetsvoorstel excessief lenen behandelen in een wetgevingsoverleg op 4 juli 2022

De vergadering is geweest

24 juni 2022
14:00 uur
Commissie: Financiën

Van: Commissie Financiën  
Verzonden: vrijdag 24 juni 2022 15:23
Aan: GC-Commissie-FIN ; Commissie Financiën
Onderwerp: [UITKOMST E-MAILPROCEDURE] Wetsvoorstel excessief lenen behandelen in een wetgevingsoverleg op 4 juli 2022

Aan de leden van de vaste Kamercommissie voor Financien

Geachte leden,

In reactie op het onderstaande voorstel hebben de volgende fracties aangegeven te kunnen instemmen met het voorstel:

D66, CDA, ChristenUnie en BBB.

De navolgende fracties hebben aangegeven het voorstel niet te steunen:

VVD en PVV.

Ook de Groep Van Haga heeft aangegeven het voorstel niet te steunen.

Van de overige fracties is geen reactie vernomen. Dit betekent dat het voorstel is verworpen. Het wetsvoorstel excessief lenen bij eigen vennootschap zal op een ander moment worden behandeld.

Met vriendelijke groet,

Wouter Lips
Adjunct-griffier

Griffie vaste Kamercommissie voor Financiën
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018, 2500 EA  Den Haag
T +(31) 611328308|+(31) 70-3182084
E w.lips@tweedekamer.nl | I www.tweedekamer.nl


Aan de leden van de vaste commissie voor Financiën
 
Geachte leden,
 
Naar aanleiding van de e-mailprocedure waarbij is besloten om geen wetgevingsoverleg over het wetsvoorstel wijziging van de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met een spoedmaatregel om trustdienstverlening aan cliënten in de Russische Federatie of de Republiek Belarus te verbieden te houden, heeft de D66-fractie het voorstel gedaan om op 4 juli op hetzelfde tijdstip een wetgevingsoverleg te houden over een ander wetsvoorstel, het wetsvoorstel excessief lenen bij eigen vennootschap (35496). Dit verzoek treft u onder deze mail nogmaals aan.
 
Hierbij leg ik u dit voorstel voor. Ik verzoek u mij uiterlijk morgen, vrijdag 24 juni,  om 14:00 uur, te laten weten of u instemt met het voorstel (graag door middel van een ‘Allen beantwoorden’ op dit e-mailbericht). Spoedig daarna zal ik u informeren over de uitkomst.*
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 7.20, tweede lid, van het Reglement van Orde, luidende:
2. Een commissie kan buiten haar vergaderingen langs schriftelijke weg besluiten over een voorstel dat naar het oordeel van haar commissievoorzitter eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en stemde zij als bedoeld in artikel 8.25.
 
Met vriendelijke groet,
 
Wouter Lips
Adjunct-griffier
 
Griffie vaste Kamercommissie voor Financiën
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018, 2500 EA  Den Haag
T +(31) 611328308|+(31) 70-3182084
E w.lips@tweedekamer.nl | I www.tweedekamer.nl