Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 16-02-2023.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Werkprogramma 2023-2024 van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op Woo-verzoek Ongehoord Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Uitvoering onderzoek naar rechtmatig en behoorlijk gebruik van afkomst-en seksegerelateerde indicatoren

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet voortgezet onderwijs 2020 houdende de verankering van het experiment educatieve module en enkele andere aangelegen wijzigingen op het gebied van de lerarenopleiding

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Conceptregeling houdende verlenging en wijziging van de Subsidieregeling lerarenbeurs

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief van RSG Wolfsbos over de stijgende energielasten

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Rapport 'Quickscan kwaliteit onderwijshuisvesting'

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Appreciatie van de gewijzigde motie van de leden El Yassini en Van der Molen over het tweede project van de Ambachtsacademie evalueren (t.v.v. Kamerstuk 36200-VIII-79)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Staat van het Onderwijs 2022

  Besluit:
  • Gesprek met de inspecteur-generaal is gepland op 1 juni a.s. van 11.30 tot 13.00 uur (publicatie van de Staat van het Onderwijs is op 10 mei 2023)
  • Inbrengdatum voor het stellen van  feitelijke vragen vaststellen op maandag 22 mei 2023 om 12.00 uur
  • De Staat van het Onderwijs 2022 behandelen in een WGO met de Slotwet en het jaarverslag 2022.
 12. 12

  Uitnodiging Dag voor de Publieke Dienstverlening d.d. 22 juni 2023

 13. 13

  Commissieactiviteiten

 14. 14

  Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein

  Langetermijnschema:
  14, 15 en 16 februari 2023 (week 7)

  36 229 (Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de herinvoering van de basisbeurs in het hoger onderwijs, de verstrekking van een tegemoetkoming aan studenten die onder het studievoorschotstelsel hebben gestudeerd en de verruiming van de 1-februariregeling voor ho-studenten die zijn doorgestroomd vanuit het mbo (Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs)

  7, 8 en 9 maart 2023 (week 10)
  36 176 (Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product).

  Te agenderen debatten:
  13. Debat over het bericht dat de minister voor Primair en voortgezet onderwijs religieuze weekendscholen onder toezicht van de onderwijsinspectie wil stellen (Van Baarle) (minister PVO)
  14. Debat over persveiligheid en persvrijheid (Sjoerdsma) (minister J&V, staatssecretaris OCW) (voortouw commissie J&V).

  Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd:
  34 420 (Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs) (voortzetting).
 15. 15

  Aanhangige wetgeving OCW (exclusief initiatiefwetgeving)


  36283 Wijziging van onder andere de Les- en cursusgeldwet in verband met de aanpassing van de indexeringsbepalingen van het lesgeld en cursusgeld en aanpassing van de hardheidsclausule.
  Inbrengdatum verslag: 9 februari 2023.

  36276  Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met enkele wijzigingen inzake het bestuur en de inrichting van academische ziekenhuizen.
  Inbrengdatum verslag: 3 februari 2023.

  36229 Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de herinvoering van de basisbeurs in het hoger onderwijs, de verstrekking van een tegemoetkoming aan studenten die onder het studievoorschotstelsel hebben gestudeerd en de verruiming van de 1-februariregeling voor ho-studenten die zijn doorgestroomd vanuit het mbo (Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs).
  Inbreng verslag wetsvoorstel geleverd: 8 december 2022.
  Nota naar aanleiding van het verslag: 22 december 2022.
  Plenaire behandeling gepland in week 7. 


  36176 Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product.
  Aangemeld voor plenaire behandeling: procedurevergadering 24 november 2022.

  36136 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek houdende de verankering van eenheden van leeruitkomsten in die wet (Wet leeruitkomsten hoger onderwijs).
  Inbreng verslag wetsvoorstel geleverd: 13 september 2022.

  36132 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet voortgezet onderwijs 2020 houdende de verankering van het experiment educatieve module en enkele andere aangelegen wijzigingen op het gebied van de lerarenopleiding.
  Inbreng verslag wetsvoorstel geleverd: 9 september 2022.

  35968 Intrekking van de Archiefwet 1995 en vervanging door de Archiefwet 2021 (Archiefwet 2021).
  Inbreng verslag wetsvoorstel geleverd: 7 april 2022.
   
  35765 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het toevoegen van decentrale loting als selectiemethode voor opleidingen met capaciteitsfixus in het hoger onderwijs.
  Aangemeld voor plenaire behandeling: procedurevergadering 8 september 2022.

   
 16. 16

  Dossiers

  Commissiedebat 001 Dossier corona en funderend onderwijs
  Commissiedebat 002 Dossier Burgerschapsonderwijs
  Commissiedebat 003 Dossier Medezeggenschap in het onderwijs
  Commissiedebat 004 Governance in het onderwijs
  Commissiedebat 005 Dossier Leerlingenvervoer
  Commissiedebat 006 Dossier DUO
  Commissiedebat 007 Dossier maatschappelijke diensttijd (MDT)
  Commissiedebat 008 Dossier Toezicht en Handhaving
  Commissiedebat 009 Dossier Het jonge kind
  Commissiedebat 010 Dossier Achterstandenbeleid en kansengelijkheid
  Commissiedebat 010a Dossier Rijke schooldag
  Commissiedebat 011 Dossier bewegingsonderwijs in het basisonderwijs
  Commissiedebat 012 Dossier schoolleidersregister po
  Commissiedebat 013 Dossier Krimp in het onderwijs
  Commissiedebat 014 Dossier Overgangen po en vo
  Commissiedebat 015 Dossier Thuisonderwijs
  Commissiedebat 016 Dossier Curriculum funderend onderwijs
  Commissiedebat 020 Dossier VOO
  Commissiedebat 021 Dossier Maatwerkdiploma
  Commissiedebat 022 Dossier Nederlands als tweede taalOCW
  Commissiedebat 023 Dossier Kansenongelijkheid in het VSOOCW
  Commissiedebat 024 Ontwikkelingen Stichtingen voor Persoonlijk Onderwijs
  Commissiedebat 025 Dossier Examens VO
  Commissiedebat 030 Dossier mbo
  Commissiedebat 031 Dossier Governance in het mbo
  Commissiedebat 032 Dossier Leven Lang Ontwikkelen
  Commissiedebat 033 Laaggeletterdheid
  Commissiedebat 034 Dossier 'corona en het hoger onderwijs en het mbo
  Commissiedebat 040 Dossier Hoger onderwijs
  Commissiedebat 041 Dossier toegankelijkheid wo masterstudie
  Commissiedebat 042 Dossier studeren met een beperking
  Commissiedebat 043 Dossier Studentenwelzijn
  Commissiedebat 044 Dossier Promovendi
 17. 17

  Dossiers

  Commissiedebat 060 Dossier Evaluatie van de Subsidieregeling instandhouding monumenten (de Sim)
  Commissiedebat 061 Dossier Erfgoed
  Commissiedebat 070 Dossier Media
  Commissiedebat 080 Dossier Emancipatiebeleid
  Commissiedebat 090 Dossier Taskforce Beter benutten onderwijs en openbaar vervoer
 18. 18

  Verzoek inzake V-100-bijeenkomst 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Uitnodiging ambassadeursconferentie 29 maart 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Stafnotitie opzet RTG mobieltjes in de klas