Procedurevergadering : Procedurevergadering VWS

De vergadering is geweest

22 december 2022
10:15 - 11:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  B.M.G. Smals (VVD)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • J. van den Hil (VVD)
 • M. Agema (PVV)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • M. Mohandis (PvdA)
 • H. Bevers (VVD)
 • R. Raemakers (D66)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • H.M. Palland (CDA)
 • W. Paulusma (D66)
 • J.M.P. van der Laan (D66)
 • M.H. Bikker (ChristenUnie)
 • H.P.M. Hijink (SP)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden vaste commissie voor VWS d.d. 22 december 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  35870 Nota naar aanleiding van het verslag inzake wijziging van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting in verband met de tweede evaluatie van de wet, het actieplan ter ondersteuning van donorkinderen en de omvorming van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Vervolg Wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Onderzoeken leveringszekerheid medische producten en beleid 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Stand van zaken toegankelijkheid medisch specialistische zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie over de ontstane situatie in relatie tot ambities met passende zorg en doelstellingen in IZA

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verruiming leverancierskrediet Sanquin - Prothya

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek commissie brandbrief van de gemeente Zoetermeer over behoud van volwaardige ziekenhuiszorg in Zoetermeer

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Transformatie passende zorg en medisch specialistische bedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verslag van een schriftelijk overleg over de Jaarrapportage 2021 van de Wet afbreking zwangerschap (Wafz)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Verslag van een schriftelijk overleg over het gezondheidsraadadvies over de inzet van het Novavax-vaccin

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Omgang met demonstraties bij abortusklinieken in Frankrijk

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie inzake bezwaar tegen tarieven mondzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie over 'Inhaalslag kennis menstruatie-en hormoongerelateerde klachten dringend nodig'

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op verzoek commissie over het artikel ‘Arts houdt lang vast aan zinloze behandeling rugpijn’

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Stand van zaken beleid medische technologie in de gezondheidszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Faillissement InnoGenerics

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Gezondheidsraadadvies: ‘Evaluatie en optimalisatie van het bevolkingsonderzoek darmkanker’

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Contaminatie in het vlees van ‘grote grazers’ in uiterwaarden

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Impactanalyses op het Commissievoorstel omtrent een European Health Data Space

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Afwegingskader en stand van zaken publieke sturing op generieke functies voor elektronische gegevensuitwisseling

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Voortgang op elektronische gegevensuitwisseling

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op het advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) 'De Kunst van het Innoveren'

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  TNO-rapportage dashboard acute zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Beleidsreactie wettelijke evaluatie Gezondheidsraad

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Uitvoering van de moties ingediend bij het Wetgevingsoverleg Sport en Bewegen op 1 december 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Resultaten onderzoek naar verschil in zorgkosten tussen zorg met en zonder verblijf in de Wlz

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Bekendmaking bestuurlijk aanjager Onbeperkt Meedoen

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Rapportage evaluatie Wet uitvoering antidopingbeleid en het bredere antidopingbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op verzoek commissie over de petitie FNV Zorg & Welzijn 'Zorg voor onze toekomst. Investeer in de arbeidsmarktzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Hoofdlijnen Sportakkoord II en vervolgproces

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Voortgangsrapportage Eén tegen eenzaamheid 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Ontwikkelingen neonatale hielprikscreening 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Jaarrapportage IGJ – stand van het Wmo-toezicht 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Manifest jongerendakloosheid

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Advies van het Deskundigenberaad over het test- en inzetbeleid zorgpersoneel

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Preventieaanpak leefstijl met focus op overgewicht en voeding

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Vervolg verzoek over het openbaar maken van chat- en smsberichten

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Overzicht wetsvoorstellen aangemeld voor plenaire behandeling (stand van zaken 16 december 2022)

  Besluit:  Ter informatie.

  Aangemeld voor plenaire behandeling:
  1. Kamerstuk 35 515 - Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg. Aangemeld voor plenaire behandeling 17 december 2020. Nogmaals aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 27 januari 2022. 
  2. Kamerstuk 36 002 - Verzamelwet VWS 2022. Op 9 mei 2022 is de nota n.a.v. het nader verslag uitgebracht. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 25 mei 2022.
  3. Kamerstuk 35 844 - Regels voor handelingen met lichaamsmateriaal, welke worden verricht voor andere doeleinden dan geneeskundige behandeling of diagnostiek van de donor (Wet zeggenschap lichaamsmateriaal). Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 13 oktober 2022. 
  4. Kamerstuk 35 942 - Wijziging van de Jeugdwet in verband met het versterken van de rechtspositie van jeugdigen die worden opgenomen in een gesloten accommodatie (Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp). Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 13 oktober 2022. 
  5. Kamerstuk 36179 - Wijziging van de Wet uitvoering antidopingbeleid ter instelling van de Beoordelingscommissie dopingzaken. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 14 december 2022. 

  Ter informatie: 
  1. Kamerstuk 35 384 - Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek. Tijdens de stemmingen d.d. 13 september jl. heeft de Kamer besloten de stemmingen over de Wet op het bevolkingsonderzoek uit te stellen. In de brief d.d. 6 oktober 2022 stelt de minister dat hij de Kamer vóór het einde van dit jaar zal informeren welke inhoudelijke koers hij wil gaan inzetten.
   
 41. 41

  Overzicht wetsvoorstellen waarvan de commissie in afwachting is van de nota n.a.v. het verslag

  Besluit: Ter informatie. 
  1. Kamerstuk 33 703 - Voorstel van wet van de leden Otwin van Dijk en Kuzu tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen met betrekking tot de vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen. Op 15 december 2014 is het verslag uitgebracht.
  2. Kamerstuk 34 961 - Voorstel van wet van het lid Aartsen tot wijziging van de Drank- en Horecawet en enkele andere wetten in verband met verruiming van de mogelijkheid tot het inzetten van mengformules (Wet regulering mengformules). Op 30 juli 2020 is het verslag uitgebracht.
  3. Kamerstuk 35 410 - Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende het wetsvoorstel Wet transparantieregister zorg. Op 12 juli 2021 is het verslag uitgebracht. 
  4. Kamerstuk 34 445 - Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten ivm aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg. De commissie is in afwachting van de derde nota n.a.v. het verslag. Op 2 oktober 2019 is het derde verslag uitgebracht.
  5. Kamerstuk 36 167 - Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling apenpokken. Op 26 september 2022 is het verslag uitgebracht. 
  6. Kamerstuk 36 159 - Wijziging van de Opiumwet in verband met het toevoegen van een derde lijst met als doel het tegengaan van de productie van en de handel in nieuwe psychoactieve stoffen en enkele andere wijzigingen. Op 30 september 2022 is het verslag uitgebracht. 
 42. 42

  Overzicht wetsvoorstellen, inbrengdatum (nader) verslag vastgesteld of nog niet vastgesteld

  Besluit: Ter informatie. 

  Geen wetsvoorstellen waarvan de inbrengdatum van het (nader) verslag is vastgesteld of nog niet vastgesteld.
 43. 43

  Overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS (stand van zaken 16 december 2022)

  Besluit: Ter informatie. 
  1. Debat over de toename van agressie en geweld tegen ziekenhuispersoneel (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 7 december 2021, 15 maart 2022 en nogmaals opnieuw aangevraagd op 22 november 2022 i.v.m. het feit dat het debat zou komen te vervallen op 30 november 2022). 
  2. Debat over het eerste deelrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake de coronacrisis (minister VWS, Minister-president, minister J&V, minister LZS) (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 22 februari 2022 en opnieuw aangevraagd op 22 november 2022 i.v.m. het feit dat het debat zou komen te vervallen op 30 november 2022).
  3. Debat over opnamestops en lange wachttijden op spoedeisendehulpposten als gevolg van toenemende druk (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 20 april 2022, dertigledendebat omgezet in een debat tijdens de RvW van 28 juni 2022). 
  4. Dertigledendebat over de gevolgen van het tekort op de arbeidsmarkt in de verpleeghuizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 september 2022).
  5. Dertigledendebat over het aantal daklozen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 september 2022).
  6. Dertigledendebat over het Integraal Zorgakkoord (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 september 2022).
  7. Dertigledendebat over personeelstekorten bij ambulancediensten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 september 2022).
  8. Dertigledendebat over tekorten aan medische materialen in ziekenhuizen, verpleeghuizen en de thuiszorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 september 2022).
  9. Debat over de implementatie van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 13 september 2022).
  10. Dertigledendebat over de hoge energierekeningen waarmee publieke voorzieningen te kampen hebben (aangevraagd door het lid Mohandis tijdens de RvW van 27 september 2022).
  11. Debat over het tweede deelrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake de coronacrisis (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 18 oktober 2022).
  12. Dertigledendebat over ouderenzorginstellingen die in de financiële problemen komen vanwege de hoge energiekosten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 18 oktober 2022). 
  13. Debat over de woon- en zorgplannen voor ouderen (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 18 oktober 2022). 
  14. Debat over het niet informeren van de Kamer over de beschikbaarheid van opnames van OMT-vergaderingen (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de extra-RvW van 20 oktober 2022).
  15. Dertigledendebat over discriminatie en de zorg (aangevraagd door het lid Kuzu tijdens de RvW van 1 november 2022).
  16. Dertigledendebat over het bericht dat zorgverzekeraar CZ aangeeft de zorgplicht niet meer te kunnen garanderen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 15 november 2022). 
  17. Dertigledendebat over de verhoging van de zorgpremie (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 15 november 2022). 
  18. Dertigledendebat over het opnemen van inflatiecompensatie in de overruimte met betrekking tot de lonen in de zorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 29 november 2022).
  19. Dertigledendebat over het besluit tot sluiten van de kinderhartcentra (aangevraagd door het lid Bushoff tijdens de RvW van 6 december 2022).
 44. 44

  Overzicht tweeminutendebatten

  Besluit: Ter informatie.
  • Tweeminutendebat Medische ethiek / Orgaandonatie (CD d.d. 2 juni 2022)
  • Tweeminutendebat Leefstijlpreventie (CD d.d. 14 december 2022).
 45. 45

  Overzicht van commissiedebatten (CD's), notaoverleggen (NO's) en wetgevingsoverleggen (WGO's)

  Besluit:  Ter informatie.

  A. Reeds ingepland:
  1. CD Arbeidsmarktbeleid in de zorg (wo 18 januari 2023, 13.00 - 17.00 uur)
  2. CD Medische ethiek / orgaandonatie (do 26 januari 2023, 13.00-17.00 uur) 
  3. CD Gehandicaptenbeleid (wo 1 februari 2023, 13.00 - 17.00 uur)
  4. CD Medische preventie (do 16 februari 2023, 10.00 - 14.00 uur)
  5. CD EU-Gezondheidsraad (wo 8 maart 2023, 14.00 - 17.00 uur)
  6. CD Verduurzaming van de zorg (do 9 maart, 10.00 - 13.00 uur).
  7. CD Geneesmiddelenbeleid (wo 22 maart 2023 10.00 - 14.00 uur)
  8. CD Drugspreventie en verslavingszorg (wo 29 maart 2023, 13.00 - 17.00 uur)
  9. CD EU-Gezondheidsraad (wo 7 juni 2023, 14.00 - 17.00 uur) 
  10. CD Pakketbeheer (do 8 juni 2023, 14.00 - 17.00 uur)
  11. CD Zorgverzekeringswet (wo 14 juni 2023, 10.00 - 14.00 uur).

  B. Op een later moment opnieuw in te plannen:
  1. CD Onderzoeksrapport "De juridische aspecten van een overgang van vrijgevestigd medisch specialisten naar loondienst" (stond gepland op 17 november 2021).
  2. CD Oorlogsgetroffenen (stond gepland op 17 november 2022, 10.00 - 14.00 uur)
 46. 46

  Overzicht van ongeplande commissiedebatten

  Besluit: Ter informatie. 
  1. CD Acute Zorg nog geen geagendeerde brieven. 
  2. CD Administratieve lasten in de zorg 1 geagendeerde brief d.d. 7 oktober 2022. 
  3. CD Bloedvoorziening 3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 26 augustus 2022. 
  4. CD Caribisch Nederland - VWS 1 geagendeerde brief d.d. 28 november 2022.
  5. CD Doelgroepenvervoer nog geen geagendeerde brieven. 
  6. CD Eerstelijnszorg 1 geagendeerde brief d.d. 7 juli 2022. 
  7. CD Eigen bijdragen in de zorg nog geen geagendeerde brieven. 
  8. CD E-health / slimme zorg 1 geagendeerde brief d.d. 21 november 2022. 
  9. CD Fokuswonen nog geen geagendeerde brieven. 
  10. CD Gegevensuitwisseling en -bescherming in de zorg 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 11 november 2022. 
  11. CD GGZ nog geen geagendeerde brieven.  
  12. CD Goed bestuur in de zorg 5 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 22 april 2022. 
  13. CD Hulpmiddelenbeleid 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 2 september 2022.  
  14. CD Huiselijk geweld / kindermishandeling / geweld in afhankelijkheidsrelaties 5 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 21 juni 2021.
  15. CD IGJ 1 geagendeerde brief d.d. 10 oktober 2022. 
  16. CD Jeugdbeleid 1 geagendeerde brief d.d. 5 december 2022.
  17. CD Leefstijlpreventie nog geen geagendeerde brieven.
  18. CD Maatschappelijke opvang / beschermd wonen nog geen geagendeerde brieven. 
  19. CD Medisch zorglandschap 3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 22 augustus 2022. 
  20. CD Mondzorg 3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 19 september 2022.
  21. CD Ouderenzorg 5 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 5 juli 2022. 
  22. CD Patiëntveiligheid nog geen geagendeerde brieven. 
  23. CD Patiënten en -cliëntenrechten 3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 24 juni 2022. 
  24. CD PGB 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 12 juli 2022.  
  25. CD Sportbeleid 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 25 november 2022.
  26. CD Suïcidepreventie nog geen geagendeerde brieven. 
  27. CD Verpleeghuiszorg/Wlz 14 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 19 mei 2022. 
  28. CD Voedselveiligheid 11 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 23 januari 2020.
 47. 47

  Overzicht van ongeplande commissiedebatten (voortzetting)

  Besluit: Ter informatie

        29. CD Wijkverpleging 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 30 juni 2022.
        30. CD Wmo 7 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 22 april 2022.
        31. CD Ziekenhuiszorg 7 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 17 juni 2022.
        32. 
  CD Zorgfraude 1 geagendeerde brief d.d. 29 juni 2022.
        33. 
  CD Zwangerschap en geboorte 5 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 13 juni 2022.
 48. 48

  Overzicht van rondetafelgesprekken

  Besluit:  Ter informatie.  

  Overzicht ongeplande rondetafelgesprekken:
  1. RTG over een lerende cultuur in de GGZ. De commissie is in afwachting van een uitgewerkt voorstel. 
  2. RTG over de erkenning van Molukkers en hun geschiedenis. De commissie is in afwachting van een uitgewerkt voorstel. 
  3. RTG over het onderzoeksrapport 'Bouwen aan Bescherming'. Datum voor het RTG nader te bepalen. 
  4. RTG over de enorme stijging van het aantal mensen met een psychische stoornis. De commissie is in afwachting van een uitgewerkt voorstel. 
 49. 49

  Overzicht van technische briefings en gesprekken

  Besluit: Ter informatie. 

  Nog in te plannen:
  1. Gesprek Eurocommissaris, mw. Kyriakides. De commissie heeft tot dit gesprek besloten in de procedurevergadering d.d. 26 mei 2021. Het vloeit voort uit de aanbevelingen van de rapporteurs "EU farmaceutische strategie". 
 50. 50

  Zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Verzoek ActiZ en meerdere organisaties tot aanbieding petitie m.b.t. arbeidsmarktbeleid in de zorg d.d. 17 januari 2022

 52. 52

  Vervolg commissiedebat Mondkapjesdeal d.d. 21 december 2022

  Besluit: De commissie besluit, nadat zij de brief van de minister van LZS met daarin opgenomen de antwoorden op de nog openstaande vragen gesteld in het commissiedebat Mondkapjesdeal (op 21 december jl) heeft ontvangen, eerst een schriftelijk overleg te voeren. De minister zal worden verzocht de brief spoedig na het komende kerstreces aan de Kamer te sturen.