Procedurevergadering : Procedurevergadering VWS

De vergadering is geweest

14 december 2022
10:15 - 11:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • H. Bevers (VVD)
 • W. Paulusma (D66)
 • R. Raemakers (D66)
 • T.J. Bushoff (PvdA)
 • F. Sahla (D66)
 • L.M. Werner (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden PV VWS d.d. 14 december 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Voorlegging wijziging van het Besluit afbreking zwangerschap

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  36194 Nota naar aanleiding van het verslag inzake wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met de bestrijding van een epidemie van infectieziekten behorend tot groep A1, of een directe dreiging daarvan

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Ontwerpregeling houdende wijziging van de bijlage bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen (Rmg) in verband met het actualiseren van de maximumprijzen voor geneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voorhang oprichting van de Stichting Kennis- en Innovatiecentrum WOII

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Nota naar aanleiding van het verslag en nota van wijziging inzake Wijziging van de Wet uitvoering antidopingbeleid ter instelling van de Beoordelingscommissie dopingzaken

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Nota van wijziging Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Stand van zaken implementatie richtlijnen in het derde kwartaal 2022.

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Fiche: Wijziging Raadsaanbeveling gecoördineerde aanpak vrij verkeer gedurende Covid-19-pandemie

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Raadsaanbeveling toegang tot betaalbare en hoogwaardige langdurige zorg (Kamerstuk 22112-3527)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen VWS

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verzekerdenmonitor 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie over de artikelen: 'Zorggrens bereikt - Zorgverzekeraar CZ: ’Kunnen niet meer garanderen dat zorg altijd voor iedereen toegankelijk is'' en 'Zorgpremie voor velen molensteen'

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie om reactie Afschrift brief KNOV

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Stand van zaken mpox

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Hoofdlijnen verbeteren en verbreden toets op het basispakket

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Informatie aanpak Monitor vitamine D uit basispakket

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Advies Gezondheidsraad COVID-19 vaccinatie kinderen 6 mnd - 4 jaar

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Stand van zaken Experiment Gesloten Coffeeshopketen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op verzoek commissie over de petitie ‘gebruiksvriendelijke medicijnverpakkingen’

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Analyse impact concentratie interventies bij aangeboren hartafwijkingen van de NZa

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Tweede voortgangsrapportage moleculaire diagnostiek

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op verzoek commissie over de geconsolideerde wettekst van de Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet VWS 2022) (Kamerstuk 36002)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Incident met poliovirus

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Verslag van een schriftelijk overleg over het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn (programma TAZ) (Kamerstuk 29282-485)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Publicatie voorlichting Raad van State over het voornemen van het kabinet om een onverplichte tegemoetkoming aan een bepaalde groep zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten te verstrekken

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Beantwoording vragen gesteld tijdens de tweede termijn van het wetgevingsoverleg Sport van 1 december 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Cijfers niet-gecontracteerde wijkverpleging

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Beantwoording List of Issues VN-verdrag Handicap

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Uitkomst gesprek met Bestuurscollege (BC) en de Eilandsraad van Saba

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Onderzoeksrapport 'Naar collectieve financiering van Zorg in Onderwijstijd'

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Appreciatie motie Van Haga (Kamerstuk 36200-V-51) betreffende excuses aan de Molukse gemeenschap per brief te zullen toezenden

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Reactie op amendementen ingediend bij de begroting VWS (Kamerstuk 36200-XVI-115 en Kamerstuk 36200-XVI-124)

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Appreciatie gewijzigde motie van de leden Hijink en Westerveld over de NZA verzoeken waar nodig opvolging te geven aan het AP-advies voordat gestart wordt met dataverzameling in het kader van de doorontwikkeling van de zorgvraagtypering in de ggz (t.v.v. 25424-638)

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Toezegging gedaan tijdens het wetgevingsoverleg van 28 november 2022, over de inventarisatie die het kabinet heeft uitgevoerd om te bezien hoeveel verenigingen gebruik kunnen maken van de TEK-regeling voor energie-intensief mkb

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Nationaal Actieplan Dakloosheid: Eerst een Thuis

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Voortgang maatschappelijke opvang en beschermd wonen

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Gezondheidsraadadvies 'Gehoorschade door versterkte muziek'

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Diverse onderwerpen leefstijl en preventie

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Problematisch alcoholgebruik

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Op weg naar de rookvrije generatie

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Handhaven en andere vervolgacties na uitspraak rechtbank over sjoemelsigaretten

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Motivering op grond van artikel 2.27 van de Comptabiliteitswet van incidentele suppletoire begrotingen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 45. 45

  Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde Agenda Sportraad 29 november 2022 (Kamerstuk 21501-34-389)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 46. 46

  Overzicht wetsvoorstellen aangemeld voor plenaire behandeling (stand van zaken 9 december 2022)

  Besluit:  Ter informatie.

  Aangemeld voor plenaire behandeling:
  1. Kamerstuk 35 515 - Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg. Aangemeld voor plenaire behandeling 17 december 2020. Nogmaals aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 27 januari 2022. 
  2. Kamerstuk 36 002 - Verzamelwet VWS 2022. Op 9 mei 2022 is de nota n.a.v. het nader verslag uitgebracht. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 25 mei 2022.
  3. Kamerstuk 35 844 - Regels voor handelingen met lichaamsmateriaal, welke worden verricht voor andere doeleinden dan geneeskundige behandeling of diagnostiek van de donor (Wet zeggenschap lichaamsmateriaal). Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 13 oktober 2022. 
  4. Kamerstuk 35 942 - Wijziging van de Jeugdwet in verband met het versterken van de rechtspositie van jeugdigen die worden opgenomen in een gesloten accommodatie (Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp). Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 13 oktober 2022. 

  Ter informatie: 
  1. Kamerstuk 35 384 - Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek. Tijdens de stemmingen d.d. 13 september jl. heeft de Kamer besloten de stemmingen over de Wet op het bevolkingsonderzoek uit te stellen. In de brief d.d. 6 oktober 2022 stelt de minister dat hij de Kamer vóór het einde van dit jaar zal informeren welke inhoudelijke koers hij wil gaan inzetten.
   
 47. 47

  Overzicht wetsvoorstellen waarvan de commissie in afwachting is van de nota n.a.v. het verslag

  Besluit: Ter informatie. 
  1. Kamerstuk 33 703 - Voorstel van wet van de leden Otwin van Dijk en Kuzu tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen met betrekking tot de vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen. Op 15 december 2014 is het verslag uitgebracht.
  2. Kamerstuk 34 961 - Voorstel van wet van het lid Aartsen tot wijziging van de Drank- en Horecawet en enkele andere wetten in verband met verruiming van de mogelijkheid tot het inzetten van mengformules (Wet regulering mengformules). Op 30 juli 2020 is het verslag uitgebracht.
  3. Kamerstuk 35 410 - Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende het wetsvoorstel Wet transparantieregister zorg. Op 12 juli 2021 is het verslag uitgebracht. 
  4. Kamerstuk 34 445 - Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten ivm aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg. De commissie is in afwachting van de derde nota n.a.v. het verslag. Op 2 oktober 2019 is het derde verslag uitgebracht.
  5. Kamerstuk 35 870 - Wijziging van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting in verband met de tweede evaluatie van de wet, het actieplan ter ondersteuning van donorkinderen en de omvorming van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan. Op 20 juni 2022 is het verslag uitgebracht. 
  6. Kamerstuk 36 167 - Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling apenpokken. Op 26 september 2022 is het verslag uitgebracht. 
  7. Kamerstuk 36 159 - Wijziging van de Opiumwet in verband met het toevoegen van een derde lijst met als doel het tegengaan van de productie van en de handel in nieuwe psychoactieve stoffen en enkele andere wijzigingen. Op 30 september 2022 is het verslag uitgebracht. 
  8. Kamerstuk 36250-XVI - Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota). Op 5 december 2022 is het verslag houdende een lijst van vragen uitgebracht. 
 48. 48

  Overzicht wetsvoorstellen, inbrengdatum (nader) verslag vastgesteld of nog niet vastgesteld

  Besluit: Ter informatie. 

  Geen wetsvoorstellen waarvan de inbrengdatum van het (nader) verslag is vastgesteld of nog niet vastgesteld.
 49. 49

  Overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS (stand van zaken 9 december 2022)

  Besluit: Ter informatie. 
  1. Debat over de toename van agressie en geweld tegen ziekenhuispersoneel (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 7 december 2021, 15 maart 2022 en nogmaals opnieuw aangevraagd op 22 november 2022 i.v.m. het feit dat het debat zou komen te vervallen op 30 november 2022). 
  2. Debat over het eerste deelrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake de coronacrisis (minister VWS, Minister-president, minister J&V, minister LZS) (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 22 februari 2022 en opnieuw aangevraagd op 22 november 2022 i.v.m. het feit dat het debat zou komen te vervallen op 30 november 2022).
  3. Debat over opnamestops en lange wachttijden op spoedeisendehulpposten als gevolg van toenemende druk (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 20 april 2022, dertigledendebat omgezet in een debat tijdens de RvW van 28 juni 2022). 
  4. Dertigledendebat over de gevolgen van het tekort op de arbeidsmarkt in de verpleeghuizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 september 2022).
  5. Dertigledendebat over het aantal daklozen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 september 2022).
  6. Dertigledendebat over het Integraal Zorgakkoord (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 september 2022).
  7. Dertigledendebat over personeelstekorten bij ambulancediensten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 september 2022).
  8. Dertigledendebat over tekorten aan medische materialen in ziekenhuizen, verpleeghuizen en de thuiszorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 september 2022).
  9. Debat over de implementatie van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 13 september 2022).
  10. Dertigledendebat over de hoge energierekeningen waarmee publieke voorzieningen te kampen hebben (aangevraagd door het lid Mohandis tijdens de RvW van 27 september 2022).
  11. Debat over het tweede deelrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake de coronacrisis (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 18 oktober 2022).
  12. Dertigledendebat over ouderenzorginstellingen die in de financiële problemen komen vanwege de hoge energiekosten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 18 oktober 2022). 
  13. Debat over de woon- en zorgplannen voor ouderen (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 18 oktober 2022). 
  14. Debat over het niet informeren van de Kamer over de beschikbaarheid van opnames van OMT-vergaderingen (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de extra-RvW van 20 oktober 2022).
  15. Dertigledendebat over discriminatie en de zorg (aangevraagd door het lid Kuzu tijdens de RvW van 1 november 2022).
  16. Dertigledendebat over het bericht dat zorgverzekeraar CZ aangeeft de zorgplicht niet meer te kunnen garanderen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 15 november 2022). 
  17. Dertigledendebat over de verhoging van de zorgpremie (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 15 november 2022). 
  18. Dertigledendebat over het opnemen van inflatiecompensatie in de overruimte met betrekking tot de lonen in de zorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 29 november 2022).
  19. Dertigledendebat over het besluit tot sluiten van de kinderhartcentra (aangevraagd door het lid Bushoff tijdens de RvW van 6 december 2022).
 50. 50

  Overzicht tweeminutendebatten

  Besluit:  Ter informatie.
  • Tweeminutendebat Medische ethiek / Orgaandonatie (CD d.d. 2 juni 2022)
  • Tweeminutendebat Kabinetsreactie op het WRR–rapport ‘Kiezen voor houdbare zorg. Mensen middelen en maatschappelijk draagvlak’ (CD d.d. 29 september 2022)
  • Tweeminutendebat Acute Zorg (CD d.d. 9 november 2022)
  • Tweeminutendebat Kabinetsbesluit PALLAS (Inbreng SO d.d. 12 oktober 2022)
  • Tweeminutendebat Maatschappelijke opvang / Beschermd Wonen (CD d.d. 7 december 2022)
 51. 51

  Overzicht van commissiedebatten (CD's), notaoverleggen (NO's) en wetgevingsoverleggen (WGO's)

  Besluit:  Ter informatie.

  A. Reeds ingepland:
  1. CD Leefstijlpreventie (do 14 december 2022, 10.00 - 14.00 uur)
  2. CD Ontwikkelingen rondom het coronavirus (do 15 december 13.00 - 19.00 uur)
  3. CD Mondkapjesdeal (wo 21 december 2022, 10.00 - 16.00 uur)
  4. CD Arbeidsmarktbeleid in de zorg (wo 18 januari 2023, 13.00 - 17.00 uur)
  5. CD Medische ethiek / orgaandonatie (26 januari 2023, 13.00-17.00 uur) 
  6. CD Gehandicaptenbeleid (wo 1 februari 2023, 13.00 - 17.00 uur)
  7. CD Medische preventie (do 16 februari 2023, 10.00 - 14.00 uur)
  8. CD EU-Gezondheidsraad (wo 8 maart 2023, 14.00 - 17.00 uur)
  9. CD Verduurzaming van de zorg (do 9 maart, 10.00 - 13.00 uur).
  10. CD Geneesmiddelenbeleid (wo 22 maart 2023 10.00 - 14.00 uur)
  11. CD Drugspreventie en verslavingszorg (wo 29 maart 2023, 13.00 - 17.00 uur)
  12. CD EU-Gezondheidsraad (wo 7 juni 2023, 14.00 - 17.00 uur) 
  13. CD Pakketbeheer (do 8 juni 2023, 14.00 - 17.00 uur)
  14. CD Zorgverzekeringswet (wo 14 juni 2023, 10.00 - 14.00 uur).

  B. Op een later moment opnieuw in te plannen:
  1. CD Onderzoeksrapport "De juridische aspecten van een overgang van vrijgevestigd medisch specialisten naar loondienst" (stond gepland op 17 november 2021).
  2. CD Oorlogsgetroffenen (stond gepland op 17 november 2022, 10.00 - 14.00 uur)
 52. 52

  Overzicht van ongeplande commissiedebatten

  Besluit:  Ter informatie. 
  1. CD Acute Zorg nog geen geagendeerde brieven. 
  2. CD Administratieve lasten in de zorg 1 geagendeerde brief d.d. 7 oktober 2022. 
  3. CD Bloedvoorziening 3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 26 augustus 2022. 
  4. CD Caribisch Nederland - VWS nog geen geagendeerde brieven. 
  5. CD Doelgroepenvervoer nog geen geagendeerde brieven. 
  6. CD Eerstelijnszorg 1 geagendeerde brief d.d. 7 juli 2022. 
  7. CD Eigen bijdragen in de zorg nog geen geagendeerde brieven. 
  8. CD E-health / slimme zorg 1 geagendeerde brief d.d. 21 november 2022. 
  9. CD Fokuswonen nog geen geagendeerde brieven. 
  10. CD Gegevensuitwisseling en -bescherming in de zorg 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 11 november 2022. 
  11. CD GGZ nog geen geagendeerde brieven.  
  12. CD Goed bestuur in de zorg 5 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 22 april 2022. 
  13. CD Hulpmiddelenbeleid 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 2 september 2022.  
  14. CD Huiselijk geweld / kindermishandeling / geweld in afhankelijkheidsrelaties 5 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 21 juni 2021.
  15. CD IGJ 1 geagendeerde brief d.d. 10 oktober 2022. 
  16. CD Jeugdbeleid nog geen geagendeerde brieven.  
  17. CD Maatschappelijke opvang / beschermd wonen nog geen geagendeerde brieven. 
  18. CD Medisch zorglandschap 3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 22 augustus 2022. 
  19. CD Ouderenzorg 5 geagendeerde brief d.d. 5 juli 2022. 
  20. CD Patiëntveiligheid nog geen geagendeerde brieven. 
  21. CD Patiënten en -cliëntenrechten 3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 24 juni 2022. 
  22. CD PGB 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 12 juli 2022.  
  23. CD Sportbeleid nog geen geagendeerde brieven. 
  24. CD Suïcidepreventie nog geen geagendeerde brieven. 
  25. CD Verpleeghuiszorg/Wlz 14 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 19 mei 2022. 
  26. CD Voedselveiligheid 11 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 23 januari 2021.
  27. CD Wijkverpleging 1 geagendeerde brief d.d. 30 juni 2022.  
  28. CD Wmo 7 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 22 april 2022. 
  29. CD Ziekenhuiszorg 5 geagendeerde brieven. Minst r
 53. 53

  Overzicht van rondetafelgesprekken

  Besluit:  Ter informatie.  

  Overzicht ongeplande rondetafelgesprekken:
  1. RTG over Lerende cultuur in de GGZ. In de pv d.d. 30 januari 2021 is het verzoek gehonoreerd van de leden Van den Berg (CDA), (inmiddels) De Neef  (VVD), Diertens (D66) en Dik-Faber (ChristenUnie) om hierover een rondetafelgesprek te houden. In de pv van 20 april 2021 heeft de nieuwe commissie VWS nogmaals besloten dit RTG te organiseren. De commissie is in afwachting van een uitgewerkt voorstel. Zie ook 2020Z01525. 
  2. RTG over de erkenning van Molukkers en hun geschiedenis. Datum voor het RTG nader te bepalen.
  3. RTG over het onderzoeksrapport 'Bouwen aan Bescherming'. Datum voor het RTG nader te bepalen. 
 54. 54

  Overzicht van technische briefings en gesprekken

  Besluit: Ter informatie. 

  Ingepland:
  1. Technische briefing Ontwikkelingen rondom het coronavirus (di 13 december 2022, 16.30 - 18.00 uur). 

  Nog in te plannen:
  1. Gesprek Eurocommissaris, mw. Kyriakides. De commissie heeft tot dit gesprek besloten in de procedurevergadering d.d. 26 mei 2021. Het vloeit voort uit de aanbevelingen van de rapporteurs "EU farmaceutische strategie". 
 55. 55

  Beantwoording vragen commissie over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit in verband met het verbieden van de verkoop van tabaksproducten en aanverwante producten op afstand (Kamerstuk 32011-96)

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data