Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van het voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten (tegengaan huwelijkse gevangenschap en enige andere onderwerpen)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake opvang ontheemden Oekraïne, coalitieakkoordmiddelen en veiligheidsgelden)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake medische zorg voor ontheemden uit Oekraïne)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Regels omtrent gegevensverwerking in de persoonsgerichte aanpak van radicalisering en terroristische activiteiten

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het notarisambt in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1151 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht (PbEU 2019, L 186)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Goedkeuring van het op 29 augustus 2021 te Abu Dhabi tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Arabische Emiraten inzake uitlevering (Trb. 2021, 117)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Goedkeuring van het op 29 augustus 2021 te Abu Dhabi tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Arabische Emiraten inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken (Trb. 2021, 116)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit tot wijziging van de bijlage bij de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en de bijlagen bij het Besluit OM-afdoening in verband met onder meer de jaarlijkse indexering van de tarieven (Kamerstuk 29398-1019)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Rapport Raad voor de Rechtshandhaving corruptiebestrijding BES

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Eerste deelbesluit op grond van de Wet open overheid dat betrekking heeft op de overgang van het Multidisciplinair Interventieteam

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op de motie van het lid Van der Plas over onderzoeken welke middelen nodig zijn om de handhaving tegen illegaal vuurwerk en vuurwerkoverlast te verbeteren (Kamerstuk 28684-685)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek van het lid Azarkan, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 4 oktober 2022, over Nederlanders die worden geweerd op luchthavens omdat zij een terrorismerisico zouden vormen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op het verzoek van het lid Markuszower, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 4 oktober 2022, over het bericht dat Nederland 41 Nederlandse IS-vrouwen en kinderen uit Syrië wil ophalen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Maatschappelijke opgave en prioriteiten strafrechtketen 2022-2027

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Opvolging toezeggingen en moties drugsbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Woo-besluit inzake redenen opschorting langlopende Wob- en Woo-verzoeken

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Overzicht brieven voor de begroting Justitie en Veiligheid (Kamerstuk 36200-VI)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Procesafspraken in strafzaken

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Overbrenging uit Syrië naar Nederland van 12 van terroristische misdrijven verdachte Nederlandse uitreizigsters en 28 kinderen

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Schadevergoeding en –verhaal na de coronarellen

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op de motie van de leden Van der Werf en Van Nispen over in kaart brengen welke compensatiemogelijkheden er zijn voor Nederlandse slachtoffers van terroristische aanslagen (Kamerstuk 29517-216)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Stand van zaken over de uitvoering van de motie van de leden Van der Plas en Eerdmans over het in kaart brengen van de mogelijkheden voor het opleggen van landurige detentie na drie ernstige geweldsmisdrijven (Kamerstuk 35925-VI-105)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Het kompas voor kwaliteit in de beleidsvoorbereiding: IAK wordt Beleidskompas

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Verzoek om instemming medewerking aanvaarding verschillende landen bij Haags Kinderontvoeringsverdrag

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Tweede onderzoeksrapport van het Inspectie Justitie en Veiligheid 'bevindingen Inspectie JenV naar kinderopvangtoeslagaffaire en jeugdbescherming'

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Tweede voortgangsbrief uithuisplaatsingen kinderopvangtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Toestemming voor deelname van de Raad voor de Kinderbescherming aan het rondetafelgesprek jeugdbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Reactie op de motie van het lid Mutluer over middelen om de ambities ten aanzien van herstelrecht waar te maken (Kamerstuk 29279-726)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Voortgang verandering interlandelijke adoptie en onderzoek binnenlandse adoptie

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Toezegging en rapporten inzake gesubsidieerde rechtsbijstand

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Voortgangsbrief Slachtofferbeleid Beleidskeuzes uitgelegd

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Reactie op de initiatiefnota van het lid Podt over “Meedoen vanaf dag één” (Kamerstuk 36139)

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Antwoorden op vragen commissie, gesteld tijdens commissiedebat van 19 oktober 2022, over het vreemdelingen- en asielbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Spreidingswet asielzoekers

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Beleidsreactie op 3 onderzoeken van het WODC op het terrein van terugkeersamenwerking

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Kinderen in de noodopvang

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Minderjarige Ranov-vergunninghouders

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Reactie op verzoek commissie over een beleidsreactie op het rapport van het COC Trots of schaamte

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Beleidsreactie onderzoek sekswerk in Utrecht, commissie Sorgdrager

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Aanvullende reactie op het WODC-rapport “Van beroep in bezwaar – Werkwijze en verdienmodel ‘no cure no pay’ bedrijven WOZ en BPM”

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Reactie op verzoek commissie over ambtelijke ondersteuning ambassade Londen voor werkbezoek

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Planning aanbieding transitieplan Landelijke Eenheid

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Onderzoeksdrieluik naar ingroei- en rekruterings-mechanismen van jongeren in de georganiseerde criminaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Beleidsreactie op Inspectierapport 'Op maat adviseren'

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Opschorting gebruik e-screener (Wet wapens en munitie)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 48. 48

  Rectificatie brief over het bericht ‘Overheid moet wachtende tbs'ers tienduizenden euro’s betalen’ (Kamerstuk 33628-94)

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Beleidsreactie onderzoek Inspectie Justitie en Veiligheid naar de leefomstandigheden en de veiligheid op de handhavings- en toezichtslocatie (HTL)

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Uitvoering van een aantal moties inzake eMates en incidentele subsidie aan eMates

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Beoordeling amendementen van het lid Van Nispen inzake Implementatiewet richtlijn herstructurering en insolventie (Kamerstuk 36040-8 en 36040-9)

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Onderzoek ‘de lange termijn follow-up van de opvoedondersteuning Betere Start voor (ex-)gedetineerde moeders’

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Verzamelbrief opvang Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Voortgang afspraken aanpak opvangcrisis

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Financiering Bonjo (belangenorganisatie voor gedetineerden)

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Strafrechtelijke onderwerpen van 5 oktober 2022, over de naleving van de nieuwe licentie-eisen van de KNVB

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Tapsysteem van de politie

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Verzamelbrief politie

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Publicatie “Criminaliteit en rechtshandhaving 2021: Ontwikkelingen en samenhangen”

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Reactie op verzoek commissie over het jaarverslag Rechtspraak 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Tweede voortgangsbrief versterking stelsel bewaken en beveiligen

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Geannoteerde agenda JBZ-Raad op 13 en 14 oktober 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 63. 63

  Uitvoeringsaspecten verordening en richtlijn digitalisering justitiële samenwerking en toegang tot het recht

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Verslag van de formele JBZ-Raad van 13 en 14 oktober 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Uitstel BNC-fiches Richtlijn productaansprakelijkheid en AI-aansprakelijkheidsrichtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Lijst met EU-voorstellen tot en met 3 november 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Initiatiefnota van het lid Van der Werf over “Let’s talk about seksueel geweld”

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 69. 69

  Brief van de president van de Hoge Raad der Nederlanden t.g.v. de voordracht voor drie vacatures van raadsheer in de Hoge Raad

  Te behandelen:

  Loading data