Procedurevergadering : Procedurevergadering LNV

De vergadering is geweest

21 december 2022
11:15 - 12:15 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.L. Geurts (CDA)
 • A.A.H. van Campen (VVD)
 • P.J. Valstar (VVD)
 • T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • Voorzitter
  L. Bromet (GroenLinks)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)
 • P.A. Grinwis (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden op 21 december 2022

 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Uitnodiging Internationale Grüne Woche 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Uitnodiging FPG voor werkbezoek m.b.t. pacht landelijk gebied

 5. 5

  Nota van wijziging Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  36076 Intrekking wetsvoorstel Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet in verband met het opnemen van regels over het registreren, reserveren en toedelen van maatregelen ter compensatie van de gevolgen voor Natura 2000-gebieden van stikstofdepositie veroorzaakt door projecten van groot openbaar belang (natuurcompensatiebank)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  36250-XIV Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Tijdelijke regels over de instelling van een begrotingsfonds voor het landelijk gebied en de natuur (Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Mutaties die betrekking hebben op de Toekomst Landbouwbrief (Kamerstuk 30252-77), de Europese derogatieregeling, de tijdelijke regeling subsidie dierentuinen COVID-19 en de uitvoeringskosten Transitiefonds

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Diverse onderwerpen mestbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Invullen diverse moties gewasbescherming en Raadswerkgroep voorstel Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Rapport 'Transparantie over bijdragen aan een duurzaam voedselsysteem – Verkenning naar de transparantie en harmonisatie van duurzaamheidsinspanningen en -indicatoren door supermarkten'

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Uitkomsten evaluatie van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Energiemonitor Glastuinbouw en impactanalyse fiscale maatregelen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Convenant Energietransitie Glastuinbouw 2022-2030

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Rapport 'Evaluatie van het handhavingsinstrumentarium gebaseerd op de Zaaizaad- en plantgoedwet en Landbouwkwaliteitswet'

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Rapport Huis voor Klokkenluiders

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Jaarplan Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Verslag Landbouw- en Visserijraad 21 november 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Antwoorden op commissie over o.a. de geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 11 en 12 december 2022 (deel 2) (Kamerstuk 21501-32-1472)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op de motie van het lid Vestering c.s. over de sterfte van jonge dieren in alle sectoren van de veehouderij in beeld brengen en structureel en significant terugdringen (Kamerstuk 36200-XIV-71)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Derde openstelling tijdelijke regeling subsidie dierentuinen COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Tijdelijke vrijstelling ingrepen klopmerken, achterste teen haan en vriesbranden Regeling diergeneeskundigen

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Toetsingskader risicoregelingen voor Borgstelling MKB-landbouwkredieten (BL)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Verslag Landbouw- en Visserijraad 11 en 12 december 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Verlaging maximale temperatuur diertransport

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Begrotingswijzigingen ten opzichte van de 2e suppletoire begroting 2022 van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Actieplan voor groei van biologische productie en consumptie

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Hectareanalyse Natuuropgave NPLG

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Invulling Nationaal Programma Landelijk Gebied door provincies

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op verzoek commissie om een appreciatie ten aanzien van het standpunt namens de EU inzake het Verdrag van Bern

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op verzoek commissie over reikwijdte en tijdspad van een QuickScan en het onderzoek naar de laatste cijfers met betrekking tot de economische schade van de stikstofcrisis

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Programma Stikstofreductie en Natuurverbetering en Nota van Antwoord

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Reflectie op het arrest van het Europese van Hof van Justitie van 10 november 2022 in de zaak Dansk Akvakultur/AquaPri

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Brieven inzake de informatieverplichting op grond van artikel 2.27 van de Comptabiliteitswet

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Beleidsreactie op rapport verbetering effectiviteit emissiearme stallen

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Rapport 'Verbetering van effectiviteit emissiearme stalsystemen in de praktijk'

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Fiche: Mededeling meststoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Rapport Bosbeheer in beeld; Over (Staats)bosbeheer en bossenstrategie

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Verzoek om jaarplanning ministerie LNV inzake wet- en regelgeving en beleid 2023

  Besluit: De minister van LNV verzoeken om een jaarplanning voor het jaar 2023 met daarin een indicatie van wanneer de commissie wet- en regelgeving en andere beleidsbrieven kan verwachten. Daarnaast de minister verzoeken om een schematisch overzicht van de stand van zaken van uitvoering van de in 2022 aangenomen moties.
 41. 41

  Overzicht activiteiten

  Plenaire Debatten:
  • Debat over het in samenhang oplossen van de klimaat- en biodiversiteitscrisis (EZK) ((opnieuw) aangevraagd door het lid Teunissen op 29 november 2022) (minister voor Natuur en Stikstof, minister voor Klimaat en Energie)

  • Debat over het landbouwakkoord (aangevraagd door het lid Tjeerd de Groot op 29 november 2022)

  Dertigledendebatten:
  • Debat over het bericht dat Rijkswaterstaat stikstofrechten van boeren opkoopt (aangevraagd door het lid Van der Plas (BBB) op 17 november 2022) (minister voor Natuur en Stikstof, minister van Infrastructuur en Waterstaat)

  Tweeminutendebatten:

  • Nvt


  Geplande commissiedebatten:
  • wo 25-01-2023 14.00 - 17.00 
  Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad (30 januari)
  • do 26-01-2023 14.00 - 17.00 
  Commissiedebat Dierenwelzijn
  • wo 01-02-2023 14.00 - 18.00 
  Commissiedebat Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en pacht
  • do 02-02-2023 10.00 - 14.00 
  Commissiedebat Zoönosen en Dierziekten
  • wo 08-02-2023 13.00 - 18.00 
  Commissiedebat Stikstofproblematiek
  • do 09-02-2023 10.00 - 13.00 
  Commissiedebat Tuinbouw en Visserij

  • wo 22-02-2023 14.00 - 17.00 Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad (27/28 februari)

  Ongeplande commissiedebatten:
  • Commissiedebat Dierproeven (3
   stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Mestbeleid (3 stukken op de agenda
  )
  • Commissiedebat Landbouw, Klimaat en Voedsel (5 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat NVWA (6 stukken op de agenda)

  • Commissiedebat Dieren in de veehouderij (2 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Natuur (1 stuk op de agenda)
  • Commissiedebat Gewasbeschermingsmiddelen (2 stukken op de agenda)


  Overige commissieactiviteiten:
  • 31-01-2023 Rondetafelgesprek CRISPR-Cas

  • 19-01-2023 - 21-01-2023 Werkbezoek Grüne Woche
  • pm Werkbezoek Zwitserland en Oostenrijk
 42. 42

  Reactie op verzoek commissie over een online video van het programma Zembla over het Kroondomein

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Stand van zaken van een aantal moties en toezeggingen inzake het landelijk gebied en stikstof

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  SCoPAFF gewasbeschermingsmiddelen 8 en 9 december 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op 6 december 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Antwoorden op commissie over de geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 12 en 13 december 2022 (Kamerstuk 21501-32-1472)

  Te behandelen:

  Loading data