Procedurevergadering

Procedures en brieven (hybride)

Procedurevergadering: "Procedures en brieven (hybride)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Lijst met EU-voorstellen
Download Lijst met nieuwe EU-voorstellen tot 13 januari 2022
Brief commissie
Download Aan de vaste Kamercommissies - Verzoek inzake invulling V-100 2022
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie voor Justitie en Veiligheid op 20 januari 2022
Wetenschappelijke factsheet
Download Factsheet Maatregelen georganiseerde criminaliteit
Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Download Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst commissie Justitie en Veiligheid op 20 januari 2022

Deelnemers


Agendapunten

2
Verzoek om een rondetafelgesprek over de Wet Veiligheidsregio’s, met speciale aandacht voor de brandweer en crisisbeheersing te organiseren, voorafgaand aan het voorstel* om de evaluatie van de wet op 9 maart 2022 bij het commissiedebat over brandweer en crisisbeheersing te bespreken.

Te behandelen:

5
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het zelfstandig strafbaar stellen van voorbereidingshandelingen met het oog op het plegen van seksueel misbruik met kinderen

Te behandelen:

6
Wijziging van enige bepalingen in Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek en van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek van Bonaire, Sint Eustatius en Saba met betrekking tot de keuze van de geslachtsnaam (introductie gecombineerde geslachtsnaam)

Te behandelen:

10
Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enkele andere wetten in verband met de herpositionering van het overeenstemmingsvereiste met betrekking tot rechtspositionele regels met gevolgen voor rechten en plichten van individuele rechterlijke ambtenaren

Te behandelen:

11
Reactie op het amendement van het lid Van Ginneken 35825-10 over de mogelijkheid om zonder tussenkomst van de rechter de geslachtsregistratie te wijzigen in “x” (Kamerstuk 35825-10)

Te behandelen:

13
Overzicht wetsvoorstellen wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
19
Toezeggingen over keteneffecten meegenomen in de verdeling van de ondermijningsgelden, over het verkopen van drugs aan minderjarigen die dealen, over het breder toepassen van de aanpak onverklaarbaar verkregen vermogen (de ‘patseraanpak’) van de Rotterdamse politie en over ondergronds bankieren

Te behandelen:

24
Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief van de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers over zorgen over de ontwikkelingen op het gebied van de Nederlandse brandweerzorg

Te behandelen:

29
Voortgang wetsvoorstel inzake wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter bevordering van innovatie van verschillende onderwerpen in het kader van de modernisering van het Wetboek van Strafvordering (Innovatiewet Strafvordering)

Te behandelen:

35
Uitvoering van de motie van het lid Van Nispen c.s. over een verbod op ongerichte reclames voor risicovolle kansspelen (Kamerstuk 24557-186)

Te behandelen:

42
Uitstel toezending reactie op de motie van het lid Van Brenk over als regel in wetgeving een hardheidsclausule opnemen (Kamerstuk 35510-37)

Te behandelen:

44
Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000, het Besluit toevoeging mediation en het Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met aanpassing van de vergoedingen van rechtsbijstandverleners en mediators

Te behandelen:

53
Reactie op de uitvoering van de motie van het lid Valstar over de mogelijkheid van een onvrijwillige PCR-test voor het uitzetten van uitgeprocedeerden (Kamerstuk 35925-VI-58)

Te behandelen:

60
Stand van zaken wetsvoorstel tot Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017, alsmede intrekking van de Rijkswet van 10 februari 2017, houdende wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid (Stb. 2017, 52) (Kamerstuk 35934-(R2158))

Te behandelen:

61
Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Jasper van Dijk over niet langer hanteren van een zinledig formulier zonder rechtswaarde als voorwaarde voor een verblijfsvergunning aan na de asielprocedure geboren kinderen (Kamerstuk 35925-VI-125)

Te behandelen:

70
EU stafnotitie Behandelvoorstel Schengengrenscode 2021
74
Planningsbrief J&V

Details

De commissie wenst een planningsbrief voor het jaar 2022 te vragen aan de nieuwe bewindspersonen van het ministerie van Justitie en Veiligheid.
75
Verdere wijze van behandeling van de controversiële en aangehouden stukken inzake wet- en regelgeving

Details

De in dit agendapunt opgenomen zaken zijn door de Kamer onder het vorige demissionaire kabinet controversieel verklaard. Met het aantreden van het huidige (missionaire) kabinet vervalt op basis van artikel 11.3 van het Reglement van Orde de controversiële status van de zaken. Dat betekent dat de betreffende commissie de controversieel verklaarde zaken opnieuw agendeert voor een procedurevergadering om daarover, per zaak, een nieuw behandelbesluit te nemen

Te behandelen:

76
Verdere wijze van behandeling van de controversiële en aangehouden kamerstukken minister van Justitie en Veiligheid

Details

De in dit agendapunt opgenomen zaken zijn door de Kamer onder het vorige demissionaire kabinet controversieel verklaard. Met het aantreden van het huidige (missionaire) kabinet vervalt op basis van artikel 11.3 van het Reglement van Orde de controversiële status van de zaken. Dat betekent dat de betreffende commissie de controversieel verklaarde zaken opnieuw agendeert voor een procedurevergadering om daarover, per zaak, een nieuw behandelbesluit te nemen

Te behandelen:

77
Verdere wijze van behandeling van de controversiële en aangehouden kamerstukken van minister voor Rechtsbescherming

Details

De in dit agendapunt opgenomen zaken zijn door de Kamer onder het vorige demissionaire kabinet controversieel verklaard. Met het aantreden van het huidige (missionaire) kabinet vervalt op basis van artikel 11.3 van het Reglement van Orde de controversiële status van de zaken. Dat betekent dat de betreffende commissie de controversieel verklaarde zaken opnieuw agendeert voor een procedurevergadering om daarover, per zaak, een nieuw behandelbesluit te nemen

Te behandelen:

78
Verdere wijze van behandeling van de controversiële en aangehouden kamerstukken staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Details

De in dit agendapunt opgenomen zaken zijn door de Kamer onder het vorige demissionaire kabinet controversieel verklaard. Met het aantreden van het huidige (missionaire) kabinet vervalt op basis van artikel 11.3 van het Reglement van Orde de controversiële status van de zaken. Dat betekent dat de betreffende commissie de controversieel verklaarde zaken opnieuw agendeert voor een procedurevergadering om daarover, per zaak, een nieuw behandelbesluit te nemen

Te behandelen:

81
Brievenlijst

Te behandelen: