Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verzoek om een rondetafelgesprek over de Wet Veiligheidsregio’s, met speciale aandacht voor de brandweer en crisisbeheersing te organiseren, voorafgaand aan het voorstel* om de evaluatie van de wet op 9 maart 2022 bij het commissiedebat over brandweer en crisisbeheersing te bespreken.

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Verzoek voor een werkbezoek aan de NCTV met een toelichting op haar taken en werkwijze.

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het zelfstandig strafbaar stellen van voorbereidingshandelingen met het oog op het plegen van seksueel misbruik met kinderen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van enige bepalingen in Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek en van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek van Bonaire, Sint Eustatius en Saba met betrekking tot de keuze van de geslachtsnaam (introductie gecombineerde geslachtsnaam)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Paspoortwet alsmede intrekking van voorbehouden bij het Verdrag betreffende de status van staatlozen in verband met de vaststelling van staatloosheid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Regels met betrekking tot de vaststelling van staatloosheid (Wet vaststellingsprocedure staatloosheid)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van enkele wetten op het gebied van Justitie en Veiligheid in verband met aanpassingen van overwegend technische aard (Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2022)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enkele andere wetten in verband met de herpositionering van het overeenstemmingsvereiste met betrekking tot rechtspositionele regels met gevolgen voor rechten en plichten van individuele rechterlijke ambtenaren

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op het amendement van het lid Van Ginneken 35825-10 over de mogelijkheid om zonder tussenkomst van de rechter de geslachtsregistratie te wijzigen in “x” (Kamerstuk 35825-10)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voorhang 10e verlengingsbesluit tijdelijke COVID-19-voorzieningen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Beleidsreactie op de overkoepelende analyse van de Inspectie van Justitie en Veiligheid over de leerevaluaties naar aanleiding van de aanslag in Utrecht op 18 maart 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Uitgebreider beeld aangaande aanvragen door gemeenten vanuit de Versterkingsgelden in het kader van de lokale aanpak van radicalisering en (gewelddadig) extremisme

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Derde visitatie NFI

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Rapport Evaluatie aanpak Covid-19 deel 1 en quick scan Modernisering staatsnoodrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Tussenrapportage van de tijdelijke onderzoekscommissie Georganiseerd Sadistisch Misbruik van Minderjarigen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Toezeggingen over keteneffecten meegenomen in de verdeling van de ondermijningsgelden, over het verkopen van drugs aan minderjarigen die dealen, over het breder toepassen van de aanpak onverklaarbaar verkregen vermogen (de ‘patseraanpak’) van de Rotterdamse politie en over ondergronds bankieren

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Advies van de Raad van State over 'Van noodwet tot crisisrecht'

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verslag schriftelijk overleg Rapport Commissie herziening wetgeving ambtsdelicten Kamerleden en bewindspersonen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Beleidsreactie WODC-rapport luisteren naar burgers na geweldsaanwending door de politie

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Uitvoering van de motie van de leden Markuszower en Helder over het dragen van een hoofddoek door buitengewoon opsporingsambtenaren verbieden (Kamerstuk 35925-VI-41)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief van de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers over zorgen over de ontwikkelingen op het gebied van de Nederlandse brandweerzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op nadere adviezen over het wetsvoorstel Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) (Kamerstuk 35447)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Afhandeling waterschade Limburg en Noord-Brabant

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Incident A2

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Landelijk beeld jaarwisseling 2021-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Voortgang wetsvoorstel inzake wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter bevordering van innovatie van verschillende onderwerpen in het kader van de modernisering van het Wetboek van Strafvordering (Innovatiewet Strafvordering)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  WODC-rapport “Tweede verkennende studie liquidaties”

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Reactie op verzoek commissie inzake uitspraken over de handhaving van de coronamaatregelen

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op verzoeken commissie over de recente bedreigingen aan het adres van de heren Royce de Vries en John van den Heuvel

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Onderzoeksrapport; Kosten toepassing voorschotregeling bij afgesplitste procedure vordering benadeelde partij

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  WODC onderzoeksrapport ''Risico’s, voordelen en regulering van games''

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Uitvoering van de motie van het lid Van Nispen c.s. over een verbod op ongerichte reclames voor risicovolle kansspelen (Kamerstuk 24557-186)

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Inhoudelijke inrichting expertisecentrum interlandelijke adoptie en vervolgtraject

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Rapport ‘Herstel in detentie’ van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Coronamaatregelen en capaciteit gevangeniswezen

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  WODC onderzoek 'Artikel 2.3 Wet forensische zorg in de praktijk'

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Verslag schriftelijk overleg conceptwetsvoorstel inzake mediation

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 40. 40

  Zesde voortgangsrapportage stelselvernieuwing rechtsbijstand

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Uitstel toezending reactie op de motie van het lid Van Brenk over als regel in wetgeving een hardheidsclausule opnemen (Kamerstuk 35510-37)

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Reactie op verzoek commissie over naleving Haags Kinderontvoeringsverdrag en verjaringstermijn binnenlandse adoptie

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000, het Besluit toevoeging mediation en het Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met aanpassing van de vergoedingen van rechtsbijstandverleners en mediators

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Incident Justitiële Jeugdinrichting (JJI) Den Hey-Acker

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Beleidsreactie op het WODC-rapport 'Notoire klagers bij pro Justitia onderzoek'

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Opvang asielzoekers

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Kabinetsappreciatie Commissievoorstel maatregelen transport tegen migrantensmokkel

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Herbeoordeling veilige landen van herkomst - India

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Landenbeleid Democratische Republiek Congo (DRC)

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Landenbeleid Libië

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Verlenging pilots Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Reactie op de uitvoering van de motie van het lid Valstar over de mogelijkheid van een onvrijwillige PCR-test voor het uitzetten van uitgeprocedeerden (Kamerstuk 35925-VI-58)

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Aanwijzing Tunesië veilig land van herkomst

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Landenbeleid Irak

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Financieel overzicht over de kosten van de implementatie van de aanbevelingen ten behoeve van een robuuste IND

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Uitstel van vertrek voor amv’s zonder terugkeerbesluit

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Reactie op actieplan van het lid Eerdmans over Veiligelanders

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Uitkomst APM-onderzoek naar asielzoekers die met onbekende bestemming vertrekken uit de opvang

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Stand van zaken wetsvoorstel tot Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017, alsmede intrekking van de Rijkswet van 10 februari 2017, houdende wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid (Stb. 2017, 52) (Kamerstuk 35934-(R2158))

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Jasper van Dijk over niet langer hanteren van een zinledig formulier zonder rechtswaarde als voorwaarde voor een verblijfsvergunning aan na de asielprocedure geboren kinderen (Kamerstuk 35925-VI-125)

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  De aanpak van overlast in het openbaar vervoer rondom Ter Apel, Zwolle en Emmen

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Beleidsreactie taskforce monitor IND

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Acute noodopvang asielzoekers

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen in verband met de aanpassing en verduidelijking van enkele eisen voor coffeeshophouders en aangewezen telers

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Naleving, controle en handhaving bij verbreding inzet Coronatoegangsbewijs

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Beantwoording resteren vragen over de formele JBZ-Raad van 9 en 10 december 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Fiche: Voorstel voor een Raadsbesluit betreffende voorlopige noodmaatregelen ten behoeve van Letland, Litouwen en Polen

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Verslag van de JBZ-Raad van 9-10 december 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen tot 13 januari 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Factsheet Maatregelen georganiseerde criminaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Verzoek inzake invulling V-100 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Planningsbrief J&V

  De commissie wenst een planningsbrief voor het jaar 2022 te vragen aan de nieuwe bewindspersonen van het ministerie van Justitie en Veiligheid.
 73. 73

  Verdere wijze van behandeling van de controversiële en aangehouden stukken inzake wet- en regelgeving

  De in dit agendapunt opgenomen zaken zijn door de Kamer onder het vorige demissionaire kabinet controversieel verklaard. Met het aantreden van het huidige (missionaire) kabinet vervalt op basis van artikel 11.3 van het Reglement van Orde de controversiële status van de zaken. Dat betekent dat de betreffende commissie de controversieel verklaarde zaken opnieuw agendeert voor een procedurevergadering om daarover, per zaak, een nieuw behandelbesluit te nemen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 74. 74

  Verdere wijze van behandeling van de controversiële en aangehouden kamerstukken minister van Justitie en Veiligheid

  De in dit agendapunt opgenomen zaken zijn door de Kamer onder het vorige demissionaire kabinet controversieel verklaard. Met het aantreden van het huidige (missionaire) kabinet vervalt op basis van artikel 11.3 van het Reglement van Orde de controversiële status van de zaken. Dat betekent dat de betreffende commissie de controversieel verklaarde zaken opnieuw agendeert voor een procedurevergadering om daarover, per zaak, een nieuw behandelbesluit te nemen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 75. 75

  Verdere wijze van behandeling van de controversiële en aangehouden kamerstukken van minister voor Rechtsbescherming

  De in dit agendapunt opgenomen zaken zijn door de Kamer onder het vorige demissionaire kabinet controversieel verklaard. Met het aantreden van het huidige (missionaire) kabinet vervalt op basis van artikel 11.3 van het Reglement van Orde de controversiële status van de zaken. Dat betekent dat de betreffende commissie de controversieel verklaarde zaken opnieuw agendeert voor een procedurevergadering om daarover, per zaak, een nieuw behandelbesluit te nemen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 76. 76

  Verdere wijze van behandeling van de controversiële en aangehouden kamerstukken staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

  De in dit agendapunt opgenomen zaken zijn door de Kamer onder het vorige demissionaire kabinet controversieel verklaard. Met het aantreden van het huidige (missionaire) kabinet vervalt op basis van artikel 11.3 van het Reglement van Orde de controversiële status van de zaken. Dat betekent dat de betreffende commissie de controversieel verklaarde zaken opnieuw agendeert voor een procedurevergadering om daarover, per zaak, een nieuw behandelbesluit te nemen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 77. 77

  Verzoek plannen van commissiedebat over slachtofferbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 78. 78

  Verzoek actuele stand van zaken over problematiek van tolken en vertalers

  Te behandelen:

  Loading data
 79. 79

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data