Procedurevergadering : Procedurevergadering VWS (hybride)

De vergadering is geweest

12 januari 2022
10:15 - 11:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • B.M.G. Smals (VVD)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • M.H. Bikker (ChristenUnie)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • H.P.M. Hijink (SP)
 • P. van Houwelingen (FVD)
 • J.M.P. van der Laan (D66)
 • C.G. van der Staaij (SGP)
 • M. Agema (PVV)
 • E.M. van Esch (PvdD)
 • N. Gündogan (Volt)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)
 • A.H. Kuiken (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 12 januari 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Studie Europese Commissie geneesmiddeltekorten oplossingsrichtingen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen VWS

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Tweede incidentele suppletoire begroting VWS voor het jaar 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  35944 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de Twaalfde incidentele suppletoire begroting VWS voor het jaar 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  35833 Nota naar aanleiding van het verslag inzake wijziging van de Jeugdwet en enkele andere wetten in verband met de verlenging van de duur van pleegzorg en het vervallen van de verleningsbeschikking bij machtigingen tot uithuisplaatsing en gesloten jeugdhulp

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet VWS 2022)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de plenaire behandeling van het voorstel tot Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek op 9 september 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  35979 Nota naar aanleiding van het verslag inzake de Goedkeuringswet vierde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Advies Raad voor de Rechtspraak over Tijdelijke wet uitbreiding coronatoegangsbewijzen en Tijdelijke wet differentiatie coronatoegangsbewijzen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het sluiten van winkels achter de securitycheck en enkele andere wijzigingen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Ontwerpregeling Wgp-maximumprijzen april 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen in verband met de aanpassing en verduidelijking van enkele eisen voor coffeeshophouders en aangewezen telers

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verdrag van de Raad van Europa tegen handel in menselijke organen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voortgang drugspreventie

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Wmo 2015 en programma Langer Thuis

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voortgang van de uitvoering van de actie-agenda verantwoord gebruik opioïden

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op verzoek commissie over een stand van zakenbrief over de voortgang van het mediation traject intensieve kindzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op verzoek commissie over het bericht van het Indisch Platform 2.0

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verslag van een schriftelijk overleg over de motie van de leden Westerveld en Ceder over afspraken met schuldeisers om vordering van financiële compensatie te voorkomen (Kamerstuk 31839-810)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Verslag van een schriftelijk overleg over de beleidsreactie op het rapport 'Voor de verandering' (Kamerstuk 30420-358)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Stand van zaken uitbreiding hielprikscreening 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op verzoek commissie over de petitie van UN Women Nederland ‘Stop Geweld tegen Vrouwen’

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Verbetersignalement Mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Voortgang financiële arrangementen geneesmiddelen 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  NZa-rapporten over de uitvoering van de Wlz

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op toezeggingen uit commissiedebat ggz, maatschappelijke opvang en suïcidepreventie

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Voortgangsrapportage maatschappelijke opvang en beschermd wonen

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Factsheet Monitor Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) najaar 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Rapportage 'Onderkant geneesmiddelenmarkt'

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Zevende voortgangsrapportage programma Geweld hoort nergens thuis

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) inzake ‘Het resultaat telt 2020’

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Eerste fase van de wetsevaluatie Wet verplichte ggz (Wvggz) en Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd)

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Onderzoeksrapport positionering prenatale screening in relatie tot reguliere geboortezorg

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Stand van zaken Regie op registers dure geneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Adviesrapport over de ontwikkeling van een toetsingskader voor gezondheidsapps en het vervolgproces

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Onderzoek beperken tabaksverkoop tot tabaksspeciaalzaken

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Ontwikkelingen in de bevolkingsonderzoeken naar kanker

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Preventie gehoorschade

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Reactie op de Initiatiefnota van het lid Van den Berg over ‘Naar minder ziekte en betere zorg: Ontzorg de zorg voor behoud van solidariteit’ (Kamerstuk 35738)

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Opiumwetbesluit en lijst II, behorende bij de Opiumwet, in verband met plaatsing van distikstofmonoxide (lachgas) op deze lijst (Kamerstuk 35954-1)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 43. 43

  Reactie op de motie van het lid Aukje de Vries over dilemma's rondom kosten in de thuissituatie (Kamerstuk 29689-1115)

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Generieke functies voor elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Stand van zaken persoonsgebonden budget (pgb)

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Onderzoek naar consequenties overheveling zorg voor ernstige enkelvoudige dyslexie naar het onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Rapport evaluatie Hoofdlijnenakkoorden curatieve zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Update Lerende evaluatie Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP)

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Stand van zakenbrief Palliatieve Zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Resultaten Onderzoek naar dimensies Kwaliteit van Leven in het kader van Lerend Evalueren

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Voortgang programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Werkplan van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) voor het jaar 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Stand van zakenbrief Moties en toezeggingen kerst 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Toekomstige organisatie van zorg voor patiënten met aangeboren hartafwijkingen

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Beantwoording vragen commissie over de Definitieve kaderbrief 2022 (Kamerstuk 34104-342) en het Addendum bij Kaderbrief Wlz 2022 (Kamerstuk 34104-343)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 56. 56

  Opbrengsten steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Invulling amendement over financiële steun Thialf

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Aanschaf zuurstofconcentratoren

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Stand van zaken werkvoorraad CIZ

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Advies van de Chief Nursing Officer over de monitoring van zeggenschap van verpleegkundigen en verzorgenden

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Voortgang versterking zoönosenbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Aanbieding 135e OMT-advies

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Reactie op adviezen Gezondheidsraad over toelating Novavax-vaccin en Janssen-vaccin als booster

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Aanschaf extra doses Biontech/Pfizer

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Geen onomkeerbare stappen op dossier Voortgang ‘De Juiste Zorg Op de Juiste Plek’

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Maatregelen COVID-19 met OMT-advies d.d. 3 januari 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Monitor Vektis niet-gecontracteerde ggz 2016-2019

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Evaluatie Berenschot inzet departementale crisisstructuur tijdens de COVID-19 crisis (eerste fase)

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Besluit advies Gezondheidsraad over vaccinatie van kinderen van 5 t/m 11 jaar tegen COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Goederen-exit-strategie noodvoorraad beschermingsmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Stand van zaken covid-19

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Update Nederlandse vaccindonaties

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Reactie op het verzoek van het lid Kuzu, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 23 november 2021, over het bericht ‘Ministerie betaalde bij coronadeals miljoenen aan geheime provisie’ (Volkskrant.nl, 18 november 2021)

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Maatregelen n.a.v. het 134e OMT advies

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Reactie op de motie van het lid Den Haan c.s. over geen groen vinkje in de CoronaCheck-app bij een besmetting (Kamerstuk 25295-1540)

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  Opdrachten ten behoeve van het optimaliseren van de zorgcapaciteit & spoedopdracht omikron

  Te behandelen:

  Loading data
 77. 77

  Openbaarmaking van de notitie over het gebruik van coronatoegangsbewijzen, 2G, 3G en de vaccinatieplicht in de EU lidstaten

  Te behandelen:

  Loading data
 78. 78

  Briefadvies SER betreffende drie wetsvoorstellen inzake coronatoegangsbewijzen

  Te behandelen:

  Loading data
 79. 79

  Processtappen parlementaire enquête corona (naar aanleiding van de motie Aukje de Vries c.s. (25295-1470)

 80. 80

  Overzicht wetsvoorstellen aangemeld voor plenaire behandeling (stand van zaken 3 januari 2022)

  Besluit: Betreffende wetsvoorstel 35 824 (nr. 6) zal worden gerappeleerd op de toegezegde brief over het afwegingskader en betreffende wetsvoorstel 35 872 (nr. 8) zal worden gerappeleerd op de nog te ontvangen reactie van het kabinet op het preventieplan voor zorgmedewerkers van Stichting IZZ, PGGM en Stichting FWG.
   
  1. 34 891 Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts. Aangemeld voor plenaire behandeling 4-12-2019. 
  2. 35 384 Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek. De eerste termijn van de kant van de Kamer heeft plaatsgevonden op 9 september 2021.  Ter bespreking in deze p.v.
  3. 35 587 Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met de derde evaluatie van die wet alsmede enkele wijzigingen van technische aard. Aangemeld voor plenaire behandeling 03-02-2021. Dit wetsvoorstel wordt behandeld in een WGO op 24 januari 2022. 
  4. 35 737 Voorstel van wet van het lid Jetten tot wijziging van Wet afbreking zwangerschap in verband met het afschaffen van de verplichte minimale beraadtermijn voor de afbreking van zwangerschappen. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 8 juli 2021.
  5. 35 771 Wijziging van diverse wetten in verband met zwijgbedingen in jeugdzorg, zorg en ondersteuning. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 29 september 2021. 
  6. 35 824 Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 4 november 2021. De wetsbehandeling zal pas plaatsvinden na ontvangst van de toegezegde brief over het afwegingskader, die naar verwachting voor het kerstreces naar de Kamer zal worden gestuurd. 
  7. 35 816 Wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 18 november 2021.
  8. 35 872 Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het afschaffen van de collectiviteitskorting. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 18 november 2021. Aan de griffie plenair is verzocht of dit wetsvoorstel kan worden behandeld voordat het jaarlijkse commissiedebat Zorgverzekeringswet wordt gehouden. 
  9. 35 970 Dertiende incidentele suppletoire begroting VWS voor het jaar 2021. Op 6 december 2021 is het verslag houdende een lijst van vragen uitgebracht. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 17 december 2021. 
  10. 35 944 Twaalfde incidentele suppletoire begroting VWS voor het jaar 2021. Op 17 november 2021 is het verslag houdende een lijst van vragen uitgebracht. Op 17 december 2021 is het Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden ontvangen. Ter bespreking in de p.v. d.d. 12 januari 2022.
  11. 35 833 Wijziging van de Jeugdwet en enkele andere wetten in verband met de verlenging van de duur van pleegzorg en het vervallen van de verleningsbeschikking bij machtigingen tot uithuisplaatsing en gesloten jeugdhulp. Op 21 juni 2021 is het verslag uitgebracht. Op 17 december 2021 is de nota n.a.v. het verslag ontvangen. Ter bespreking in de p.v. d.d. 12 januari 2022.
  12. 35 979 Goedkeuringswet vierde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19. Op 15 december 2021 is het verslag uitgebracht. Op 31 december 2021 is de nota n.a.v. het verslag ontvangen. Ter bespreking in de p.v. d.d. 12 januari 2022.
 81. 81

  Overzicht wetsvoorstellen waarvan de commissie in afwachting is van de nota n.a.v. het verslag

  Besluit: Ter informatie.
   
  1. 33 703 Voorstel van wet van de leden Otwin van Dijk en Kuzu tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen met betrekking tot de vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen. Op 15 december 2014 is het verslag uitgebracht.
  2. 34 961 Voorstel van wet van het lid Aartsen tot wijziging van de Drank- en Horecawet en enkele andere wetten in verband met verruiming van de mogelijkheid tot het inzetten van mengformules (Wet regulering mengformules). Op 30 juli 2020 is het verslag uitgebracht.
  3. 35 817 Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met een sluitingsbevoegdheid ten aanzien van publieke en besloten plaatsen wegens een uitbraak. Op 20 mei 2021 is het verslag uitgebracht.
  4. 35 660 Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Aukje de Vries houdende wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de invloed van zorgverleners. Op 9 juli 2021 is het verslag uitgebracht. 
  5. 35 410 Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende wijziging van de Geneesmiddelenwet, de Wet medische hulpmiddelen en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, tot oprichting van een openbaar register over de financiële betrekkingen tussen vergunninghouders en fabrikanten van geneesmiddelen en leveranciers van medische hulpmiddelen enerzijds en beroepsbeoefenaren, maatschappen, zorginstellingen, derden en patiënten-consumentenorganisaties anderzijds (Wet transparantieregister zorg). Op 12 juli 2021 is het verslag uitgebracht. 
  6. 35 844 Wet zeggenschap lichaamsmateriaal. Op 15 oktober 2021 is het verslag uitgebracht.  
  7. 35 942 Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp. Op 3 december 2021 is het verslag uitgebracht.  
  8. 35 943 Wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met diverse onderwerpen op het gebied van langdurige zorg. Op 3 december 2021 is het verslag uitgebracht.  
 82. 82

  Overzicht wetsvoorstellen, inbrengdatum (nader) verslag vastgesteld of nog niet vastgesteld

  Besluit: Ter informatie.
   
  1. 35 870 Wijziging van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting in verband met de tweede evaluatie van de wet, het actieplan ter ondersteuning van donorkinderen en de omvorming van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan. Datum inbreng verslag wordt vastgesteld na ommekomst van de Nota van wijziging. 
  2. 35 971 Tijdelijke wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzen. Op 30 november 2021 is het verslag uitgebracht. Datum nader verslag is vastgesteld op 17 januari 2022.
  3. 35 972 Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met het schrappen van het instemmingsrecht van medezeggenschapsorganen van onderwijsinstellingen bij de inzet van coronatoegangsbewijzen in het beroepsonderwijs en het hoger onderwijs. Op 30 november 2021 is het verslag uitgebracht. Datum nader verslag is vastgesteld op 17 januari 2022.
  4. 35 973 Tijdelijke wet differentiatie coronatoegangsbewijzen. Op 30 november 2021 is het verslag uitgebracht. Datum nader verslag is vastgesteld op 17 januari 2022.
  5. 35 988 Veertiende incidentele suppletoire begroting voor het jaar 2021. Datum verslag is vastgesteld op 12 januari 2022.
  6. 35 989 Eerste incidentele suppletoire begroting voor het jaar 2022. Datum verslag is vastgesteld op 13 januari 2022.
  7. 35 983 Wet op de Nederlandse Sportraad. Datum verslag is vastgesteld op 14 januari 2022.
  8. 35 994 Tweede incidentele suppletoire begroting VWS voor het jaar 2022. Ter bespreking in de p.v. van 12 januari 2022.
  9. 36 002 Verzamelwet VWS 2022. Ter bespreking in de p.v. van 12 januari 2022.
 83. 83

  Overzicht wetsvoorstellen, aangemeld voor plenaire behandeling, controversieel verklaard

  Besluit: Ter informatie.
   
  1. 34 445 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten ivm aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg.
  2. 34 515 Bepalingen over gegevensuitwisseling ter bevordering van samenwerking binnen het zorgdomein en van doelmatige en rechtmatige zorg, maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp (Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg). Aangemeld voor plenaire behandeling 17-12-2020.
 84. 84

  Overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS

  Besluit: Ter informatie. 
   
  1. Debat over de situatie in de jeugd-GGZ (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 6 april 2021). Het lid Westerveld zal bij de griffie plenair verzoeken het debat zo snel mogelijk na het zomerreces in te plannen.
  2. Debat over het bericht dat vier spoedeisende hulpposten in Drenthe en Groningen sluiten wegens personeelstekort (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 september 2021. Een meerderheid van de Kamer heeft de wens uitgesproken dit debat nog voor het kerstreces in te plannen.
  3. Debat over subsidie aan Siriz (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 22 september 2021).
  4. Debat over de implementatie van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 28 september 2021). 
  5. Debat over de toename van agressie tegen ziekenhuispersoneel (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 7 december 2021). 
 85. 85

  Overzicht nog te houden tweeminutendebatten waarvan alle geagendeerde brieven niet controversieel zijn verklaard

  Er zijn op dit moment geen nieuwe tweeminutendebatten aangevraagd.
 86. 86

  Overzicht van commissiedebatten (CD's), notaoverleggen (NO's) en wetgevingsoverleggen (WGO's), waarvan de commissie reeds besloten heeft om deze (op enig moment) in te plannen.

  Besluit: Over nr. 1 zal een besluit worden genomen in de volgende procedurevergadering, in samenhang met de nog te ontvangen kabinetsbrief en de te plannen hoorzitting ter zake. Nr. 2 wordt betrokken bij de planning van de CD's onder agendapunt 88. Voor de nrs. 3 t/m 6 komt in de volgende procedurevergadering een concreet datumvoorstel.  
  1. CD Langere termijn coronabeleid (stond gepland op 3 november 2021). 
  2. CD Mogelijke zorgfraude in een aantal zorgorganisaties.
  3. CD Dementiezorg/Langer Thuis/Palliatieve zorg/Wijkverpleging/Wmo (stond gepland op 9 december 2021). 
  4. CD Gehandicaptenbeleid/Verpleeghuiszorg/Wlz (stond gepland op 25 november 2021).
  5. CD Onderzoeksrapport "De juridische aspecten van een overgang van vrijgevestigd medisch specialisten naar loondienst" (stond gepland op 17 november 2021; inplannen met een nieuw kabinet).
  6. CD Leefstijlpreventie (stond gepland op 18 november 2021; inplannen met een nieuw kabinet).

  Reeds ingepland:
  1. NO Initiatiefnota van de leden Van Gerven en Hijink over "Nu investeren in de GGD" (TK 35758), 17 januari 2022 (13.00-18.00 uur).
  2. WGO Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met de derde evaluatie van die wet alsmede enkele wijzigingen van technische aard (35587), 24 januari 2022 (14.00-17.30 uur);
  3. NO  Initiatiefnota van de leden Agema en Wilders: “Zorg van Nationaal Belang. Een direct einde aan een deel van de marktwerking. En een zorgcrisisreserve in geval van pandemie, ramp of terreuraanslag” (TK 35766) , 31 januari 2022 (14.00 – 18.00 uur);
  4. CD Informele EU-Gezondheidsraad (9/10 februari), 2 februari 2022 (14.00-17.00 uur);
  5. CD Zorgfraude, 3 februari 2022 (10.00-14.00 uur);
  6. NO Initiatiefnota van het lid Van den Berg inzake Mondzorg: een goed begin is het halve werk (TK 35882), 14 februari 2022 (14.00 tot 18.00 uur).
  7. NO Initiatiefnota van het lid Van den Berg over 'Cosmetische ingrepen zonder medische noodzaak' (TK 35581), 21 februari 2022 (14.00 tot 18.00 uur).
 87. 87

  Commissiedebat IGJ

  Besluit: Zie agendapunt 33 (besluit tot het plannen van het verzamel-CD Governance in de zorgsector / Inspectie IGJ / patiënten en cliëntenrechten). De onderstaande brieven worden geagendeerd voor dit verzamel-CD. 

  Dit agendapunt is twee keer aangehouden tot de volgende procedurevergadering. In de procedurevergadering d.d. 2 december 2021 heeft uw commissie gevraagd om een overzicht van de reeds geagendeerde brieven bij het te zijner tijd te houden commissiedebat IGJ. Onderstaand treft u dit overzicht aan.

  N.B.: Op 20 januari 2021 stond een verzamel-algemeen overleg gepland dat is uitgesteld en dat tot dusverre niet meer is ingepland: Governance in de zorgsector / Inspectie IGJ / patiënten en cliëntenrechten / Zorgfraude

   
  1. Werkplan Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) 2020
    34477-68 - Brief regering d.d. 09-12-2019 minister van VWS, H.M. de Jonge 
  2.  Werkplan Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) 2021 
   34477-76 - Brief regering d.d. 01-12-2020 minister voor Medische Zorg, T. van Ark          
  3. Reorganisatie regionale tuchtcolleges voor de gezondheidszorg 
   29282-393 - Brief regering d.d. 19-12-2019 minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins       
  4. Contractering, toeleiding, rechtmatigheid en toezicht in de Wet maatschappelije  ondersteuning 
   29538-314 - Brief regering d.d. 10-02-2020 minister van VWS, H.M. de Jonge 
  5. Meerjarenprogramma Toezicht Sociaal Domein (TSD)
    34477-75 - Brief regering d.d. 24-11-2020 minister van VWS, H.M. de Jonge 
  6. Beleidsreactie op de rapportage van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over het Wmo-toezicht over het jaar 2019
    29538-324 - Brief regering d.d. 08-12-2020 minister van VWS, H.M. de Jonge 
  7. Adviesrapport over de informatievoorziening van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
    31839-761 - Brief regering d.d. 11-12-2020 minister voor Medische Zorg, T. van Ark 
  8. Beleidsreactie stukken Toezicht Sociaal Domein
    34477-79 - Brief regering d.d. 22-06-2021 - minister van VWS H.M. de Jonge 
  9. Informatievoorziening IGJ – rapport ‘Gestapelde ambities’
   33149-66 - Brief regering d.d. 02-07-2021 minister voor Medische Zorg, T. van Ark   
  10. Kabinetsreactie op het adviesrapport van de IGJ  ‘Gemeentelijke lijkschouw door forensisch artsen onder druk, veel zorgen op korte termijn'
    33628-84 - Brief regering d.d. 15-11-2021 minister van VWS H.M. de Jonge  
 88. 88

  Overzicht ongeplande commissiedebatten

  Besluit: In een van de volgende procedurevergaderingen wordt aan de hand van een voorstel van de staf besloten over de verdere planning en vormgeving van deze commissiedebatten tot aan het zomerreces.  
  1. CD Acute Zorg 6 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 19 april 2021. 
  2. CD Administratieve lasten 5 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 14 december 2020. 
  3. CD Arbeidsmarktbeleid in de zorg 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 25 oktober 2021.
  4. CD Bloedvoorziening 9 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 23 september 2019.  
  5. CD Caribisch Nederland 6 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 1 juli 2019. 
  6. CD E-health/Slimme zorg 3 geagendeerde brieven d.d. 11 december 2020. 
  7. CD Eerstelijnszorg 9 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 13 januari 2021.
  8. CD Eigen bijdragen in de zorg 7 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 1 december 2020. 
  9. CD Gegevensuitwisseling in de zorg 15 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 6 november 2020. 
  10. CD Geneesmiddelenbeleid 17 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 25 februari 2021.
  11. CD Governance in de zorgsector 9 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 18 februari 2020.
  12. CD Huiselijk geweld / geweld in afhankelijkheidsrelaties 1 geagendeerde brief d.d. 21 juni 2021. 
  13. CD Hulpmiddelenbeleid 14 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 16 november 2020. 
  14. CD Inspectie (IGJ) 10 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 9 december 2019. 
  15. CD Langer Thuis 1 geagendeerde brief d.d. 29 april 2021. 
  16. CD Maatschappelijke diensttijd 1 geagendeerde brief d.d. 21 september 2021. 
  17. CD Medische ethiek 11 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 30 januari 2020.
  18. CD Medisch specialistische zorg 8 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 25 juni 2021.
  19. CD Medisch zorglandschap 6 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 9 december 2020. 
  20. CD Medische preventie 16 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 2 februari 2021.
  21. CD Mondzorg 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 24 juni 2020.
  22. CD Oorlogsgetroffenen 3 geagendeerde brief d.d. 8 juli 2021.
  23. CD Orgaandonatie 6 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 6 november 2020. 
  24. CD Pakketbeheer 5 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 10 december 2020.
  25. CD Patiënten- en cliëntenrechten 12 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 8 oktober 2018.
  26. CD PGB 5 geagendeerde brief d.d. 16 februari 2021.
  27. CD Verslavingszorg / drugsbeleid 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 16 november 2021. 
  28. CD Voedselveiligheid 10 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 23 januari 2021.
  29. CD Zorgfraude 15 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 29 januari 2021. 
  30. CD Zorgverzekeringswet 21 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 21 september 2020. 
  31. CD Zwangerschap en geboorte 19 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 26 januari 2021.
 89. 89

  Overzicht van (opnieuw) te plannen (of reeds ingeplande) rondetafelgesprekken en hoorzittingen

  Besluit: nr. 1 wordt ingepland, nr. 2 wordt voor het zomerreces ingepland, nr. 3 wordt zo mogelijk gepland voorafgaand aan het nog te plannen commissiedebat Zorgfraude in een aantal zorgorganisaties. Over nr. 4 wordt in de volgende procedurevergadering een besluit genomen, in samenhang met de planning van het CD Langere termijn coronabeleid (zie ook agendapunt 86).
  1. RTG Long covid;
  2. RTG Sekszorg;
  3. RTG Zorgfraude in een aantal zorgorganisaties;
  4. Hoorzitting Langere termijn coronabeleid.

  Overzicht ongeplande rondetafelgesprekken (RTG's):
  1. RTG Zorg en dwang. In de p.v. d.d. 30 januari 2020 is het verzoek hiertoe van het lid Slootweg (CDA) mede namens (inmiddels) de leden Bergkamp (D66) en (inmiddels) Smals (VVD) hiertoe gehonoreerd. In de pv van 20 april 2021 heeft de nieuwe commissie VWS nogmaals besloten dit RTG te organiseren. De commissie is in afwachting van een uitgewerkt voorstel van de initiatiefnemers.  
  2. RTG Lerende cultuur in de GGZ. In de p.v. d.d. 30 januari 2021 is het verzoek gehonoreerd van de leden Van den Berg (CDA), (inmiddels) Smals (VVD), Diertens (D66) en Dik-Faber (ChristenUnie) om hierover een rondetafelgesprek te houden. In de pv van 20 april 2021 heeft de nieuwe commissie VWS nogmaals besloten dit RTG te organiseren. De commissie is in afwachting van een uitgewerkt voorstel. Zie ook 2020Z01525. 
  3. RTG over de erkenning van Molukkers en hun geschiedenis, datum voor het RTG nader te bepalen.
 90. 90

  Overzicht van na het kerstreces te plannen (of reeds ingeplande) technische briefings (TB's)

  Besluit: Ter informatie.


  Overzicht geplande technische briefings:
  1. TB door het CIZ in verband met openstelling Wlz voor GGZ-cliënten, 25 januari 2022 (17:00 - 18:00 uur).
  2. TB over het Rapport onderzoek backpay weduwen, 26 januari 2022 (10:00-11:00 uur).
 91. 91

  Overzicht van na het kerstreces te plannen (of reeds ingeplande) gesprekken

  Besluit: Ter informatie.  

  Nog te plannen gesprekken:
  1. Gesprek Eurocommissaris, mw. Kyriakides. De commissie heeft tot dit gesprek besloten in de procedurevergadering d.d. 26 mei 2021. Het vloeit voort uit de aanbevelingen van de rapporteurs "EU farmaceutische strategie". 
  2. Gesprek Ieder(in) over voortgang implementatie VN-verdrag handicap. Met Ieder(in) is afgesproken dat het gesprek pas wordt georganiseerd als bekend is wanneer het plenaire debat VN-verdrag Handicap wordt ingepland.
  3. (Kennismakings)gesprek Nationale ombudsman en Kinderombudsman (2021Z08035)Uitgesteld tot in 2022.
  4. Gesprek over de documentaire Jason (besloten jeugdzorg) d.d. 7 februari 2022 (avond). (Week van het Vergeten Kind) (op digitale wijze) met voorafgaand de vertoning van de documentaire. In de inventarisatie hebben de volgende leden aangegeven belangstelling te hebben: Verkuijlen (VVD), De Neef (VVD), Sahla (D66, Maeijer (PVV), Kwint (SP), Kuiken (PvdA), Westerveld (GroenLinks), Omtzigt (lid Omtzigt), Van der Plas (BBB) en Simons (BIJ1).
 92. 92

  Deelname digitale technische briefings door CIZ en onderzoeksbureau AEF

  • Dinsdag 25 januari van 17.00 tot 18.00 uur: Inzichten en ervaringen in verband met openstelling Wlz voor GGZ-cliënten (door het Centrum Indicatiestelling Zorg); de Neef (VVD), Smals (VVD), Paulusma (D66), Kuiken (PvdA), Bikker (CU) en van der Plas (BBB)
  • Woensdag 26 januari van 10.00 tot 11.00 uur: :  Rapport onderzoek backpay weduwen (door onderzoeksbureau Andersson Elffers Felix (AEF)): Van den Hil (VVD), Smals (VVD), Agema (PVV), Paulusma (D66) en Segers (CU)
 93. 93

  137e OMT advies en update omikronvariant

  Te behandelen:

  Loading data