Procedurevergadering

Procedurevergadering Financiën (per videoverbinding)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering Financiën (per videoverbinding)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Financiën - 23 maart 2022
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda (digitale) procedurevergadering Financiën - 23 maart 2022 - toevoeging enkele agendapunten

Deelnemers


Agendapunten

1
Aangemelde onderwerpen voor de commissie-regeling van werkzaamheden

Details

Geen verzoeken aangemeld.
2
De besluitenlijst van de procedurevergadering van 9 maart 2022 wordt vastgesteld.
5
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Cyprus tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting, met Protocol; Nicosia, 1 juni 2021

Te behandelen:

25
29
Mandaat rapporteurschap mondiaal OESO-akkoord over belastingheffing voor multinationals
31
Invulling werkbezoek NS
32
Vaststelling programma rondetafelgesprek over inflatie op 6 april 2022
33
Reeds geplande commissiedebatten, wetgevingsoverleggen en notaoverleggen

Details

Besluit: Van het overzicht is kennisgenomen. In verband met de plenaire agenda zal het op 31 maart geplande commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad 30 minuten later aanvangen.

do 24-03-2022 10.00 - 13.00   Commissiedebat Belastingdienst
wo 30-03-2022 10.00 - 13.00   Commissiedebat Accountancy
do 31-03-2022 10.00 - 13.00   Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
wo 13-04-2022 14.00 - 16.00   Commissiedebat IMF
wo 20-04-2022 16.30 - 19.30   Commissiedebat Opties voor rechtsherstel box 3 
do 12-05-2022 10.00 - 13.00   Commissiedebat Doorstroomvennootschappen
do 12-05-2022 14.00 - 17.00   Commissiedebat Financiële markten - consumenten en dienstverlening
do 19-05-2022 10.00 - 13.00   Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
do 19-05-2022 14.00 - 18.00   Commissiedebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag
wo 08-06-2022 10.00 - 13.00   Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
ma 13-06-2022 14.00 - 17.00   Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Alkaya (SP) Van ‘neutrale’ arbiter naar consumentenwaakhond: Voorstellen ter verbetering van het doel en de structuur van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening”
34
Nog te plannen commissiedebatten waartoe de commissie reeds heeft besloten

Details

Besluit: Van het overzicht is kennisgenomen. Besloten is het onder 1 genoemde commissiedebat Autobelastingen pas te houden na het zomerreces. Tevens is besloten het onder 9 genoemde commissiedebat Toeslagen nog voor het zomerreces te houden.

1. Commissiedebat Autobelastingen 
2. Commissiedebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
3. Commissiedebat Betalingsverkeer
4. Commissiedebat Exportkredietverzekeringen
5. Commissiedebat Europese btw
6. Commissiedebat Financieel-economische effecten van het Fit-for-55-pakket van de Europese Commissie
7. Commissiedebat Financiële markten - stabiliteit en instituties
8. Commissiedebat PwC-onderzoek naar het memo-Palmen
9. Commissiedebat Toeslagen
10. Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Weyenberg: Naar een stelsel zonder toeslagen
35
Overige commissieactiviteiten

Details

Besluit: van het overzicht is kennisgenomen. Besloten is per e-mail nogmaals te inventariseren of voldoende belangstelling bestaat voor het afleggen van werkbezoeken aan de Autoriteit Financiële Markten en aan De Nederlandsche Bank op maandag 16 mei 2022.

Procedurevergaderingen:
wo 06-04-2022 10.00 - 11.00  Procedurevergadering
wo 20-04-2022 10.00 - 11.00  Procedurevergadering
wo 11-05-2022 10.00 - 11.00  Procedurevergadering
wo 25-05-2022 10.00 - 11.00  Procedurevergadering
wo 08-06-2022 15.30 - 16.30  Procedurevergadering
wo 22-06-2022 10.00 - 11.00  Procedurevergadering
wo 06-07-2022 10.00 - 11.00  Procedurevergadering 

Overige activiteiten:
ma 04-04-2022 14.00 - 16.30   Werkbezoek Modellendag CPB
di 05-04-2022 17.30 - 18.30   Besloten technische briefing onderzoek Algemene Rekenkamer naar beleid Belastingdienst bij schijnzelfstandigheid
wo 06-04-2022 14.00 - 17.00   Rondetafelgesprek Inflatie
wo 01-06-2022 14.30 - 16.45   Openbaar gesprek met DNB, CPB en AFM over de financiële stabiliteit in Nederland
36
Wetgevingsdebatten en tweeminuten debatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 18 maart)

Details

Besluit: ter informatie

29, 30 en 31 maart 2022 (week 13)
- Tweeminutendebat bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (CD 09/09)
- Tweeminutendebat Ministeriële regeling inspectie belastingen, toeslagen en douane (31 066, nr. 922)
- Tweeminutendebat Belastingen (CD 17/03)

5, 6 en 7 april (week 14)
- 35 514 (Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen)

Nog niet geagendeerd:
- 35 496 (Wet excessief lenen bij eigen vennootschap) - ingestemd op 13 oktober 2021 met het verzoek om uitstel van de behandeling van de (vorige) staatssecretaris van Financiën; thans in afwachting van een nota van wijziging.
- 35 523 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting)
- 34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)
- 31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)
37
Overige plenaire debatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 18 maart)

Details

Besluit: ter informatie.

Meerderheidsdebatten:
9. Debat over het rapport over de Fraudesignaleringsvoorziening van de Belastingdienst (Omtzigt) (minister en staatssecretaris Financiën)
 
Dertigledendebatten:
1. Dertigledendebat over de hoge brandstofprijzen (Van Baarle) (staatssecretaris Financiën)
5. Dertigledendebat over de uitspraken en voorstellen van oud-minister van Financiën Hoogervorst inzake de euro (Omtzigt) (minister Financiën)
38
Nog niet beantwoorde commissiebrieven

Details

Besluit: Rappel sturen aan de staatssecretaris m.b.t. het op 9 maart 2022 gedane verzoek inzake FATCA.

24-02-2022  - Aan de staatssecretaris van Financiën - Verzoek om reactie over de wijze van uitvoering van aanbevelingen uit het rapport van de adviescommissie praktische rechtsbescherming (2022Z03503). [Beantwoord bij bief van 21 maart 2022; zie agendapunt 41]
09-03-2022 - Aan de staatssecretaris van Financiën - Verzoek om de planning van de toegezegde voortgangsbrief inzake FATCA te concretiseren (2022Z04432)

Te behandelen: