Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën (per videoverbinding)

De vergadering is geweest

23 maart 2022
16:45 - 17:45 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • E. Heinen (VVD)
 • F.L. Idsinga (VVD)
 • R.H. (Romke) de Jong (D66)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Aangemelde onderwerpen voor de commissie-regeling van werkzaamheden

  Geen verzoeken aangemeld.
 2. 2

  De besluitenlijst van de procedurevergadering van 9 maart 2022 wordt vastgesteld.

 3. 3

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  (Aanvullend) verslag van het schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda van de Eurogroep en informele Ecofinraad van 25 en 26 februari 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Cyprus tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting, met Protocol; Nicosia, 1 juni 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijzigingswet Financiële Markten 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Verdere behandeling aanhangige wetsvoorstellen Wet delegatiebepalingen schrijnende gevallen (35 957) en Wet delegatiebepalingen hersteloperatie toeslagen (35 930)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Goedkeuring werkprogramma 2022 Inspectie belastingen, toeslagen en douane

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Lijst van vragen en antwoorden over de kabinetsreactie over de beleidsdoorlichting van het Btw-compensatiefonds

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Appreciatie motie van het lid Jasper van Dijk over het versterken van het toezicht op de naleving van sancties (Kamerstuk 36045-21)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Deelname NLFI aan Inkoopprogramma eigen aandelen ABN AMRO

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Verslag Financieel Stabiliteitscomité 11 februari 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek commissie over de brief van de Actiegroep Stop Plunderen Duitse Pensioenen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Toestemming voor deelname aan de technische briefing over het onderhandelplan van belastingverdragen 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie om in te gaan op de problematiek van het belasten van schadeloosstellingen ter compensatie van voortdurende inkomenstekorten

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Uitstel beantwoording vragen over bestuurlijke reactie op definitief BIT-advies EU btw e-commerce

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Deelbesluit Wob verzoek gebruik bijzondere persoonsgegevens Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Monitoring fiscale maatregelen in verband met COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Toezegging over de analyse van de impact van Pijler 1 en 2 OESO/G20 Inclusive Framework

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Diverse onderwerpen op het gebied van Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Lijst van (feitelijke) vragen en antwoorden over het Jaarplan 2022 Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Lijst van (feitelijke) vragen en antwoorden over de stand van de Uitvoering Belastingdienst over het jaar 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verslag schriftelijk overleg over bestuurlijke reactie op definitief BIT-advies EU btw e-commerce

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Uitvoering van drie moties van respectievelijk het lid Nijboer, het lid Paul c.s. en het lid Omtzigt met betrekking tot de Hersteloperatie kinderopvangtoeslag.

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Verslag van een schriftelijk overleg over het Jaarplan Toeslagen 2022, de stand van de Uitvoering Toeslagen en de Voortgangsrapportage Toeslagen over de 1e acht maanden 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Stand van zaken ondersteuning gedupeerde ouders in het buitenland

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Stand van zaken implementatie richtlijnen in het vierde kwartaal 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen op terrein van de commissie Financiën

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Ambassadeursconferentie 16 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Reeds geplande commissiedebatten, wetgevingsoverleggen en notaoverleggen

  Besluit: Van het overzicht is kennisgenomen. In verband met de plenaire agenda zal het op 31 maart geplande commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad 30 minuten later aanvangen.

  do 24-03-2022 10.00 - 13.00   Commissiedebat Belastingdienst
  wo 30-03-2022 10.00 - 13.00   Commissiedebat Accountancy
  do 31-03-2022 10.00 - 13.00   Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  wo 13-04-2022 14.00 - 16.00   Commissiedebat IMF
  wo 20-04-2022 16.30 - 19.30   Commissiedebat Opties voor rechtsherstel box 3 
  do 12-05-2022 10.00 - 13.00   Commissiedebat Doorstroomvennootschappen
  do 12-05-2022 14.00 - 17.00   Commissiedebat Financiële markten - consumenten en dienstverlening
  do 19-05-2022 10.00 - 13.00   Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  do 19-05-2022 14.00 - 18.00   Commissiedebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag
  wo 08-06-2022 10.00 - 13.00   Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  ma 13-06-2022 14.00 - 17.00   Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Alkaya (SP) Van ‘neutrale’ arbiter naar consumentenwaakhond: Voorstellen ter verbetering van het doel en de structuur van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening”
 31. 31

  Nog te plannen commissiedebatten waartoe de commissie reeds heeft besloten

  Besluit: Van het overzicht is kennisgenomen. Besloten is het onder 1 genoemde commissiedebat Autobelastingen pas te houden na het zomerreces. Tevens is besloten het onder 9 genoemde commissiedebat Toeslagen nog voor het zomerreces te houden.

  1. Commissiedebat Autobelastingen 
  2. Commissiedebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
  3. Commissiedebat Betalingsverkeer
  4. Commissiedebat Exportkredietverzekeringen
  5. Commissiedebat Europese btw
  6. Commissiedebat Financieel-economische effecten van het Fit-for-55-pakket van de Europese Commissie
  7. Commissiedebat Financiële markten - stabiliteit en instituties
  8. Commissiedebat PwC-onderzoek naar het memo-Palmen
  9. Commissiedebat Toeslagen
  10. Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Weyenberg: Naar een stelsel zonder toeslagen
 32. 32

  Overige commissieactiviteiten

  Besluit: van het overzicht is kennisgenomen. Besloten is per e-mail nogmaals te inventariseren of voldoende belangstelling bestaat voor het afleggen van werkbezoeken aan de Autoriteit Financiële Markten en aan De Nederlandsche Bank op maandag 16 mei 2022.

  Procedurevergaderingen:
  wo 06-04-2022 10.00 - 11.00  Procedurevergadering
  wo 20-04-2022 10.00 - 11.00  Procedurevergadering
  wo 11-05-2022 10.00 - 11.00  Procedurevergadering
  wo 25-05-2022 10.00 - 11.00  Procedurevergadering
  wo 08-06-2022 15.30 - 16.30  Procedurevergadering
  wo 22-06-2022 10.00 - 11.00  Procedurevergadering
  wo 06-07-2022 10.00 - 11.00  Procedurevergadering 

  Overige activiteiten:
  ma 04-04-2022 14.00 - 16.30   Werkbezoek Modellendag CPB
  di 05-04-2022 17.30 - 18.30   Besloten technische briefing onderzoek Algemene Rekenkamer naar beleid Belastingdienst bij schijnzelfstandigheid
  wo 06-04-2022 14.00 - 17.00   Rondetafelgesprek Inflatie
  wo 01-06-2022 14.30 - 16.45   Openbaar gesprek met DNB, CPB en AFM over de financiële stabiliteit in Nederland
 33. 33

  Wetgevingsdebatten en tweeminuten debatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 18 maart)

  Besluit: ter informatie

  29, 30 en 31 maart 2022 (week 13)
  - Tweeminutendebat bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (CD 09/09)
  - Tweeminutendebat Ministeriële regeling inspectie belastingen, toeslagen en douane (31 066, nr. 922)
  - Tweeminutendebat Belastingen (CD 17/03)

  5, 6 en 7 april (week 14)
  - 35 514 (Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen)

  Nog niet geagendeerd:
  - 35 496 (Wet excessief lenen bij eigen vennootschap) - ingestemd op 13 oktober 2021 met het verzoek om uitstel van de behandeling van de (vorige) staatssecretaris van Financiën; thans in afwachting van een nota van wijziging.
  - 35 523 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting)
  - 34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)
  - 31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)
 34. 34

  Overige plenaire debatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 18 maart)

  Besluit: ter informatie.

  Meerderheidsdebatten:
  9. Debat over het rapport over de Fraudesignaleringsvoorziening van de Belastingdienst (Omtzigt) (minister en staatssecretaris Financiën)
   
  Dertigledendebatten:
  1. Dertigledendebat over de hoge brandstofprijzen (Van Baarle) (staatssecretaris Financiën)
  5. Dertigledendebat over de uitspraken en voorstellen van oud-minister van Financiën Hoogervorst inzake de euro (Omtzigt) (minister Financiën)
 35. 35

  Nog niet beantwoorde commissiebrieven

  Besluit: Rappel sturen aan de staatssecretaris m.b.t. het op 9 maart 2022 gedane verzoek inzake FATCA.

  24-02-2022  - Aan de staatssecretaris van Financiën - Verzoek om reactie over de wijze van uitvoering van aanbevelingen uit het rapport van de adviescommissie praktische rechtsbescherming (2022Z03503). [Beantwoord bij bief van 21 maart 2022; zie agendapunt 41]
  09-03-2022 - Aan de staatssecretaris van Financiën - Verzoek om de planning van de toegezegde voortgangsbrief inzake FATCA te concretiseren (2022Z04432)

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Structurele verlaging maximale kredietvergoeding

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Bijwerking gemelde bevriezingen door financiële instellingen

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Stand van zaken van de aanbevelingen die zijn gedaan in het rapport ‘Burgers beter beschermd’ van de Commissie praktische rechtsbescherming van burgers en kleine ondernemers in belastingzaken

  Te behandelen:

  Loading data