Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën (per videoverbinding)

De vergadering is geweest

9 februari 2022
10:00 - 11:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • E. Heinen (VVD)
 • F.L. Idsinga (VVD)
 • R.H. (Romke) de Jong (D66)
 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • S. Maatoug (GroenLinks)
 • P.H. Omtzigt (Omtzigt)

Agendapunten

 1. 1

  Aangemelde onderwerpen voor de commissie-regeling van werkzaamheden

  Geen verzoeken voor de commissie-RvW aangemeld.
 2. 2

  De besluitenlijst van de procedurevergadering van 26 januari 2022 wordt vastgesteld.

 3. 3

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 17 en 18 januari 2022 te Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voortgang herstel kinderopvangtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Stukken met betrekking tot de uitspraak van de Hoge Raad inzake box 3

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Fiche: Richtlijn minimumniveau aan belastingheffing

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Fiche: Mededeling en besluit ter wijziging Eigenmiddelenbesluit

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voorstel van wet van het lid Sneller tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het opnemen van het recht op een basisbetaalrekening voor Nederlanders woonachtig buiten de EU (Wet beschikbaarheid basisbetaalrekening Nederlanders buiten de Europese Unie)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Aflossing staatsleningen uit 1815, 1896 en 1910

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Beantwoording vragen commissie inzake de Startnota van het kabinet Rutte-IV; vertaling van de financiële afspraken uit het coalitieakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Macro-Financiële Bijstand (MFB) -programma Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Rapporten PwC over Fraudesignaleringsvoorziening (FSV)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Verlenging uitstel van betaling vanwege corona

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Ambtshalve proces inkomensheffing

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Jaarplan 2022 Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Stand van de Uitvoering Belastingdienst over het jaar 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Onderhandeling van belastingverdragen

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Publicatie uitspraak op massaal bezwaar box 3

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Lijst van gesprekken tussen bewindspersonen en Shell

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Update van de lijst met contacten die het kabinet heeft gehad voorafgaand aan het vertrek Shell hoofdkantoor

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Overzicht uitbetaling RRF (Recovery and Resilience Facility) vierde kwartaal 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verslag van een schriftelijk overleg over enkele fiches op het beleidsterrein Financiën (met betrekking tot bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Informatieafspraken rond de behandelvoorbehouden inzake eigenmiddelenbesluit en richtlijn minimumniveau aan belastingheffing

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen op terrein van de commissie Financiën

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Verzoek inzake invulling V-100 2022

  Onderstaande brief en stafnotitie zijn in de vorige procedurevergadering aangehouden.

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Modellendag Centraal Planbureau (CPB)

  Het Centraal Planbureau is voornemens op 4 april 2022 een Modellendag te organiseren voor de financieel specialisten, en beleidsmedewerkers op dat terrein, van de Tweede Kamerfracties. 

  Besluit: De commissie besluit het aanbod voor een bezoek aan het CPB te aanvaarden.

  Noot
  • Een inventarisatie voor deelname aan de Modellendag wordt per email uitgezet en gericht aan leden en fractiemedewerkers.
  • Over de mogelijkheden en opbouw van de modellen die het CPB gebruikt bij ramingen en ander onderzoek, zoals de doorrekening van verkiezingsprogramma’s, bestaat soms onduidelijkheid. Vandaar dat het CPB vertegenwoordigers van de Tweede Kamer uitnodigt voor de informatiebijeenkomst ‘Modellen en voorspellen: een kijkje in de machinekamer van het CPB’.
  • De informatiebijeenkomst is alleen toegankelijk voor Tweede Kamerleden en de beleidsmedewerkers van de fracties en heeft louter als doel meer inzicht te geven in de manier waarop het CPB zijn ramingen en doorrekeningen maakt. Vanzelfsprekend is er voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen.
 28. 28

  Nog te plannen commissiedebatten waartoe de commissie reeds heeft besloten

  Besluit: De commissie besluit het commissiedebat Accountancy in te plannen op woensdag 30 maart (zie vorige agendapunt).
  1. Commissiedebat Autobelastingen [eerder heeft de commissie besloten dit debat te houden op een nader te bepalen datum in het voorjaar van 2022]
  2. Commissiedebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
  3. Commissiedebat Betalingsverkeer
  4. Commissiedebat Doorstroomvennootschappen [eerder heeft de commissie besloten dit debat te houden op een nader te bepalen datum vanaf maart 2022]
  5. Commissiedebat Europese btw
  6. Commissiedebat Financieel-economische effecten van het Fit-for-55-pakket van de Europese Commissie
  7. Commissiedebat Financiële markten - stabiliteit en instituties [eerder heeft de commissie besloten dit te houden kort na het aantreden van het nieuwe kabinet]
  8. Commissiedebat Financiële markten - consumenten en dienstverlening [eerder heeft de commissie besloten dit te houden kort na het aantreden van het nieuwe kabinet]
  9. Commissiedebat Toeslagen
  10. Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Weyenberg: Naar een stelsel zonder toeslagen
  11. Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Alkaya: Van ‘neutrale’ arbiter naar consumentenwaakhond: Voorstellen ter verbetering van het doel en de structuur van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening [In de procedurevergadering van 12 januari 2022 heeft de commissie verzocht dit notaoverleg voor het meireces te plannen]
 29. 29

  Overige commissieactiviteiten

  Besluit: De commissie spreekt de wens uit reeds geplande digitale commissieactiviteiten om te willen zetten in fysieke activiteiten zodra besluitvorming in het Presidium dit mogelijk maakt.

  Procedurevergaderingen:
  di 15-02-2022 18.30 - 19.00  Constituerende vergadering
  wo 23-02-2022 15.30 - 16.30  Procedurevergadering
  wo 09-03-2022 10.00 - 11.00  Procedurevergadering
  wo 23-03-2022 10.00 - 11.00  Procedurevergadering
  wo 06-04-2022 10.00 - 11.00  Procedurevergadering
  wo 20-04-2022 10.00 - 11.00  Procedurevergadering
  wo 11-05-2022 10.00 - 11.00  Procedurevergadering
  wo 25-05-2022 10.00 - 11.00  Procedurevergadering
  wo 08-06-2022 10.00 - 11.00  Procedurevergadering
  wo 22-06-2022 10.00 - 11.00  Procedurevergadering
  wo 06-07-2022 10.00 - 11.00  Procedurevergadering 

  Overige activiteiten:
  do 24-02-2022 15.30 - 17.00   Besloten gesprek met de Raad van State over de nog te ontvangen voorlichting over de mogelijke herziening van het Stabiliteits- en Groeipact (hybride)
  do 17-03-2022 16.45 - 19.45   Rondetafelgesprek De rol van medewerkersparticipatie in het startupklimaat (via videoverbinding)
  ma 04-04-2022 14.00 - 16.30   Werkbezoek Modellendag CPB
  wo 06-04-2022 14.00 - 17.00   Rondetafelgesprek Inflatie
  wo 01-06-2022 14.30 - 16.45   Openbaar gesprek met DNB, CPB en AFM over de financiële stabiliteit in Nederland
 30. 30

  Wetgevingsdebatten en tweeminuten debatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 04 februari)

  Besluit: Ter informatie.

  donderdag 10 februari:
  - Tweeminutendebat Exportkredietverzekeringen (CD d.d. 09/12)
  - Hamerstuk  35 945 ( Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Faillissementswet in verband met de bevoegdheid om vast te stellen of een bank of beleggingsonderneming faalt of waarschijnlijk zal falen en in verband met de verificatie van interesten die lopen vanaf de faillietverklaring van een bank of beleggingsonderneming ter uitvoering van Richtlijn nr. 2014/59/EU alsmede ter uitvoering van Verordening (EU) nr. 806/2014)

  15, 16 en 17 februari 2022 (week 7)
  - Tweeminutendebat bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (CD 09/09)

  Nog niet geagendeerd
  - VAO Accountancy (AO d.d. 28/09)

  Door de regering ingediende wetsvoorstellen:
  - 35 514 (Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen) - aangemeld voor plenaire behandeling op 29 oktober 2020; niet controversieel verklaard
  - 35 496 (Wet excessief lenen bij eigen vennootschap) - ingestemd op 13 oktober 2021 met het verzoek om uitstel van de behandeling van de (vorige) staatssecretaris van Financiën

  Initiatiefwetsvoorstellen:
  - 35 523 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting)
  - 34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)
  - 31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)
 31. 31

  Overige plenaire debatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 04 februari)

  Besluit: Ter informatie.

  Donderdag 10 februari:
  Debat over de Startnota (Nijboer) (minister Financiën)

  Nog niet geagendeerd
  Meerderheidsdebatten:
  16. Debat over nieuwe informatie over het risicoclassificatiemodel bij de Belastingdienst (Leijten) (minister Financiën)
  19. Debat over het rapport over de Fraudesignaleringsvoorziening van de Belastingdienst (Omtzigt) (minister en staatssecretaris Financiën) (NB: dit was een dertigledendebat)
   
  Dertigledendebatten:
  4. Dertigledendebat over de hoge brandstofprijzen (Van Baarle) (staatssecretaris Financiën)
 32. 32

  Nog niet beantwoorde commissiebrieven

  Besluit: Ter informatie.

  13-01-2022 - Verzoek aan de minister en de staatssecretarissen van Financiën om een beleidsprioriteitenbrief aan de Kamer te zenden (2022Z00371) [ Bij brief van 25 januari is aangekondigd dat de gevraagde informatie een week voorafgaand aan het commissiedebat Beleidsprioriteiten wordt verstrekt ]
  19-01-2022 - Vragen aan de minister van Financiën inzake plan van aanpak strategische evaluatie artikel 4 (2022Z00687)
  26-01-2022  - Verzoek aan de staatssecretaris van Financiën om een reactie op het bericht "Burgers BES gaan meer belasting betalen" (2022Z01246)
 33. 33

  Reactie op verzoeken gedaan tijdens het commissiedebat van 2 februari 2022 over de hersteloperatie Kinderopvangtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Aanvullende informatie naar aanleiding van het debat over de uitspraak van de Hoge Raad van 24 december 2021 inzake box 3

  Te behandelen:

  Loading data